Muitas noliktavas atļauja paredzēta uzņēmējiem, lai neierobežotu laiku uzglabātu ārpussavienības preces, nepiemērojot tām muitas maksājumus, kā arī lai pakļautu preces parastiem apstrādes veidiem (skatīt datni zemāk), piemēram, veiktu to šķirošanu, pārsaiņošanu vai pirmspārdošanas sagatavošanu, kas nav atļauti pagaidu uzglabāšanas laikā. Muitas noliktavā var uzglabāt arī Savienības preces, ja tas paredzēts muitas noliktavas atļaujā. Procedūrai – uzglabāšana muitas noliktavā – deklarētās preces var uzglabāt tikai telpās vai teritorijās, kas norādītas muitas noliktavas atļaujā. Ar muitas atļauju muitas noliktavas procedūrai deklarētās preces var īslaicīgi izvest no muitas noliktavas.

Muitas noliktavas var būt gan publiskas, gan privātas. Katra tipa muitas noliktavas darbībai ir jāsaņem noteikta veida atļauja:

 • preču uzglabāšanai privātā muitas noliktavā – atļauja CWP;
 • preču uzglabāšanai I tipa publiskajā muitas noliktavā – atļauja CW1;
 • preču uzglabāšanai II tipa publiskajā muitas noliktavā – atļauja CW2.

Privātā muitas noliktavā var uzglabāt tikai noliktavas turētāja īpašumā vai valdījumā esošas preces. Ja noliktavas telpas tiek piedāvāts izmantot citiem preču glabātājiem, ir  jāsaņem publiskās muitas noliktavas atļauja.

I tipa publiskajā muitas noliktavā gan atļaujas turētājs, gan procedūras izmantotājs ir atbildīgs par to, lai preces netiktu izņemtas no muitas uzraudzības, un par pienākumu izpildi, kas izriet no preču uzglabāšanas.

II tipa publiskajā muitas noliktavā procedūras izmantotājs ir atbildīgs par to, lai preces netiktu izņemtas no muitas uzraudzības, un par pienākumu izpildi, kas izriet no preču uzglabāšanas.

Lai paātrinātu un vienkāršotu muitas noliktavas procedūras piemērošanu precēm, kas ievestas Latvijā saskaņā ar Savienības tranzīta vai TIR procedūru, muitas noliktavas atļauja turētājam lietderīgi saņemt atzītā saņēmēja statusa atļauju Savienības tranzītam un atzītā saņēmēja statusa atļauju TIR operācijām.

 1. Par ārpussavienības precēm, kam piemērota muitas noliktavas procedūra, netiek iekasēti muitas maksājumi.
 2. Muitas noliktavas procedūrai deklarētās preces var tikt uzglabātas muitas noliktavā līdz brīdim, kad tiek saņemtas importa procedūrai nepieciešamās atļaujas, licences vai citi nākamajai procedūrai nepieciešamie dokumenti.
 3. Muitas noliktavā ārpussavienības preces var tikt uzglabātas neierobežoti ilgu laiku.
 4. Muitas noliktavas procedūrai deklarētās preces var tikt pārvietotas no to uzrādīšanas muitas punkta uz muitas noliktavu bez tranzīta procedūras piemērošanas.

Uzņēmums ir reģistrēts Savienības muitas teritorijā un tam ir piešķirts EORI numurs.

Uzņēmums var pamatot ekonomisku vajadzību muitas noliktavas atļaujas saņemšanai.

Telpas vai teritorija, kurā atrodas muitas noliktava, ir uzņēmuma īpašumā, tiek izmantotas uz nomas līguma pamata vai saskaņā ar tiesiskā valdītāja izsniegtu rakstisku piekrišanu izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu.

Muitas noliktavas atļaujas saņemšanai nepieciešama vispārējā galvojuma atļauja.

Uzņēmumam nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopā pārsniedz 150 eiro, vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku.

Uzņēmuma un tā amatpersonu darbībā nav konstatēti nopietni vai atkārtoti nodokļu vai muitas pārkāpumi.

