Alkoholiskā dzēriena veids no 2021.gada
1.marta
no 2022.gada
1.jūlija***
no 2024.gada
1.marta
no 2025.gada
1.marta
no 2026.gada
1.marta
EUR
Vīns (100 l) 111 111 122 134 148
55,5 61 67 74
Raudzētie dzērieni līdz 6o (100 l) 64 64 70 77 85
32 35 38,5 42,5
Raudzētie dzērieni virs 6o (100 l) 111 111 122 134 148
55,5 61 67 74
Starpprodukti līdz 15o (100 l) 111 111 122 134 148
55,5 61 67 74
Starpprodukti no 15o līdz 22o (100 l) 185 185 203 222 244
92,5 101,5 111 122
Pārējie alkoholiskie dzērieni (100 l a/s) 1724 1724 1862 1955 2053
862* 862 931 977,5 1026,5
Alus (100 l) 8,20 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem 8,20 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem 9,00 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 16,70 EUR par 100 litriem 9,80 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 18,10 EUR par 100 litriem 10,80 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 20,00 EUR par 100 litriem
Mazajās darītavās **
4,10 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem 4,10 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem  4,50 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 16,70 EUR par 100 litriem 4,90 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 18,10 EUR par 100 litriem 5,40 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 20,00 EUR par 100 litriem

Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

* No 2019.gada 1.marta līdz 2022.gada 30.jūnijam Mazo alkoholisko dzērienu darītavu saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likmi 50 procentu apmērā
** līdz 2022.gada 30.jūnijam patstāvīgajās mazajās alus darītavās saražotajam alum par viena kalendārā gada laikā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus
*** No 2022.gada 1.jūlija samazināto akcīzes nodokļa likmi 50 % apmērā visām alkoholisko dzērienu grupām atļauts piemērot tādiem Latvijas alkoholisko dzērienu ražotājiem, kuri saņēmuši Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu patstāvīga sīkražotāja sertifikātu un kuru saražoto alkoholisko dzērienu apjoms nepārsniedz Latvijā noteikto ražošanas apjoma limitu,  kā arī jebkurš komersants gadījumā, ja alkoholiskie dzērieni tiks ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts patstāvīgās mazās darītavas, un ja ievedējs to spēj apliecināt ar sertifikātu vai pašsertifikāciju.

Mērvienības: l - litri; l a/s litri absolūtā spirta

Tabakas izstrādājumu veids no 2021.gada 1.janvāra no 2021.gada    1.marta no 2022.gada 1.janvāra no 2023.gada 1.janvāra no 2024.gada 1.marta no 2025.gada 1.janvāra no 2026.gada 1.janvāra
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Cigaretes (par 1000 cigaretēm)   78,70+20%*,
bet ne mazāk kā 114,70 euro
par 1000 ci garetēm
92,50+15%*, bet ne mazāk kā 121,40 euro par 1000 cigaretēm 98,00+15%*, bet ne mazāk kā 128,40 euro par 1000 cigaretēm 104,00+15%*, bet ne mazāk kā 135,90 euro par 1000 cigaretēm 119,60+15%*, bet ne mazāk kā 156,30 euro par 1000 cigaretēm 131,60+15%*, bet ne mazāk kā 171,90 euro par 1000 cigaretēm 144,80+15%*, bet ne mazāk kā 189,10 euro par 1000 cigaretēm
Cigāri un cigarillas (par 1000 gab.)                104,70 115,20 126,70 164,70 202,70 240,00
Smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai (par 1000 g) 80,25 85,90 91,90 105,70 116,30 127,90
Cita smēķējamā tabaka (par 1000 g)
Tabakas lapas (par 1000 g)
Karsējamā tabaka (1000 g) 160,00 207,00 218,00 251,00 276,00 304,00

Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
* procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas

Mērvienības: gab. - gabali; g - grami

Naftas produkta veids no 2021.gada 1.februāra no 2021.gada
1.jūlija
no 2024.gada
1.marta
no 2025.gada
1.janvāra
no 2026.gada
1.janvāra
EUR
Svinu nesaturošais benzīns (par 1000 l)1 509 509 509 509 509
Svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts
(70- 85%)   (par 1000 l)
360 360 360 360 360
Svinu saturošais benzīns (par 1000 l) 594 594 594 594 594
Dīzeļdegviela (par 1000 l)2 414 414 414 414 414
Petroleja (par 1000 l)
Degvieleļļa (par 1000 l)3
Degvieleļļa (par 1000 kg) 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65
Marķētā degviela (par 1000 l) 56,91 60 60 60 60
Marķētā degviela (bio) (par 1000 l) 21,34
Dīzeļdegviela (par 1000 l) lauksaimniekiem4 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1
Biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela (par 1000 l)5 330 330 330 330 330
Marķētā biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela (par 1000 l)6 - 21 21 21 21
Marķētā degviela izmantošanai brīvostās un SEZ (par 1000 l)7 56,91 60 148 236 324
Marķētā degviela izmantošanai brīvostās un SEZ (bio) (par 1000 l) 21,34
Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži (par 1000 kg)8 285 285 285 285 285

Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

1 t.sk., svinu nesaturošais benzīns, ja tam ir pievienots bioetanols
2   t.sk. tāda dīzeļdegviela, kurai ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas
3 degvieleļļai, kuras kolometriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50o C ir mazāka par 25 mm²/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem
4  - ja tā tiek iezīmēta (marķēta) saskaņā ar likuma 28.pantu, un kuru izmanto atbilstoši likuma 18.panta piektajā un sestajā prim četri daļās minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem
  - t.sk. tāda dīzeļdegviela, kurai ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas
biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, un parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, kuru realizē vai izmanto par degvielu
6  ja realizē vai izmanto par kurināmo
7 t.sk., ja pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas
8  ja piegādā izmantošanai par kurināmo - 0 EUR
Produkta veids EUR
Kafija par 100 kg 142,29
Mērvienības: kg - kilogrami
Produkta veids līdz 2021.gada 31.decembrim no 2022.gada 1.janvāra no 2024.gada 1.marta no 2026.gada 1.janvāra
EUR
Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem  par 100 litriem 7,40 7,40
ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem
un enerģijas dzērieni (no 01.03.2024.)
14,00 17,50 21,00

Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

Produkta veids no 2021.gada 1.janvāra no 2022.gada 1.janvāra no 2023.gada 1.janvāra no 2024.gada 1.marta no 2025.gada 1.janvāra no 2026.gada 1.janvāra
EUR
Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas* par 1 mililitru šķidruma 0,12 0,16 0,20 0,24 0,29 0,35

Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

Produkta veids no 2021.gada 1.janvāra no 2022.gada 1.janvāra no 2023.gada 1.janvāra no 2024.gada 1.marta no 2025.gada 1.janvāra no 2026.gada 1.janvāra
EUR
Tabakas aizstājējprodukti* par 1000 gramiem 80,00 100,00 120,00 138,00 151,80 167,00

Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

*Ar akcīzes nodokli apliekams objekts no 2021.gada 1.janvāra

Produkta veids no 2021.gada 1.janvāra no 2024.gada 1.marta no 2026.gada 1.janvāra
Dabasgāze  EUR
izmantošanai par kurināmo par 1 MWh 1,65
izmantošanai par degvielu 1,91 1,91 10,00
9,64*
izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās 0,55

Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

* Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" pārejas noteikumu 172.pantā noteiktajam

Mērvienības: MWh - megavatstundas

Konts nodokļa nomaksai: Vienotais nodokļu konts

Saņēmējs: Valsts budžets (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000