Kuģu un gaisa kuģu apgāde

 Publicēts: 02.03.2021. 14.09


Apakšsadaļu izvēlne

Kuģu un gaisa kuģu apgāde ir veicama, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk - SMK), Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk - DA), Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk - IA), vispārējos muitas procedūru piemērošanas nosacījumus un Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumos Nr.503 “Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē” noteikto kārtību.

 

2021. gada 1.februārī stājās spēkā Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumu Nr.503 “Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē” II un III nodaļa, kas attiecas uz kuģu apgādi. Tas nozīmē, ka muitas formalitātes, apgādājot kuģi, turpmāk tiks formētas Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (turpmāk - SKLOIS).

Personām, kuras veic kuģu apgādi, nekavējoties jāvēršas VSIA “Latvijas Jūras administrācijā” piekļuves tiesību saņemšanai darbam SKLOIS. Līdz piekļuves tiesību saņemšanas brīdim ir piemērojama līdzšinējā muitošanas kārtība.

Tiklīdz persona ir saņēmusi piekļuves tiesības, muitas formalitātes, apgādājot kuģi, ir jāformē SKLOIS.

 

SKLOIS turētāja kontaktinformācija

VSIA “Latvijas Jūras administrācija", Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, lja [at] lja.lv

Mājaslapas sadaļa par SKLOIS - https://www.lja.lv/SKLOIS

Jautājumos par sistēmas lietošanu lūdzam sazināties ar SKLOIS uzturēšanas daļu: tālruņa numurs - 67062120; e-pasta adrese - helpdesk [at] sklois.lv
Jautājumos par lietošanas līguma slēgšanu aicinām sazināties ar SKLOIS juriskonsultu, tālruņa numurs: 67062127.
 

Dokumentu iesniegšana muitas iestādei SKLOIS darbības pārtraukuma gadījumā

Gadījumos, kad no SKLOIS palīdzības dienesta helpdesk [at] sklois.lv ir saņemts paziņojums par SKLOIS nepieejamību, līdz sistēmas darbības atjaunošanas brīdim var tikt izmantots atkāpšanās kārtības viens no dokumentu iesniegšanas veidiem (norādīti prioritārā secībā).

Dokumentus iesniedz uzraudzības muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, kur preces tiek uzrādītas: 

 1. Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) izvēlas Sarakste ar VID, Rakstīt jaunu vēstuli un sadaļā Kategorija norāda attiecīgo adresātu – muitas kontroles punktu;
 2. ja nedarbojas EDS, ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus nosūta muitas kontroles punktam pa e-pastu:  Rīgas brīvostas MKP – mkp.0210 [at] vid.gov.lv,  Ventspils ostas MKP – mkp.0311 [at] vid.gov.lv, Liepājas ostas MKP – mkp.0411 [at] vid.gov.lv;
 3. muitas kontroles punktā klātienē.

Pēc SKLOIS darbības atjaunošanas jānodrošina atkāpšanās kārtības laikā iesniegto dokumentu noformēšana un iesniegšana SKLOIS.

 

 • Izvešanas kopsavilkuma deklarācija
  • Tiesiskais regulējums nosaka atbrīvojumu no pienākuma iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju par precēm, kuras piegādā, lai tās kā daļas vai piederumus iebūvētu kuģos vai gaisa kuģos, preces kuģu vai gaisa kuģu dzinēju, tehnikas un cita aprīkojuma darbināšanai, kā arī pārtika un citi priekšmeti, ko paredzēts patērēt vai pārdot uz kuģa vai gaisa kuģa.

   (DA 245.panta 1.punkta o) apakšpunkts)

    

 • Informācija par būtiskiem nosacījumiem un izmaiņām, apgādājot gaisa kuģus un kuģus ar Savienības precēm
  • Savienības preces ir:

   a)  preces, kas pilnībā iegūtas Savienības muitas teritorijā un nesatur preces, kuras ievestas no valstīm un teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas,
   b)  preces, kas Savienības muitas teritorijā ievestas no valstīm vai teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas un ir laistas brīvā apgrozībā, vai
   c)  preces, kas iegūtas un ražotas Savienības muitas teritorijā vai nu tikai no precēm, kuras minētas b) apakšpunktā, vai no precēm, kuras minētas a) un b) apakšpunktā.

   Ārpussavienības preces ir preces, kas nav Savienības preces vai kas ir zaudējušas Savienības preču muitas statusu.