Uzņēmums plānotajā muitas noliktavā nodrošina preču uzskaiti un identificēšanu. Preču uzskaitei ir jāizmanto programmatūra (datorprogramma), kas  nodrošina ierakstu reģistra informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju.

Muitas noliktavas atļaujas turētājam ir jānodrošina preču uzglabāšana atļaujā noteiktajā vietā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas noteiktas attiecībā uz noteikta veida precēm, t.i., ja preču uzglabāšanai noliktavā ir nepieciešama kādas citas valsts iestādes izsniegta atļauja vai saskaņojums, tas ir jāsaņem pirms darbības uzsākšanas. Piemēram, vietai, kurā uzglabā  Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei pakļautās preces, ir jābūt atzītai vai reģistrētai Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā, savukārt vietai, kurā veic darbības ar zālēm un aktīvajām vielām, tajā skaitā narkotiskajām un psihotropajām zālēm un vielām, jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums par zāļu un aktīvo vielu glabāšanas vietas atbilstību normatīvajiem aktiem farmācijas jomā.

Pieteikums muitas noliktavas atļaujas saņemšanai jāiesniedz tās dalībvalsts muitas dienestiem, kurā atrodas plānotās muitas noliktavas telpas vai teritorija.

Pieteikumu muitas noliktavas atļaujas saņemšanai iesniedz un atļauju izsniedz tikai elektroniskā veidā Eiropas Muitas lēmumu sistēmā (vairāk informācijas par sistēmu – šeit).

VID Muitas pārvalde 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst  nosacījumiem pieteikuma pieņemšanai. Nepieciešamības gadījumā minētajā termiņā pieprasa novērst trūkumus vai noraida pieteikumu. Kad pieteikums tiek pieņemts izskatīšanai, par to Eiropas Muitas lēmumu sistēmā paziņo pieteikuma iesniedzējam. Atļauja tiek izsniegta 60 dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas.

Pieteikumam atļaujas saņemšanai pievienojamā informācija un dokumenti[1]:

 • tās vietas, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu, plāns vai plāna kopija (biroja telpas, saimnieciskās telpas un atpūtas telpas nevar iekļaut muitas noliktavas plānā);
 • rezervuāru un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas;
 • ja iesnieguma iesniedzējam nepieder nekustamais īpašums, ko  paredzēts izmantot par muitas noliktavu, – tā nekustamā īpašuma, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegta rakstiska piekrišana izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai nomas līgums;
 • ja muitas noliktavu paredzēts izveidot kuģī–bunkurētājā:
  • kuģa–bunkurētāja kuģošanas spējas apliecība (kopija);
  • kuģa–bunkurētāja tilpņu izvietojuma shēma (kopija), kurā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un EORI numurs, precīzi iezīmētas un skaidri identificētas muitas noliktavas darbībai izmantojamās tilpnes, to tilpums un kopējais cauruļvadu sistēmas tilpums;
  • tilpņu un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas.

[1] Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumu Nr. 500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi” 13.punkts 

Muitas noliktavas atļaujas turētājam ir:

 • jānodrošina, ka preces, kam piemēro muitas noliktavas procedūru, netiek izņemtas no muitas uzraudzības;
 • jāizpilda pienākumi, kas izriet no preču glabāšanas saskaņā ar muitas noliktavas procedūru, t.sk. preču uzskaiti;
 • jānodrošina, ka preču uzskaite satur aktuālu informāciju par uzglabātajām precēm;
 • jānodrošina preču uzskaites un preču pieejamība muitai uzraudzības un kontroles vajadzībām;
 • jāievēro muitas noliktavas atļaujā paredzētie īpašie nosacījumi;
 • jāinformē uzraudzības muitas iestāde, ja preču uzglabāšanas laikā tiek konstatēti preču pārpalikumi vai zudumi, kas nav dabiskie zudumi vai pārsniedz dabisko zudumu normas;
 • jāsniedz galvojums (t.sk. jāuzskaita galvojuma apjoma izmantošana) par muitas parādu, kas var rasties noliktavā novietotajām ārpussavienības precēm;
 • jāinformē par visām izmaiņām, kas saistītas ar atļaujas izsniegšanu un darbību.

