Likme    Nodokļa bāze    Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts

20% no nodokļa bāzes

Nerezidentiem - 3% un 20%

Izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās 20%

Ar nodokli apliek nodokļa bāzi, kurā ietver ar nodokli apliekamus objektus:
  1. sadalīto peļņu,
  2. nosacīti sadalīto peļņu.
Nosakot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi, 
apliekamā objekta vērtību dala ar koeficientu 0,8.

Kalendāra mēnesis

Ceturksnis (ja nodokļa maksātājs saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 8. pantu ir tiesīgs iegrāmatot attaisnojuma dokumentus vienu reizi ceturksnī)

LV33TREL1060000300000