Dabas resursu nodokļa piemērošanu reglamentē Dabas resursu nodokļa likums. Dabas resursu nodoklis tiek maksāts, kā arī atbrīvojumi no samaksas tiek piešķirti Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā kārtībā. 

Dabas resursu lietošanu, realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču, iepakojuma un radioaktīvo vielu apjomu un izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu izpildi kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tās padotībā esošās iestādes.

Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķina un iesniedz VID pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (pārskats) par iepriekšējo ceturksni, un līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 23.datumam iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni vienotajā nodokļu kontā, ja Dabas resursu nodokļa likuma 27.pantā nav noteikts citādi.

Nodokļa maksātājs līdz nākamā gada 20.janvārim aprēķina un iesniedz VID pārskatu, un līdz 23.janvārim iemaksā nodokli par iepriekšējo gadu vienotajā nodokļu kontā:

• par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu neatkarīgi no aprēķinātās nodokļa summas;

• aprēķināto nodokli, ja nodokļa summa atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā par visiem nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamajiem objektiem kopā.

Nodokļa maksātājs, kurš ir atbrīvots no nodokļa samaksas, pārskatu VID nesniedz par periodu, kurā ticis piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas.

Persona, kura nav veikusi ar nodokli apliekamas darbības taksācijas periodā, pārskatu par attiecīgo taksācijas periodu VID nesniedz.

Nodokļa aprēķinu kontrolē VARAM, tās padotībā esošās iestādes un VID.

Pārskata/deklarācijas nosaukums Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš Vienotais nodokļu konts
Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli
(MK 19.06.2007. not. Nr.404 1.pielikums)
Pārskatu iesniedz vienu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 20.datumam Par iepriekšējo ceturksni līdz nākošā mēneša 23.datumam

LV33TREL1060000300000

Nodokļu maksātāji, kuriem aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR, pārskatu iesniedz līdz nākamā gada 20.janvārim

Nodokļu maksātāji, kuriem aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR, nodokli par kārtējo gadu maksā līdz nākamā gada 23.janvārim

Nodokļa maksātāji, kuriem jāmaksā nodoklis par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu, pārskatu iesniedz līdz nākamā gada 20.janvārim

Nodokļa maksātāji, kuri C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitē piesārņojumu, nodokli par kārtējo gadu maksā līdz nākamā gada 23.janvārim

           

Nodokļa iemaksu kontroli, uzskaiti, piedziņu un sadali veic VID.

VARAM, tās padotībā esošās iestādes un VID sadarbojas šā likuma īstenošanā un regulāri apmainās ar informāciju un datiem, kas saistīti ar nodokli un tā piemērošanu.

Nodokļa maksājumus sadala starp valsts pamatbudžetu un vietējo pašvaldību vides aizsardzības speciālajiem budžetiem, kuru teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.