Uzņēmuma darbību var izbeigt:

  • ar dalībnieku lēmumu;
  • ar tiesas nolēmumu;
  • uzsākot bankrota procedūru;
  • izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja sabiedrība bija dibināta uz noteiktu termiņu);
  • sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja sabiedrība bija dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai);
  • citos normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajos gadījumos.

Ja uzņēmuma darbību izbeidz, notiek tā likvidācija.

Lēmumu par uzņēmuma likvidāciju pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce. 

Uzņēmums lēmumu par darbības izbeigšanu triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kā arī pārliecinās, vai ir nokārtotas visas saistības ar VID – nomaksāti nodokļi un iesniegtas visas nepieciešamās deklarācijas un pārskati.

Dati par maksājamo un pārmaksāto VID administrēto nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas summām, nodokļu maksātājam ir pieejami VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Par lēmumu veikt uzņēmuma likvidāciju uzņēmums 10 dienu laikā informē VID.

Ja uzņēmuma darbību izbeidz:

  • pamatojoties uz tiesas nolēmumu, – tiesa triju dienu laikā to nosūta ieraksta izdarīšanai komercreģistrā;
  • pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, – nodokļu administrācija triju dienu laikā to nosūta ieraksta izdarīšanai komercreģistrā.

Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Var tikt iecelts viens likvidators vai vairāki likvidatori.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par uzņēmuma darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu.

Likvidators nosūta paziņojumu par uzņēmuma likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.

Nodokļu maksāšana tiesību normās noteiktajos gadījumos un kārtībā ir personas publiski tiesisks pienākums pret valsti, minētais attiecas arī uz gadījumiem, kad pamats kapitālsabiedrības darbības brīvprātīgai izbeigšanai ir tās dalībnieku lēmums, vai darbība izbeidzas citā veidā, un notiek sabiedrības likvidācija.

Likvidatoram ir pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja likvidējamās sabiedrības mantas nepietiek, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, savukārt likvidācijas procesa mērķis ir visu zināmo kreditoru interešu nodrošināšana.

Nodokļu administrācija ieņem zināmā kreditora statusu Komerclikuma 324.panta izpratnē un zināmā kreditora tiesību apjoms saņemt nodokļu prasījumu samaksu nemainās atkarībā no tā, vai komercsabiedrības likvidatoram ir vai nav pieteikts kreditora prasījums.

Paziņojums par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu nav kāds no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestajā daļā minētajiem nosacījumiem nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas neuzsākšanai vai jau uzsāktās piedziņas apturēšanai, kā arī, likvidācijas procesa laikā nodokļu maksājumiem tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma 29.panta otro daļu.

Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas uzņēmums sagatavo likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu.

Likvidācijas slēguma finanšu pārskatu sagatavo un iesniedz saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sagatavošanu.

Ja kādu iemeslu dēļ likvidācijas slēguma finanšu pārskatā nebūs iekļautas no nodokļu normatīvajiem aktiem izrietošās saistības un apmierināts nodokļu administrācijas kā zināmā kreditora prasījums, sabiedrība Komerclikuma 332.pantā noteiktajā kārtībā likvidāciju ar izslēgšanu no komercreģistra pabeigt nevarēs.

Ja nodokļa maksātājs pārskata gada laikā beidz maksāt nodokli likvidācijas dēļ, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par attiecīgā pārskata gada (par kuru sagatavota slēguma bilance) pēdējo mēnesi kopā ar attiecīgā pārskata gada slēguma bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu iesniedz un aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli samaksā ne vēlāk kā līdz tā mēneša pēdējai dienai, kurā ir apstiprināta slēguma bilance (Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 110.punkts).

Tādējādi likvidācijas gadījumā uzņēmums VID iesniedz slēguma finanšu pārskatu kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju (ne vēlāk kā mēnesi pēc slēguma finanšu pārskata apstiprināšanas).Tādējādi likvidācijas gadījumā uzņēmums VID iesniedz slēguma finanšu pārskatu kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju (ne vēlāk kā līdz tā mēneša beigām, kurā ir apstiprināts slēguma finanšu pārskats).