Pēcmuitošanā tiek veiktas darbības ar muitas deklarāciju pēc preču izlaišanas:

 • grozot (precizējot / izlabojot) muitas deklarācijas datus;
 • atzīstot muitas deklarāciju par nederīgu (anulējot).

Dati muitas deklarācijā pēc preču izlaišanas veiktas muitas kontroles rezultātā var arī netikt grozīti – ja deklarētājs labprātīgi muitas iestādes noteiktā termiņā nav precizējis muitas deklarāciju pēc preču izlaišanas. Tādos gadījumos (ja pēcmuitošanas pārbaudē konstatēts, ka sākotnēji muitas deklarācijā aprēķinātie un iegrāmatotie muitas maksājumi ir mazāki nekā faktiski maksājamiemuitas maksājumu parāds tiek noteikts un paziņots deklarētājam ar lēmumu.

Pēcmuitošanā koriģētos datus muitas iestāde

 • var pārbaudīt un akceptē, ja pārbaudē apstiprinās deklarētāja norādītais pamatojums;
 • var apstiprināt bez pārbaudes pēc deklarētāja iesniegtās informācijas (maznozīmīgu tehniska rakstura un neuzmanības kļūdu gadījumos, kas neietekmē aprēķinātos muitas maksājumus).

Pēc preču laišanas brīvā apgrozībā ir iespējams grozīt / anulēt tās muitas deklarācijas, kurām Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) ir statuss “Preces izlaistas” vai “Saistības izpildītas”.

Ierosināt grozīt vai anulēt muitas deklarāciju var:

 • deklarētājs vai tā pārstāvis, iesniedzot pieteikumu par muitas deklarācijas labošanu / anulēšanu;
 • muitas iestāde, pārbaudot muitas deklarācijā ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu.

Pēcmuitošanā muitas kontrole notiek, pamatojoties uz SMK 48.pantu.

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” muitas kontrole pēc preču laišanas brīvā apgrozībā definēta šādos pārbaužu veidos:

nodokļu revīzija (audits) (1.panta 16.punkts, 23.panta (1) daļa);

nodokļu kontrole (1.panta 37.punkts, 23.panta (5) daļa).

Nodokļu kontrole

Veicot muitas deklarācijā deklarēto datu pārbaudi pēc preču izlaišanas un konstatējot neatbilstības muitas maksājumos, muitas iestāde ar rakstveida paziņojumu informē deklarētāju par konstatētajām neatbilstībām un aicina tās novērst 30 dienu laikā, iesniedzot EMDAS pieteikumu ar precizētu muitas deklarācijas darba versiju, vienlaikus samaksājot valsts budžetā labojumu rezultātā papildus aprēķinātās muitas maksājumu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas summas (likuma “Par nodokļiem un nodevām 23.panta (5) daļa).

Pārbaude atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 37.punktā definētajam terminam – nodokļu kontrole, kuras pārbaudes objekts ir viena vai vairākas konkrētas muitas deklarācijas.

Nodokļu kontrole neattiecas uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 16.punkta terminu – nodokļu revīzija (audits), kuras ietvaros notiek plašāka nodokļu administrācijas pārbaude par konkrētu taksācijas periodu un kuras rezultātā nodokļu maksātājam saskaņā ar 32.pantu tiek noteikta arī soda nauda.

Deklarētājam ir tiesības ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru ierosināt slēgt vienošanās līgumu (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pants).

Ja vienošanās līgums tiek noslēgts līdz nodokļu rēķina izdošanai, deklarētājam atceļ 85 procentus no nokavējuma naudas pievienotās vērtības nodoklim un akcīzes nodoklim (izņemot muitas nodokli), kas aprēķināta par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu kontroles uzsākšanas dienai (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta (1) daļa un (2) daļa).

Ja deklarētājs noteiktajā termiņā muitas deklarāciju nav precizējis un neatbilstības nav novērsis vai nav ierosinājis noslēgt vienošanās līgumu, muitas iestāde nosaka muitas maksājumu parādu, kuru paziņo deklarētājam nodokļu rēķinā (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 38.punkts), nosakot termiņu parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas samaksai.

