Lai informētu konkrēto nozaru pārstāvjus, pētniekus un sabiedrību par ekonomisko situāciju atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un šo nozaru nodokļu maksātāju nodokļu samaksas disciplīnu, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodokļu maksātāju iesniegto pārskatu un maksājumu uzskaites datiem, ir izveidojis nozaru statistikas tabulas.

Ņemot vērā, ka nodokļu maksātājs var mainīt pamatdarbības veida kodu saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 2.red.), nozari pārstāvošie nodokļu maksātāji tika noteikti pēc aktīviem nodokļu maksātājiem norādītā pamatdarbības veida analizējamam gadam sekojošā gada 1.janvārī.

Sadaļā pakāpeniski tiks ievietotas statistikas tabulas, kurās iekļauti šādi nozari raksturojoši rādītāji:

  • nodokļu maksātāju statistika;
  • nodrošinātie Valsts ieņēmumu dienesta administrētie kopbudžeta ieņēmumi;
  • maksājumu parādi;
  • nodokļu maksātāju pamatnodokļu slogs;
  • saimnieciskās darbības rezultāti;
  • vidējais darba devēju un nodarbināto skaits;
  • nodarbinātajiem aprēķinātie darba ienākumi.

Ņemot vērā, ka viens nodokļu maksātājs var veikt savu saimniecisko darbību vairākās nozarēs, statistiskie dati atsevišķos gadījumos var ne visai precīzi raksturot situāciju nozarē.

VID apkopotā informācija var mainīties atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatu precizējumiem, ko nosaka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.pants, paredzot nodokļu maksātājiem iespēju iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par pārskata labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, kā arī kavēti iesniegtajiem pārskatiem.