   (SMK 5.panta 23.-24.punkts)

   Īpašas prasības jāievēro attiecībā uz gaisa kuģu vai kuģu vajadzībām piegādātām Savienības precēm:

   • tām jābūt atbrīvotām no PVN un akcīzes nodokļa;
   • jābūt pieejamam apliecinājumam par preču piegādi gaisa kuģim vai kuģim. Šo apliecinājumu izmanto kā pierādījumu preču izvešanai no Savienības muitas teritorijas, lai piemērotu atbrīvojumu no PVN vai akcīzes nodokļa. Muitošanas procesā gaisa kuģa vai kuģa galamērķim nav nozīmes.


   (SMK 269.panta 2.punkta c) apakšpunkts)

   No 2016.gada 1.maija ir piemērojamas eksporta formalitātes attiecībā uz eksporta muitas deklarācijas iesniegšanu gaisa kuģu vai kuģu vajadzībām piegādātajām Savienības precēm.

   Kuģu un gaisa kuģu apgāde ir izņēmums no vispārīgiem noteikumiem, kas nosaka eksporta procedūru. Joprojām tiks piemērotas eksporta formalitātes, kas saistītas ar eksporta deklarācijas iesniegšanu.

   (SMK 269.panta 3.punkts)

   Tādējādi, piegādājot gaisa kuģiem vai kuģiem Savienības preces (neatkarīgi no preču iedalījuma – krājumi, rezerves daļas, aprīkojums un galamērķa), ir nepieciešama eksporta muitas deklarācija saskaņā ar vispārīgiem muitas procedūras piemērošanas noteikumiem.

   (SMK 158.-195.pants)

   Kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces, kas atbilst minētajām īpašajām prasībām, tiek uzskatīts, ka ir atstājušas Savienības muitas teritoriju, ja:

   • ir apliecinājums, ka tās ir iekrautas kuģī vai gaisa kuģī un pēc pieprasījuma ir pieejamas muitas amatpersonām, neatkarīgi no gaisa kuģa vai kuģa galamērķa;
   • eksporta deklarācija ir iesniegta.


   Minētā nosacījuma mērķis ir nodrošināt pierādījumu par preču iekraušanu gaisa kuģī vai kuģī un par to tālāku izvešanu no Savienības muitas teritorijas.

   Eksporta muitas deklarācijas aizpildīšana:

   • ja 17.a. ailē “Galamērķa valsts” tiek norādīts kods QQ (krājumi un rezerves) vai QR (krājumi un rezerves Kopienas iekšējai tirdzniecībai), tad 1.a. ailē “Deklarācija” ir jānorāda CO;
   • ja 17.a. ailē “Galamērķa valsts” tiek norādīts kods QS (krājumi un rezerves tirdzniecībai ar trešajām valstīm) vai QV (valstis un teritorijas, kas nav norādītas saistībā ar ES iekšējo tirdzniecību), tad 1.a. ailē “Deklarācija” ir jānorāda EX.

    

 • Muitošanas kārtība, apgādājot gaisa kuģus un kuģus ar ārpussavienības precēm
  • Ārpussavienības precēm tiek saglabāta esošā muitas procedūru piemērošanas kārtība un  preču iedalījums – krājumi, aprīkojums un rezerves daļas.

   Apgādājot kuģi vai gaisa kuģi ar ārpussavienības krājumiem, precēm piemēro muitas procedūru atkarībā no tā, vai kuģis vai gaisa kuģis atstāj Savienības muitas teritoriju vai neatstāj to:

   • ja kuģis vai gaisa kuģis atstāj Savienības muitas teritoriju, tad ārpussavienības precēm piemēro muitas procedūru – tranzīts vai muitas procedūru – reeksports no Savienības muitas teritorijas;
   • ja kuģis vai gaisa kuģis neatstāj Savienības muitas teritoriju vai preces patērē Savienības muitas teritorijā, tad ārpussavienības precēm piemēro muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā.


   Apgādājot kuģi vai gaisa kuģi ar ārpussavienības aprīkojumu un rezerves daļām, tām piemēro muitas procedūru, ņemot vērā kuģa vai gaisa kuģa valstisko piederību:

   • ja Savienības kuģim vai gaisa kuģim piegādā aprīkojumu un rezerves daļas, kurām ir ārpussavienības preču statuss, piemēro muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā;
   • ja ārpussavienības kuģim vai gaisa kuģim piegādā aprīkojumu un rezerves daļas, kurām ir ārpussavienības preču statuss, piemēro muitas procedūru – tranzīts vai muitas procedūru – reeksports no Savienības muitas teritorijas.

    

 • Reeksporta formalitātes ārpussavienības precēm
  • Par ārpussavienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, kompetentajā muitas iestādē iesniedz reeksporta deklarāciju.

   (SMK 270.panta 1.punkts)

   Muitas iestādē iesniedz reeksporta paziņojumu gadījumos, ja kuģa apgādei paredzētās preces:

   - tiek pārkrautas no viena kuģa uz citu;
   - izved atpakaļ tieši no brīvās zonas;
   - izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas.

