Valsts ieņēmumu dienesta personāla atlases procesa privātuma politika

 Publicēts: 27.11.2018. 11.07


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, juridiskā adrese Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālrunis 67120000, elektroniskā pasta adrese vid [at] vid.gov.lv, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem informē Jūs par personas datu apstrādi personāla atlases procesā.

 • 1. Personas dati
  • Visa informācija, kas ir iekļauta pretendenta iesniegtajos dokumentus, piesakoties vakantā amata konkursam, – vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, pilsonība, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, skype lietotājvārds, fotogrāfija vai cita pretendentu identificējoša informācija, kā arī iegūtā informācija no trešajām personām, kas saņemta, lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta prasībām. Vakantā amata konkursa laikā aizpildītie pārbaudes darbi ir atzīstami par pretendenta personas datiem.

 • 2. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums
  • 2.1. Jebkuri amata pretendenta Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti personāla atlasei un atbilstoši vakantā amata sludinājumā norādītajiem mērķiem saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu personas datu aizsardzības jomā un Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos normatīvajos aktos noteiktajām personas datu apstrādes (tehniskās un organizatoriskās) prasībām. Strīdu gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.
   2.2. Pretendentam ir brīva izvēle pieteikties Valsts ieņēmumu dienesta izsludinātajam amata konkursam. Pretendenta pieteikums vakantajam amata konkursam tiks uzskatīts par piekrišanu personas datu apstrādei. Pretendenta kandidatūra netiks izskatīta, ja persona nevarēs piedalīties atlases procesā, ja izvēlēsies nesniegt savus personas datus.
   2.3. Pretendents tiesību aktos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību.
 • 3. Personas datu saņēmēji
  • 3.1. Visi pretendentu iesniegtie personas dati būs pieejami tikai īpaši norīkotiem atbildīgajiem darbiniekiem vai personāla atlases komisijas locekļiem atbilstoši viņu darba pienākumos norādītajam personas datu apstrādes apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes (tehniskās un organizatoriskās) prasības.
   3.2. Ja tiks saņemtas sūdzības par atlases procesu vai tiek saņemts pamatots pieprasījums ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam nepieciešamajā apjomā, atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota tiesībaizsardzības vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.
 • 4. Personas datu uzglabāšana, apstrāde un dzēšana
  • 4.1. Pretendenta personas datus Valsts ieņēmumu dienests uzglabā atbilstoši pretendenta personas datu iesniegtajai formai – papīra vai digitālā formā. Valsts ieņēmumu dienests, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas apņemas dzēst attiecīgo informāciju.
   4.2. Personas datus glabā divus gadus, ja uzsākta tiesvedība, un vienu gadu pēc galīgā tiesas sprieduma izpildes, izņemot gadījumus, ja Valsts ieņēmumu dienests aizstāv savas likumīgās intereses. Šādos gadījumos personas dati tiks dzēsti pēc likumisko interešu aizstāvības procesa beigām.
   4.3. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz iesniegtajiem personas datiem, kas iegūti personāla atlases procesā, nepieņem automatizētus lēmumus un neveic profilēšanu.
   4.4. Pretendentam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu labošanu. Tāpat pretendentam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13–15, Rīgā, LV-1011) ar sūdzību par Valsts ieņēmumu dienesta rīcību, ja ar to ir pārkāptas pretendenta kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.
   4.5. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pretendenta nepārprotama piekrišana un Valsts ieņēmumu dienesta tiesiskās intereses, pretendentam ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, vienlaikus atsaucot savu dalību amata konkursā. Pretendenta pieprasījums dzēst datus var tikt noraidīts, ja attiecīgajā situācijā Valsts ieņēmumu dienestam ir pārliecinoši tiesiski apstrādes iemesli, kas, veicot tiesību līdzsvara testu, būs svarīgāki par pretendenta tiesībām, interesēm un brīvībām.

Par visiem šajā paziņojumā norādītajiem datu apstrādes jautājumiem rakstiet Valsts ieņēmumu dienesta datu aizsardzības speciālistam:

- elektroniskā pasta adrese datuaizsardziba [at] vid.gov.lv vai vid [at] vid.gov.lv;

- datu apstrādes pārzinis – Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, juridiskā adrese Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, datu aizsardzības speciālistam.