Izvešana pārstrādei

 Publicēts: 13.06.2019. 11.33


Apakšsadaļu izvēlne

Ar 2016.gada 1.maiju kļūst piemērojams Savienības Muitas kodekss (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – SMK), kas aizstāj Muitas kodeksu  (Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92).

SMK  Deleģētā regula (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem) (turpmāk – DA) un Īstenošanas regula (Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – IA) aizstāj Muitas kodeksa Īstenošanas noteikumus (Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi).

Pārejas periodā, kamēr vēl nav ieviestas vai jauninātas SMK paredzētās muitas sistēmas, jāņem vērā arī pārejas perioda Deleģētās regulas (Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) Nr.2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446) (turpmāk – TDA) nosacījumi.


Definīcija


Muitas procedūra – izvešana pārstrādei – atļauj Savienības preces izvest uz laiku no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības un šajās darbībās iegūtos produktus laist brīvā apgrozībā ar pilnu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem (SMK 259.pants).

Pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa var piešķirt, ja muitas dienestiem pieņemamā veidā tiek pierādīts, ka preces ir labotas bez atlīdzības, vai nu pamatojoties uz līgumā vai tiesību aktos paredzētām garantijas saistībām, vai ražošanas vai materiāla defekta dēļ (SMK 260.pants).

Daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa var piešķirt  precēm, kurām nevar piešķirt pilnu atbrīvojumu no muitas nodokļa saskaņā ar SMK 260.pantu.


Nosacījumi


Lai precēm piemērotu procedūru:

1. Preces izvešanas mērķim jābūt preces nodošanai kādā no pārstrādes darbībām:

 • darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
 • preču pārstrāde;
 • preču iznīcināšana;
 • preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
 • tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi) (SMK 5.pants).

2. Preču  izvešanai pārstrādei jāsaņem atļauja (SMK 211.pants) no muitas iestādēm:

vienkāršotā kārtībā – muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces izved ar mērķi labot (remonts), atjaunot un sakārtot).

Piemērojot izvešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā, papildus muitas deklarācijā norādītajiem datiem obligāti jāiesniedz šādas ziņas (TDA 55.panta 8.punkts):

 • preču izmantošanas veids;
 • preču tehniskie apraksti un to  identificēšanas līdzekļi;
 • paredzamais noslēgšanas laikposms;
 • ierosinātā noslēgšanas iestāde;
 • pārstrādes vieta;

vispārējā kārtībā – atļauju uz pieteikuma pamata izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Detalizēta informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas saņemšanai atrodama sadaļas Muitas atļaujas apakšsadaļā “Pieteikumu iesniegšana”.  

Papildus informācijas iegūšanai par pieteikuma iesniegšanu lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecāko muitas eksperti Spodru Stepulāni pa tālruni 67120873 vai elektroniski spodra.stepulane [at] vid.gov.lv vai VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecāko muitas eksperti Ingu Mirzu-Jakovļevu pa tālruni 67120872 vai elektroniski inga.mirza-jakovleva [at] vid.gov.lv.

 

(!) Svarīgi
Ja izvešanas pārstrādei procedūru piemēro labošanai, uz laiku izvedamajām precēm jābūt salabojamām, un procedūru neizmanto preču tehnisko parametru uzlabošanai.


Termiņš


Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā uz laiku izvestajām precēm pārstrādes produktu veidā jābūt ievestām atpakaļ Savienības muitas teritorijā un laistām brīvā apgrozībā, lai varētu piemērot pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.

Termiņu, kādā preces var atrasties muitas procedūrā – izvešana pārstrādei, var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, lai procedūru pabeigtu (SMK 259.pants). Lai pagarinātu minēto termiņu:

vienkāršotā veidā izsniegtajai atļaujai - muitas iestādē, kas izdevusi atļauju, jāiesniedz pamatots pieteikums;

vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai - Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā piesaka grozījumus, atļaujā norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos).

Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.


Ierobežojumi


Izvešanas pārstrādei procedūru nevar piemērot šādām Savienības precēm:

 • precēm, kuru eksports rada ievedmuitas nodokļa atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tiem;
 • precēm, kas pirms izvešanas bija izlaistas brīvā apgrozībā ar pilnīgu atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to galapatēriņu, – tik ilgi, kamēr šāda galapatēriņa mērķi nav sasniegti, – ja vien šīs preces nav jālabo;
 • precēm, kuru eksports rada eksporta kompensāciju piešķiršanu;
 • precēm, kurām saistībā ar to eksportu un saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku piešķir finansiālas priekšrocības, kas nav c) apakšpunktā minētās kompensācijas (SMK 259.pants).
 • Par pārstrādes produktu vai aizstājējproduktu ievedmuitas nodokli
  • Pārstrādes produkti ir preces, kam piemērota pārstrādes procedūra un kas tikušas pakļautas pārstrādes darbībām (SMK 5.panta 30.punkts).

   Pārstrādes darbības ir: darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm; preču pārstrāde; preču iznīcināšana; preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana; tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi) (SMK 5.panta 37.punkts).

   Aizstājējprodukts ir standarta apmaiņas sistēmā ievests produkts, ar kuru var aizstāt pārstrādes produktu. Noteikumus, kas būtu piemērojami pārstrādes produktiem, piemēro aizstājējproduktiem (SMK 261.panta 1.un 5.punkts).

   Līdz ar to, ja muitas parāds ir radies par pārstrādātiem produktiem, ko rada izvešanas pārstrādei procedūra, vai aizstājējproduktiem, ievedmuitas nodokļa summu aprēķina, pamatojoties uz ārpus Savienības muitas teritorijas veiktās apstrādes izmaksām (SMK 86.panta 5.punkts).

   Savukārt ievedmuitas nodokļa summu par ārpus Savienības muitas teritorijas veiktajām apstrādes izmaksām aprēķina, pamatojoties uz pārstrādes produktu muitas vērtību brīdī, kad pieņem muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, atskaitot attiecīgo pagaidu izvešanas preču statistikas vērtību brīdī, kad tām piemērota izvešana pārstrādei, reizinot ar ievedmuitas nodokļa summu, ko piemēro pārstrādes produktiem vai aizstājējproduktiem, dalot ar pārstrādes produktu vai aizstājējproduktu muitas vērtību (DA 75.pants).

   Ievedmuitas nodokļa summas aprēķina piemērs pārstrādes produktiem vai aizstājējproduktiem  (DA 75.panta piemērošana)

   Piemēram:

   Pārstrādei izved X preci, kuras statistiskā vērtība ir 1 000 EUR.
   Atpakaļ ieved pārstrādes produktu Y, kura muitas vērtība ir 1 500 EUR (t.sk. 500 EUR ir pārstrādes/apstrādes izmaksas).
   Ievedmuitas nodokļa summas aprēķins pārstrādes vai aizstājējproduktam:
   1 500 (pārstrādes vai aizstājējprodukta muitas vērtība) x 10% (ievedmuitas nodokļa likme) = 150 EUR

   Lai aprēķinātu ievedmuitas nodokļa summu ārpus Savienības muitas teritorijas veiktajām apstrādes izmaksām, izmantojama šāda formula:

   1.darbība – no pārstrādes produkta vai aizstājējprodukta muitas vērtības jāatņem pārstrādei izvestās preces statistiskā vērtība (1 500 – 1 000 = 500);
   2.darbība – 1.darbībā iegūtais rezultāts jāreizina ar pārstrādes produkta vai aizstājējprodukta ievedmuitas nodokļa summu (500 x 150 = 75 000);
   3.darbība – 2.darbībā iegūtais rezultāts jādala ar pārstrādes vai aizstājējprodukta produkta muitas vērtību (75 000 / 1500 = 50). 

    

   (1 500-1 000) x 150


   1500

   = 50 EUR (ievedmuitas nodoklis ārpus Savienības muitas teritorijas veiktajām apstrādes izmaksām)


   (!) Vēršam uzmanību, ka no 2016.gada 1.maija muitas papildprocedūras kods B05, kas attiecās uz pārstrādes darbību izmaksu aprēķināšanu kompensācijas produktiem, kas atgriežas ar daļēju atbrīvojumu no muitas nodokļiem, netiks izmantots.

   VID informatīvajās sistēmās – Integrētā tarifa vadības sistēmā un Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā – papildu procedūru klasifikatorā ar 01.05.2016. ir ievietots kods muitas deklarācijas 37.ailes otrajam nodalījumam 05M “Pārstrādes produktu vai aizstājējproduktu, kas atgriežas pēc izvešanas pārstrādei ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem, ja aprēķiniem izmanto pārstrādes darbības izmaksas, SMK 86.p.5.p. un SMK DA 75.p.”, kuru ir atļauts izmantot ar šādām muitas procedūru kombinācijām muitas deklarācijas 37.ailes pirmajā nodalījumā:

   6121 - “Iepriekš pārstrādei izvesto preču atpakaļievešana”; 
   6122 - “Iepriekš pārstrādei izvesto tekstilmateriālu atpakaļievešana”;
   6321 - “Preču, uz kurām attiecas piegāde citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN, atpakaļievešana ar vienlaicīgu laišanu brīvā apgrozībā un nodošanu patēriņam un, ja piemērojama, akcīzes nodokļa atlikšana – pēc procedūras “Pagaidu izvešana procedūrā “izvešana pārstrādei””;  
   6322 - “Iepriekš pārstrādei izvesto tekstilmateriālu, uz kuriem attiecas piegāde citā dalībvalstī ar PVN 0% likmes piemērošanu, atpakaļievešana ar vienlaicīgu laišanu brīvam apgrozījumam un patēriņam”;   
   6821 - “Iepriekš pārstrādei izvesto preču atpakaļievešana, novietojot preces akcīzes (vai PVN) noliktavā”.

 • Normatīvie akti (noteikumi par muitas procedūras – izvešana pārstrādei – piemērošanu
  • Noteikumi par muitas procedūras – izvešana pārstrādei – piemērošanu atrodami:

   SMK panti DA panti IA panti TDA panti
   210. – 225., 255., 259. – 262. 161. – 183., 240., 242. – 243. 259. – 271. 55., 12.pielikums


   Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi TAXUD mājaslapā vadlīnijas “Īpašas procedūras” (20.11.2017. TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 10-EN). Šobrīd vadlīnijas pieejamas angļu valodā. Pēc iztulkošanas tās tiks ievietotas VID mājaslapā latviešu valodā.

Saistītās datnes: