T2L un T2LF aizpildīšana

Savienības preču muitas statusa apliecinājumu T2L un T2LF (turpmāk – T2L/T2LF) aizpilda elektroniski Savienības statusa apliecinājuma sistēmā PoUS (Proof of Union Status, turpmāk – PoUS), atbilstoši Deleģētās regulas (EK) 2015/2446[1] B pielikuma (Kopējās datu prasības attiecībā uz deklarācijām, paziņojumiem un Savienības preču muitas statusa apliecinājumu) 3. nodaļas 4. iedaļas (Savienības preču statusa apliecinājums) “E1” slejā noteiktajām prasībām.

Noformējot T2LF preču ievešanai fiskālajā teritorijā (ES dalībvalstu teritorijas, kas minētas Padomes Direktīvā 2008/118/EK (akcīze) vai Direktīvā 2006/112/EK (PVN)), datu elementā 12 01 000 000 “Iepriekšējais dokuments” jānorāda muitas deklarācijas (“CO” tips) MRN.

Noformētais T2L/T2LF ir derīgs 90 dienas no reģistrācijas dienas PoUS. Pēc attiecīgās personas pieprasījuma un pamatotu iemeslu dēļ muitas iestāde var noteikt garāku apliecinājuma derīguma termiņu. Minētajos gadījumos persona T2L/T2LF elektroniski pievieno dokumentus, kuri pamato nepieciešamību noteikt garāku apliecinājuma derīguma termiņu (piemēram, ekspeditora vai personas sniegta informācija par pārvadājuma izpildes termiņiem).

Preču uzrādīšanas vieta T2L/T2LF apstiprināšanai

Iesniedzot PoUS T2L/T2LF apstiprināšanai, precēm ir jāatrodas muitas iestādē (preces atrodas muitas kontroles punkta (MKP), kuram iesniedz T2L/T2LF apstiprināšanai, teritorijā vai MKP noteiktajā muitas kontroles vietā), brīvās zonas teritorijā vai kādā no uzrādīšanas vietām, kas noteikta:

- atzīta izdevēja atļaujā, ja T2L/T2LF iesniedz atzītais izdevējs;

- atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (eksporta procedūrai);

- atļaujā muitas noliktavas darbībai;

- atļaujā pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai;

- pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā, ja preces izved, piemērojot TIR procedūru;

- reģistrētā eksporta vietā[2].

Personas paziņojums par preču uzrādīšanu T2L/T2LF apstiprināšanai

Lai informētu muitas iestādi par preču uzrādīšanu T2L/T2LF apstiprināšanai, persona klātienē informē muitas iestādes amatpersonu par T2L/T2LF lokālo atsauces numuru (LRN) vai iesniedz paziņojumu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Informācija klātienē un paziņojums EDS nav jāiesniedz, ja T2L/T2LF tiek iesniegts apstiprināšanai Rīgas brīvostas MKP.

Ja persona paziņojumu iesniedz EDS, jāatver sadaļa “Sarakste ar VID” – “Rakstīt jaunu vēstuli” un no ailei “Kategorija” pievienotā klasifikatora jāizvēlas attiecīgais MKP, kurā tiks uzrādītas preces T2L/T2LF apstiprināšanai.  Ailē “Teksts” jānorāda T2L/T2LF lokālais atsauces numurs (LRN).

Muitas iestādes paziņojums par T2L/T2LF apstiprināšanu vai preču kontroli

Muitas iestāde, saņemot personas informāciju klātienē vai EDS paziņojumu par preču uzrādīšanu T2L/T2LF apstiprināšanai, PoUS izvērtē informāciju, kas norādīta T2L/T2LF un pievienotajos pavaddokumentos. Muitas iestāde informē personu klātienē vai personai EDS nosūta paziņojumu, ja tiek pieņemts lēmums par muitas fiziskās kontroles veikšanu.

PoUS apstiprinātā T2L/T2LF drukāšana

Persona var izdrukāt PoUS apstiprināto T2L/T2LF.

Preču uzrādīšana (ievedot ES) un paziņošana par ierašanos

Preces paliek muitas uzraudzībā tik ilgi, cik nepieciešams, lai noteiktu (apliecinātu) to muitas statusu, un tās atrodas muitas uzraudzībai noteiktajās vietās:

  • robežšķērsošanas MKP;
  • brīvajā zonā;
  • pagaidu uzglabāšanas vietā.

Persona klātienē vai EDS paziņo muitas iestādei par preces ierašanos un norāda T2L/T2LF MRN numuru. Pēc informācijas vai EDS paziņojuma saņemšanas muitas iestāde reģistrē PoUS T2L/T2LF izmantošanu Savienības preču muitas statusa apliecināšanai vai pieņem lēmumu par muitas fiziskās kontroles veikšanu. Muitas iestāde informē personu klātienē vai nosūta EDS paziņojumu par pieņemto lēmumu veikt muitas fizisko kontroli.

Atzītais izdevējs

Personas, kas saņēmušas Atzītā izdevēja atļauju, T2L/T2LF iesniedz atļaujā norādītajā uzraudzības muitas iestādē. Ja atļaujas pielikumā noteiktajā Termiņā kontroles veikšanai pirms nosūtīšanas muitas iestāde nepieņem lēmumu veikt kontroli, tad T2L/T2L tiek apstiprināts automātiski.

Informācija par Atzītā izdevēja atļaujas saņemšanu atrodama šeit.

PoUS lietotāja tiesību saņemšana

Lai saņemtu lietotāja tiesības PoUS izmantošanai, persona (pieteikuma iesniedzējs) EDS iesniedz noteikta parauga iesniegumu.

Aicinām iepazīties ar informāciju par pieslēgšanos PoUS un T2L/T2LF aizpildīšanu:  

Citi jautājumi

  1. Savienības preču muitas statusa apliecinājuma dokuments – kuģošanas sabiedrības manifests (SKLOIS)[3] – PoUS netiek noformēts (līdz PoUS atbilstošās funkcionalitātes ieviešanai). Muitas iestādes muitas amatpersona apstiprina minēto dokumentu, norādot muitas iestādes nosaukumu, uzliekot MKP zīmogu, parakstot un norādot apstiprinājuma datumu.

  2. Savienības preču muitas statusa apliecinājuma dokumentus – preču rēķinu, pārvadājuma dokumentu – PoUS nenoformē un muitas iestādes muitas amatpersona tos neapstiprina.

  3. Ja preču vērtība nepārsniedz 15 000 eiro, preču rēķinu un pārvadājuma dokumentu var izmantot kā Savienības preču muitas statusa apliecinājuma dokumentu bez muitas iestādes apstiprinājuma[4]. Ja preču vērtība pārsniedz 15 000 eiro[5], personai Savienības preču muitas statusa apliecināšanai jāizmanto citi dokumenti, piemēram, noformējot PoUS T2L/T2LF.

     

Papildu informācija

  1. Eiropas Komisijas tīmekļvietnē publicēta informācija par PoUS: Proof of Union Status system - European Commission (europa.eu)
  2. Eiropas Komisijas izstrādāts e-mācību modulis uzņēmējiem par PoUS: https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=837&section=1

 


[1] Komisijas 2015.gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (Deleģētā regula (ES) 2015/2446).

[2] Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 504 “Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces”.

[3] Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (Īstenošanas regula (ES) 2015/2447), 203. pants.

[4]  Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 211. pants.

[5] Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 201. pants