Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 1.pielikums Dabas resursu ieguveKalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)
 

 

 

LV33TREL1060000300000


1) 0,86  EUR/m3
 
Augsne

2) 0,14  EUR/m3
 
Smilšmāls, mālsmilts, aleirīts

3) 0,45  EUR/m3
 
Kvarca smilts

4) 0,36  EUR/ m3
 
Smilts
5) 0,36  EUR/ m3 Smilts-grants
6) 0,21  EUR/ m3 Māls, citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai

7) 0,45  EUR/ m3
 
Dekoratīvais (apdares) dolomīts


8) 0,21  EUR/ m3

Dolomīts

9) 0,28  EUR/ m3
 
Kaļķakmens
10) 0,18  EUR/ m3 Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie)

11) 1,78  EUR/ m3
 
Šūnakmens

12) 0,60  EUR/ m3
 
Ģipšakmens

13) 0,57  EUR/ m3
 
Laukakmeņi

14) 0,18  EUR/ m3
 
Krāsu zeme

15) 0,55  EUR/tonna
 
Kūdra (mitrums-40%)

16) 0,90  EUR/tonna
 
Sapropelis organogēns (aļģu un zoogēns-aļģu) un organogēns kaļķis ar pelnainību <30% (mitrums - 60%)

17) 0,18  EUR/tonna
 
Pārējais sapropelis (mitrums-60%)
18) 0,90  EUR/tonna

Visu veidu dziednieciskās dūņas

19) Virslimita dabas resursu ieguve
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 2.pielikums Ūdeņu ieguve
Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

 

 

 

LV33TREL1060000300000


1) 0,013  EUR/ m3
 

Virszemes ūdeņi
2) 0,05 EUR/ m3 Augstas vērtības pazemes ūdens
3) 0,041 EUR/ m3 Vidējas vērtības pazemes ūdens
4) 0,02 EUR/ m3 Zemas vērtības pazemes ūdens
5) 0,28 EUR/ m3 Ārstnieciskie minerālūdeņi vai minerālūdeņi, kurus izmanto ārstniecībā termālās vai ūdensdziedniecības iestādēs ūdens ieguves teritorijā
6) 1,85 EUR/ m3 Augstas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk
7) 1,11 EUR/ m3 Vidējas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk
8) 0,56  EUR/ m3 Zemas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk
9) Par ūdeņu virslimita ieguvi

 

​Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikums Atkritumu apglabāšana
Kalendārā gada ceturksnis


vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

 

 

LV33TREL1060000300000


1) 95,00 EUR/tonna
Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
2) 100,00 EUR/tonna Bīstamie atkritumi un ražošanas atkritumi, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 4.pielikums Gaisa piesārņošana  

Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu)
 

 

 

 

LV33TREL1060000300000


 

1) 15 EUR/tonna
Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu2.pielikuma I nodaļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu2.pielikumā minēto rādītāju
2) 15 EUR/tonna Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu2.pielikuma I nodaļas 5.6.8.9.10.11.12.13.,14.15.17.18.23. un 24.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu2.pielikuma I nodaļā minēto rādītāju un tai nav izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja
3) 135 EUR/tonna Daļiņas PM10
4) 7,83 EUR/tonna Oglekļa monoksīds
5) 90 EUR/tonna Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi
6) 160 EUR/tonna Sēra dioksīds(SO2), slāpekļa oksīdi(NOX-slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2)
7) 85,37 EUR/tonna Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)
8) 1138,30 EUR/tonna Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju
9) Par virslimita gaisa piesārņošanu
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 5.pielikums Ūdeņu piesārņošana


Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu)
 

 

 

 

LV33TREL1060000300000


1) 5,50 EUR/tonna
 
Nebīstamās vielas
2) 14,23 EUR/tonna Suspendētās vielas (nebīstamās)
3) 42,69 EUR/tonna Vidēji bīstamās vielas.(izņemot kopējo fosforu (P kop.)
4) 11 382,97 EUR/tonna Bīstamās vielas
5) 71 143,59 EUR/tonna Īpaši bīstamās vielas
6) 270,00 EUR/tonna Kopējais fosfors (P kop.)
7) Par ūdeņu virslimitu piesārņošana
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 6.pielikums Videi kaitīgas preces

Kalendārā gada ceturksnis


vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

 

 

 

