Valsts amatpersonu sarakstu iesniegšana

 Publicēts: 08.04.2016. 12.31


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta piekto daļu publiskas personas institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums nodrošināt, lai tiktu sastādīti un 15 dienu laikā elektroniskā veidā VID iesniegti to personu saraksti, kuras valsts vai pašvaldības institūcijā ieņem valsts amatpersonas amatu.

Publiskas personas institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pirmoreiz iesniedzot valsts amatpersonu sarakstu elektroniskā veidā, tajā norāda visas minētajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas, kuras par tādām uzskatāmas saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Turpmāk institūcijas vadītājs 15 dienu laikā iesniedz grozījumus valsts amatpersonu sarakstā. Par grozījumiem sarakstā uzskata amatpersonas amata vai darba vietas maiņu.

Attiecībā uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta trešajā daļā minētajām valsts amatpersonām šo amatpersonu sarakstu un tajos izdarīto grozījumu iesniegšanu nodrošina tās publiskas personas institūcijas vadītājs, kura deleģējusi attiecīgās funkcijas, piešķīrusi finanšu līdzekļus, nodevusi mantu vai atbild par deleģēto funkciju izpildi vai finanšu līdzekļu izlietojumu.

Valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” 19.punktā un minēto noteikumu 2.pielikumā.

Informāciju par valsts amatpersonu sarakstu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību skatīt sadaļā Informatīvie un metodiskie materiāli”.

(!) Par valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.32pantu. Valsts un pašvaldības institūcijas vadītājam var uzlikt naudas sodu no 70 līdz 210 euro.