Uzņēmumu likvidācija

 Publicēts: 23.11.2018. 10.46


Apakšsadaļu izvēlne

Uzņēmuma darbību var izbeigt:

 • ar dalībnieku lēmumu;
 • ar tiesas nolēmumu;
 • uzsākot bankrota procedūru;
 • izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja sabiedrība bija dibināta uz noteiktu termiņu);
 • sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja sabiedrība bija dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai);
 • citos normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajos gadījumos.

Ja uzņēmuma darbību izbeidz, notiek tā likvidācija.

Lēmumu par uzņēmuma likvidāciju pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce. 

Uzņēmums lēmumu par darbības izbeigšanu triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kā arī pārliecinās, vai ir nokārtotas visas saistības ar VID – nomaksāti nodokļi un iesniegtas visas nepieciešamās deklarācijas un pārskati.

Par lēmumu veikt uzņēmuma likvidāciju uzņēmums 10 dienu laikā informē VID.

Ja uzņēmuma darbību izbeidz:

 • pamatojoties uz tiesas nolēmumu, – tiesa triju dienu laikā to nosūta ieraksta izdarīšanai komercreģistrā;
 • pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, – nodokļu administrācija triju dienu laikā to nosūta ieraksta izdarīšanai komercreģistrā.

Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Var tikt iecelts viens likvidators vai vairāki likvidatori.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsludina paziņojumu par uzņēmuma darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu.

Likvidators nosūta paziņojumu par uzņēmuma likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.

Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas uzņēmums sagatavo likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu.

Likvidācijas slēguma finanšu pārskatu sagatavo un iesniedz saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sagatavošanu.

 •  Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana 
  • Ja nodokļa maksātājs pārskata gada laikā beidz maksāt nodokli likvidācijas dēļ, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par attiecīgā pārskata gada (par kuru sagatavota slēguma bilance) pēdējo mēnesi kopā ar attiecīgā pārskata gada slēguma bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu iesniedz un aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli samaksā ne vēlāk kā līdz tā mēneša pēdējai dienai, kurā ir apstiprināta slēguma bilance (Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 110.punkts).

   Tādējādi likvidācijas gadījumā uzņēmums VID iesniedz slēguma finanšu pārskatu kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju (ne vēlāk kā mēnesi pēc slēguma finanšu pārskata apstiprināšanas).Tādējādi likvidācijas gadījumā uzņēmums VID iesniedz slēguma finanšu pārskatu kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju (ne vēlāk kā līdz tā mēneša beigām, kurā ir apstiprināts slēguma finanšu pārskats).