Pagaidu uzglabāšanas vieta ir muitas apstiprināta vieta, kur ārpussavienības preces var tikt novietotas uzglabāšanā līdz 90 dienām, kamēr tām tiek piemērota muitas procedūra, reeksports vai iznīcināšana. Pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai ir nepieciešama muitas izdota atļauja. Pagaidu uzglabāšanas vieta var atrasties tajā pašā uzglabāšanas vietā vai telpās, kur atrodas jūsu muitas noliktava. Preces pagaidu uzglabāšanā var uzglabāt tikai telpās vai teritorijās, kas norādītas pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā, un tās var pakļaut tikai tādiem apstrādes veidiem, kas nodrošina to saglabāšanu nemainītā veidā, nepārveidojot to izskatu vai tehniskās īpašības. Pagaidu uzglabāšanas vietā var uzglabāt arī Savienības preces, ja ir ekonomiska nepieciešamība un tas paredzēts pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā.

Ja tas paredzēts atļaujā, preces pagaidu uzglabāšanā var pārvietot starp vienā atļaujā norādītām dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām vai uz cita atļaujas turētāja pagaidu uzglabāšanas vietu. Šādai pārvietošanai nav jāpiemēro tranzīta procedūra. Pagaidu uzglabāšanas vietā preces var uzglabāt gan pats atļaujas saņēmējs, gan citas personas ar atļaujas turētāja piekrišanu.

! Lai paātrinātu un vienkāršotu pagaidu uzglabāšanas piemērošanu precēm, kas ievestas Latvijā saskaņā ar Savienības tranzīta vai TIR procedūru, pagaidu uzglabāšanas atļaujas turētājam būtu lietderīgi saņemt atzītā saņēmēja statusa atļauju Savienības tranzītam un  atzītā saņēmēja statusa atļauju TIR operācijām.

 1. Par ārpussavienības precēm, kam piemērota pagaidu uzglabāšana, netiek iekasēti muitas maksājumi.
 2. Piemērojot precēm pagaidu uzglabāšanu, tiek iegūts pietiekams laiks (90 dienas), lai sagādātu muitas procedūras piemērošanai nepieciešamās atļaujas, licences vai citus dokumentus.
 3. Ja tas paredzēts atļaujā, preces pagaidu uzglabāšanā var pārvietot starp vienā atļaujā norādītām dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām vai uz cita atļaujas turētāja pagaidu uzglabāšanas vietu bez tranzīta procedūras piemērošanas.

Uzņēmums ir reģistrēts Savienības muitas teritorijā un tam ir piešķirts EORI numurs.

Telpas vai teritorija, kurā atrodas pagaidu uzglabāšanas vieta, ir uzņēmuma īpašumā, tiek izmantotas uz nomas līguma pamata vai saskaņā ar tiesiskā valdītāja izsniegtu rakstisku piekrišanu izmantot nekustamo īpašumu par preču pagaidu uzglabāšanas vietu.

Pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas saņemšanai nepieciešama  vispārējā galvojuma atļauja.

Uzņēmumam nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopā pārsniedz 150 eiro, vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku.

Uzņēmums pagaidu uzglabāšanas vietā nodrošina preču uzskaiti un identificēšanu. Ārpussavienības preču uzskaiti veic, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Savienības preces reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā dokumentu reģistrā.

Vēršam uzmanību, ka pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir jānodrošina preču uzglabāšana atļaujā noteiktajā vietā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas noteiktas attiecībā uz noteikta veida precēm, t.i., ja preču uzglabāšanai preču pagaidu uzglabāšanas vietā ir nepieciešama kādas citas valsts iestādes izsniegta atļauja vai saskaņojums, tas ir jāsaņem pirms darbības uzsākšanas. Piemēram, vietai, kurā uzglabā  Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei pakļautās preces, ir jābūt atzītai vai reģistrētai Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā, savukārt vietai, kurā veic darbības ar zālēm un aktīvajām vielām, tajā skaitā narkotiskajām un psihotropajām zālēm un vielām, jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums par zāļu un aktīvo vielu glabāšanas vietas atbilstību normatīvajiem aktiem farmācijas jomā.

Pieteikums pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas saņemšanai jāiesniedz tās dalībvalsts muitas dienestam, kurā atrodas plānotās pagaidu uzglabāšanas vietas telpas vai teritorija.

Pieteikumu pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas saņemšanai iesniedz un atļauju izsniedz tikai elektroniskā veidā Eiropas Muitas lēmumu sistēmā (vairāk informācijas par sistēmu – šeit).

VID Muitas pārvalde 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst  nosacījumiem pieteikuma pieņemšanai. Nepieciešamības gadījumā minētajā termiņā pieprasa novērst trūkumus vai noraida pieteikumu. Kad pieteikums tiek pieņemts izskatīšanai, par to Eiropas Muitas lēmumu sistēmā paziņo pieteikuma iesniedzējam. Atļauja tiek izsniegta 120 dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas.

Pieteikumam atļaujas saņemšanai pievienojamā informācija un dokumenti[1]:

 • tās vietas, kuru paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu, plāns vai plāna kopija (biroja telpas, saimnieciskās telpas un atpūtas telpas nevar iekļaut pagaidu uzglabāšanas vietas plānā);
 • rezervuāru un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas;
 • ja iesnieguma iesniedzējam nepieder nekustamais īpašums, ko  paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu, – tā nekustamā īpašuma, kuru paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegta rakstiska piekrišana izmantot nekustamo īpašumu par pagaidu uzglabāšanas vietu vai nomas līgums;
 • ja pagaidu uzglabāšanas vietu paredzēts izveidot kuģī–bunkurētājā:
  • kuģa–bunkurētāja kuģošanas spējas apliecība (kopija);
  • kuģa–bunkurētāja tilpņu izvietojuma shēma (kopija), kurā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un EORI numurs, precīzi iezīmētas un skaidri identificētas pagaidu uzglabāšanas vietai izmantojamās tilpnes, to tilpums un kopējais cauruļvadu sistēmas tilpums;
  • tilpņu un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas.

[1] Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumu Nr. 500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi” 25.punkts 

Pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir:

 • jānodrošina, ka preces, kam piemēro pagaidu uzglabāšanu, netiek izņemtas no muitas uzraudzības;
 • jāizpilda pienākumi, kas izriet no preču uzglabāšanas pagaidu uzglabāšanas vietās, t.sk., jāveic preču uzskaite VID EDS;
 • jānodrošina preču pieejamība muitai uzraudzības un kontroles vajadzībām;
 • jāievēro pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā paredzētie īpašie nosacījumi;
 • jāinformē uzraudzības muitas iestāde, ja preču uzglabāšanas laikā tiek konstatēti preču pārpalikumi vai zudumi, kas nav dabiskie zudumi vai pārsniedz dabisko zudumu normas;
 • jāsniedz galvojums (t.sk. jāuzskaita galvojuma apjoma izmantošana) par muitas parādu, kas var rasties pagaidu uzglabāšanas vietā novietotajām ārpussavienības precēm;
 • jāinformē par visām izmaiņām, kas saistītas ar atļaujas izsniegšanu un darbību.

Muitas dienests nepārtraukti uzrauga atļaujas nosacījumu izpildi – pārliecinās, vai atļaujas turētājs izpilda konkrētās atļaujas saņemšanas kritērijus un nosacījumus un ar īpašu rūpību izturas  pret saviem pienākumiem.

Uzraudzība tiek veikta gan attālināti, izmantojot muitas rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot nepieciešamo informāciju no atļaujas turētāja, gan klātienē, piemēram,  pārbaudot preču uzskaitē norādīto informāciju par precēm un salīdzinot to ar faktiski pagaidu uzglabāšanas vietā esošajām precēm.

Konstatējot neatbilstības, atļaujas turētājam tiek dota iespēja ne ilgāk kā 30 dienu laikā labprātīgi tās novērst un izteikt viedokli. Ja uzņēmums novērš neatbilstības, pārbaude tiek pabeigta.

Ja atļaujas turētājs labprātīgi nenovērš pārbaudē konstatētās neatbilstības un nesniedz informāciju par pasākumiem, ko veicis, lai tās nepieļautu turpmāk, VID ir tiesības apturēt vai atcelt atļauju.

