Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu mērķtiecīgu sadarbību ar nevalstiskā un privātā sektora asociācijām noslēgto vienošanos un memorandu ietvaros, kopīgu pasākumu īstenošanu un viedokļu apmaiņu, veicinot nodokļu iekasēšanas pilnveidošanu, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, veicinātu vienotu izpratni par nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, novēršot problēmas nodokļu maksātāju brīvprātīgu saistību izpildē nodokļu normatīvo aktu nepareizas piemērošanas dēļ, kā arī citu aktuālu nodokļu administrēšanas jomas jautājumu kopīgu risināšanu.

Padomes sastāvā iekļauti - VID ģenerāldirektora vietnieks nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktors (padomes priekšsēdētājs), VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktors, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktors, Finanšu ministrijas pārstāvji (deleģēti atbilstoši sēdē izskatāmajiem jautājumiem), kā arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas (padomes priekšsēdētāja vietnieks), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” un Ārvalstu investoru padomes Latvijā.

Padomes funkcijas ir:

  • izvērtēt aktuālas ar nodokļu iekasēšanu un normatīvo aktu piemērošanu saistītas problēmas, paust viedokli par tām un rast optimālus risinājumus to novēršanai;
  • izstrādāt un izvērtēt valstiskā, nevalstiskā un privātā sektora priekšlikumus nodokļu administrēšanas darba uzlabošanai un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai, ja tie būtiski skar vai var skart nodokļu maksātāju tiesības un tiesiskās intereses, lai veidotu nodokļu administrēšanu efektīvu, taisnīgu un saprotamu;
  • izskatīt aktuālas problēmas un tendences, lai veicinātu labprātīgu nodokļu saistību izpildi un sekmētu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu;
  • veicināt informācijas apmaiņu starp Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Nodokļu konsultantu asociāciju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, biedrību “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība”, Ārvalstu investoru padomi Latvijā;
  • izstrādāt priekšlikumus nodokļu nemaksāšanas ierobežošanai un nodokļu iekasēšanas pilnveidošanai, lai nodrošinātu mērķtiecīgus un uz riska analīzi balstītus uzraudzības pasākumus.


VID nodokļu konsultatīvās padomes sēdes