Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

 Publicēts: 24.08.2017. 10.38


Apakšsadaļu izvēlne

Pirms faktiskās kravas ievešanas Savienības muitas teritorijā par ievedamajām precēm iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju. Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz pirmajā ievešanas muitas iestādē (SMK 127.pants).

Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz pārvadātājs. Neatkarīgi no pārvadātāja pienākumiem, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju var iesniegt kāda no šīm personām:

 • importētājs vai preču saņēmējs, vai cita persona, kuras vārdā vai kuras uzdevumā darbojas pārvadātājs;
 • jebkura persona, kas var uzrādīt attiecīgās preces vai nodrošināt to uzrādīšanu ievešanas muitas iestādei (SMK 127.pants 4.punkts).

 

 • Kādām precēm piešķir atbrīvojumu no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas?
   • elektroenerģijai;
   • precēm, ko ieved pa cauruļvadiem;
   • korespondences priekšmetiem;
   • mājsaimniecības priekšmetiem, kas ir definēti Padomes 2009.gada 16.novembra Regulas Nr.1186/2009 2.panta 1.punkta d) apakšpunktā (priekšmeti, kas paredzēti personiskai lietošanai, mājsaimniecībā izmantojama veļa, mēbeles un aprīkojums, kas paredzēti personiskai lietošanai vai mājsaimniecības vajadzībām), ar nosacījumu, ka tos nepārvadā uz pārvadājuma līguma pamata;
   • precēm, kurām pieļaujama mutiska muitas deklarācija saskaņā ar DA 135.pantu un 136.panta 1.punktu (preces sk. sadaļā “Laišana brīvā apgrozībā”), ar nosacījumu, ka tās nepārvadā uz pārvadājuma līguma pamata;
   • precēm, kas minētas DA 138. panta b)–d) apakšpunktā vai 139.panta 1.punktā, kuras uzskata par deklarētām saskaņā ar 141.pantu, ar nosacījumu, ka tās nepārvadā uz pārvadājuma līguma pamata;
   • precēm, kas ir ceļotāju personīgajā bagāžā;
   • precēm, ko pārvadā, izmantojot veidlapu 302, kā paredzēts 1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstītajā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu nolīgumā par to bruņoto spēku statusu;
   • ieročiem un militārajam aprīkojumam, ko Savienības muitas teritorijā ieved tādas iestādes, kuras atbild par dalībvalsts militāro aizsardzību, un ko ieved militārajā transportā vai transportā, ko izmanto tikai militāro iestāžu vajadzībām;
   • turpmāk minētajām precēm, kas ievestas Savienības muitas teritorijā tieši no tādām atkrastes iekārtām, kuras darbina persona, kura veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā:
    - precēm, kas celtniecības, labošanas, apkopes vai pārveidošanas nolūkā bijušas iebūvētas šajās atkrastes iekārtās;
    - precēm, ko izmantoja atkrastes iekārtu aprīkošanai;
    - pārtikas preču krājumiem, ko lietoja vai patērēja uz atkrastes iekārtām;
    - nebīstamiem atkritumiem no minētajām atkrastes iekārtām;
   • precēm, kurām ir tiesības uz atbrīvojumu saskaņā ar 1961.gada 18.aprīļa Vīnes Konvenciju par diplomātiskajām attiecībām, 1963.gada 24.aprīļa Vīnes Konvenciju par konsulārajām attiecībām vai citām konsulārām konvencijām, vai saskaņā ar 1969.gada 16.decembra Ņujorkas Konvenciju par īpašām misijām;
   • šādām precēm uz kuģiem un gaisa kuģiem:
    - precēm, kas piegādātas, lai tās kā daļas vai piederumus iebūvētu šajos kuģos vai gaisa kuģos;
    - precēm šo kuģu vai gaisa kuģu dzinēju, tehnikas un cita aprīkojuma darbināšanai;
    - pārtikai un citiem priekšmetiem, ko paredzēts patērēt vai pārdot uz kuģa vai gaisa kuģa;
   • precēm, kas Savienības muitas teritorijā ievestas no Seūtas un Meliļas, Gibraltāras, Helgolandes, Sanmarīno Republikas, Vatikāna Pilsētvalsts un Liviņo un Campione d’Italia pašvaldībām vai no tiem Itālijas teritoriālajiem Lugāno ezera ūdeņiem, kas atrodas starp krastu un apgabala no Pontetrēzas līdz Porto Čerezio politisko robežu;
   • jūras zvejas produktiem un citiem produktiem, ko Savienības zvejas kuģi nozvejojuši ārpus Savienības muitas teritorijas;
   • tādiem kuģiem un uz tiem pārvadātām precēm, kas ienāk dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos un kuru vienīgais mērķis ir paņemt uz kuģa krājumus, nepieslēdzoties ostas iekārtām;
   • precēm, kurām noformētas ATA un CPD karnetes un kuras nepārvadā uz pārvadājuma līguma pamata;
   • precēm, kuras ieved no īpaša nodokļa režīma teritorijām (Ālandu salas, Kanāriju salas, Atosa kalns, Francijas aizjūras departamenti, Normandijas salas).

    

   Atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem atbrīvojums no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas attiecas arī uz preču ievešanu no Šveices, Norvēģijas un Lihtenšteinas.
   Pārejas periodā līdz Importa kontroles sistēmas jaunināšanai (pielāgošanai jaunām prasībām) atbrīvojumu no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas piešķir:

   • precēm tādā sūtījumā, kura patiesā vērtība nepārsniedz EUR 22, ja muitas dienesti ar uzņēmēja piekrišanu veic riska analīzi, izmantojot informāciju, kas ir ietverta uzņēmēja izmantotajā sistēmā vai saņemta no tā;
   • precēm pasta sūtījumos (SMK 127.panta 2.punkta b) apakšpunkts DA  104., 134.pants).
 • Kādi ir ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas termiņi?
  • Jūras kravu pārvadājumiem:

   • kravai konteineros – vismaz 24 stundas pirms preču iekraušanas kuģī;
   • beramām (lejamām) kravām vai ģenerālkravām  – vismaz 4 stundas pirms kuģa ierašanās pirmajā ostā Savienības muitas teritorijā;
   • pārējos gadījumos atkarībā no kravas maršruta – vismaz 2 stundas pirms kuģa ierašanās pirmajā ostā Savienības muitas teritorijā;

    

   Gaisa pārvadājumiem:

   • tuvajiem reisiem (lidojuma ilgums mazāk kā 4 stundas)  – vismaz līdz faktiskajam lidmašīnas izlidošanas laikam;
   • tālajiem reisiem (lidojuma ilgums ir 4 stundas vai vairāk) – vismaz 4 stundas pirms lidmašīnas ierašanās pirmajā lidostā Savienības muitas teritorijā.

    

   Dzelzceļa kravu pārvadājumiem:

   • ja vilciena kustība no pēdējās vilciena sastāva formēšanas stacijas, kas atrodas trešā valstī, līdz pirmajai ievešanas muitas iestādei ilgst mazāk kā 2 stundas – vismaz 1 stundu pirms preču ierašanās tajā vietā, kura ir šīs muitas iestādes kompetencē;
   • visos citos gadījumos – vismaz 2 stundas pirms preču ierašanās tajā vietā, kura ir šīs pirmās ievešanas muitas iestādes kompetencē;
     

   Autotransporta pārvadājumiem vismaz 1 stundu pirms preču ierašanās tajā vietā, kura ir šīs pirmās ievešanas muitas iestādes kompetencē;

   Kombinētiem pārvadājumiem -  ja preces tiek ievestas Savienības muitas teritorijā ar tādu transportlīdzekli, kurš pats atrodas uz aktīvā transportlīdzekļa, termiņš ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanai ir tāds pats, kādu piemēro aktīvajiem transportlīdzekļiem (DA 105.-110.pants).

   DA 105.-109.pantā minētos termiņus nepiemēro nepārvaramas varas (force majeure) gadījumos (DA  111.pants).

Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju sagatavo un iesniedz elektroniski

Importa kontroles sistēmā (IKS), izmantojot:
- Web pieeju manuālai datu sagatavošanai un ievadei;
- Komersanta programmisko saskarni automatizētai datu pārsūtīšanai no komersanta sistēmas Importa kontroles sistēmā (system-to-system).

Tranzīta kontroles sistēmā (TKS), ja krava Savienības muitas teritorijā tiek ievesta, iesniedzot tranzīta deklarāciju vai TIR karneti.