Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 22.09.2015. 14.02


Apakšsadaļu izvēlne

Dabas resursu nodokļa piemērošanu reglamentē Dabas resursu nodokļa likums (pieņemts 2005.gada 15.decembrī, grozīts 2013.gadā). Dabas resursu nodoklis tiek maksāts, kā arī atbrīvojumi no samaksas tiek piešķirti likumā “Par dabas resursu nodokli” noteiktajā kārtībā. 

Dabas resursu lietošanu, realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču, iepakojuma un radioaktīvo vielu apjomu un izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu izpildi kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tās padotībā esošās iestādes.

Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķina un iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni VID noteiktajā budžeta kontā, izņemot tālāk minētos gadījumus. Līdz nākamā gada 20.janvārim nodokļa maksātājs aprēķina un iemaksā nodokli par iepriekšējo gadu VID noteiktajā budžeta kontā:

  • par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu;
  • aprēķināto nodokli, ja tas atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā.

Nodokļa aprēķinu kontrolē VARAM, tās padotībā esošās iestādes un VID.
 

Pārskata/deklarācijas nosaukums Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli
(MK 19.06.2007. not. Nr.404 1.pielikums)
Pārskatu iesniedz vienu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 20.datumam Par iepriekšējo ceturksni līdz nākošā mēneša 20.datumam Valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontus Dabas resursu nodoklim skatīt sadāļā Dabas resursu nodokļu likmes
Nodokļu maksātāji, kuriem aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR, pārskatu iesniedz līdz nākamā gada 20.janvārim Nodokļu maksātāji, kuriem aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR, nodokli par kārtējo gadu maksā līdz nākamā gada 20.janvārim
Nodokļa maksātāji, kuriem jāmaksā nodoklis par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu, pārskatu iesniedz līdz nākamā gada 20.janvārim

Nodokļa maksātāji, kuri C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitē piesārņojumu, nodokli par kārtējo gadu maksā līdz nākamā gada 20.janvārim


Nodokļa iemaksu kontroli, uzskaiti, piedziņu un sadali veic VID.

VARAM, tās padotībā esošās iestādes un VID sadarbojas šā likuma īstenošanā un regulāri apmainās ar informāciju un datiem, kas saistīti ar nodokli un tā piemērošanu.

Nodokļa maksājumus sadala starp valsts pamatbudžetu un vietējo pašvaldību vides aizsardzības speciālajiem budžetiem, kuru teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības.