Pārvietošana atliktajā režīmā EMCS ar e-AD

 Publicēts: 23.08.2021. 12.01


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kas ir EMCS un e-AD?
  • Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma – Excise Movement and Control System (EMCS) ir visā Eiropas Savienībā vienota datorizēta sistēma, kas paredzēta informācijas iesniegšanai par akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un energoproduktu) pārvietošanu akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmā. Sistēma ieviesta 2010.gada 1.aprīlī aizstājot papīra pavaddokumentus ar elektroniskajiem administratīvajiem dokumentiem (e-AD). Katrā Eiropas Savienības dalībvalstī ir sava EMCS lietojumprogramma, kas ir saslēgta ar citu dalībvalstu EMCS lietojumprogrammām.

 • Kā e-AD iegūst dokumenta statusu un kas ir ARC?
  • Lai e-AD iegūtu dokumenta statusu, to ir nepieciešams reģistrēt un akceptēt. Akcīzes preču nosūtītājam pirms preču nosūtīšanas ir jāsagatavo e-AD projekts EMCS Komersantu lietojumprogrammā un jāiesniedz tas akceptēšanai. Sistēma automātiski pārbauda, vai e-AD projektā nav kļūdu un akceptē dokumentu piešķirot tam īpašu identifikatoru ARC (Administrative Reference Code). Ja e-AD projekts ir akceptēts un tam ir piešķirts ARC, tad e-AD iegūst dokumenta statusu un ir derīgs akcīzes preču pārvietošanai. ARC ir unikāls numurs visā Eiropas Savienībā.

 • Kā kļūt par EMCS lietotāju un kā to lietot?
  • Vispirms jāreģistrējas kā EDS lietotājam. Jāaizpilda iesniegums EMCS lietotāju reģistrācijai un jāiesniedz, izmantojot EDS (jāizvēlas dokumentu grupa "Informācija Valsts ieņēmumu dienestam") vai kādā no VID klientu apkalpošanas centriem.

   Pieslēgšanās EMCS Komersantu lietojuma modulim (KLM) notiek aktivizējot EDS izvēlni “Akcīzes preču pārvietošana”. EMCS Komersantu lietotāju rokasgrāmata pieejama šeit.

 • EMCS darbību regulējošie normatīvie akti
 • EMCS darbībā
  • Akcīzes preces pārvietot akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmā var persona, kurai ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja vai reģistrēta nosūtītāja atļauja.

   Saņemt akcīzes preces akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmā var persona, kurai ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai īslaicīgi reģistrēta saņēmēja atļauja.

   EMCS standarta scenārija shēmā ir aprakstītas un ilustrētas akcīzes preču pārvietošanas darbības un to secība, skatīt zemāk.
    


   Standarta scenārija darbību secība


   1. Nosūtītājs iesniedz e-AD projektu.
   2. Nosūtītāja dalībvalsts EMCS automātiski pārbauda e-AD projektu un akceptētu e-AD nosūta atpakaļ nosūtītājam.
   3. Nosūtītājs nosūta akcīzes preces un dara zināmu ARC kravu pavadošajai personai.
   4. Nosūtītāja dalībvalsts EMCS pārsūta e-AD saņēmēja dalībvalsts EMCS.
   5. Saņēmēja dalībvalsts EMCS pārsūta e-AD saņēmējam.
   6. Akcīzes preces nonāk galamērķī.
   7. Saņēmējs iesniedz saņemšanas apliecinājumu.
   8. Saņēmēja dalībvalsts EMCS akceptē saņemšanas apliecinājumu un nosūta to atpakaļ saņēmējam.
   9. Saņēmēja dalībvalsts EMCS saņemšanas apliecinājumu pārsūta nosūtītāja dalībvalsts EMCS.
   10. Nosūtītāja dalībvalsts EMCS saņemšanas apliecinājumu pārsūta tālāk nosūtītājam, nosūtītājs ir atbrīvojies no akcīzes nodokļa nodrošināšanas par nosūtītajām precēm un akcīzes preču pārvietošanu var uzskatīt par noslēgtu.

    

   Pārējie scenāriji (e-AD anulēšana, piegādes vietas maiņa, nosūtīšana īslaicīgi reģistrētam saņēmējam, atteikšanās no sūtījuma, daļēja atteikšanās no sūtījuma, imports, eksports) ir atvasināti no standarta scenārija.

