Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos

 Publicēts: 20.07.2021. 12.00


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kārtējo nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos
  • Nodokļu maksātājam ir iespēja:


   1. Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1. punktu), sadalot nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku.
   2. Atkārtoti sadalīt termiņos (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.3 daļu) uz laiku līdz sešiem mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80 % apmērā.

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus nodokļu administrācijai iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus nodokļu administrācijai iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš.

    “Iesniegumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai visērtāk ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Iesnieguma veidlapas ir pieejamas:

           • Juridiskām personām un fiziskām personām (kuras veic saimniecisko darbību): sadaļā “Dokumenti/ Sagatavot jaunu dokumentu/ “No veidlapas”/ Citi/Iesniegumi samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”. Plašāka informācija par iesnieguma aizpildīšanu ir pieejama šeit.

          Fiziskām personām (kuras neveic saimniecisko darbību): sadaļā “Dokumenti/ Sagatavot dokumentu/ No veidlapas/ Pēc dokumentu grupas/Iesniegumi/Iesniegumi samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai. Plašāka informācija par iesnieguma aizpildīšanu ir pieejama šeit.

 • Audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto maksājumu sadalīšana termiņos
  • Nodokļu maksātājam ir tiesības:


   1. Prasīt pagarināt nodokļu administrācijas veiktās kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu, sadalot termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 3.punkts).

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājuma samaksas termiņa iestāšanās.

    Iesnieguma veidlapa par termiņa pagarinājumu piešķiršanu ir pieejama:
   2. Slēgt vienošanos ar VID, lai izbeigtu tiesisku strīdu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu, lai līguma izpildes rezultātā aprēķināto soda naudu samazinātu par 50 % (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu; nav piemērojams vienlaikus ar šī paša likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktu).
 • Nodokļu maksājumu sadalīšanas termiņos īpašie gadījumi
 • Nodokļu parāda, kura piedziņai VID pieņemts lēmums,  labprātīga samaksa
  • Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņu uz laiku līdz trim gadiem (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu), šādā gadījumā:

   • ja nodokļu maksātājam jau ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un šis lēmums nav pieņemts vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem, kā arī nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, un nodokļu maksātājs ir pārliecināts par savām spējām īstenot iesniegumā norādīto parāda samaksu.
     

   Iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pa pastu vai klātienē. Aicinām izmantot VID ieteikto veidlapu, kas ir pieejama sadaļā “Nodokļu parādi/Veidlapas un iesniegumi/Iesniegums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu

 • Tiesiskās aizsardzības procesa piemērošana
  • Ja, izvērtējot finansiālo situāciju, nodokļu maksātājs ir pārliecināts, ka finansiālās grūtības spēs atrisināt, īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, nodokļu maksātājam jāņem vērā, ka Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai ir nepieciešams saņemt VID piekrišanu (Maksātnespējas likuma 38.pants). Iesniegumu ar lūgumu VID sniegt piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai ar tam pievienotu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pa pastu vai klātienē.