Muitas maksājumu parādu var noteikt 3 gadu laikā no tā rašanās dienas (piemēram, ja iesniegta muitas deklarācija par preču laišanu brīvā apgrozībā, parāds rodas deklarācijas iesniegšanas brīdī). Izņēmums: ja parāds radies tādas darbības rezultātā, par kuru laikā, kad tā veikta, varēja ierosināt krimināllietu, tad termiņu var pagarināt  ne vairāk kā uz 5 gadiem (Muitas likuma 8.1 pants).

Ja pieteikuma grozīt vai anulēt muitas deklarāciju iesniegšanai tiek pilnvarots pārstāvis, tad kopā ar pieteikumu jāiesniedz atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēta pilnvara.

Lai pilnvarai būtu juridisks spēks, tai jāatbilst noteiktām prasībām: pilnvarā jābūt norādītam tās izdevēja nosaukumam, izdošanas datumam, pilnvarai jābūt parakstītai (Dokumentu juridiskā spēka likums, 4.panta pirmā daļa).

Pilnvaras, ko izsniegusi juridiskā persona, rekvizītā “paraksts” iekļauj dokumenta parakstītāja amata nosaukumu, attiecīgās amatpersonas personisko parakstu un amatpersonas personiskā paraksta atšifrējumu (Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība").

Muitas deklarāciju var grozīt 3 gadu laikā no muitas deklarācijas pieņemšanas datuma (SMK 173.panta 3.punkts).

Muitas deklarācijas labojumu iemesli visbiežāk ir:

 • muitas deklarācijā konstatētas kļūdas vai neprecizitātes

(piemēram, nepareizi norādīta informācija par deklarēto preci, preces daudzumu, vērtību, iepriekšējo dokumentu (PUD Nr.), sūtījuma numuru, vai kāda cita informācija, arī - aprēķinātie muitas maksājumi);

 • pēc preces izlaišanas saņemti dokumenti, kas netika iesniegti kopā ar muitas deklarāciju preces muitošanas brīdī un rada pamatu muitas deklarācijā ietverto datu precizēšanai

(piemēram,

 • saņemts retrospektīvi izsniegts preces izcelsmi apliecinošs dokuments;
 • koriģēts preces iegādes rēķins;
 • muitas vērtības precizēšanai saņemts papildu rēķins par preces piegādi)

 

 

Deklarācijām, kas ir noformētas līdz Automatizētās importa sistēmas (AIS) ieviešanas datumam, t.i. – līdz 2023.gada 13.jūnijam, pēcmuitošanas labojumus vai anulēšanas pieteikumu var iesniegt Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa kontroles sistēmā (IKS (IMD)).

Deklarācijām, kas ir noformētas Automatizētajā importa sistēmā (no 2023.gada 13.jūnija), pēcmuitošanas labojumi vai anulēšanas pieteikums jāiesniedz EMDAS AIS.

Pieteikumu importa deklarācijas labošanai elektroniski var iesniegt EMDAS: 

 1. par standarta muitas deklarāciju, izveidojot muitas deklarācijas darba versiju,     
 1. par vienkāršoto deklarāciju, norādot pamatojumu muitas deklarācijas labojumiem (informācija – šeit).

Pieteikumā skaidri un nepārprotami jānorāda pamatojums muitas deklarācijas labojumiem (kas un kāpēc tiek labots) un jāpievieno dokumenti, kas pamato minētos labojumus, piemēram, precizētais rēķins par precēm vai ar to piegādi saistītajiem pakalpojumiem, preces izcelsmi apliecinoši dokumenti.

Ja konstatēta kļūda sākotnēji deklarētajos datos, vēlams aprakstīt tās rašanās iemeslus. Ja nav citu papildus iesniedzamu dokumentu, kā vien tie, kas sākotnēji iesniegti kopā ar muitas deklarāciju, atkārtoti tos pieteikumam pievienot nav nepieciešams. Saprotami izklāsti prasīto labojumu veikšanai veicinās pieteikuma ātrāku izskatīšanu, ietaupot laiku un resursus abpusēji

Ja muitas deklarācijas grozījumu rezultātā ir veikts muitas maksājumu pārrēķins, tā rezultātus  - papildus aprēķināto / samazināto nodokļu summas - var redzēt pieteikuma sadaļā Nodokļu pārrēķina rezultāts, veicot muitas deklarācijas labojumus (kopā par muitas deklarāciju).

Ja muitas deklarācijas grozījumu rezultātā ir papildus aprēķināti muitas maksājumi ar maksājumu kodiem:

A00 - ievedmuitas nodoklis;

A30 - antidempinga maksājumi, kompensācijas maksājumi;

400 - akcīzes nodoklis;

B00 - pievienotās vērtības nodoklis,

ir jāiesniedz dokumenti par papildus aprēķināto nodokļu samaksu valsts budžetā.

Pēcmuitošanā aprēķināto muitas maksājumu parāda nodrošināšanai nevar izmantot muitas deklarācijas izlaišanas brīdī iesniegto muitas maksājumu parāda galvojumu, jo muitas maksājumu parāda galvojums nodrošina vienīgi to muitas maksājumu parādu, kas iegrāmatots (ierakstīts/nofiksēts) muitas deklarācijā preču izlaišanai brīvā apgrozībā brīdī, tādējādi nav attiecināms uz pēcmuitošanas pārbaudē konstatēto papildus noteikto muitas maksājumu parādu.

Papildus aprēķinātajiem muitas maksājumiem aprēķināma nokavējuma nauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam (nokavējuma nauda katru dienu palielinās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai procentu likmei). Detalizētāka informācija par nokavējuma naudu lasāma sadaļā “Muitas maksājumi -  Nokavējuma procentu likme ievedmuitas vai izvedmuitas nodoklim”, kā arī Likuma par nodokļiem un nodevām 29.panta otrajā un trešajā daļā (PVN, akcīzes nodoklim).

Ja papildus aprēķināto muitas maksājumu apmērs ir līdz 10 EUR, muitas iestāde var to neprasīt

(SMK 102.panta 1.punkta “d” apakšpunkts, DA 88.pants).

Muitas dienesti atmaksā ievedmuitas nodokli vai atbrīvo no pienākuma to maksāt, ja minētā nodokļa summa ir 10 EUR vai vairāk, izņemot gadījumus, kad attiecīgā persona lūdz atmaksāt vai atlaist mazāku summu (SMK 116.panta 2.punkts).
Ja muitas deklarācijas grozījumu rezultātā  faktiski maksājamā nodokļu summa ir mazāka nekā sākotnēji paziņotā, muitas iestādes atmaksā ievedmuitas nodokļa pārmaksu vai atbrīvo no pienākuma to maksāt (SMK 116.panta 1.punkta “a” apakšpunkts un 117.panta 1.punkts)

Nodokļu atmaksa tiks veikta, ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.panta nosacījumus, ja muitas deklarācijā aprēķinātie maksājumi ir ieskaitīti valsts budžetā. Ja muitas deklarācijā aprēķināto maksājumu samaksas termiņš ir atlikts un maksājumi valsts budžetā nav ieskaitīti, VID izrakstītā atliktā maksājuma rēķina apmaksājamā summa tiks samazināta (vairāk informācijas – sadaļā “Nodokļu atmaksa”.)

Pieteikums par muitas deklarācijas labošanu

EMDAS aizpildot pieteikumu par muitas deklarācijas labošanu, gadījumos, ja muitas deklarācijas grozījumu rezultātā ir samazināta ievedmuitas nodokļu (A00, A30, A40) sākotnēji aprēķinātā summa, ir jāizvēlas “Pieteikuma veids”:

 • Pieteikums muitas nodokļu atmaksai,
 • Pieteikums muitas nodokļu atbrīvojumam.

"Atmaksāšana" ir samaksātā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summas atlīdzināšana (SMK[1] 5.panta 28.punkts).

"Atbrīvojums" nozīmē, ka tiek atcelts pienākums maksāt ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summu, kas nav samaksāta (SMK 5.panta 29.punkts).

Muitas dienesti atmaksā ievedmuitas nodokli vai atbrīvo no pienākuma to maksāt, ja minētā nodokļa summa ir 10 EUR vai vairāk, izņemot gadījumus, kad attiecīgā persona lūdz atmaksāt vai atlaist mazāku summu (SMK 116.panta 2.punkts).

Iesniedzot pieteikumu par muitas deklarācijas labošanu, sistēmā ir jānorāda arī atbilstošs juridiskais pamatojums – SMK pants, saskaņā ar kuru tiek iesniegts pieteikums. No klasifikatora jāizvēlas atbilstošais: 

 • SMK 117.pants (116.panta 1.punkta a) apakšpunkts)

Pārmaksāts ievedmuitas nodoklis, proti, izlaišanas brīdī būtu jāmaksā mazāka nodokļa summa, nekā aprēķināts muitas deklarācijā vai līdzvērtīgā dokumentā (piemēram, retrospektīvi iesniegts preferenciālais izcelsmes sertifikāts, pieteikta tarifu kvota, samazināta maksājamā cena u.c.);  termiņš – 3 gadi no muitas parāda paziņošanas dienas.

 • SMK 119.pants (116.panta 1.punkta c) apakšpunkts)

Kompetentās iestādes pieļāvušas kļūdu, kā rezultātā sākotnēji paziņotā muitas parāda summa ir zemāka par faktiski maksājamo (par šādu kļūdu uzskatāms arī eksporta valstī nepareizi izdots sertifikāts, izņemot, ja tā izsniegšana balstīta uz eksportētāja nepatiesiem faktiem.  Ja parādnieks šo kļūdu normālos apstākļos nevarēja atklāt un ir rīkojies labticīgi, t.i., ja tas var pierādīt, ka attiecīgo tirdzniecības darījumu laikā tas ar pienācīgu rūpību ir veicis visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka ir izpildīti visi preferenciālā režīma nosacījumi);  termiņš – 3 gadi no muitas parāda paziņošanas dienas.

 • SMK 120.pants (116.panta 1.punkta d) apakšpunkts)

Taisnīguma dēļ, ja muitas parāds ir radies īpašos apstākļos, kuros parādniekam nevar piedēvēt ne krāpšanu, ne acīmredzamu nolaidību  (ja no lietas apstākļiem ir skaidrs, ka parādnieks ir īpašā situācijā salīdzinājumā ar citiem uzņēmējiem, kas veic tādu pašu uzņēmējdarbību, un ka gadījumā, ja šādu apstākļu nebūtu, parādnieks nebūtu nelabvēlīgākā situācijā ievedmuitas nodokļa summas iekasēšanas dēļ);  termiņš – 3 gadi no muitas parāda paziņošanas dienas.

Pieteikuma iesniegšana, nelabojot muitas deklarāciju

Iesniegt pieteikumu ievedmuitas nodokļa atmaksāšanai vai atbrīvojumam no pienākuma to maksāt var, nelabojot muitas deklarāciju, gadījumā, ja situācija atbilst SMK 118.pantam:

 • SMK 118.pants (116.panta 1.punkta b) apakšpunkts)

Precēm ir trūkumi vai tās neatbilst līguma nosacījumiem, un importētājs no tām atteicies, izņemot, ja preces pirms izlaišanas nav pārbaudītas vai to trūkumi ir ņemti vērā darījumā un nosakot cenu, vai preces pēc to ievešanas ir pārdotas (precēm izlaišanas brīdī bija trūkumi, tās nav izmantotas un nemainītā veidā izvestas atpakaļ); termiņš – 1 gads no muitas parāda paziņošanas dienas.

Pieteikums par muitas deklarācijas anulēšanu

Aizpildot pieteikumu par muitas deklarācijas anulēšanu, gadījumos, ja muitas deklarāciju atzīst par nederīgu un tiek samazināta ievedmuitas nodokļu (A00, A30, A40) sākotnēji aprēķinātā summa, ir jāizvēlas “Pieteikuma veids”:

 • Pieteikums muitas nodokļu atmaksai
 • Pieteikums muitas nodokļu atbrīvojumam

Juridiskais pamatojums:

 • SMK 116.punkta 1.punkts (DA[2] 148.pants)

Deklarāciju var atzīt par nederīgu:

 • ja preces bija jādeklarē citai muitas procedūrai, bet tās kļūdas dēļ ir deklarētas muitas procedūrai, kas rada muitas parādu;
 • ja preces citu preču vietā kļūdas dēļ ir deklarētas muitas procedūrai, kas rada muitas parādu;
 • ja uz distances līguma pamata iegādātas preces (fizisko personu pasta sūtījumi) ir nosūtītas atpakaļ;
 • ja preces kļūdaini deklarētas vairāk nekā vienā deklarācijā;
 • ja ar atpakaļejošu spēku piešķirta atļauja izmantot procedūru ar saimniecisku ietekmi.

Termiņš – 90 dienas no deklarācijas pieņemšanas dienas.

 


[1] SMK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

[2] DA – Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem.

Pieteikums par muitas deklarācijas grozījumiem nav jāiesniedz, ja:

    Veicamās darbības:

 •  muitas deklarācijai aprēķināto nodokļu segšanai kļūdaini pievienots cits nodokļu samaksu apliecinošs dokuments
 • jāiesniedz informācija/iesniegums VID Muitas pārvaldei brīvā formā, izmantojot sarakstes iespējas Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (EDS)
 •  muitas deklarācijā aprēķināto nodokļu segšanai kļūdaini norādīts galvojums, bet faktiski ir veikts iepriekšējais maksājums (t.i. nepareizi norādīts maksāšanas veids)
 • jāiesniedz informācija/iesniegums VID Muitas pārvaldei brīvā formā, izmantojot sarakstes iespējas Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (EDS)
 •  rēķins par pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar preču importu, ir izrakstīts vai koriģēts pēc preču izlaišanas, un šo pakalpojumu vērtība (tai skaitā komisijas maksa, kā arī preču transportēšanas, iesaiņošanas un apdrošināšanas izmaksas, kas radušās līdz pirmajam galamērķim iekšzemē) nav tikusi iekļauta importēto preču muitas vērtībā, jo attiecas tikai uz pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā
 • reģistrēts nodokļa maksātājs (importēto preču saņēmējs) papildus aprēķināto nodokli par saņemto pakalpojumu (starpību starp pakalpojuma sniedzēja nodokļa rēķinā un muitas deklarācijā norādīto pakalpojuma vērtību) norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā saņemts PVN likuma 36.panta pirmajā daļā minētais pakalpojums un nodokļa rēķins (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 123.panta ceturtā daļa)

Normatīvie akti neparedz muitas deklarāciju anulēšanu pēc preču izlaišanas, izņemot atsevišķus izņēmuma gadījumos (SMK 174.panta 2.punkts, DA 148.pants), kad:
• preces kļūdaini deklarētas tādai muitas procedūrai, kurā rodas ievedmuitas nodokļa parāds, kaut gan preces bija jādeklarē citai muitas procedūrai (DA 148.panta 1.punkts);
• preces kļūdaini citu preču vietā deklarētas muitas procedūrai, kurā rodas ievedmuitas nodokļa parāds (DA 148.panta 2.punkts);
preces,
• kuras pārdotas attālināti (ar distances līgumu, internetā u.tml.), pēc to laišanas brīvā apgrozībā nosūtītas atpakaļ (DA 148.panta 3.punkts);

vienlaikus izpildoties šādiem nosacījumiem:
• pieteikums iesniegts 90 dienu laikā kopš muitas deklarācijas pieņemšanas dienas;
• citai muitas procedūrai kļūdaini deklarētām precēm:
- tās nav izmantotas tādā veidā, kas nesader ar paredzēto muitas procedūru,
- ir izpildīti nosacījumi paredzētās muitas procedūras piemērošanai,
- ir iesniegta muitas deklarācijai paredzētajai muitas procedūrai;

• citu preču vietā kļūdaini deklarētām precēm:
- tās nav izmantotas citādi, kā atļauts attiecībā uz to sākotnējo stāvokli/atjaunotas sākotnējā stāvoklī,
- kļūdaini deklarētajām precēm un precēm, ko paredzēts deklarēt, ir viena un tā pati kompetentā muitas iestāde,
- preces, ko paredzēts deklarēt,  ir deklarējamas tai pašai muitas procedūrai kā kļūdaini deklarētās preces.