   Eiropas Komisija ir sagatavojusi FESS (EMCS Funkcionālā specifikācija) informatīvo bukletu, EMCS e-apmācības moduli un EMCS biznesa prototipu, kas palīdz apgūt zināšanas par akcīzes preču pārvietošanas scenārijiem EMCS, dalībnieku veicamajām darbībām, e-AD un citu ziņojumu apriti EMCS. Minētajos materiālos ir iespējams ātri atrast Jūs interesējošo pārvietošanas scenāriju un citu informāciju par EMCS.

   » FESS informatīvais buklets

   » EMCS e-apmācības modulis

   » EMCS biznesa prototips

 • SEED un citi klasifikatori

  • Kas ir SEED un akcīzes identifikācijas numurs?


   Akcīzes preces nosūtīt un saņemt izmantojot EMCS var tikai tādas personas, kas ir reģistrētas Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmā (SEED - System of Exchange of Excise Data). SEED ir vienots Eiropas Savienības reģistrs, kas satur informāciju par komersantiem, kuriem ir tiesības nosūtīt un saņemt akcīzes preces, izmantojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu. Minētie komersanti SEED ir reģistrēti ar unikālu numuru, kas saucas akcīzes identifikācijas numurs. SEED ar atsevišķiem akcīzes identifikācijas numuriem ir reģistrētas arī akcīzes preču noliktavas.

   SEED var izmantot arī, lai pārliecinātos par savu reģistrācijas datu korektumu, kā arī pārbaudītu, vai darījuma partnera akcīzes identifikācijas numurs ir derīgs, tā atļaujas veidu (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts nosūtītājs vai reģistrēts saņēmējs) un preču veidu.


   EMCS izmantojamie klasifikatori


   Informācija par ES dalībvalstu akcīzes iestādēm („EXC – Akcīzes iestāde”), tāpat kā informācija par muitas iestādēm, ir publicēta Eiropas Komisijas mājas lapā, savukārt, informācija par akcīzes preču kodiem un citiem EMCS izmantojamiem klasifikatoriem ir atrodama Komisijas 2009.gada 24.jūlija Regulas (EK) Nr.684/2009 1. un 2.pielikumā.

 • Atkāpšanās procedūra
  • Atkāpšanās procedūra ir papīra pavaddokumenta (alternatīvā dokumenta) izmantošana e-AD vietā EMCS nepieejamības gadījumos. EMCS nepieejamības gadījumā alternatīvais dokuments ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pirms preču nosūtīšanas, piegādes vietas maiņas vai pirms darbību uzsākšanas ar precēm, kuras ir saņemtas no cita komersanta.

   * Vispārīga informācija par e-AD alternatīvo dokumentu uzbūvi un saturu pieejama skaidrojumā.


   E-AD alternatīvie dokumenti:

    

   E-AD alternatīvo dokumentu iesniegšanas veidi:

   • nosūtot EMCS palīdzības dienestam emcs.helpdesk [at] vid.gov.lv   e-pastu un pievienojot alternatīvā dokumenta kopiju kā failu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
   • iesniedzot jebkurā  VID struktūrvienībā (vai muitas kontrolpunktā) saņemot uz  e-AD alternatīvā dokumenta atzīmi par tā saņemšanu;
   • iesniedzot kā nestrukturētu dokumentu EDS. Lai e-AD alternatīvo dokumentu iesniegtu kā nestrukturētu dokumentu EDS, jārīkojas atbilstoši sniegtajiem norādījumiem.


   Importa vai eksporta gadījumā alternatīvo dokumentu iesniedz muitas iestādē, kurā notiek preču muitošana.

