Dabas resursu nodokļa likmes

 Publicēts: 04.01.2021. 14.57


Apakšsadaļu izvēlne
 • Dabas resursu ieguve
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 1.pielikums Dabas resursu ieguve   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

    

    

   LV33TREL1060000300000


   1) 0,86  EUR/m3
    
   Augsne

   2) 0,14  EUR/m3
    
   Smilšmāls, mālsmilts, aleirīts

   3) 0,45  EUR/m3
    
   Kvarca smilts

   4) 0,36  EUR/ m3
    
   Smilts
   5) 0,36  EUR/ m3 Smilts-grants
   6) 0,21  EUR/ m3 Māls, citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai

   7) 0,45  EUR/ m3
    
   Dekoratīvais (apdares) dolomīts


   8) 0,21  EUR/ m3

   Dolomīts

   9) 0,28  EUR/ m3
    
   Kaļķakmens
   10) 0,18  EUR/ m3 Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie)

   11) 1,78  EUR/ m3
    
   Šūnakmens

   12) 0,60  EUR/ m3
    
   Ģipšakmens

   13) 0,57  EUR/ m3
    
   Laukakmeņi

   14) 0,18  EUR/ m3
    
   Krāsu zeme

   15) 0,55  EUR/tonna
    
   Kūdra (mitrums-40%)

   16) 0,90  EUR/tonna
    
   Sapropelis organogēns (aļģu un zoogēns-aļģu) un organogēns kaļķis ar pelnainību <30% (mitrums - 60%)

   17) 0,18  EUR/tonna
    
   Pārējais sapropelis (mitrums-60%)
   18) 0,90  EUR/tonna Visu veidu dziednieciskās dūņas
   19) Virslimita dabas resursu ieguve   LV33TREL1060000300000
 • Ūdeņu ieguve
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 2.pielikums Ūdeņu ieguve
   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

    

    

   LV33TREL1060000300000


   1) 0,013  EUR/ m3
    

   Virszemes ūdeņi
   2) 0,05 EUR/ m3 Augstas vērtības pazemes ūdens
   3) 0,041 EUR/ m3 Vidējas vērtības pazemes ūdens
   4) 0,02 EUR/ m3 Zemas vērtības pazemes ūdens
   5) 0,28 EUR/ m3 Ārstnieciskie minerālūdeņi vai minerālūdeņi, kurus izmanto ārstniecībā termālās vai ūdensdziedniecības iestādēs ūdens ieguves teritorijā
   6) 1,85 EUR/ m3 Augstas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk
   7) 1,11 EUR/ m3 Vidējas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk
   8) 0,56  EUR/ m3 Zemas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk
   9) Par ūdeņu virslimita ieguvi   LV33TREL1060000300000
 • Atkritumu apglabāšana
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikums Atkritumu apglabāšana
   Kalendārā gada ceturksnis


   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

    

    

   LV33TREL1060000300000


   1) 65,00 EUR/tonna
   Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
   2) 70,00 EUR/tonna Bīstamie atkritumi un ražošanas atkritumi, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
 • Gaisa piesārņošana
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 4.pielikums Gaisa piesārņošana  

   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu)

    

    

    

   LV33TREL1060000300000


   1) 12 EUR/tonna
   Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju
   2) 12 EUR/tonna Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļas 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,14., 15., 17., 18., 23. un 24.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļā minēto rādītāju un tai nav izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja
   3) 105 EUR/tonna Daļiņas PM10
   4) 7,83 EUR/tonna Oglekļa monoksīds
   5) 50 EUR/tonna Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi
   6) 125 EUR/tonna Sēra dioksīds(SO2), slāpekļa oksīdi(NOX-slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2)
   7) 85,37 EUR/tonna Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)
   8) 1138,30 EUR/tonna Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju
   9) Par virslimita gaisa piesārņošanu   LV33TREL1060000300000
 • Ūdeņu piesārņošana
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 5.pielikums Ūdeņu piesārņošana


   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu)

    

    

    

   LV33TREL1060000300000


   1) 5,50 EUR/tonna
    
   Nebīstamās vielas
   2) 14,23 EUR/tonna Suspendētās vielas (nebīstamās)
   3) 42,69 EUR/tonna Vidēji bīstamās vielas.(izņemot kopējo fosforu (P kop.)
   4) 11 382,97 EUR/tonna Bīstamās vielas
   5) 71 143,59 EUR/tonna Īpaši bīstamās vielas
   6) 270,00 EUR/tonna Kopējais fosfors (P kop.)
   7) Par ūdeņu virslimitu piesārņošana   LV33TREL1060000300000
 • Videi kaitīgas preces
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 6.pielikums Videi kaitīgas preces

   Kalendārā gada ceturksnis


   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

    

    

    