• attālināti/ar distances līgumu iegādātām un atpakaļ nosūtītām precēm:
- tās ir izvestas (eksportētas), lai nogādātu uz sākotnējo piegādātāja adresi vai citu piegādātāja norādīto adresi.

Papildus minētajiem gadījumiem muitas deklarāciju var anulēt, ja:
• kļūdaini Savienības precēm piemērota ārpussavienības precēm paredzēta muitas procedūra un tiek pierādīts to Savienības preču statuss (DA 148.panta 4.punkta “b” apakšpunkts);
• preces ir kļūdaini deklarētas vairāk nekā vienā muitas deklarācijā (DA 148.panta 4.punkta “c” apakšpunkts);
• ja ar atpakaļejošu spēku ir piešķirta muitas iestādes atļauja preču pārstrādes procedūrai, pagaidu ievešanas procedūrai, galapatēriņa procedūrai vai uzglabāšanai muitas noliktavā (DA 148.panta 4.punkta “d” apakšpunktu).

Deklarācijām, kas ir noformētas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Automatizētajā importa sistēmā (AIS) no 2023.gada 13.jūnija, pēcmuitošanas anulēšanas pieteikumu var iesniegt EMDAS AIS.

Anulēšanas pieteikumu par standarta muitas deklarāciju, kas ir noformēta līdz AIS ieviešanas datumam, t.i. – līdz 2023.gada 13.jūnijam, var iesniegt EMDAS Importa kontroles sistēmā (IKS (IMD)).

Pieteikumu par vienkāršotās importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem anulēšanu (informācija – šeit) var iesniegt elektroniski EMDAS, norādot pamatojumu/iemeslu muitas deklarācijas anulēšanai saskaņā ar  atvērumā “Muitas deklarācijas atzīšana par nederīgu (anulēšana) pēc preču izlaišanas” minētajiem izņēmuma gadījumiem, piemēram:

 • pasta sūtījumā saņemtā prece – apģērbs – nav derējusi un ir aizsūtīta atpakaļ;
 • internetā ir veikti vairāki pirkumi un vienlaikus tiek gaidīti vairāki sūtījumi (viens ar apaviem, cits – ar uztura bagātinātājiem), un deklarācijas iesniegšanas brīdī, kad sūtījums vēl nav saņemts, kļūdaini nodeklarēts nepareizais sūtījums;
 • viens un tas pats sūtījums deklarēts atkārtoti;
 •  preci bija paredzēts no uzglabāšanas vietas nosūtīt (reeksportēt) uz trešo valsti, bet tā kļūdaini izlaista brīvā apgrozībā.  

Vienlaikus pieteikumam jāpievieno visi dokumenti (piemēram, dokumenti, kas apliecina preces atpakaļ nosūtīšanu, izvešanu, saraksti ar piegādātāju, naudas atgriešanu u.tml.), kas pierāda izņēmuma gadījumos (DA 148.panta 1.-4.punktos) minēto nosacījumu izpildi, uz kuru deklarētājs ir atsaucies pieteikuma pamatojumā.

Pieteikumu par muitas deklarācijas grozīšanu/anulēšanu izskata un atbildi sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā pieteikuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā (Iesniegumu likuma 5.panta trešā daļa).

Ja, izskatot pieteikumu, nepieciešams pieņemt lēmumu, piemēram, saistībā ar aprēķināto nodokļu pārrēķinu, (ja vien ir izpildīti pieteikuma pieņemšanas nosacījumi un muitas iestāde secina, ka pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos ir ietverta visa informācija, kas vajadzīga, lai spētu pieņemt lēmumu), muitas iestāde lēmumu pieņem un paziņo to pieteikuma iesniedzējam nekavējoties un vēlākais 120 dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas, ja vien nav paredzēts citādi (vairāk informācijas – sadaļas “Nodokļu atmaksa” atvērumā “Lēmuma pieņemšanas termiņš”).