Muitas dienests nepārtraukti uzrauga atļaujas nosacījumu izpildi – pārliecinās, vai atļaujas turētājs izpilda konkrētās atļaujas saņemšanas kritērijus un nosacījumus un ar īpašu rūpību izturas  pret saviem pienākumiem.

Uzraudzība tiek veikta gan attālināti, izmantojot muitas rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot nepieciešamo informāciju no atļaujas turētāja, gan klātienē, piemēram,  pārbaudot preču uzskaitē norādīto informāciju par precēm un salīdzinot to ar faktiski muitas noliktavā esošajām precēm.

Konstatējot neatbilstības, atļaujas turētājam tiek dota iespēja 30 dienu laikā labprātīgi tās novērst un izteikt viedokli. Ja uzņēmums novērš neatbilstības, pārbaude tiek pabeigta.

Ja atļaujas turētājs labprātīgi nenovērš pārbaudē konstatētās neatbilstības un nesniedz informāciju par pasākumiem, ko veicis, lai tās nepieļautu turpmāk, VID ir tiesības apturēt vai atcelt atļauju.

Ja muitas noliktavā muitas kontroles laikā tiek konstatētas nezināmas izcelsmes preces, kas nav norādītas komersanta grāmatvedības reģistros, muita uzskata, ka  šīm precēm ir ārpussavienības preču statuss, ja komersants nepierāda pretējo, un tām ir jāpiemēro muitas procedūra – uzglabāšana muitas noliktavā.

Ja, novietojot muitas noliktavā ārpussavienības preces, muitas noliktavas atļaujas turētājs konstatē atšķirības starp preču pavaddokumentos norādīto un faktisko daudzumu vai cita veida atšķirības, tas ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) izvēloties “Sarakste ar VID” – “Rakstīt jaunu vēstuli” un kategoriju “Muitas atļauju izsniegšana un uzraudzība”, informē Valsts ieņēmumu dienestu par konstatētajām atšķirībām.

Muitas noliktavas atļaujas turētājam 14 dienu laikā no neatbilstību konstatēšanas dienas  EDS Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) jāiesniedz atbilstošs pieteikums par importa deklarācijas labošanu vai  anulēšanu pēc preču izlaišanas, vai  nodokļu atmaksu vai atbrīvojumu, vai nodokļu papildus aprēķinu un jāpievieno dokumenti, kas apstiprina neatbilstības, piemēram  informācija no kravas īpašnieka vai nosūtītāja, laboti rēķini u.c.

Preču uzskaitē jāveic atbilstoši labojumi pēc atbildes saņemšanas no muitas iestādes, proti, grozījumu apstiprināšanas muitas deklarācijā vai muitas maksājumu samaksas saskaņā ar lēmumu.

Ja preču glabāšanas laikā muitas noliktavā muitas noliktavas atļaujas turētājs konstatē ārpussavienības preču zudumus, kas nav preču dabiskie zudumi vai kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto preču dabisko zudumu normu, tas par katru mēnesi līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz EDS informāciju par iepriekšējā mēnesī konstatētajiem preču zudumiem un dokumentus, kas apliecina to rašanos. Informācija EDS jāiesniedz, izvēloties “Sarakste ar VID” – “Rakstīt jaunu vēstuli” un kategoriju “Muitas atļauju izsniegšana un uzraudzība”. Muitas noliktavas turētājs var labprātīgi novērst konstatētās neatbilstības, t. sk., samaksāt muitas maksājumus un nokavējuma naudu, un maksājumu apliecinošos dokumentus pievienot iesniegumam.

Preču uzskaitē ir jābūt norādītām visām precēm, kas atrodas muitas noliktavā. Preču uzskaites ieraksti jāatjauno nekavējoties, proti, tiklīdz preces tiek ievestas muitas noliktavā vai izvestas no tās.

Aija Tukiša, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte, tālr. +37167120874, Aija.Tukisa@vid.gov.lv 

Inga Mirza-Jakovļeva, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte, tālr. +37167120875Inga.Mirza-Jakovleva@vid.gov.lv