Ja pagaidu uzglabāšanas vietā muitas kontroles laikā tiek konstatētas nezināmas izcelsmes preces, kas nav norādītas komersanta grāmatvedības reģistros, muita uzskata, ka  šīm precēm ir ārpussavienības preču statuss, ja komersants nepierāda pretējo, un tām ir jāpiemēro pagaidu uzglabāšana. 

Ja pagaidu uzglabāšanas vietā pēc ārpussavienības preču ņemšanas uzskaitē, tai skaitā pēc to pārvietošanas starp pagaidu uzglabāšanas vietām, tiek konstatētas atšķirības starp pagaidu uzglabāšanas deklarācijā norādīto un faktisko preču daudzumu vai svaru vai cita veida atšķirības:

 1. pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā informē uzraudzības muitas iestādi izmantojot EDS;
 2. pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs 14 dienu laikā no neatbilstību konstatēšanas dienas iesniedz no kravas īpašnieka vai nosūtītāja saņemtu dokumentāri apstiprinātu informāciju par neatbilstības iemesliem, izmantojot EDS EMDAS pagaidu uzglabāšanas uzskaites funkcionalitāti ;
 3. ja muitas iestāde saskaņo pagaidu uzglabāšanas vietas turētāja iesūtīto pamatojumu preču neatbilstības labojumiem, atbilstoši labojumi tiek automātiski pārņemti pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāja uzskaitē un pagaidu uzglabāšanas deklarācijā;
 4. ja pagaidu uzglabāšanas vietas turētāja iesūtītais pamatojums preču neatbilstības labojumiem netiek saskaņots, VID aicina pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāju labprātīgi samaksāt muitas maksājumu parādu (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis) vai noslēgt vienošanās līgumu, samazinot nokavējuma naudu par 85% akcīzes nodoklim un PVN (muitas nodoklim netiek samazināta). Pretējā gadījumā VID nosūtīs nodokļu kontroles rēķinu;
 5. pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs informāciju par samaksāto muitas maksājuma parādu un maksājumu apliecinošu dokumentu nosūta VID Muitas pārvaldei,  izmantojot EDS.

Ja preču glabāšanas laikā  atļaujas turētājs konstatē ārpussavienības preču zudumus, kas nav preču dabiskie zudumi vai kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto preču dabisko zudumu normu,  atļaujas turētājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz EDS, izvēloties Sarakste ar VID kategoriju “Muitas atļauju izsniegšana un uzraudzība”, informāciju par iepriekšējā mēnesī konstatētajiem preču zudumiem un dokumentus, kas apliecina to rašanos. Atļaujas  turētājs var labprātīgi novērst konstatētās neatbilstības, t. sk.,  samaksāt muitas maksājumu parādu (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis) un maksājumu apliecinošos dokumentus pievienot iesniegumam vai noslēgt vienošanās līgumu, samazinot nokavējuma naudu par 85% akcīzes nodoklim un PVN (muitas nodoklim netiek samazināta). Pretējā gadījumā VID nosūtīs nodokļu kontroles rēķinu.

Pārsniedzot 90 dienu uzglabāšanas termiņu, preces tiek uzglabātas bez muitas iestādes atļaujas, neatkarīgi no tā, ka tās joprojām faktiski atrodas preču pagaidu uzglabāšanas vietā. Muitas maksājumu parāds rodas brīdī, kad nav izpildīts vai vairs netiek pildīts pienākums, kura neizpildes dēļ rodas muitas parāds. Par muitas maksājumu parāda rašanās brīdi uzskatāma 91. diena no preču novietošanas pagaidu uzglabāšanā. Tādējādi muitas maksājumu parāds jāaprēķina un jāsamaksā piecu darba dienu laikā no muitas parada rašanās. Ja minētais termiņš netiek ievērots, jāaprēķina un jāsamaksā arī nokavējuma nauda.

Aija Tukiša, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte, tālr. +37167120874, Aija.Tukisa@vid.gov.lv

Inga Mirza-Jakovļeva, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte, tālr. +37167120875Inga.Mirza-Jakovleva@vid.gov.lv