Konti nodokļu un nodevu samaksai

 Publicēts: 12.05.2021. 12.43


Apakšsadaļu izvēlne

 

 • Nodokļi, kurus skaita vienotajā nodokļu kontā
  • Ja nodoklis, kuru vēlaties samaksāt, nav iekļauts šajā sarakstā, tad šo nodokli nav jāskaita vienotajā nodokļu kontā. Ar papildu informāciju par vienoto nodokļu kontu var iepazīties šeit.
    
   • Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

    Saņēmējs: Valsts budžets
    (VID). 


    Reģistrācijas Nr. 90000010008

    Saņēmēja iestāde: Valsts kase

    BIC kods: TRELLV22

    Konta numurs: LV33TREL1060000300000

    Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
    Valsts budžeta ieņēmumos iemaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
    Uzņēmumu ienākuma nodoklis
    Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
    Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis
    Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādēm
    Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma ietvaros reģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis  par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
    Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
    Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem
    Akcīzes nodoklis alum
    Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi)
    Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem
    Akcīzes nodokļa atmaksas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"
    Akcīzes nodoklis dabasgāzei
    Akcīzes nodoklis naftas produktiem
    Azartspēļu nodoklis
    Izložu nodoklis
    Elektroenerģijas nodoklis
    Subsidētās elektroenerģijas nodoklis
    Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
    Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm
    Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu
    Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu
    Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes
    Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
    Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem
    Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likuma pārkāpumiem
    Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai
    Patentmaksas
    Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
    Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji  reģistrētās fiziskās personas
    Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji,  kas atbilst likumam „Par iedzīvotāju  ienākuma nodokli”
    Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma
    Ieņēmumi no a/s "Latvijas valsts meži"
    Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
    Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
    Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
    VID Nodokļu pārvaldei – ES dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegto pieprasījumu par nodokļu parādu piedziņu izpildei saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (EK) Nr. 1179/2008  (Padomes direktīva 2008/55/EK)


  NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM


  • Pievienotās vērtības nodoklis
   • LV66TREL1060000513000

    Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam

  • Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)
   • LV36TREL1060000531000

    Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)

    LV02TREL1060000532000

    Akcīzes nodoklis alum (importējot)

    LV65TREL1060000533000

    Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi) (importējot)

    LV31TREL1060000534000

    Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)

    LV60TREL1060000536000

    Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)

    LV26TREL1060000537000

    Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)

  • Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
   • LV61TREL1060000545100 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda
    LV77TREL1060000545200 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda
    LV11TREL1060000546000 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

  MUITAS NODOKLIS


  • Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
   • LV32TREL1060000611000

    Ievedmuitas nodoklis un ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm

    LV61TREL1060000613000

    Antidempinga maksājumi

    LV27TREL1060000614000

    Kompensācijas maksājumi

  • Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
   • LV17TREL1060000620000

    Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi


  IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

   

  • Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu
   • LV63TREL1060000864000

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un pārējie procentu ieņēmumi, kas nav klasificēti citur


  VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS


  • Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
   • LV39TREL1060190911100

    Kancelejas nodeva tiesu iestādē

    LV55TREL1060190911200

    Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

    LV71TREL1060190911300

    Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

    LV87TREL1060190911400

    Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

    LV46TREL1060140913100

    Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu

    LV84TREL1060190913200

    Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

    LV55TREL1060220913300

    Nodeva par filmu producenta reģistrāciju 

    LV13TREL1060000913400

    Nodeva par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un atjaunošanu

    LV51TREL1060190913600

    Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai

    LV61TREL1060140913800

    Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu

    LV12TREL1060000914000

    Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem

    LV29TREL1060190917100

    Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

    LV45TREL1060190917200

    Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

    LV61TREL1060190917300

    Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

    LV77TREL1060190917400

    Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

    LV93TREL1060190917500

    Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

    LV12TREL1060190917600

    Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

    LV70TREL1060140918100

    Nodeva par pasu izsniegšanu

    LV86TREL1060140918200

    Nodeva par personas apliecību izsniegšanu

    LV05TREL1060140918300

    Nodeva par informācijas saņemšanu no  Fizisko personu reģistra

    LV37TREL1060140918500

    Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

    LV53TREL1060140918600

    Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

    LV81TREL1060110919100

    Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

    LV19TREL1060140919600

    Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

    LV35TREL1060140919700

    Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

    LV51TREL1060140919800

    Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu

    LV44TREL1060220919900

    Nodeva par sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu (Latvijas Nacionālais arhīvs) un nodeva par atļauju kultūras priekšmeta izvešanai (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde)

