Korupcijas kontroles pasākumi VID

 Publicēts: 05.08.2020. 12.20


Apakšsadaļu izvēlne

Korupcija ir kukuļošana vai jebkura prettiesiska darbība, ko veic iestādes darbinieki, izmantojot savu dienesta stāvokli un pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras un dienesta pienākumus, tādējādi gūstot savtīgu labumu sev vai nodrošinot to iegūšanu citām personām.

Kukuļošana nozīmē tīši piedāvāt, apsolīt un/vai piešķirt netaisnīgas finansiālas vai citas priekšrocības darbiniekam vai lēmuma pieņēmējam, lai viņš rīkotos vai nerīkotos atbilstoši darba uzdevumam.


Korupcija ir krimināli sodāma rīcība


Koruptīvas rīcības cēloņi ir saistīti ar katra iedzīvotāja personību un godprātību, ko ietekmē audzināšana, socializācija, izglītība, dzīves vieta un kultūra.

Korupcija grauj valsts ekonomisko, sociālo un politisko pamatu, tā nodara ļaunumu ikvienam un kaitē valsts un iestādes reputācijai.

Korupciju radītās negatīvās sekas:

 • palielinās “ēnu ekonomika”;
 • tiek deformēta konkurence;
 • tiek nodarīti zaudējumi valsts ieņēmumu budžetam;
 • budžeta līdzekļi tiek izmantoti neefektīvi;
 • potenciālie investori zaudē uzticību valsts attīstībai;
 • veicina organizētās noziedzības nostiprināšanos;
 • mazinās valsts un iestādes reputācija;
 • mazinās uzticība valsts pārvaldei kopumā.


Pasākumi korupcijas ierobežošanai Valsts ieņēmumu dienestā:

 • darbinieki ir informēti par rīcību iespējama korupcijas riska gadījumā;
 • darbinieki ikdienā rīkojas atbilstoši iestādē noteiktajām procedūrām un amata aprakstā noteikto tiesību apjomā, kas ierobežo individuālu ierēdņu un darbinieku rīcības brīvību;
 • nodrošināta uzdevumu izpildes pēcpārbaude un papildus pārbaude;
 • strikti sadalīta iestādes struktūrvienību un tajos strādājošo darbinieku kompetence, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanu;
 • iestādes procedūrās ir iekļauts un praktiski piemērots “četru acu” princips;
 • nodrošināta darbinieku darba uzdevumu, darbinieka darba vietu un piekritīgo nodokļu maksātāju maiņa, lai izvairītos no vairākkārtīgas sadarbības ar vienu un to pašu klientu;
 • nodokļu maksātāju risku novērtējumam un kontroles procesam pakļauto personu atlasei izmanto elektroniskās datu apstrādes sistēmas, novēršot subjektīvu lēmumu pieņemšanas iespējamību;
 • nodrošināta stingra darbiniekiem pieejamo informācijas sistēmu izmantošanas kontrole;
 • izveidojot jaunu Iekšējās drošības pārvaldi kā atsevišķu operatīvās darbības subjektu, stiprināta korupcijas novēršana un apkarošana;
 • patstāvīgi tika veikti preventīvie pasākumi iestādes amatpersonu pārkāpumu novēršanai par darbiniekiem noteiktiem ierobežojumiem un aizliegumiem;
 • patstāvīgi tika organizētas apmācības jaunpieņemtajiem darbiniekiem ētikas ievērošanas un interešu konflikta novēršanas jomā;
 • sadarbībā ar Korupcijas un novēršanas apkarošanas biroju, Valsts administrācijas skolu un citām iestādēm, darbiniekiem tiek nodrošinātas regulāras mācības par korupcijas un interešu konflikta novēršanu;
 • izstrādāti vairāki iekšējie normatīvie akti (vadlīnijas, iekšējie noteikumi, u.c.) prettiesiskās darbības, korupcijas un interešu konflikta risku efektīvai novēršanai;
 • ir izstrādāts Ētikas kodekss, kurš nosaka profesionālās ētikas un uzvedības principus:
  - ievērot normatīvajos aktos noteiktos valsts pārvaldes principus un citus tiesību principus;
  - atturēties no jebkādu dāvanu, atlaižu, izklaides piedāvājumu, labvēlības vai pateicības izpausmju pieņemšanas, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda amata pienākuma vai uzdevuma izpildes vai Valsts ieņēmumu dienesta darbības objektivitāti;
  - neizmantot amata stāvokli personiskā labuma gūšanai;
 • darbiniekam ir noteikts pienākums atstatīt sevi no darba uzdevuma pildīšanas interešu konflikta gadījumā.

Ziņo par Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku izdarītajiem pārkāpumiem


Ja ir aizdomas par Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku pieļautu likuma pārkāpumu, negodprātīgu un ētikas normām neatbilstošu rīcību, ziņo:

 • atklāti vai anonīmi zvanot uz Valsts ieņēmumu dienesta bezmaksas uzticības tālruni 80009070 (24 stundas diennaktī);
 • nosūtot informāciju uz e-pasta adresi parkapumi [at] vid.gov.lv;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldei uz e-pasta adresi IDP.lietvediba [at] vid.gov.lv.

Valsts ieņēmumu dienests jau iepriekš pateicas iedzīvotājiem par sniegto informāciju! Aicinām to darīt, lai kopīgiem spēkiem laikus novērstu un nepieļautu pārkāpumus amatpersonu rīcībā!


Iekšējās drošības pārvaldes darbības rezultāti