Ja pamatotu un nepārvaramu iemeslu dēļ nav iespējas laikā iesniegt VID kādu no deklarācijām, ikviens nodokļu maksātājs var lūgt deklarācijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

Deklarācijas iesniegšanas termiņa pagarināšana nemaina nodokļa samaksas termiņu. Arī tad, ja deklarācija ir iesniegta vēlāk, deklarācijā aprēķinātie nodokļi jāmaksā pilnā apmērā un likumā noteiktajā termiņā. Par iespējām pagarināt nodokļu samaksas termiņu lasiet šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/kartejo-un-nokaveto-nodoklu-maksajumu-sadalisana-terminos

Kā lūgt termiņa pagarinājumu

Lai lūgtu termiņa pagarinājumu, pirms ir beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš, jāiesniedz iesniegums VID.

Iesniegums jāiesniedz elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Dokumenti” - “No veidlapas” - “Iesniegumi” - “Iesniegums nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa pagarināšanai”.

Iesniegumā jānorāda šāda informācija:

  • Deklarācijas, kurai nepieciešams pagarinājums, veids
  • Pamatojums, kāpēc nepieciešams pagarinājums
  • Periods, par kuru tiek sniegta deklarācija
  • Datums, līdz kuram nepieciešams pagarinājums

Kurām deklarācijām iespējams lūgt iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Iesniegšanas termiņa pagarinājumu var lūgt jebkurām nodokļu un informatīvajām deklarācijām.

Iesniegšanas termiņu nevar pagarināt gada pārskatam.

Kādos gadījumos var saņemt termiņa pagarinājumu

VID katru iesniegumu vērtē individuāli, tomēr visos gadījumos nepieciešams, lai lūgums pagarināt termiņu būtu pamatots.

Tā, piemēram, VID ir tiesības pagarināt deklarācijas iesniegšanas termiņu, ja:

  • Noticis nelaimes gadījums
  • Deklarācijas iesniegšanai nepieciešama ārvalstu nodokļu administrācijas izziņa, ko nav iespējams saņemt laikus
  • Citi objektīvi neparedzami iemesli, kas liedz deklarāciju iesniegt laikā