   LV33TREL1060000300000


   1) 0,17 EUR/kg
   Smēreļļas
   2) 0,74 EUR/kg Elektriskie akumulatori, svina
   3) 4,00 EUR/kg Elektriskie akumulatori. Ni-Cd un Fe-Ni
   4) 11 EUR/kg Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
   5) 17,03 EUR/kg Citi elektriskie akumulatori
   6) 2,22 EUR/kg onp Ozona slāni noārdošas vielas (freoni, haloni un citas) (onp – ozona noārdīšanas potenciāls.
   7) 0,66 EUR/kg Visu veidu riepas
   8) 0,33 EUR/gab Eļļas filtri
     Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta pirmajai daļai
   9) 2.50 EUR/kg 1.kategorija. Temperatūras maiņas iekārtas
   10) 3,50 EUR/kg 2.kategorija. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks par 100 cm2
   11) 8,58 EUR/kg 3.kategorija. Spuldzes
   12) 3 EUR/kg 4. kategorija. Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, tirdzniecības automāti, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3.kategorijā ietilpstošās iekārtas)
   13) 3 EUR/kg 5.kategorija. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, plaša patēriņa audiovizuālas iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6.kategorijā ietilpstošās iekārtas)
   14) 3,50 EUR/kg 6.kategorija. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)
 • Preču un izstrādājumu iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 7.pielikums Preču un izstrādājumu iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi  

   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

    

    

   LV33TREL1060000300000

    


   1) 0,44 EUR/kg
    
   No stikla izejmateriāliem
   2) 1,22 EUR/kg No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem
   3) 1,10 EUR/kg No metāla izejmateriāliem
   4) 0,24 EUR/kg No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas
   5) 2,20 EUR/kg No polistirola izejmateriāliem
 • Radioaktīvās vielas
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 8.pielikums Radioaktīvās vielas   Kalendārā gada ceturksnis


   LV33TREL1060000300000


   1) 711,44 EUR/m3 atkritumu
   1.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu > 1012 Bq), slēgts starojuma avots
   2) 1422,87 EUR/m3 atkritumu 2.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu > 1012 Bq), vaļējs starojuma avots
   3) 2134,31 EUR/m3 atkritumu 3.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10- 1012 Bq), slēgts starojuma avots
   4) 4268,62 EUR/m3 atkritumu 4.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10- 1012  Bq),vaļējs starojuma avots
   5) 3557,18 EUR/m3 atkritumu 5.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10– 109 Bq),slēgts starojuma avots
   6) 7114,36 EUR/m3 atkritumu 6.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10– 109 Bq),vaļējs starojuma avots
   7) 14 228,72 EUR/m3 atkritumu 7.grupa, jonizējošā starojuma avoti, kuros jebkura radionukleīda aktivitāte pārsniedz pieļaujamos limitus 1 matkritumu
 • Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) 
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   Dabas resursu nodokļa likuma 9.pielikums Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles)  

   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu)

    

    

    

   LV33TREL1060000300000


   1) 0,76 EUR/GJ/t
   Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddokumentos norādītu siltumspēju (GJ/t)
   2) 21,30 EUR/t Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddokumentos nav norādīta siltumspēja
 • Citas Dabas resursu nodokļa likmes
  • Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
   55 EUR par vienu transportlīdzekli Transportlīdzekļi, kas LR teritorijā tiek reģistrēti pirmo reizi

   Pirms transportlīdzekļa pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā:

   • skaidrā naudā vai ar maksājuma karti Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD)
   • ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību
   LV33TREL1060000300000

   165 EUR par vienu transportlīdzekli

   Transportlīdzekļi, kas LR teritorijā tiek noņemti no uzskaites bez nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta

   Nodokli par transportlīdzekli nodokļu maksātājs  samaksā pirms transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites

   LV33TREL1060000300000

   0,0143 EUR par 100 kubikmetru dabasgāzes iesūknēšanu

   Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzi

   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
   LV33TREL1060000300000
   Atbilstoši limitā noteiktajam apjomam, piemērojot likuma 4.pielikumā noteikto likmi (75 EUR/tonna) divdesmitkāršā apmērā Persona, kas veic beramkravu pārkraušanu atvērtos termināļos vai citās atvērtās pārkraušanas vietās par daļiņu PM10 emisiju gaisā


   Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
    
   178  EUR gadā C kategorijas piesārņojoša darbība nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktu nosacījumu Kalendāra gads  
   0,04 EUR par vienu kilogramu Parka vīngliemežu (Helix pomatia L.) vākšana tālākai saimnieciskai izmantošanai Kalendārā gada ceturksnis

   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
    
   0% Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) realizācija personai, kurai ir licence siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā    

    

   • 4,80 EUR  par vienu kilogramu    

   • 1,50 EUR par vienu kilogramu
   • Vieglās plastmasas iepirkuma maisiņi, ko pircēju ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs:
   • Plastmasas iepirkumu maisiņi, kuru materiāla biezums ir lielāks par 50 mikroniem un viena maisiņa svars ir lielāks par trim gramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz trīs kilogramus)viena maisiņa svars nepārsniedz 0,003 kilogramus (1000 maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus) un kurus pircēju ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs
   Kalendārā gada ceturksnis


   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
    
   120 EUR  gadā Par iepakojumu, ja nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem un iepakojuma apjoms gadā nepārsniedz 300 kg Kalendāra gads  
   0,00853 EUR par 100 kubikmetriem hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens Par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās Kalendārā gada ceturksnis


   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
   LV33TREL1060000300000
   3% no šo ierīču iegādes vērtības Par Latvijas Republikā realizētām vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām uguņošanas ierīcēm Kalendārā gada ceturksnis


   vai

   gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
   LV33TREL1060000300000