Tranzīta procedūru piemēro preču pārvadājumiem starp nosūtītāja muitas iestādi (kurā preces nodod procedūrai) un galamērķa muitas iestādi (kurā pabeidz procedūru), pārvadājumu laikā šķērsojot[1] vai nešķērsojot[2] muitas robežu.

Tranzīta procedūras piemērošana nodrošina preču muitas uzraudzību pārvadājuma laikā:

  • procedūras izmantotājs iesniedz galvojumu iespējamam muitas maksājumu parādam (nodokļi, kas būtu jāsamaksā, ja ārpussavienības preces laistu brīvā apgrozībā ES muitas teritorijā);
  • procedūru piemēro, uzrādot preces nosūtītāja muitas iestādei un iesniedzot tranzīta deklarāciju elektroniskajā deklarēšanas sistēmā;
  • visas preces, kas nodotas pārvadājumam un norādītas muitas deklarācijā, pabeidzot tranzīta procedūru, tiek uzrādītas galamērķa muitas iestādei nosūtītāja muitas iestādes noteiktajā termiņā, ievērojot pārvietošanas maršrutu, ja tas ir noteikts;
  • transportlīdzeklim vai preču iepakojumam uzliktās muitas vai atzītā nosūtītāja plombas, citi identifikācijas līdzekļi (piemēram, uzlīmes) ir neskarti;
  • pārvadājuma laikā nav notikusi neatļauta piekļuve precēm[3], preču pārkraušanas darbi ir veikti atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai (pārkraušanas vietas[4] muitas iestādes uzraudzībā);
  • ir ievēroti citi ar tranzīta procedūras piemērošanu, izpildi un pabeigšanu saistītie muitas noteikumi.

Tranzīta procedūras piemērošana nemaina preču muitas statusu[5] un neattiecina uz precēm ievedmuitas nodokļa, citu maksājumu un tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu, izņemot pasākumus, ar kuriem tiek aizliegta (ierobežota) preču ievešana vai izvešana. Tas nozīmē, ka:

  • atbilstošo nodokļu samaksa un pasākumu piemērošana (licences, atļaujas, sertifikāti u.c.) ir atlikta līdz procedūras pabeigšanai;
  • piemēro tikai pasākumus, kuri reglamentē preču ievešanu ES vai izvešanu no ES (licences, atļaujas, sertifikāti, kas nepieciešami preču pārvietošanai un tranzītam).

ES muitas teritorijā piemēro Savienības tranzīta procedūru un starptautiskās tranzīta sistēmas, kas noteiktas ar starptautiskajiem tiesību aktiem (Kopīgā tranzīta procedūra, TIR procedūra, ATA procedūra, Pasta sistēma, NATO aktos noteiktā procedūra (302.veidlapa) u.c.).

Ņemot vērā preču muitas statusu (ārpussavienības preces vai Savienības preces), precēm piemēro ārējā vai iekšējā tranzīta procedūru.

Viena no ES pamatbrīvībām ir brīva preču kustība, tādējādi Savienības preču pārvietošanai starp ES dalībvalstīm (pārvadājuma laikā nešķērsojot trešās valsts teritoriju) muitas procedūras (t.sk. tranzīts) netiek piemērotas.

Ārējā tranzīta procedūra[6] tiek piemērota ārpussavienības preču pārvadājumiem starp ES muitas iestādēm.

Iekšējā tranzīta procedūra[7] tiek piemērota Savienības preču pārvadājumiem no viena punkta līdz otram ES muitas teritorijā, šķērsojot trešās valsts teritoriju un nemainoties preces muitas statusam.

Tranzīta procedūras piemērošana un kontrole ES dalībvalstīs tiek veikta elektroniski, tiešsaistes režīmā Jaunajā datorizētajā tranzīta sistēmā (New Computerized Transit System – NCTS). Latvijas muitas iestādēs tiek izmantota EMDAS TKS[8]. Personas tranzīta procedūras piemērošanai izmanto EMDAS TKS Komersanta lietotāja saskarni (KLS), iesniedzot EDS “Iesniegumu par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu” un saņemot piekļuvi sistēmai. EMDAS TKS Komersanta lietotāja saskarnei pieslēgšanās notiek, izmantojot EDS[9] izvēlni “Muitas datu apstrāde – EMDAS”.

EMDAS TKS Komersanta lietotāja saskarni izmanto, lai iesniegtu tranzīta un TIR karnetes elektronisko deklarāciju, kā arī tranzīta un TIR karnetes elektronisko deklarāciju ar kopsavilkuma deklarācijas datiem.

Informācija par darbu ar EMDAS TKS Komersanta lietotāja saskarni atrodama rokasgrāmatā “TKS Komersanta lietotāja saskarne” (sk. sadaļas “Kā lietot EMDAS” atvērumā “Sistēmas lietotāja rokasgrāmata”).

Muitas iestādēs tiek pieņemtas tikai elektroniski iesniegtas tranzīta deklarācijas. Rakstveidā (papīra formā) tranzīta deklarācijas (VAD) tiek pieņemtas atsevišķi noteiktos gadījumos – ja nedarbojas EMDAS TKS vai Savienības tranzīta procedūras izmantotāja lietotājprogramma (Tranzīta komersanta modulis). Šajā gadījumā muitas iestāde atļauj iesniegt deklarācijas papīra veidā atbilstoši atkāpšanās režīmam.

Problēmjautājumu risināšanai saistībā ar tranzīta procedūras noformēšanu EMDAS TKS darbojas NCTS palīdzības dienests (tālrunis:+371 67121089, +371 67121090,+371 67121091,+371 67121092,+371 67121093; e-pasta adrese – nctshelpdesk@vid.gov.lv).

Papildu informācija par tranzīta procedūru piemērošanu ir atrodama informatīvajos materiālos (nav juridiski saistoši dokumenti, sniedz skaidrojumus par tiesību aktos noteikto normu piemērošanu):


[1] Starptautiskais tranzīts vai Savienības preču pārvietošana - procedūras izpildes laikā preces izved no ES/ieved ES.

[2] Preču pārvietošana tikai ES muitas teritorijā.

[3] Piemēram, par neatļautu piekļuvi vai par varbūtēju piekļuvi precēm liecina transportlīdzekļa, kam ir uzlikta muitas plomba, kravas nodalījuma (tenta, durvju u.c.) bojājumi, kas ļauj piekļūt precēm.

[4] Piemēram, saskaņojot preču pārkraušanu ar ceļu satiksmes negadījuma vietas muitas iestādi.

[5] Izņemot ES tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kad, piemērojot ārējā tranzīta procedūru, Savienības preces zaudē Savienības preču muitas statusu (sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – SMK) 154 .panta b) punktu).

[6] SMK 226. pants.

[7] SMK 227. pants.

[8] Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Tranzīta kontroles sistēma.

[9] Elektroniskās deklarēšanas sistēma