Ja nodoklis, kuru vēlaties samaksāt, nav iekļauts šajā sarakstā, tad šo nodokli nav jāskaita vienotajā nodokļu kontā. Ar papildu informāciju par vienoto nodokļu kontu var iepazīties šeit.

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts
Saņēmējs: Valsts budžets (VID). 
Reģistrācijas Nr. 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konta numurs: LV33TREL1060000300000

Finanšu stabilitātes nodeva (ar 2023. gada 1.janvāri)
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Valsts budžeta ieņēmumos iemaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādēm
Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma ietvaros reģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis  par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem
Akcīzes nodoklis alum
Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi)
Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem
Akcīzes nodokļa atmaksas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"
Akcīzes nodoklis dabasgāzei
Akcīzes nodoklis naftas produktiem
Azartspēļu nodoklis
Izložu nodoklis
Elektroenerģijas nodoklis
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm
Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu
Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu
Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes
Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem
Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likuma pārkāpumiem
Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai
Patentmaksas
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji  reģistrētās fiziskās personas
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji,  kas atbilst likumam „Par iedzīvotāju  ienākuma nodokli”
Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma
Ieņēmumi no a/s "Latvijas valsts meži"
Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
VID Nodokļu pārvaldei – ES dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegto pieprasījumu par nodokļu parādu piedziņu izpildei saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (EK) Nr. 1179/2008  (Padomes direktīva 2008/55/EK)

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

LV66TREL1060000513000

Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam

LV36TREL1060000531000

Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)

LV02TREL1060000532000

Akcīzes nodoklis alum (importējot)

LV65TREL1060000533000

Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi) (importējot)

LV31TREL1060000534000

Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)

LV60TREL1060000536000

Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)

LV26TREL1060000537000

Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)

LV61TREL1060000545100 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda
LV77TREL1060000545200 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda
LV11TREL1060000546000 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

MUITAS NODOKLIS

LV32TREL1060000611000

Ievedmuitas nodoklis un ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm

LV61TREL1060000613000

Antidempinga maksājumi

LV27TREL1060000614000

Kompensācijas maksājumi

LV17TREL1060000620000

Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

LV63TREL1060000864000

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un pārējie procentu ieņēmumi, kas nav klasificēti citur

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

LV59TREL1060210919900 Valsts nodeva par derīgo izrakteņu ieguves vietās veicamu spridzināšanas darbu projekta saskaņošanu (Valsts vides dienests)
LV63TREL1060150923000 Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai
LV89TREL1060190919900 Valsts nodeva par kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību

LV55TREL1060190911200

Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

LV71TREL1060190911300

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

LV87TREL1060190911400

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

LV46TREL1060140913100

Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu

LV84TREL1060190913200

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

LV55TREL1060220913300

Nodeva par filmu producenta reģistrāciju 

LV13TREL1060000913400

Nodeva par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un atjaunošanu

LV51TREL1060190913600

Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai

LV61TREL1060140913800

Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu

LV12TREL1060000914000

Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem

LV29TREL1060190917100

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

LV45TREL1060190917200

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV61TREL1060190917300

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV77TREL1060190917400

Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

LV93TREL1060190917500

Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV12TREL1060190917600

Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

LV70TREL1060140918100

Nodeva par pasu izsniegšanu

LV86TREL1060140918200

Nodeva par personas apliecību izsniegšanu

LV05TREL1060140918300

Nodeva par informācijas saņemšanu no  Fizisko personu reģistra

LV37TREL1060140918500

Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

LV53TREL1060140918600

Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

LV81TREL1060110919100

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

LV19TREL1060140919600

Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

LV35TREL1060140919700

Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

LV44TREL1060220919900

Nodeva par sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu (Latvijas Nacionālais arhīvs) un nodeva par atļauju kultūras priekšmeta izvešanai (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde)

LV37TREL1060160919900

Zemkopības ministrijas iekasētās nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem

LV83TREL1060000919900

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

LV80TREL1060000912000 Nodeva par notariālās darbības izpildi
LV72TREL1060170921910 Autotransporta direkcijas iekasētās valsts nodevas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu
LV87TREL1060160921910 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrēšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai
LV85TREL1060160929900 Valsts nodeva par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
LV33TREL1060130929900 Valsts nodeva par ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu
LV66TREL1060160921900 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu

LV73TREL1060210921200

Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju

LV87TREL1060470921300

Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzību  

LV32TREL1060000921400

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm

LV48TREL1060000921500

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai

LV93TREL1060110921600

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

LV56TREL1060210921700

Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju

LV72TREL1060210921800

Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai

LV15TREL1060000921900

Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

LV29TREL1060120921900 Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)

LV96TREL1060140921900

Valsts policijas iekasētās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

LV51TREL1060170921900

Nodeva par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (plānošanas reģioni)

LV36TREL1060180921900

Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2007. noteikumiem Nr.458 (Nodarbinātības valsts aģentūra)

LV88TREL1060210921900

Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960 (Valsts vides dienests)

LV15TREL1060140922000

Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā

LV77TREL1060160925000

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku un nodarīto zaudējumu aprēķinu un  medību trofeju izvešanu no Latvijas

LV88TREL1060130926000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

LV76TREL1060210929100

Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

LV33TREL1060120929200

Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā (Ekonomikas ministrija) 

LV11TREL1060210929300

Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi

LV27TREL1060210929400

Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

LV51TREL1060140929500

Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu (Valsts policija)

LV70TREL1060170929900

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Satiksmes ministrija - valsts nodeva par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izniegšanu)

LV48TREL1060120929900

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Ekonomikas ministrija – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana un pārreģistrācija) 

LV03TREL1060150929900 Valsts nodevas atbilstoši psihologu noteikumiem (Izglītības kvalitātes valsts dienests)

LV10TREL1060210929900

Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)

LV34TREL1060000929900

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos

LV49TREL1060120929300 Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi (Būvniecības valsts kontroles birojs)
LV20TREL1060120939910 Valsts nodeva par elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzību

LV11TREL1060000934000

Izložu un azartspēļu nodeva

LV67TREL1060000939200

Autoceļu lietošanas nodeva

LV67TREL1060140939300

Valsts nodeva par Ieroču aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu, par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu un par salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanu (Valsts policija)

LV96TREL1060120939900

Valsts nodeva par energoefektivitātes veicināšanu (Ekonomikas ministrija)
LV41TREL1060120939920 Valsts nodeva par Konkurences likumā noteikto apvienošanās izvērtēšanu
LV83TREL1060120938000 Valsts nodeva par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu
LV08TREL1060220990000 Valsts nodeva par ģerboņa reģistrāciju

LV23TREL1060210990000

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

LV97TREL1060290990000 Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Veselības inspekcija)

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

LV34TREL1060191011100

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

LV28TREL1060141011200

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija 

LV97TREL1060041011300

Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

LV76TREL1060141011500

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LV55TREL1060101011600

Naudas sodi, ko uzliek citas aizsardzības un tiesībsargājošās iestādes

LV11TREL1060141011700

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

LV91TREL1060001012100

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot naudas sodus, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde

LV26TREL1060001012300

Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde

LV11TREL1060161013100

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

LV27TREL1060161013200

Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

LV89TREL1060001013300

Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem

LV07TREL1060001014000

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

LV70TREL1060141015100

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem

LV31TREL1060141015220

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem

LV05TREL1060141015300

Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē

LV37TREL1060001015400

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē

LV61TREL1060121019100

Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde

LV69TREL1060191019200

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

LV33TREL1060161019300

Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests

LV12TREL1060121019400

Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

LV20TREL1060191019500

Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs

LV14TREL1060141019600

Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

LV52TREL1060191019700

Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas kontroles dienests

LV83TREL1060181019800

Naudas sodi, ko uzliek Valsts darba inspekcija

LV78TREL1060001019900

Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos. 

LV84TREL1060191019900 

Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos (Uzņēmumu reģistrs)

LV59TREL1060131021000

Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot muitas lietās un sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

LV25TREL1060131022000

Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests muitas lietās

LV45TREL1060001030000

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

LV65TREL1060001212000

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma

LV82TREL1060161213000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

LV78TREL1060141214000

Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma

LV60TREL1060001215000

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi

LV42TREL1060001216100

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas

LV58TREL1060001216200

Ieņēmumi no papildsoda – mantas konfiskācija  – realizācijas

LV21TREL1060001219000

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma

LV26TREL2130056037000 Maksa par iepriekšējās vienošanas noslēgšanas procedūru

LV50TREL1060001221000

Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā

LV16TREL1060001222000

Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu

LV33TREL1060161223000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

LV96TREL1060161224000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes)

LV11TREL1060001225000

Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu

LV28TREL1060161226000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

LV91TREL1060161227000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

LV06TREL1060001228000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem

LV68TREL1060001239300

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

LV84TREL1060001239400

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem

LV19TREL1060001239600

Ieņēmumi no veselības apdrošināšanas iemaksām

LV81TREL1060121239900 Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksa un ikgadējā uzraudzības maksa

LV67TREL1060001239900

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

LV31TREL1060001310000

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

LV45TREL1060001321000

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

LV11TREL1060001322000

Ieņēmumi no meža  īpašuma pārdošanas

LV78TREL1060001340000

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

LV29TREL1060001350000

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

(!) Informējam, ka 2017.gada 23.janvārī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto naudas līdzekļu uzskaites konts LV73TREL813005611200B  „Drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu" saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.37 “Noteikumi par kārtību, kādā iemaksājama un atmaksājama drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu, un drošības naudas apmēru”.
 

Saņēmējs:

Valsts ieņēmumu dienests

Reģistrācijas numurs:

90000069281

Konta numurs:

Konta Nr. LV73TREL813005611200B

Saņēmēja BIC kods:

TRELLV2

(!) Informējam, ka 2016.gada 13.decembrī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto līdzekļu konts LV17TREL813105600300B „Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi" saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta desmitā daļu.
 

Saņēmējs:

Valsts budžets (VID)

Reģistrācijas numurs:

90000010008

Konta numurs:

LV17TREL813105600300B

Saņēmēja BIC kods:

TRELLV22XXX

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 6.panta pirmo daļu nodokļi un nodevas aprēķināmi un maksājami euro un centos.

Lai nerezidents veiktu nodokļa vai nodevas iemaksu valsts budžetā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai:

  • uzņēmums var atvērt valūtas kontu kādā no Latvijas kredītiestādēm un konvertēt valūtu pēc attiecīgās dienas valūtas kursa, lai veiktu nodokļa vai nodevas samaksu euro;
  • var veikt maksājumu valūtā no nerezidenta valsts kredītiestādes, kurai ir korespondentbanka Latvijā, lai attiecīgā banka Latvijā veiktu valūtas konvertāciju euro pēc dienas valūtas kursa, dodot šādu norādījumu maksājumu uzdevumā.

Vēršam uzmanību, ka abos gadījumos valūtas konvertācija darījuma dienā notiek pēc kredītiestādes noteiktā valūtas kursa un tas var atšķirties no Eiropas Centrālās bankas vai cita pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja publicētā valūtas tirgus kursa attiecībā pret euro, otrajā gadījumā var rasties korespondējošo banku pakalpojumu papildu izmaksas.

Nepieciešamības gadījumā konsultācijas var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā, tālrunis +371 67120000.