Publiskas personas institūcijas vadītājam ir pienākums nodrošināt, lai tiktu sastādīti un 15 dienu laikā VID, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), iesniegti to personu saraksti, kuras valsts vai pašvaldības institūcijā stājušās valsts amatpersonas amatā vai beigušas pildīt valsts amatpersonas amatu.

Publiskas personas institūcijas vadītājs, pirmoreiz iesniedzot valsts amatpersonu sarakstu elektroniskā veidā, tajā norāda visas minētajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas, kuras par tādām uzskatāmas saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Atzīmi par valsts amatpersonas aizvietošanu izdara tikai attiecībā uz tām personām, kuras pirms valsts amatpersonas aizvietošanas neieņem valsts amatpersonas amatu.

Ja persona vienā institūcijā ieņem divus vai vairākus valsts amatpersonas amatus, tad grozījumi valsts amatpersonu sarakstā ir jāiesniedz par visiem personas ieņemtajiem valsts amatpersonas amatiem.

Valsts amatpersonu saraksta grozījumi ir:

  • amatpersonas amata maiņa
  • datums, kad persona stājusies valsts amatpersonas amatā
  • datums, kad persona beigusi pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus
  • atzīme par valsts civildienesta ierēdņa statusa esību vai neesību
  • atzīme par valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu uz laiku (aizvietošanu)

Institūcijām nav jāiesniedz valsts amatpersonu saraksta grozījumi:

  • ja valsts amatpersonas, kuras netiek pārceltas citā amatā, uz laiku aizvieto citas valsts amatpersonas (piemēram, atvaļinājuma, darbnespējas laikā utt.)

Institūcijām ir jāiesniedz valsts amatpersonu saraksta grozījumi:

  • ja valsts amatpersona (kura nav iecelta/apstiprināta amatā kā iestādes vadītājs) pilda iestādes vadītāja pienākumus, tostarp, ja iestādes vadītājs ir prombūtnē (piemēram, atvaļinājuma vai darbnespējas laikā utt.) vai atbrīvots, atlaists vai atstādināts no amata utt.
  • ja persona, kura jau ieņem valsts amatpersonas amatu, tās pašas iestādes organizētajā iepirkumu komisijā sāk vai beidz pildīt amata pienākumus kā iepirkumu komisijas loceklis

Informatīvais materiāls par valsts amatpersonu saraksta un to grozījumu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību

Atbildība par saraksta neiesniegšanu

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 32. panta trešajā daļā noteikto par valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktajā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu piemēro naudas sodu publiskas personas institūcijas vadītājam no 70 EUR līdz 250 EUR (t. i., no 14 līdz 42 naudas soda vienībām, 1 naudas soda vienība – 5 EUR).