    LV37TREL1060160919900

    Zemkopības ministrijas iekasētās nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem

    LV83TREL1060000919900

    Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

    LV80TREL1060000912000 Nodeva par notariālās darbības izpildi
  • Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju
   • LV33TREL1060130929900 Valsts nodeva par ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu
    LV66TREL1060160921900 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu

    LV73TREL1060210921200

    Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju

    LV87TREL1060470921300

    Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzību  

    LV32TREL1060000921400

    Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm

    LV48TREL1060000921500

    Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai

    LV93TREL1060110921600

    Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

    LV56TREL1060210921700

    Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju

    LV72TREL1060210921800

    Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai

    LV15TREL1060000921900

    Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

    LV29TREL1060120921900 Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)

    LV96TREL1060140921900

    Valsts policijas iekasētās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem

    LV51TREL1060170921900

    Nodeva par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (plānošanas reģioni)

    LV36TREL1060180921900

    Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2007. noteikumiem Nr.458 (Nodarbinātības valsts aģentūra)

    LV88TREL1060210921900

    Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960 (Valsts vides dienests)

    LV15TREL1060140922000

    Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā

    LV63TREL1060150923000

    Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

    LV77TREL1060160925000

    Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku un nodarīto zaudējumu aprēķinu un  medību trofeju izvešanu no Latvijas

    LV88TREL1060130926000

    Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

    LV76TREL1060210929100

    Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

    LV33TREL1060120929200

    Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā (Ekonomikas ministrija) 

    LV11TREL1060210929300

    Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi

    LV27TREL1060210929400

    Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

    LV51TREL1060140929500

    Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu (Valsts policija)

    LV70TREL1060170929900

    Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Satiksmes ministrija - valsts nodeva par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izniegšanu)

    LV48TREL1060120929900

    Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Ekonomikas ministrija – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana un pārreģistrācija) 

    LV03TREL1060150929900 Valsts nodevas atbilstoši psihologu noteikumiem (Izglītības kvalitātes valsts dienests)

    LV10TREL1060210929900

    Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)

    LV34TREL1060000929900

    Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos

    LV49TREL1060120929300 Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi (Būvniecības valsts kontroles birojs)
  • Speciāliem mērķiem paredzētas valsts nodevas
   • LV20TREL1060120939910 Valsts nodeva par elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzību

    LV11TREL1060000934000

    Izložu un azartspēļu nodeva

    LV51TREL1060000939100

    Finanšu stabilitātes nodeva

    LV67TREL1060000939200

    Autoceļu lietošanas nodeva

    LV67TREL1060140939300

    Valsts nodeva par Ieroču aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu, par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu un par salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanu (Valsts policija)

    LV96TREL1060120939900

    Valsts nodeva par energoefektivitātes veicināšanu (Ekonomikas ministrija)
    LV41TREL1060120939920 Valsts nodeva par Konkurences likumā noteikto apvienošanās izvērtēšanu
    LV83TREL1060120938000 Valsts nodeva par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu
  • Pārējās nodevas
   • LV08TREL1060220990000 Valsts nodeva par ģerboņa reģistrāciju

    LV23TREL1060210990000

    Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

    LV97TREL1060290990000 Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Veselības inspekcija)

  NAUDAS SODI UN SANKCIJAS


  • Naudas sodi
   • LV34TREL1060191011100

    Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

    LV28TREL1060141011200

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija 

    LV97TREL1060041011300

    Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

    LV76TREL1060141011500

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

    LV55TREL1060101011600

    Naudas sodi, ko uzliek citas aizsardzības un tiesībsargājošās iestādes

    LV11TREL1060141011700

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

    LV91TREL1060001012100

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot naudas sodus, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde

    LV26TREL1060001012300

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde

    LV11TREL1060161013100

    Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

    LV27TREL1060161013200

    Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

    LV89TREL1060001013300

    Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem

    LV07TREL1060001014000

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

    LV70TREL1060141015100

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem

    LV31TREL1060141015220

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem

    LV05TREL1060141015300

    Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē

    LV37TREL1060001015400

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē

    LV61TREL1060121019100

    Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde

    LV69TREL1060191019200

    Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

    LV33TREL1060161019300

    Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests

    LV12TREL1060121019400

    Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

    LV20TREL1060191019500

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs

    LV14TREL1060141019600

    Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

    LV52TREL1060191019700

    Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas kontroles dienests

    LV83TREL1060181019800

    Naudas sodi, ko uzliek Valsts darba inspekcija

    LV78TREL1060001019900

    Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos. 

