Darba devējs iemaksā vienotajā nodokļu kontā obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam.

Darba ņēmējs veic obligātās iemaksas ar darba devēja starpniecību. Darba devējs ietur iemaksas, kas jāveic darba ņēmējam, un iemaksā tās vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datuma.

Darba devējam ir pienākums reizi mēnesī līdz 17. datumam iesniegt VID ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā samazināto patentmaksu) iesniedz ziņojumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam un veic obligātās iemaksas līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam.

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – iesniedz ziņojumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam un veic obligātās iemaksas līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam.

Ja tiek nokavēta algotā darba ienākumu izmaksa, darba devēja pienākums ir veikt obligātās iemaksas par aprēķinātajiem darba ienākumiem termiņā, kādā tās būtu jāveic, ja darba ienākumi būtu izmaksāti savlaicīgi.

 

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Nodokļa samaksas konts

(Vienotais nodokļu konts)

Ziņas par darba ņēmējiem
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 1.pielikums)

Ne vēlāk kā vienu dienu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas)

x

 

Darba devēja ziņojums
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 3.pielikums)

Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam

Reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

LV33TREL1060000300000 

(MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums) 

Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

Līdz nākamā mēneša 23.datumam

LV33TREL1060000300000 

(MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums)

Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam

Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam

LV33TREL1060000300000