Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām.

Likums “Par nodokļiem un nodevām” nosaka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, nodokļu un nodevu maksātāju un nodokļu un nodevu administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta un kredītinformācijas biroja papildu pienākumus fizisko personu datu apstrādē, ja tiek sniegta informācija par fiziskās personas ienākumiem.

Saskaņā ar likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu" VID administrē šādas nodevas:

  1. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas.
  2. Valsts nodeva par numerācijas lietošanas tiesībām.
  3. Finanšu stabilitātes nodeva