Latvijas Republikā ir spēkā likums “Par nodokļiem un nodevām”, kas nosaka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē to noteikšanas, iekasēšanas un piedziņas kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju (turpmāk — nodokļu maksātāji) un nodokļu un nodevu administrācijas (turpmāk — nodokļu administrācija) tiesības, pienākumus un atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā nodokļu administrācijas un kredītinformācijas biroja papildu pienākumus fizisko personu datu apstrādē, ja tiek sniegta informācija par fiziskās personas ienākumiem.  Šis likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Muitas nodokļa noteikšanas kārtību, iekasēšanu un sankciju piemērošanu reglamentē arī Muitas likums un citi muitas lietās noteikto kārtību reglamentējoši normatīvie akti.

Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā veido:

 • valsts nodokļi, ar kuriem apliekamos objektus un kuru likmi nosaka Saeima;
 • valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem;
 • pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar šo likumu un vietējo pašvaldību saistošiem noteikumiem;
 • tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Latvijā ir noteikti 15 nodokļi, kurus uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa likumu. Šajā sadaļā pieejama informācija par Latvijas Republikā spēkā esošajiem nodokļu un nodevu veidiem, to aprēķināšanu un nomaksu regulējošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī nodokļu likmēm, deklarēšanas un nomaksas termiņiem, aizpildāmajām veidlapām un citām nodokļu un muitas saistībām atkarībā no fiziskas vai juridiskas personas izvēlētā saimnieciskās darbības veida un tam atbilstošā nodokļu nomaksas režīma.


Latvijas Republikā ir šādi valsts nodokļi un tiem atbilstošie likumi par nodokļu uzlikšanu:

Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā (pamatbudžetā vai speciālajā budžetā) vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldību budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas devušas uzņēmējdarbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētiem speciāliem mērķiem (ceļu, ostu un sakaru sistēmu uzturēšanai un attīstībai, iedzīvotāju un dabas ekoloģiskajai aizsargāšanai, teritorijas labiekārtošanai un citiem mērķiem).

Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, un šobrīd Latvijā ir noteikti 56 valsts nodevu veidi - Valsts nodevu objekti un tos reglamentējošie tiesību akti.

Pašvaldību nodeva ir pašvaldības domes (padomes) noteikts obligāts maksājums pašvaldību pamatbudžetā vai speciālajā budžetā šajā likumā paredzētajos gadījumos.

Pašvaldību nodevas tiek uzliktas saskaņā ar pašvaldības domes (padomes) izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

Ja Ministru kabineta noteikumos vai pašvaldības domes (padomes) pieņemtajos saistošajos noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri atbilst terminiem "nodoklis", "nodeva" vai "pašvaldības nodeva", bet kuri nav paredzēti likumā "Par nodokļiem un nodevām", tad tādu normu piemērošana nav pieļaujama tikmēr, kamēr nav stājušies spēkā atbilstoši grozījumi minētajā likumā.


Tāpat likums "Par nodokļiem un nodevām" reglamentē nodokļu un nodevu administrēšanas procedūru un maksāšanas kārtību, nosakot nodokļu un nodevu uzlikšanas kopējos principus:

 • nodokļu aprēķināšanas un budžetā ieskaitīšanas kārtību;
 • nodokļu pārkāpumu veidus un to izskatīšanas procedūras;
 • nokavējuma naudas;
 • pamatparāda palielinājuma naudas un soda naudas aprēķināšanas kārtību;
 • nodokļu parādu piedziņas sistēmu;
 • nodokļu administrācijas pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību;
 • atbildību par nodokļu bāzes samazināšanu;
 • par deklarācijas neiesniegšanu un citiem pārkāpumiem;
 • konkrēto nodokļu maksājumu pagarināšanu;
 • nodokļu parādu kapitalizāciju un dzēšanu.