• viens kalendāra mēnesis, un šāds nodokļa taksācijas periods tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;
  • viens kalendārais mēnesis, ja apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 50 000 euro vai, ja tiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā vai, ja reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts;
  • viens kalendārais ceturksnis - pārējos gadījumos, kad persona ir reģistrēta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz VID pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju un tās pielikumus un citu deklarācijai pievienojamo informāciju par taksācijas periodu 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Nodokļa deklarācija iesniedzama VID arī tajā gadījumā, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas periodā nav veicis ar nodokli apliekamus darījumus.

VID var pieprasīt, lai reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz nodokļa deklarāciju arī citā laikā, taču ne biežāk kā reizi taksācijas periodā. Vienlaikus ar nodokļa deklarāciju reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz VID pārskatu par priekšnodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz VID līdz nākamā gada 1.maijam. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 117.panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokļa gada deklarāciju iesniedz arī tad, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir darbojies nepilnu gadu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātājam citā dalībvalstī, sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu, iesniedz VID pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par katru kalendāra mēnesi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā termiņā.

Persona, kura ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, 20 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz VID nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par taksācijas periodu, kurā šī persona ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

Gadījumos, kad paziņojumu par nodokļa samaksu iesniedz tiesu izpildītājs par valsts budžetā iemaksājamo nodokli no mantas pārdošanas tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc dienas, kad ir notecējis tiesu izpildītāja vai maksātnespējas administratora sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu.


Termiņš nodokļa iemaksai valsts budžetā


  1. Nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, reģistrēts nodokļa maksātājs iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja Pievienotās vērtības nodokļa likuma 119.pantā nav noteikts citādi;
  2.  Ja nereģistrēta nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 40 000 euro, tas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 34.panta desmitajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā no tā kalendāra mēneša beigām, kad šī summa pārsniegta;
  3. Persona, kura ir izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, kurā šī persona ir izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā pēc izslēgšanas no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
  4.  Gadījumos, kad personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par nodokļa samaksu, nodokli valsts budžetā iemaksā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 118. panta desmitajā daļā noteiktā paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi;
  5. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš taksācijas periodā priekšnodokļa atskaitīšanai izmanto Pievienotās vērtības nodokļa likuma 98.panta otrajā un sestajā daļā noteikto priekšnodokļa aprēķināšanas kārtību, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa un valsts budžetā maksājamā nodokļa apmēru;
  6. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš nav iesniedzis nodokļa deklarāciju vai nav iesniedzis to Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteiktajā termiņā, netiek atbrīvots no nodokļa maksāšanas valsts budžetā;
  7.  Nodokli, kas aprēķināts par reģistrēta nodokļa maksātāja mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, tiesu izpildītājs iemaksā valsts budžetā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 118. panta vienpadsmitajā daļā noteiktā paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas;
  8. Nodokli par preču importu iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Nodokļa iemaksa valsts budžetā personām, kas reģistrētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2, 140.3 vai 140.4  pantā noteiktajā īpašajā nodokļa režīmam

Pievienotās vērtības nodokli, kas pienākas citām dalībvalstīm, personas, kas reģistrētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2, 140.3 vai 140.4  pantā noteiktajā īpašajā nodokļa režīmam iemaksā valsts budžetā Valsts kases kontā LV33TREL1060000300000.

Visiem Pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem deklarācijas un pārskati VID obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS. Valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas jāpārskaita uz vienoto nodokļu kontu.

Deklarācijas nosaukums

Nodokļa maksātājs

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu (PVN)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

 

 

 

Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus (turpmāk – EDS).

23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām

Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu (PVN 1)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

 

Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS.

x

Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

 

Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

 

20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS.

x

Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 3)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

 

 

 

 

Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

Konstatējot kļūdu kādā iepriekš iesniegtā Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par attiecīgo mēnesi (PVN 2).

x

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

Līdz nākamā gada 1.maijam

Līdz nākamā gada 1.maijam

Pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (PVN 6)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)
 

Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS.

x

Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu (PVN 7)

(MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums)

 

 

 

 

 

 

Reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

„A” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad reģistrē nekustamo īpašumu.

„C” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad nekustamo īpašumu izslēdz no reģistra.

„B” sadaļu iesniedz kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu (PVN4).

x