 • Akcīzes preču eksports, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu
  • Akcīzes preču eksporta gadījumā, kad ir piemērota akcīzes nodokļa atliktā maksāšana, eksporta deklarācijā ir obligāti jābūt atsaucei uz e-AD (jābūt norādītam ARC). Latvijā, formējot deklarāciju Eksporta kontroles sistēmā (EKS), ir iespējams ielādēt datus no e-AD. Lai veiktu šo ielādi, pogu izvēlnē izvēlas funkciju "Ielādēt no e-AD" (attēlā apvilkts ar sarkanu līniju):

    


   Formā "Dokumenta pieprasījums" aizpilda ailes „e-AD administratīvās atsauces kods” un „Rēķina numurs”, kurām jāsakrīt ar informāciju e-AD:


   Veicot šīs darbības, eksporta deklarācijā tiek ielādēti e-AD dati, 40.ailē pie iepriekšējiem dokumentiem tiks ielādēts attiecīgā e-AD ARC un preces numurs, 33.ailē – KN kods un 38.ailē – neto svars:


   (!) Vēršam uzmanību, ka ielādēto iepriekšējo dokumentu, preces kodu un neto svaru, turpinot formēt eksporta deklarāciju, labot nevar!


   Atbilstoši minētajiem norādījumiem EKS izveidota deklarācija nodrošina automātisku informācijas apmaiņu starp EMCS un EKS, pretējā gadījumā e-AD EMCS paliks nenoslēgts.

   Ja EMCS nav pieejama un eksporta deklarācijā ir jānorāda atsauce uz e-AD alternatīvo dokumentu, tad aizpildot eksporta deklarācijas 40.aili ir jāizvēlas klasifikatora vērtība "FAD: Fallback e-AD (EMCS)". Ailē "Dokumenta identifikācijas numurs" jānorāda e-AD alternatīvā dokumenta vietējās atsauces numurs un preces kārtas numurs e-AD (attēlā apvilkts ar sarkanu līniju):


   E-AD alternatīvais dokuments jāiesniedz eksporta muitas iestādē kopā ar eksporta deklarāciju

 • Rīcība nenoslēgta e-AD gadījumā
   1. Ja ir nenoslēgti e-AD pēc pārvadājuma ilguma termiņa beigām (nav saņemšanas apliecinājuma), nosūtītājs, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pārvadājuma ilguma termiņa beigām iesniedz EMCS paskaidrojuma ziņojumu par piegādes termiņa kavēšanas iemesliem.
     
   2. Ja e-AD nav noslēgts, akcīzes preču nosūtītājam iestājas pienākums samaksāt akcīzes nodokli šādā termiņā:
     
    • reģistrētam nosūtītājam 15 dienu laikā no pārvietošanas sākuma dienas – par akcīzes precēm, kas pārvietotas Latvijas Republikā;
    • apstiprinātam noliktavas turētājam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām – par akcīzes precēm, kas pārvietotas Latvijas Republikā;
    • gan reģistrētam nosūtītājam, gan apstiprinātam noliktavas turētājam četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas - par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm t.sk., eksportētas uz caur citām dalībvalstīm. 
      
   3. Iesniegt EDS akcīzes nodokļa deklarāciju labojumus par to taksācijas periodu, kad iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums, iekļaujot akcīzes nodokļa deklarācijas korekcijas ailē nenoslēgtajos e-AD norādīto akcīzes preču daudzumu un attiecīgi aprēķināto akcīzes nodokli.
     
 • Vīna pavaddokumenta (w-AD) iesniegšana EMCS
  • No 2018.gada 15.februāra Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS) ir papildināta ar jaunu funkciju, kas paredzēta informācijas iesniegšanai par vīna pavaddokumentu. Jaunā EMCS funkcija ir līdzīga e-AD iesniegšanai un padarīta pēc iespējas vienkāršāka.

   Tā kā Eiropas Savienībā vīna pavaddokumenti pastāv tikai papīra veidā, jāņem vērā, ka mazie vīna ražotāji neiesniedz informāciju EMCS. Vīna saņēmējs EMCS var iesniegt pilnu informāciju (vīna pavaddokumenta saturs + saņemšanas apliecinājums) viena vesela ziņojuma veidā.

   Vīna pavaddokumenta (w-AD) iesniegšanas EMCS instrukcija

 • Komersantu lietojumprogrammu pielāgošana
 • Jaunumi un aktualitātes
  • Informējam, ka 2021.gada 1.martā Latvijā ieviesta jauna, modernizēta EMCS, atbilstoši jaunajai EMCS 3.4.fāzei, ar vizuāli jaunu lietotāja saskarni.

 • Kontakti par EMCS
  • Saņemt konsultācijas par EMCS jūs varat, zvanot uz EMCS Palīdzības dienesta tālruni 67120124 un 67120125 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: emcs.helpdesk [at] vid.gov.lv