LV33TREL1060000300000


1) 0,17 EUR/kg
Smēreļļas
2) 0,74 EUR/kg Elektriskie akumulatori, svina
3) 4,00 EUR/kg Elektriskie akumulatori. Ni-Cd un Fe-Ni
4) 11 EUR/kg Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
5) 17,03 EUR/kg Citi elektriskie akumulatori
6) 2,22 EUR/kg onp Ozona slāni noārdošas vielas (freoni, haloni un citas) (onp – ozona noārdīšanas potenciāls.
7) 0,66 EUR/kg Visu veidu riepas
8) 0,33 EUR/gab Eļļas filtri
  Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta pirmajai daļai
9) 2.50 EUR/kg 1.kategorija. Temperatūras maiņas iekārtas
10) 3,50 EUR/kg 2.kategorija. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks par 100 cm2
11) 8,58 EUR/kg 3.kategorija. Spuldzes
12) 3 EUR/kg 4. kategorija. Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, tirdzniecības automāti, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3.kategorijā ietilpstošās iekārtas)
13) 3 EUR/kg 5.kategorija. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, plaša patēriņa audiovizuālas iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6.kategorijā ietilpstošās iekārtas)
14) 3,50 EUR/kg 6.kategorija. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)

 

Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 7.pielikums Preču un izstrādājumu iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi  

Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR)

 

 

LV33TREL1060000300000

 


1) 0,44 EUR/kg
 
No stikla izejmateriāliem
2) 1,22 EUR/kg No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem
3) 1,10 EUR/kg No metāla izejmateriāliem
4) 0,24 EUR/kg No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas
5) 2,20 EUR/kg No polistirola izejmateriāliem
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 8.pielikums Radioaktīvās vielasKalendārā gada ceturksnis


LV33TREL1060000300000


1) 711,44 EUR/m3 atkritumu
1.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu > 1012 Bq), slēgts starojuma avots
2) 1422,87 EUR/m3 atkritumu 2.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu > 1012 Bq), vaļējs starojuma avots
3) 2134,31 EUR/m3 atkritumu 3.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10- 1012 Bq), slēgts starojuma avots
4) 4268,62 EUR/m3 atkritumu 4.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10- 1012  Bq),vaļējs starojuma avots
5) 3557,18 EUR/m3 atkritumu 5.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10– 109 Bq),slēgts starojuma avots
6) 7114,36 EUR/m3 atkritumu 6.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 matkritumu 10– 109 Bq),vaļējs starojuma avots
7) 14 228,72 EUR/m3 atkritumu 7.grupa, jonizējošā starojuma avoti, kuros jebkura radionukleīda aktivitāte pārsniedz pieļaujamos limitus 1 matkritumu

​​​

Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
Dabas resursu nodokļa likuma 9.pielikums Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles)  

Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu)

 

 

 

LV33TREL1060000300000


1) 0,76 EUR/GJ/t
Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddokumentos norādītu siltumspēju (GJ/t)
2) 21,30 EUR/t Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddokumentos nav norādīta siltumspēja
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Vienotais nodokļu konts
55 EUR par vienu transportlīdzekli Transportlīdzekļi, kas LR teritorijā tiek reģistrēti pirmo reizi

Pirms transportlīdzekļa pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā:

  • skaidrā naudā vai ar maksājuma karti Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD)
  • ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību
 

165 EUR par vienu transportlīdzekli

Transportlīdzekļi, kas LR teritorijā tiek noņemti no uzskaites bez nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta

Nodokli par transportlīdzekli nodokļu maksātājs  samaksā pirms transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites

LV33TREL1060000300000

0,0143 EUR par 100 kubikmetru dabasgāzes iesūknēšanu

Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzi

Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
LV33TREL1060000300000
Atbilstoši limitā noteiktajam apjomam, piemērojot likuma 4.pielikumā noteikto likmi (135 EUR/tonna) divdesmitkāršā apmērā Persona, kas veic beramkravu pārkraušanu atvērtos termināļos vai citās atvērtās pārkraušanas vietās par daļiņu PM10 emisiju gaisā


Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
 
250  EUR gadā C kategorijas piesārņojoša darbība nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktu nosacījumu Kalendāra gads  
0,04 EUR par vienu kilogramu Parka vīngliemežu (Helix pomatia L.) vākšana tālākai saimnieciskai izmantošanai Kalendārā gada ceturksnis

vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
 
0% Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) realizācija personai, kurai ir licence siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā    

 

  • 4,80 EUR  par vienu kilogramu 

  • 1,50 EUR par vienu kilogramu
  • Vieglās plastmasas iepirkuma maisiņi, ko pircēju ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs:
  • Plastmasas iepirkumu maisiņi, kuru materiāla biezums ir lielāks par 50 mikroniem un viena maisiņa svars ir lielāks par trim gramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz trīs kilogramus)viena maisiņa svars nepārsniedz 0,003 kilogramus (1000 maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus) un kurus pircēju ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs
Kalendārā gada ceturksnis


vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
 
120 EUR  gadā Par iepakojumu, ja nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem un iepakojuma apjoms gadā nepārsniedz 300 kg Kalendāra gads  
0,00853 EUR par 100 kubikmetriem hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens Par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās Kalendārā gada ceturksnis


vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
LV33TREL1060000300000
3% no šo ierīču iegādes vērtības Par Latvijas Republikā realizētām vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām uguņošanas ierīcēm Kalendārā gada ceturksnis


vai

gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm  nepārsniedz 142,29 EUR )
LV33TREL1060000300000