    LV84TREL1060191019900 

    Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos (Uzņēmumu reģistrs)

  • Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
   • LV59TREL1060131021000

    Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot muitas lietās un sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

    LV25TREL1060131022000

    Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests muitas lietās

  • Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
   • LV45TREL1060001030000

    Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem


   PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI


  • Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas
   • LV65TREL1060001212000

    Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma

    LV82TREL1060161213000

    Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

    LV78TREL1060141214000

    Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma

    LV60TREL1060001215000

    Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi

    LV42TREL1060001216100

    Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas

    LV58TREL1060001216200

    Ieņēmumi no papildsoda – mantas konfiskācija  – realizācijas

    LV21TREL1060001219000

    Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma

    LV26TREL2130056037000 Maksa par iepriekšējās vienošanas noslēgšanas procedūru
  • Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
   • LV50TREL1060001221000

    Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā

    LV16TREL1060001222000

    Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu

    LV33TREL1060161223000

    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

    LV96TREL1060161224000

    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes)

    LV11TREL1060001225000

    Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu

    LV28TREL1060161226000

    Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

    LV91TREL1060161227000

    Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

    LV06TREL1060001228000

    Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem

  • Dažādi nenodokļu ieņēmumi
   • LV68TREL1060001239300

    Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

    LV84TREL1060001239400

    Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem

    LV19TREL1060001239600

    Ieņēmumi no veselības apdrošināšanas iemaksām

    LV81TREL1060121239900 Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksa un ikgadējā uzraudzības maksa

    LV67TREL1060001239900

    Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

  • Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
   • LV31TREL1060001310000

    Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

    LV45TREL1060001321000

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

    LV11TREL1060001322000

    Ieņēmumi no meža  īpašuma pārdošanas

    LV78TREL1060001340000

    Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

    LV29TREL1060001350000

    Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

   • Drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu
    • (!) Informējam, ka 2017.gada 23.janvārī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto naudas līdzekļu uzskaites konts LV73TREL813005611200B  „Drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu" saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.37 “Noteikumi par kārtību, kādā iemaksājama un atmaksājama drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu, un drošības naudas apmēru”.
      

     Saņēmējs:

     Valsts ieņēmumu dienests

     Reģistrācijas numurs:

     90000069281

     Konta numurs:

     Konta Nr. LV73TREL813005611200B

     Saņēmēja BIC kods:

     TRELLV2

   • Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi
    • (!) Informējam, ka 2016.gada 13.decembrī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto līdzekļu konts LV17TREL813105600300B „Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi" saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta desmitā daļu.
      

     Saņēmējs:

     Valsts budžets (VID)

     Reģistrācijas numurs:

     90000010008

     Konta numurs:

     LV17TREL813105600300B

     Saņēmēja BIC kods:

     TRELLV22XXX

   Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 6.panta pirmo daļu nodokļi un nodevas aprēķināmi un maksājami euro un centos.

   Lai nerezidents veiktu nodokļa vai nodevas iemaksu valsts budžetā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai:

   • uzņēmums var atvērt valūtas kontu kādā no Latvijas kredītiestādēm un konvertēt valūtu pēc attiecīgās dienas valūtas kursa, lai veiktu nodokļa vai nodevas samaksu euro;
   • var veikt maksājumu valūtā no nerezidenta valsts kredītiestādes, kurai ir korespondentbanka Latvijā, lai attiecīgā banka Latvijā veiktu valūtas konvertāciju euro pēc dienas valūtas kursa, dodot šādu norādījumu maksājumu uzdevumā.

   Vēršam uzmanību, ka abos gadījumos valūtas konvertācija darījuma dienā notiek pēc kredītiestādes noteiktā valūtas kursa un tas var atšķirties no Eiropas Centrālās bankas vai cita pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja publicētā valūtas tirgus kursa attiecībā pret euro, otrajā gadījumā var rasties korespondējošo banku pakalpojumu papildu izmaksas.

   Nepieciešamības gadījumā konsultācijas var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā, tālrunis 67120000.