Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbības rezultāti nodokļu, muitas un akcīzes preču aprites jomā ir pieejami arī Latvijas atvērto datu portālā. Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Atvērtie dati ir pieejami CSV (comma-separated values) formātā.  VID uzkrātie dati plaši tiek izmantoti pētniecībā, žurnālistikā, ekonomikā u.c. nozarēs.

Latvijas atvērto datu portālā ir pieejamas un regulāri tiek atjaunotas dažādas datu kopas par VID darbības rezultātiem nodokļu, muitas un akcīzes preču jomā.

Plašāka informācija par Latvijas Atvērto datu portālu pieejama šeit.

Nodokļu jomā VID apkopo, publicē un regulāri atjauno šādas atvērto datu kopas. Tabulā apkopota informācija par pieejamajām atvērto datu kopām nodokļu jomā, kā arī īss datu apraksts un informācijas atjaunošanas biežums.

Nr.p.k.

Datu kopas nosaukums

Datu kopas apraksts

1.

VID Publiskojamo datu bāzes dati par sabiedriskā labuma organizācijām

Datu kopā ir informācija par sabiedriskā labuma organizācijām Latvijā.

Informācija tiek atjaunota katru dienu.

2.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Datu kopā ir informācija par  mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

Informācija tiek atjaunota katru dienu.

3.

Saimnieciskās darbības apturēšana

Datu kopā ir informācija par saimnieciskās darbības apturēšanu juridiskām personām, izņemot individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām, lauku amatnieku un ģimenes uzņēmumiem.

Informācija tiek atjaunota katru dienu.

4.

Pievienotās vērtības nodokļa  maksātāji

Datu kopā ir informācija par Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem.

Informācija tiek atjaunota katru dienu.

5.

Darba devēji, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks

Datu kopā ir informācija par darba devējiem, kuru darbinieku atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks.

Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī.  

6.

Nodokļu maksātāju (komersantu) un PVN grupu saraksts

Datu kopā ir informācija par  nodokļu maksātāju (komersantu) un PVN grupu taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu (nodevu) apmēra kopsummām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummām un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummām, kā arī vidējo nodarbināto personu skaitu.

Informācija tiek atjaunota reizi gadā.  

7.

Komersantu iepriekšējos trīs taksācijas gados samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas

Datu kopā ir informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) iepriekšējos trīs taksācijas gados samaksāto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) apmēra kopsummām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummām un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummām, kā arī vidējo nodarbināto personu skaitu.

Informācija tiek atjaunota reizi gadā.  

Nr.p.k.

Datu kopas nosaukums

Datu kopas apraksts

1.

Speciālās atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm

Datu kopā ir informācija par speciālajām atļaujām (licencēm) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm.

Informācija tiek atjaunota katru dienu.

Muitas jomā VID apkopo, publicē un regulāri atjauno šādas atvērto datu kopas. Tabulā apkopota informācija par pieejamajām atvērto datu kopām muitas jomā, kā arī īss datu apraksts un informācijas atjaunošanas biežums.

Nr.p.k.

Datu kopas nosaukums

Datu kopas apraksts

1.

Muitā noformētās deklarācijas

Datu kopā ir informācija par importa, eksporta un tranzīta muitas deklarācijām, kuras noformētas periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē ir informācija par muitas kontroles punktos formēto deklarāciju skaitu, sadalījumā pa muitas procedūrām.

Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī.

2.

Deklarētās preces

Datu kopā ir informācija par Latvijā noformētām eksporta un importa muitas deklarācijām par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē iekļauta informācija par preču plūsmu sadalījumā pa muitas procedūrām, preču nodaļām, transporta veidiem un valstīm pēc statistiskās vērtības un svara neto. Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī.

3.

Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi

Datu kopā ir informācija par muitas deklarācijās aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem sadalījumā pa preču nodaļām un nosūtītājvalstīm. Datnē par aprēķinātiem muitas  administrējamiem maksājumiem ir informācija par maksājumiem, ko iekasē muita.

Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī.

4.

Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi

Datnē ir apkopota informācija no skaidras naudas deklarācijām, kas ir iesniegtas Latvijas Republikas muitas kontroles punktos un robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējās robežas par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām.

Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī.

5.

Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem ar īpaši samazinātu datu kopu

Datu kopā ir informācija par minēto muitas deklarāciju vērtību (EUR) sadalījumā pa preču grupām, gadiem un mēnešiem.

Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī.

6.

TIR karnetes

Datu kopā ir informācija par Latvijā uzsākto un noslēgto TIR (tranzīta deklarācijas autotransportam) karnešu skaitu sadalījumā pa muitas iestādēm gadu un mēnešu griezumā.

Informācija tiek atjaunota katru dienu.

7.

Vienkāršotā importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem

Datu kopā ir informācija par minētajās muitas deklarācijās aprēķināto muitas nodokli, akcīze nodokli un PVN sadalījumā pa preču grupām gadu, mēnešu griezumā.

Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī.