Muitas maksājumu atmaksāšana


Pārmaksāto muitas maksājumu atmaksa nodokļu maksātājam tiek veikta saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.pantā noteikto.

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksāto muitas maksājumu atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota iesnieguma iesniegšanas VID un pēc VID pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi neparedz citu atmaksāšanas laiku un kārtību.

VID ir tiesības pārmaksātās nodokļu summas bez nodokļu maksātāja iesnieguma vispirms novirzīt nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu segšanai.

Papildu informāciju par muitas maksājumu atmaksāšanu lūdzam skatīt Latvija.lv.


Ievedmuitas nodokļa atmaksāšana un atbrīvojums no pienākuma to maksāt


Terminu skaidrojums

Ievedmuitas nodokli, kura summa ir ne mazāka kā 10 EUR, atmaksā vai atbrīvo no maksājuma zemāk minētajos gadījumos, izņemot, ja situāciju, kuras dēļ bija paziņots muitas parāds, bija izraisījusi parādnieka krāpnieciska rīcība. 

 

SMK pants

Nosacījums

Iniciators

Termiņš

pieteikuma iesniegšanai

116.panta pirmā punkta

a) apakšpunkts

117.pants

Pārmaksāts ievedmuitas nodoklis, proti, izlaišanas brīdī būtu jāmaksā mazāka nodokļa summa, nekā aprēķināts muitas deklarācijā vai līdzvērtīgā dokumentā (piemēram, retrospektīvi iesniegts preferenciālais izcelsmes sertifikāts, pieteikta tarifu kvota, samazināta maksājamā cena u.c.).

Komersants vai muita

3 gadi no muitas parāda paziņošanas dienas

116.panta pirmā punkta

b) apakšpunkts

118.pants

Precēm ir trūkumi vai tās neatbilst līguma nosacījumiem, un importētājs no tām atteicies, izņemot, ja preces pirms izlaišanas nav pārbaudītas vai to trūkumi ir ņemti vērā darījumā un nosakot cenu, vai preces pēc to ievešanas ir pārdotas (precēm izlaišanas brīdī bija trūkumi; tās nav izmantotas un nemainītā veidā izvestas atpakaļ).

Komersants

1 gads no muitas parāda paziņošanas dienas

116.panta pirmā punkta

c) apakšpunkts

119.pants

Kompetentās iestādes pieļāvušas kļūdu, kā rezultātā sākotnēji paziņotā muitas parāda summa ir zemāka par faktiski maksājamo (arī eksporta valstī nepareizi izdots sertifikāts, izņemot, ja tā izsniegšana balstīta uz eksportētāja nepatiesiem faktiem; ja parādnieks šo kļūdu normālos apstākļos nevarēja atklāt un ir rīkojies labticīgi, t.i., ja viņš var pierādīt, ka attiecīgo tirdzniecības darījumu laikā viņš ar pienācīgu rūpību ir veicis visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka ir izpildīti visi preferenciālā režīma nosacījumi).

Komersants vai muita

3 gadi no muitas parāda paziņošanas dienas

116.panta pirmā punkta

d) apakšpunkts

120.pants

 

Taisnīguma dēļ, ja muitas parāds ir radies īpašos apstākļos, kuros parādniekam nevar piedēvēt ne krāpšanu, ne acīmredzamu nolaidību (ja no lietas apstākļiem ir skaidrs, ka parādnieks ir īpašā situācijā salīdzinājumā ar citiem uzņēmējiem, kas veic tādu pašu uzņēmējdarbību, un ka gadījumā, ja šādu apstākļu nebūtu, parādnieks nebūtu nelabvēlīgākā situācijā ievedmuitas nodokļa summas iekasēšanas dēļ).

