Muitas procedūra – izvešana pārstrādei – ļauj Savienības preces uz laiku izvest no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības:

 • darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
 • preču pārstrāde;
 • preču iznīcināšana;
 • preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
 • tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi) (SMK 5. pants).

Pārstrādes darbībās iegūtos pārstrādes produktus var izlaist brīvā apgrozībā ar pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem (SMK 259.pants, PVN likuma 36.panta ceturtā daļa).

Pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem var piemērot, ja tiek pierādīts, ka preces ir labotas bez atlīdzības, vai nu pamatojoties uz līgumā vai tiesību aktos paredzētām garantijas saistībām, vai ražošanas vai materiāla defekta dēļ.

Daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem piemēro attiecībā uz tādām precēm, kuras neatbilst nosacījumiem, lai tām piešķirtu pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem.

  Preču izvešanai pārstrādei jāsaņem muitas iestādes izsniegta atļauja (SMK 211.pants):

  vienkāršotā kārtībā – muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (izmantojot VID Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS)). Šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces izved ar mērķi labot (remontēt), atjaunot un sakārtot.

  Piemērojot izvešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā, papildus muitas deklarācijā norādītajiem datiem obligāti jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda šādi dati (DA 2.panta 8.punkts):

  • preču izmantošanas veids;
  • preču tehniskie apraksti un to identificēšanas līdzekļi;
  • paredzamais noslēgšanas laikposms;
  • ierosinātā noslēgšanas iestāde;
  • pārstrādes vieta.

  (!) Svarīgi

  Ja izvešanas pārstrādei procedūru piemēro labošanai, uz laiku izvedamajām precēm jābūt salabojamām, un procedūru neizmanto preču tehnisko parametru uzlabošanai.

  vispārējā kārtībā – atļauju uz pieteikuma pamata izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmai tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

  Detalizēta informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas saņemšanai atrodama sadaļas Atļauju informācijas sistēmas.

  Papildu informācijas iegūšanai par pieteikuma iesniegšanu Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldes amatpersonām pa tālruni +371 67120873 vai +371 67120882

  Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā uz laiku izvestajām precēm pārstrādes produktu veidā jābūt ievestām atpakaļ Savienības muitas teritorijā un laistām brīvā apgrozībā, lai varētu piemērot pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.

  Termiņu, kādā preces var atrasties muitas procedūrā – izvešana pārstrādei, var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, lai procedūru pabeigtu (SMK 259.pants).

  Lai pagarinātu minēto termiņu:

  • vienkāršotā kārtībā izsniegtajai atļaujai - jāiesniedz atļaujas turētāja pamatots iesniegums, kurā norādīts vēlamais muitas procedūras slēgšanas termiņš un pamatojums slēgšanas termiņa pagarināšanai. Iesniegumu var iesniegt personīgi muitas iestādē (muitas kontroles punktā), kas izdevusi atļauju, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) – Sarakste ar VID, laukā “Kategorija” izvēloties no saraksta attiecīgo muitas kontroles punktu, kas izdevis atļauju;
  • vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai - Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā piesaka grozījumus, atļaujā norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos).

  Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.

  Ja atļauja izsniegta vienkāršotā kārtībā, izpildes dokumentu iesniedz pēc muitas iestādes pieprasījuma (SMK 15.pants).

  Ja atļauja izsniegta vispārējā kārtībā, informāciju par nepieciešamību iesniegt izpildes dokumentu norāda atļaujā (SMK 15.pants).

  Izpildes dokumentā norāda DA 71-06. pielikumā noteikto informāciju.
   

  Izpildes dokumentu var iesniegt:

  • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), – Sarakste ar VID, izvēloties kategoriju Muitas atļauju izsniegšana un uzraudzība, vai
  • personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

  Izvešanas pārstrādei procedūru nevar piemērot šādām Savienības precēm:

  • precēm, kuru eksports rada ievedmuitas nodokļa atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tiem;
  • precēm, kas pirms izvešanas bija izlaistas brīvā apgrozībā ar pilnīgu atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to galapatēriņu, – tik ilgi, kamēr šāda galapatēriņa mērķi nav sasniegti, – ja vien šīs preces nav jālabo;
  • precēm, kuru eksports rada eksporta kompensāciju piešķiršanu;
  • precēm, kurām saistībā ar to eksportu un saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku piešķir finansiālas priekšrocības, kas nav iepriekšējā apakšpunktā minētās kompensācijas (SMK 259.pants).

  Par pārstrādātiem produktiem, ko rada izvešanas pārstrādei procedūra, ievedmuitas nodokļa summu aprēķina, pamatojoties uz ārpus Savienības muitas teritorijas veiktās apstrādes izmaksām.

  Ievedmuitas nodokļa aprēķinu veic, pamatojoties uz pārstrādes produktu muitas vērtību brīdī, kad pieņem muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, atskaitot attiecīgo pagaidu izvešanas preču statistikas vērtību brīdī, kad tām piemērota izvešana pārstrādei, reizinot ar ievedmuitas nodokļa summu, ko piemēro pārstrādes produktiem, dalot ar pārstrādes produktu muitas vērtību (SMK 86.panta 5.punkts, DA 75.pants).

  Minētais ievedmuitas nodokļa aprēķins ir attiecināms arī uz gadījumiem, kad tiek izmantota standarta apmaiņas sistēma, t.i., gadījumos, kad pārstrādes produktu aizstāj ar ievestu produktu (aizstājējproduktu).

  Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā summa ir pārstrādes vai apstrādes pakalpojuma vērtība (PVN likuma 36. panta ceturtā daļa).

  Ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa aprēķina piemērs:

  Pārstrādei izved X preci, kuras statistiskā vērtība ir 1 000 EUR.

  Atpakaļ ieved pārstrādes produktu Y, kura muitas vērtība ir 1 500 EUR (t.sk. 500 EUR ir pārstrādes/apstrādes izmaksas).

  Ievedmuitas nodokļa aprēķins pārstrādes/aizstājējproduktam:

  1 500 (pārstrādes produkta muitas vērtība) x 10% (ievedmuitas nodokļa likme) = 150 EUR

  Lai aprēķinātu ievedmuitas nodokļa summu ārpus Savienības muitas teritorijas veiktajām apstrādes izmaksām, izmantojama šāda formula:

  1.darbība – no pārstrādes/aizstājējprodukta muitas vērtības atņem pārstrādei izvestās preces statistisko vērtību (1 500 – 1 000 = 500);

  2.darbība – 1.darbībā iegūto rezultātu reizina ar aprēķināto pārstrādes/aizstājējprodukta ievedmuitas nodokli (500 x 150 = 75 000);

  3.darbība – 2.darbībā iegūto rezultātu dala ar pārstrādes/aizstājējprodukta muitas vērtību (75 000 / 1500 = 50).

  (1 500 – 1 000) x 150


  1500

  50 EUR (ievedmuitas nodoklis ārpus Savienības muitas teritorijas veiktajām apstrādes izmaksām)

  Pievienotās vērtības nodokļa aprēķins pārstrādes/aizstājējproduktam:

  1.darbība – no pārstrādes/aizstājējprodukta muitas vērtības atņem pārstrādei izvestās preces statistisko vērtību (1 500 – 1 000 = 500);

  2.darbība – 1.darbībā iegūtajam rezultātam pieskaita  aprēķināto ievedmuitas nodokli par ārpus Savienības muitas teritorijas veiktajām apstrādes izmaksām un reizina ar PVN likmi ((500 + 50) x 21% = 115,50).

  (1 500 – 1 000 + 50) x 21%

  115,50 EUR (PVN ārpus Savienības muitas teritorijas veiktajām apstrādes izmaksām)

   

  Izvedot preces pārstrādei, muitas deklarācijas 37.ailes pirmajā nodalījumā norāda muitas procedūras kodu “2100 – izvešana pārstrādei”.

  Pārstrādes produktus ievedot atpakaļ Savienības muitas teritorijā, muitas deklarācijas datu elementā 11 09 000 000 “Procedūra” norāda muitas procedūras kodu “6121 – iepriekš pārstrādei izvesto preču atpakaļievešana”.

  Muitas deklarācijas datu elementā 11 10 000 000 “Papildprocedūra” norāda šādus papildprocedūru kodus:

  • “05M” – ja pārstrādes produkti atgriežas pēc izvešanas pārstrādei ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem, t.i., ja aprēķiniem izmanto pārstrādes darbības izmaksas (SMK 86.panta 5.punkts, DA 75.pants);
  • “B02” un “64S” – ja pārstrādes produkti atgriežas pēc labošanas, atbilstoši garantijai (bez atlīdzības labotas preces) (SMK 259., 260.pants, PVN likuma 36.panta 4.daļa);
  • “B03” un “64S” – ja pārstrādes produkti atgriežas pēc aizstāšanas (standarta apmaiņas sistēma), atbilstoši garantijai (SMK 259., 261.pants, PVN likuma 36.panta 4.daļa);
  • “F01” un “64W” – precēm, kas izvestas pārstrādei, nav veiktas pārstrādes darbības un tās nemainītā veidā tiek ievestas atpakaļ Savienības muitas teritorijā (SMK 203.pants, PVN likuma 53.panta 9. daļa).

  Informāciju par muitas procedūru un papildprocedūru piemērošanu var atrast  IA B pielikuma II sadaļā, kā arī VID Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā “Procedūras un papildprocedūras”.

  Noteikumi par muitas procedūras – izvešana pārstrādei – piemērošanu atrodami:

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulā Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (SMK)

  Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (DA)

  Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (IA)

  Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums)

  SMK panti DA panti IA panti PVN likuma panti

  5.,

  86.,

  203.,

  210. – 225.,

  255.,

  259. – 262.

  2.,

  75.,

  161. – 183.,

  240.,

  242. – 243.,

  71-06.pielikums
  259. – 271.

  36.,

  53.


  Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) mājaslapā vadlīnijas Special Procedures Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade”. Šobrīd vadlīnijas pieejamas angļu valodā. Pēc iztulkošanas tās tiks ievietotas VID mājaslapā latviešu valodā.