Vienotais nodokļu konts

 Publicēts: 28.09.2020. 14.34


Apakšsadaļu izvēlne
Vienotais konts
Lai panāktu, ka visas deklarācijas tiek iesniegtas pirms nodokļa samaksas termiņa, vairākām no tām ir noteikti jauni deklarēšanas termiņi – elektroenerģijas nodoklim, izložu un azartspēļu nodoklim un darba devēja ziņojuma iesniegšanai.

Lai nodrošinātu iespēju visus nodokļus samaksāt, noformējot tikai vienu bankas maksājuma uzdevumu, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz 23. datumu.

Vienotajā kontā iemaksātā naudas summa tiks sadalīta nodokļu maksātāja saistību segšanai pa nodokļu veidiem, ievērojot FIFO principu.

Vienlaikus ar vienoto kontu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tiks ieviests uzkrāšanas princips, tā nodokļu uzskaiti padarot vienādu gan valsts, gan nodokļu maksātāju grāmatvedībā.
 • KĀDUS NODOKĻUS MAKSĀT VIENOTAJĀ NODOKĻU KONTĀ
  • Nodokļi un nodevas, kas maksājami vienotajā nodokļu kontā, noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.1 panta piektajā daļā:

    

   “Nodokļu maksātājs vienotajā nodokļu kontā iemaksā šādus Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus (nokavējuma naudas un soda naudas):

   1) iedzīvotāju ienākuma nodokli;

   2) uzņēmumu ienākuma nodokli;

   3) pievienotās vērtības nodokli;

   4) akcīzes nodokli;

   5) Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētos muitas maksājumus;

   6) dabas resursu nodokli;

   7) izložu un azartspēļu nodokli;

   8) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

   9) elektroenerģijas nodokli;

   10) mikrouzņēmumu nodokli;

   11) subsidētās elektroenerģijas nodokli;

   12) uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;

   13) valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām;

   14) patentmaksu;

   15) maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu;

   16) maksājumus saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu.”

   Muitas nodokļi vienotajā kontā būs jāiemaksā, sākot ar 2023. gadu. Līdz tam saglabājas līdzšinējā kārtība.

 • NODOKĻU DEKLARĒŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA, SĀKOT AR 2021. GADA 1.JANVĀRI
 • KĀ DARBOJAS FIFO RINDAS PRINCIPS
  • FIFO rindas darbības princips – pirmais iekšā, pirmais ārā (angl. first in – first out). 

   Vienotajā nodokļu kontā iemaksātā summa automātiski tiks sadalīta atbilstoši nodokļu veidiem pēc principa, ka pirmo segs senāko saistību – nodokļa pamatsummu, pēc tam nokavējuma naudu, ja tāda ir aprēķināta, bet pēdējo – soda naudu, ja tāda tikusi piemērota.

   Atbilstoši FIFO principam tiks segti gan regulārie maksājumi, gan parādi, tādējādi nodokļu maksātājam vienlaikus vairs nevarēs būt nodokļu parāds vienlaikus ar pārmaksu citā nodoklī. VID vērš uzmanību uz izmaiņām deklarētās pārmaksas izmantošanas kārtībā – no 2021. gada parādu varēs segt tikai ar deklarētās pārmaksas apstiprināšanas datumu VID, nevis deklarācijas iesniegšanas datumu.

    

   Detalizēta kārtība, kā maksājums tiks automātiski sadalīts, ir noteikta Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai".

   FIFO rindas darbības princips
 • KĀ UZZINĀT, KURI NODOKĻI IR SAMAKSĀTI
  • Lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātājs ir lietas kursā par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas samaksāti, informācija būs redzama VID EDS.

   Tehniskais risinājums paredz, ka nodokļu maksātājs EDS un VID darbinieks MAIS redzēs vienu un to pašu informāciju, tādējādi savstarpējā komunikācija kļūs ērtāka.

 • KĀ DARBOJAS UZKRĀŠANAS PRINCIPS
  • Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tiks ieviests uzkrāšanas princips.

   Uzkrāšanas princips nozīmē, ka saskaņā ar to grāmatvedības darījumi un citi notikumi tiek atzīti tad, kad tie rodas (nevis brīdī, kad Valsts kasē tiek saņemta vai samaksāta nauda).

   Līdz ar uzkrājuma principa ieviešanu nodokļu maksātajam būs iespēja saņemt korektu un saprotamu informāciju par nodokļu nomaksas stāvokli uz katru konkrētu izvēlēto vēsturisko datumu, jo tiks nodrošināta VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaite atbilstoši vispārpieņemtajiem grāmatvedības uzskaites principiem, tā padarot nodokļu nomaksas procesu caurskatāmu, uztveramu un atsekojamu. Varēs redzēt gan aprēķinātās saistības, gan veiktos maksājumus par katru nodokli.

   2017. gada 23. novembra grozījumi likuma “Par budžeta un finanšu vadību” 29.panta otrajā daļā.
 • NODERĪGI INFORMATĪVIE MATERIĀLI

SVARĪGI

Lai valsts līmenī akceptētās novitātes – vienotais nodokļu konts un uzkrāšanas princips – būtu pieejamas jau nākamajā gadā, tiek īstenoti apjomīgi VID informācijas sistēmu modernizācijas darbi, kuru rezultātā līdzšinējās, morāli un tehniski novecojušās, informācijas sistēmas tiek aizstātas ar mūsdienu tehniskajām prasībām atbilstošu risinājumu. Uzlabojumi sistēmās tiek ieviesti pakāpeniski un pēc iespējas nepārtraucot sistēmu pieejamību, tomēr daži no jauninājumiem prasa papildu uzmanību arī no sistēmas lietotājiem. Vēršam uzmanību – līdz šī gada beigām tiek uzstādītas jaunas XML versijas EDS dokumentiem. Plašāka informācija atrodama sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma, izvēloties “EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti”.