Komersants vai muita

3 gadi no muitas parāda paziņošanas dienas

116.panta pirmā punkta otrā daļa

148.pants (DA)

Deklarācijas anulēšana:

  • ja preces bija jādeklarē citai muitas procedūrai, bet tās kļūdas dēļ ir deklarētas muitas procedūrai, kas rada muitas parādu;
  • ja preces citu preču vietā kļūdas dēļ ir deklarētas muitas procedūrai, kas rada muitas parādu;
  • ja uz distances līguma pamata iegādātas preces (pasta sūtījumi) ir nosūtītas atpakaļ;
  • ja preces kļūdaini deklarētas vairāk nekā vienā deklarācijā;
  • ja ar atpakaļejošu spēku piešķirta atļauja izmantot procedūru ar saimniecisku ietekmi. 

Komersants vai muita

90 dienas no deklarācijas pieņemšanas dienas

 

 

Atmaksāšana nerada muitas dienestiem pienākumu maksāt procentus, izņemot, ja lēmums par atmaksāšanu no muitas iestādes atkarīgu apstākļu dēļ nav īstenots 3 mēnešu laikā.

Ja muitas dienesti atmaksāšanu vai atbrīvošanu ir veikuši kļūdas dēļ, sākotnējo muitas parādu atjauno, ciktāl tam nav iestājies noilgums.

SMK 116.panta 2.punktā minētajos gadījumos nodokļu atmaksāšanas/atlaišanas lietu nosūta izskatīšanai Eiropas Komisijai, kas pieņem attiecīgu lēmumu.

Pieteikumu par ievedmuitas nodokļu atmaksāšanu vai atbrīvojumuno pienākuma maksāt nodokļus iesniedz persona, kura samaksājusi vai kurai jāmaksā nodokļi, vai persona, kas pārņēmusi šīs saistības, vai arī šo personu pārstāvis tās dalībvalsts muitas dienestam, kurā muitas parāds tika paziņots (iesniegta muitas deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā vai pieņemts lēmums par muitas parādu) (IA 172.pants).

Pieteikumu var iesniegt, izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes, gan arī citus līdzekļus (piemēram, papīra veidā vai elektroniski (DA 92.panta 2.punkts)).

Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem noteiktas DA  A pielikumā un īpašas datu prasības attiecībā uz pieteikumu par ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tām noteiktas DA A pielikuma VIII sadaļas I nodaļā "Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem".

Datu prasības attiecībā uz pieteikumiem DA A pielikumā, kā arī formāti un kodējumi IA A pielikumā attiecās gan uz pieteikumiem, kas iesniegti, izmantojot elektroniskus datu apstrādes līdzekļus, gan uz papīra formas pieteikumu (DA A pielikuma 4.punkts un IA A pielikuma 3.punkts).

Izmantojot Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS), pieteikums tiks izveidots un pēc aizpildīšanas iesniegts automātiski.

Pieteikumā obligāti norādāmie dati ir uzskaitīti DA A pielikumā - Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem.

 Īpaši nosacījumi nodokļu atmaksai

Gadījumos, uz kuriem attiecas SMK 116.panta 1.punkta otrā daļa, 118.pants vai 120.pants, ja iznīcināšana tika veikta bez muitas uzraudzības, atmaksāšana vai atbrīvojums, pamatojoties uz SMK 120.pantu, ir atkarīgs no šādu nosacījumu izpildes:

Pierādījumi, kas apstiprina, ka preces, par kurām pieprasa atmaksāšanu vai atbrīvojumu, ir eksportētas no Savienības muitas teritorijas, ietver šādus dokumentus:

  • izvešanas apliecinājums, kas minēts IA 334.pantā;
  • tādas procedūras muitas deklarācijas oriģināls vai apliecināta kopija, kas saistīta ar muitas parāda rašanos;
  • ja vajadzīgs – tirdzniecības vai administratīvi dokumenti, kuros iekļauts to preču pilns apraksts, kuras tika uzrādītas kopā ar attiecīgās procedūras muitas deklarāciju vai muitas deklarāciju par eksportu no Savienības muitas teritorijas, vai muitas deklarāciju, kas sagatavota par precēm galamērķa trešā valstī.

Pierādījumi, kas apstiprina, ka preces, par kurām pieprasa atmaksāšanu vai atbrīvojumu, ir iznīcinātas tādu iestāžu vai personu uzraudzībā, kuras ir pilnvarotas oficiāli apliecināt šādu iznīcināšanu, ietver jebkuru no šādiem dokumentiem: 

Minētajos dokumentos iekļauj iznīcināto preču pilnu aprakstu, lai, šo aprakstu salīdzinot ar ziņām, kuras iekļautas muitas deklarācijā par muitas procedūru, kas saistīta ar muitas parāda rašanos, un pavaddokumentiem, varētu pārliecināties, ka iznīcinātās preces ir tās pašas, kurām piemērota minētā procedūra.

Ja ar minētajiem pierādījumiem nepietiek, lai muitas dienests varētu pieņemt lēmumu par tam iesniegto gadījumu, vai ja daži pierādījumi nav pieejami, šādus pierādījumus var papildināt vai aizstāt ar jebkuriem citiem dokumentiem, ko minētais dienests uzskata par vajadzīgiem (IA 180.pants)

Ja vien lēmumā vai tiesību aktos muitas jomā nav noteikts citādi, lēmums stājas spēkā dienā, kad pieteikuma iesniedzējs to saņem vai kad uzskata, ka viņš to ir saņēmis. Pieņemto lēmumu izpildi muitas dienesti nodrošina no minētās dienas (SMK 22.panta 4.punkts).

Ja vien tiesību aktos muitas jomā nav paredzēts citādi, lēmums ir spēkā bez termiņa ierobežojumiem (SMK 22.panta 5.punkts).

Izņemot gadījumus, kad lēmuma spēkā esamība attiecas tikai uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, lēmumi, kas saistīti ar tiesību aktu muitas jomā piemērošanu, ir spēkā visā Savienības muitas teritorijā (SMK 26.pants).

Personas tiesības būt uzklausītam pirms nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas.

Pirms tāda lēmuma pieņemšanas, kas nelabvēlīgi ietekmētu pieteikuma iesniedzēju, muitas dienesti pieteikuma iesniedzējam dara zināmu pamatojumu, kādēļ tie ir paredzējuši pieņemt šo lēmumu, kā arī dod viņam iespēju noteiktā laikposmā no dienas, kurā viņš saņēmis minēto paziņojumu vai kad uzskata, ka viņš to ir saņēmis, izteikt savu viedokli.

Pēc šā laikposma beigām pieteikuma iesniedzējam piemērotā veidā paziņo par lēmumu (SMK 22.panta 6.punkts).

Personai nelabvēlīga lēmuma pārsūdzības tiesības

Lēmumā, kas nelabvēlīgi ietekmē pieteikuma iesniedzēju, sniedz tā pamatojumu un norāda uz pārsūdzības tiesībām, kas paredzētas SMK 44.pantā (SMK 22.panta 7.punkts).

Muitas dienesti labvēlīgu lēmumu atceļ vai groza, ja gadījumos:

Ja nav paredzēts citādi, labvēlīgu lēmumu, kas adresēts vairākām personām, var atcelt vienīgi attiecībā uz personu, kas nepilda kādu no pienākumiem, kuru tai uzliek minētais lēmums. Lēmuma turētājam paziņo par lēmuma atcelšanu vai grozīšanu.

Ja vien lēmumā vai tiesību aktos muitas jomā nav noteikts citādi, lēmums stājas spēkā dienā, kad pieteikuma iesniedzējs to saņem vai kad uzskata, ka viņš to ir saņēmis.

Tomēr izņēmuma gadījumos, ja to prasa lēmuma turētāja likumīgās intereses, muitas dienesti līdz 1 gadam var atlikt termiņu, kad atceļ lēmumu vai stājas spēkā tā grozījumi. Minēto termiņu norāda attiecīgajā atcelšanas vai grozīšanas lēmumā (SMK 28.pants).

Lēmumi, kas pieņemti bez pieteikuma (pēc muitas iestādes iniciatīvas):

Izņemot gadījumus, kad muitas dienests darbojas kā tiesu iestāde, SMK 22.panta 4., 5., 6. un 7.punktu, 23.panta 3.punktu, 26., 27. un 28.pantu piemēro arī muitas dienestu lēmumiem, kas pieņemti bez attiecīgās personas iepriekšēja pieteikuma (SMK 29.pants)