   (SMK 270.panta 3.punkts)

    

 • Standarta muitas deklarācijas (elektroniskas deklarācijas)
  • Elektroniska eksporta un reeksporta muitas deklarācija, kā arī reeksporta paziņojums tiek iesniegts Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Eksporta kontroles sistēmā, importa muitas deklarācija – EMDAS Importa kontroles sistēmā un tranzīta muitas deklarācija – EMDAS Tranzīta kontroles sistēmā.

   Mutiskas eksporta deklarācijas var iesniegt par komerciālām precēm, kuru vērtība nepārsniedz 1 000 EUR vai kuru neto svars nepārsniedz 1 000 kg.

   (DA 137.panta 1.punkta b) apakšpunkts)

   Preces muitas iestādē deklarē, iesniedzot, piemēram, preču pavadzīmi/preču rēķinu.

    

 • Vienkāršotas muitas deklarācijas
  • SMK paredz vienkāršotas muitas deklarācijas iesniegšanu.

   Muitas dienesti var piekrist, ka personas precēm piemēro muitas procedūru, pamatojoties uz vienkāršotu deklarāciju, kurā var nebūt visu datu, ko satur standarta muitas deklarācija.

   (SMK 166.pants)

   Ja ir iesniegta vienkāršota deklarācija, deklarētājs konkrētā termiņā kompetentajā muitas iestādē iesniedz papildu deklarāciju, kurā ir dati, kas vajadzīgi attiecīgajai muitas procedūrai.

   (SMK 167.panta 1.punkts)

   Atsevišķos gadījumos muitas dienesti var atbrīvot no prasības iesniegt papildu deklarāciju.

   (SMK 167.panta 3.punkts)

   Informācija par:

   -
   standarta muitas deklarācijas (elektroniskas deklarācijas) aizpildīšanu un iesniegšanu atrodama sadaļā Preču deklarēšana;
   - preču laišanu brīvā apgrozībā atrodama sadaļā Laišana brīvā apgrozībā;
   - par eksporta formalitāšu piemērošanu, t.sk. mutisku deklarēšanu preču eksportam  atrodama sadaļā Eksports;
   - vienkāršotu muitas deklarāciju sadaļā Vienkāršotā deklarācija.
 • Papildu informācija par muitas deklarāciju noformēšanu (eksports, reeksports, imports)
  • Eksporta deklarācija, reeksporta deklarācija

   Pārejas periodā līdz Automatizētās eksporta kontroles sistēmas jaunināšanai eksporta un reeksporta deklarācijas aizpilda saskaņā ar Deleģētās regulas Nr.2016/341 9.pielikuma C.1 un D.1 papildinājuma nosacījumiem.

   Aizpildot eksporta vai reeksporta deklarāciju, deklarācijas 8.ailē “Saņēmējs” norāda:

   • kuģim – kuģa nosaukumu, kuģa īpašnieka kompāniju;
   • gaisa kuģim – gaisa kuģa īpašnieka kompāniju.
     

   Saskaņā ar Regulas Nr.113/2010 20.panta nosacījumiem, saistībā ar ārējās tirdzniecības statistiku par precēm, kas tiek nogādātas kuģos un gaisa kuģos ostās vai lidostās un kas paredzētas (cilvēku un iekārtu) patēriņam attiecīgajā kuģī un gaisa kuģī, var izmantot vienkāršotus Kombinētās nomenklatūras (KNkodus:

   • 9930 24 00 – KN no 1. līdz 24.nodaļas precēm;
   • 9930 27 00 – KN 27.nodaļas precēm;
   • 9930 99 00 – citur klasificētām precēm.

   Aizpildot eksporta vai reeksporta muitas deklarāciju kuģu un gaisa kuģu apgādei, 17.a ailē  “Galamērķa valsts” norāda kādu no kodiem: QQ (krājumi un rezerves), QR (krājumi un rezerves Kopienas iekšējai tirdzniecībai) vai QS (krājumi un rezerves tirdzniecībai ar trešajām valstīm).

   Importa deklarācija muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā

   Importa muitas deklarācijas ir aizpildāmas saskaņā ar Deleģētās regulas Nr.2015/2446 B pielikuma H1 slejas nosacījumiem, kas paredz vairāku darījumā iesaistīto personu norādi muitas deklarācijā, līdz ar to kuģu / gaisa kuģu apgādes ar krājumiem gadījumā importa deklarācijā:

   • datu elementā 3/15 “Importētājs” norāda apgādes uzņēmumu, kas pārdod preces kuģa / gaisa kuģa kompānijai un izlaiž tās brīvā apgrozībā;
   • datu elementā 3/16 “Importētāja identifikācijas numurs (EORI)” norāda apgādes uzņēmuma EORI numuru;
   • datu elementā 3/26 “Pircējs” norāda kuģa/ gaisa kuģa kompāniju, kurai preces tiek piegādātas;
   • datu elementu 3/27 “Pircēja identifikācijas numurs (EORI)” var neaizpildīt, jo tas nav obligāti aizpildāms.
 • Bunkurētājkuģa izmantošana kuģu apgādē
  • Par muitas noliktavu atļauts izmantot bunkurētājkuģi. Lai kuģa apgādē ar naftas produktiem izmantotu bunkurētājkuģi, uzņēmējam nepieciešama muitas noliktavas turēšanas atļauja. Muitas noliktavas turēšanas atļauja nav nepieciešama, ja bunkurētājkuģi izmanto tikai kā transportlīdzekli un degviela tajā netiek uzglabāta.

   Kuģa apgādē ar naftas produktiem, izmantojot bunkurētājkuģi, piemēro SMK, DA un IA paredzētos muitas procedūras – uzglabāšana muitas noliktavā – nosacījumus.
 • Kuģu apgādes deklarāciju iesniegšanas un noformēšanas tehnoloģiskais process

  • Kuģu apgāde ar mutisko deklarāciju (preču pavadzīmi):  

   • uzņēmējs piemēro mutisko deklarēšanu un muitas kontroles punktā (turpmāk – MKP) iesniedz vai nosūta MKP pa e-pastu preču pavadzīmi (pie nosacījuma, ja preces vērtība nepārsniedz 1000 EUR un preces svars nepārsniedz 1000 kg);
   • MKP muitas amatpersona dod atļauju uzkraut preci uz kuģa, apzīmogojot preču pavadzīmi ar MKP muitas zīmogu vai nosūtot uzņēmējam pa e-pastu atbildi - atļauju par kuģa apgādi;
   • pēc kuģa apgādes un pirms kuģa iziešanas no ostas uzņēmējs MKP iesniedz vai nosūta MKP pa e-pastu apstiprinājumu par preču iekraušanu kuģī, t.i., preču pavadzīmi ar veiktajām atzīmēm - kuģa kapteiņa vai tā pilnvarotas personas parakstu, kuģa zīmoga nospiedumu un preču saņemšanas datumu.


   Kuģu apgāde ar standarta eksporta deklarāciju vai eksporta Vienkāršoto deklarāciju:

   • uzņēmējs standarta eksporta deklarāciju vai Vienkāršoto deklarāciju (turpmāk – VD) izveido Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) un elektroniskā veidā iesniedz attiecīgajā MKP (eksporta muitas iestādē);
   • MKP muitas amatpersona EMDAS noformē eksporta deklarāciju vai VD un izlaiž kravu eksporta procedūrā. Uzņēmējs EMDAS pārliecinās par preču izlaišanu eksporta procedūrā un uzsāk preču piegādi;
   • pirms kuģa apgādes uzņēmējs attiecīgajā MKP (izvešanas muitas iestādē) iesniedz vai nosūta MKP pa e-pastu informāciju par eksporta deklarāciju vai VD un plānoto kuģa apgādi, norādot ostu, kuģa piestātni, apgādes laiku;
   • MKP (izvešanas muitas iestādē) muitas amatpersona EMDAS reģistrē eksporta deklarācijā vai VD ierašanās paziņojumu un dod atļauju uzkraut preci uz kuģa, apzīmogojot preču pavadzīmi ar MKP muitas zīmogu vai nosūtot uzņēmējam pa e-pastu atbildi - atļauju par kuģa apgādi;
   • pēc kuģa apgādes un pirms kuģa iziešanas no ostas uzņēmējs MKP (izvešanas muitas iestādē) iesniedz vai nosūta MKP pa e-pastu, apstiprinājumu par preču iekraušanu kuģī, t.i., preču pavadzīmi ar veiktajām atzīmēm - kuģa kapteiņa vai tā pilnvarotas personas parakstu, kuģa zīmoga nospiedumu un preču saņemšanas datumu;
   • MKP (izvešanas muitas iestādē) muitas amatpersona, pamatojoties uz kuģa kapteiņa vai tā pilnvarotās personas atzīmi par preces saņemšanu, noslēdz eksporta deklarāciju vai VD EMDAS;
   • termiņā, kāds ir noteikts izsniegtajā muitas atļaujā, pēc eksporta VD EMDAS ir jāizveido un attiecīgajā uzraudzības MKP uzņēmējam ir jāiesniedz papildu – apkopojošā – Y tipa deklarācija, kuru MKP muitas amatpersona noformē un eksporta procedūru noslēdz.