Par VID

 Published: 14.09.2018. 09.00


 

 

 

Saskaņā ar likumu Par Valsts ieņēmumu dienestu Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

 

VID galvenie uzdevumi ir:
 

  1. Nodrošināt VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas.
  2. Realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību.
  3. Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā.
  4. Nodrošināt VID ierēdņu (darbinieku) apmācību, kā arī likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.
  5. Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim.
  6. Nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.

 


 

MISIJA


Taisnīga un efektīva nodokļu un muitas lietu administrēšana, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus un īstenojot viedu uzraudzību par saistību izpildi.


VĪZIJA


Esam klientiem atvērta un saprotama, mūsdienīga un efektīva, taisnīga un respektējama valsts pārvaldes iestāde – uzticams valsts un sabiedrības partneris ar augstu iestādes kultūru un darbinieku lepnumu par piederību VID un Latvijas valstij.


VĒRTĪBAS


PROFESIONALITĀTE – zināšanas un kompetences augstā līmenī, prasmes tās pielietot darbā, pastāvīga attīstība un augsta darba ētika;

SADARBĪBA – koleģialitāte un atvērtība pienākumu izpildē, vienota mērķu izpratne un to sasniegšana;

LOJALITĀTE – uzticība valsts un sabiedrības interesēm, uzskatot tās par primārām gan darbā, gan ārpus tā;

GODĪGUMS – vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret klientiem, sadarbības partneriem un darba kolēģiem;

ATBILDĪBA – nevairīšanās no lēmumu pieņemšanas un rīcības un atbildība par sekām.


 STRATĒĢIJAS PĪLĀRI


  1. Apmierināti un godprātīgi VID klienti un sabiedrība kopumā.
  2. Motivēti un aktīvi iesaistījušies darbinieki.
  3. Efektīvi un uz modernām tehnoloģijām balstīti iekšējie procesi.


VID uzdevumi ir noteikti attiecīgajos likumos un citos ar tiem saistītajos normatīvajos aktos: