Eksports

 Publicēts: 31.08.2020. 17.04


Apakšsadaļu izvēlne

Informācija par būtiskiem nosacījumiem un izmaiņām, piemērojot SMK


Savienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, piemēro eksporta procedūru (SMK 269.panta 1.punkts).

Eksporta procedūras nosacījumi tiek piemēroti arī, ja Savienības preces izved uz īpaša nodokļu režīma teritorijām - Savienības muitas teritorijas daļām, uz kurām attiecas Direktīva 2006/112/EK (Pievienotās vērtības nodokļa direktīva) vai Direktīva 2008/118/EK (Akcīzes nodokļa direktīva).

Īpaša nodokļu režīma teritorijas:

 • Ālandu salas [FI];
 • Kanāriju salas [ES] (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma);
 • Atosa kalns [GR];
 • Francijas aizjūras departamenti [FR] (French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion, Mayotte);
 • Normandijas salas [GB] (Channel Islands: Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm, Les Minquiers).

Šajā gadījumā deklarācijas tips 1.ailē - CO.

(DA 134.panta 1.punkta b), d) apakšpunkti, TDA 9.pielikuma D.1 papildinājums).

Preces, ko izved no Savienības muitas teritorijas, ir pakļautas muitas uzraudzībai un var tikt pakļautas muitas kontrolei (SMK 267.panta 1.punkts).

Preces no muitas teritorijas jāizved tādā pašā stāvoklī, kādā tās bija brīdī, kad tika pieņemta muitas deklarācija (SMK 267.panta 4.punkts).

 

 • Kas ir “Savienības preces”
   • preces, kas pilnībā iegūtas Savienības muitas teritorijā un nesatur preces, kuras ievestas no valstīm vai teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas;
   • preces, kas Savienības muitas teritorijā ievestas no valstīm un teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas un ir laistas brīvā apgrozībā;
   • preces, kas iegūtas vai ražotas Savienības muitas teritorijā vai nu tikai no precēm, kuras minētas b) punktā, vai no precēm, kuras minētas a) un b) apakšpunktā.


   (SMK 5.panta 23.punkts).

 • Kas ir “eksportētājs”
   • privātpersona, kura pārvieto preces, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, ja minētās preces ir privātpersonas personīgajā bagāžā;
   • citos gadījumos, ja a) apakšpunktu nepiemēro:
    1. persona, kura veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā un kurai ir tiesības lemt un kura ir nolēmusi, ka preces ir izvedamas no minētās muitas teritorijas;
    2. ja i) punktu nepiemēro, tad jebkura persona, kura veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā un kura ir noslēgusi līgumu, kas paredz preču izvešanu no minētās muitas teritorijas. (DA 1.panta 19.punkts)


   Līdz ar to uzņēmējiem saglabāts esošais nosacījums – eksportētājs ir ES reģistrēta persona, savukārt fiziskas personas gadījumā, pārvietojot preces personīgajā bagāžā, eksportētājs var būt trešās valsts persona.

 • Kur piemēro eksportu (kur iesniedz deklarāciju un kur atrodas preces)
  • Muitas iestāde

   Elektronisku eksporta deklarāciju iesniedz:

   • muitas iestādē, kas ir atbildīga par vietu, kurā eksportētājs reģistrēts, piemēram, preču ražošanas un/vai iekraušanas vietai tuvākajā muitas iestādē;
   • muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, kur preces iepakotas vai iekrautas eksporta sūtījumam;
   • muitas iestādē attiecīgajā dalībvalstī, kuras kompetencē administratīvu iemeslu dēļ ir attiecīga darbība (cauruļvadu transports, elektrība);
   • ja preču vērtība nepārsniedz 3 000 EUR vienam sūtījumam un vienam deklarētājam un uz precēm neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi – izvešanas muitas iestādē (uz robežas);
     

   Muitas iestāde, kurā piemēro eksporta procedūru un iesniedz eksporta deklarāciju, ir eksporta muitas iestāde.

   Gadījumos, kad var piemērot mutisku deklarāciju vai aktu, ko uzskata par muitas deklarāciju, preces deklarē izvešanas muitas iestādē uz robežas.

   Svarīgi! Ja plānots preces izvest no Savienības muitas teritorijas vairāk nekā vienā sūtījumā, par katru atsevišķu sūtījumu iesniedz atsevišķu eksporta deklarāciju.

    

   Preču atrašanās vieta

   Eksporta pieteikšanas (elektroniskas eksporta deklarācijas iesniegšanas) brīdī preces var atrasties Muitas likuma 23.1 pantā minētajās vietās:

   • eksporta muitas iestādē (muitas kontroles punkta teritorijā);
   • atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (eksporta procedūrai) noteiktajā vietā;
   • muitas noliktavā;
   • pagaidu uzglabāšanas vietā;
   • brīvās zonas teritorijā;
   • pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā noteiktajā vietā – ja Savienības preces izved, tām piemērojot TIR procedūru;
   • reģistrētā eksporta vietā[1] – EMDAS reģistrētā vietā preču uzrādīšanai eksporta procedūrai. Kā eksporta vietu reģistrē:

    

   • akcīzes preču noliktavu;
   • Nodokļu informācijas sistēmā reģistrēto personas pamatdarbības veida veikšanas vietu, ja personas pamatdarbības veids klasificēts NACE 2.red.: “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība” (01. - 03. nodaļā), “Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” (05. - 09.nodaļā), “Apstrādes rūpniecība” (10. - 33. nodaļā) un “Uzglabāšana un noliktavu saimniecība” (52.10 klasē). Piemēram, ražošanas uzņēmuma noliktavu, no kuras iekrauj preces transporta līdzeklī, ar ko veiks eksportu.
   Aicinām personas, kurām nepieciešams reģistrēt eksporta vietu (personai nav citu Muitas likumā noteikto vietu), laikus nosūtīt iesniegumu VID Muitas pārvaldei, izmantojot VID EDS.

   [1] Informāciju par eksporta vietas reģistrēšanu skatīt Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumu  Nr.504 “Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces”5.punktā

    

 • Eksporta deklarācija, ja kravu izvedīs pa daļām
  • Ja plānots preces izvest no Savienības muitas teritorijas vairāk nekā vienā sūtījumā, uz katru atsevišķu sūtījumu attiecas atsevišķa eksporta vai reeksporta deklarācija (IA 336.pants).

   Tas nozīmē, ja eksporta kravu kādu iemeslu dēļ ir paredzēts izvest pa daļām (dažādos laikos/ ar dažādiem transporta līdzekļiem/ caur dažādām izvešanas muitas iestādēm), uz katru atsevišķu preču daļu noformē atsevišķu eksporta deklarāciju.

 • Kādām precēm var iesniegt mutisku eksporta deklarāciju
   • nekomerciālām precēm;
   • komerciālām precēm, kuru vērtība nepārsniedz 1 000 EUR un kuru neto svars nepārsniedz 1 000 kg;
   • transportlīdzekļiem (t.sk. rezerves daļām, palīgierīcēm un aprīkojumam), kuri reģistrēti ES un ko paredzēts ievest atpakaļ;
   • un citām – DA 137.panta 1.punkta d) līdz g) apakšpunktā un 136.panta 1.punktā minētajām precēm (saistītas ar pārrobežu lauksaimniecību un dzīvnieku pārvietošanu).

   (DA 137.pants)

   Nekomerciālas preces ir:

   1. Preces tādos sūtījumos, ko viena privātpersona nosūta citai privātpersonai un kas

   • ir neregulāri,
   • ietver vienīgi saņēmēja vai tā ģimenes personīgai lietošanai paredzētas preces, kurām nav nekādas komerciālas nozīmes ne to veida, ne daudzuma ziņā un
   • ko nosūtītājs nosūta saņēmējam, nesaņemot nekāda veida atlīdzību.
     

   2. Preces ceļotāju personīgajā bagāžā, kas

   • tiek pārvietotas neregulāri un
   • ir paredzētas tikai un vienīgi ceļotāju un to ģimeņu personīgai lietošanai vai dāvināšanai;
   • nav tāda veida vai daudzuma, kurš varētu norādīt uz to, ka preces ieved un izved komerciālos nolūkos.


   (DA 1.panta 21.punkts)

   Izņēmumi, kam nepiemēro mutisko deklarēšanu:
    

   • kopējās lauksaimniecības politikas preces;
   • preces, par kurām iesniegts pieteikums par nodokļa vai citu maksājumu atmaksāšanu;
   • preces, uz kurām attiecas aizliegums vai ierobežojums;
   • preces, uz kurām attiecas kāda īpaša formalitāte.


   (DA 142.pants)
    

   Lai noformētu mutvārdu deklarāciju, muitas iestādē uzrāda un iesniedz preču pavaddokumentus (preču rēķins u.c.), kas satur informāciju par precēm, to daudzumu, vērtību, saņēmēju, nosūtītāju, divos eksemplāros. Muitas amatpersona pavaddokumentu apzīmogo ar muitas iestādes zīmogu un vienu eksemplāru atdod personai.

   Eksporta muitas deklarāciju mutiski var iesniegt arī tad, ja preces (minētas DA 136.panta 1.punktā) paredzēts ievest atpakaļ.

 • Preces, ko uzskata par deklarētām eksportam saskaņā ar aktu (ex citāda veida deklarēšana)
   • nekomerciālas preces;
   • komerciālas preces, kuru vērtība nepārsniedz 1 000 EUR un kuru neto svars nepārsniedz 1 000 kg;
   • transportlīdzekļi (t.sk. rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums), kuri reģistrēti ES un ko paredzēts ievest atpakaļ;
   • un citas – DA 137.panta 1.punkta no d) līdz g) apakšpunktā un 136.panta 1.punktā minētās preces (saistītas ar pārrobežu lauksaimniecību un dzīvnieku pārvietošanu);
   • ceļotāju pārnēsājami mūzikas instrumenti.


   (DA 140.pants)

   Minētais akts uzskatāms par muitas deklarāciju (uzskatāms, ka preces ir deklarētas muitas procedūrai), veicot:

   • iziešanu caur zaļo koridoru “nav nekā deklarējama” muitas iestādē, kurā darbojas divu koridoru sistēma;
   • iziešanu caur muitas iestādi, kurā nedarbojas divu koridoru sistēma (DA 141.pants).
 • Eksporta noslēgšana
  • Preces, ko izved no Savienības muitas teritorijas, ir pakļautas muitas uzraudzībai un var tikt pakļautas muitas kontrolei.


   Preces no Savienības muitas teritorijas jāizved tādā pašā stāvoklī, kādā tās bija brīdī, kad tika pieņemta muitas deklarācija.

   /SMK 267.pants/

    


   Personas, kas uzrāda preces izvešanas muitas iestādē:

   • persona, kura izved preces no Savienības muitas teritorijas; vai
   • persona, kā vārdā vai kā uzdevumā rīkojas persona, kura izved preces no muitas teritorijas; vai
   • persona, kas ir uzņēmusies atbildību par preču pārvadāšanu pirms to izvešanas no Savienības muitas teritorijas.


   /SMK 267.pants/


   Eksporta noslēgšana tiek veikta izvešanas muitas iestādē:

   • muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, no kuras preces izved no Savienības muitas teritorijas (parasts gadījums);
   • eksporta muitas iestādē, ja izmanto stacionāras iekārtas (cauruļvadi, elektroenerģija);
   • muitas iestādē, kur preces iekrauj kuģī vai gaisa kuģī, lai vestu uz galamērķi ārpus ES;
   • muitas iestādē, kur preces iekrauj kuģī, kas nav norīkots regulārā kuģu satiksmē, t.i. ja ved uz citu ES ostu pirms izvešanas no ES;
   • tranzīta procedūras nosūtītāja iestādē, ja preces izlaistas eksportam un tām piemēro ārējā tranzīta procedūru, bet tikai:
    a) Savienības precēm, kam nokārtotas eksporta formalitātes, lai saņemtu kopējā lauksaimniecības politikā paredzētu kompensāciju par eksportu uz trešām valstīm (t.s. KPL precēm);
    b) Savienības precēm no intervences krājumiem, uz ko attiecina kontroles pasākumus attiecībā uz to lietošanu vai galamērķi un kam ir nokārtotas eksporta uz trešām valstīm muitas formalitātes, kas paredzētas kopējā lauksaimniecības politikā;
    c) Savienības preces, par ko ir tiesības saņemt ievedmuitas nodokļa atmaksu vai atbrīvojumu no tā un kam ārējais tranzīts ir piemērots saskaņā ar SMK 118.panta 4.punktu.
    Citām precēm nepiemēro “secīgās procedūras”!;
   • tranzīta procedūras nosūtītāja muitas iestādē, ja precēm piemēro citu, nevis ārējo tranzīta procedūru un tranzīta procedūras galamērķa muitas iestāde atrodas Kopīgā tranzīta procedūras valstī (EBTA valstis, Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija) vai pie ES robežas un preces izved no ES teritorijas pēc tam, kad tās šķērsojušas trešo valsti/ teritoriju;
   • pēc pieprasījuma muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, kur saskaņā ar vienoto pārvadājuma līgumu preču izvešanai no ES preces pārņem dzelzceļa, pasta, avio vai kuģošanas sabiedrība.

   /DA 189.pants, IA 329.pants/

    

   Tas nozīmē, ka, preces izvedot:

   • ar kuģi - eksporta procedūra tiek noslēgta izvešanas muitas iestādē, kur preces iekrauj kuģī, lai vestu uz galamērķi ārpus Savienības muitas teritorijas vai iekrauj kuģī, (“neregulārais” kuģis), lai vestu uz citu Eiropas Savienības ostu;
   • ar gaisa kuģieksporta procedūra tiek noslēgta izvešanas muitas iestādē, kur preces iekrauj gaisa kuģī, lai vestu uz galamērķi ārpus Savienības muitas teritorijas;
   • ar autotransportu – eksporta procedūra tiek noslēgta izvešanas muitas iestādē uz sauszemes robežas (izņemot KLP preces, kurām secīgi piemēro tranzīta procedūru). Preces uz faktisko izvešanas muitas iestādi nogādā ar eksporta deklarāciju.

    


   Svarīgi!

   No 01.05.2018. nav atļauts eksportam noformētajām precēm piemērot izvešanu ar Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1), t.s. “secīgās procedūras”, neatkarīgi no preču veida.

   Atbilstoši ES tiesību aktiem muitas jomā eksporta preču izvešanai ir atļauts iekšzemes muitas iestādē secīgi piemērot TIR procedūru.

   (DA 189.pants un IA 329.pants)

    

   Eksporta noslēgšana ar Savienības iekšējā tranzīta procedūru (T2, T2F)

   Eksporta procedūrā izlaistajām precēm var piemērot Savienības iekšējā tranzīta procedūru (T2), ja:

   - tranzīta operācijas galamērķa muitas iestāde atrodas Kopīgā tranzīta valstī[1] (preces izved uz Kopīgā tranzīta valsti vai pārvieto pa Kopīgā tranzīta valsts teritoriju, izņemot gadījumos, kad jāpiemēro Savienības ārējā    tranzīta procedūra (DA 189.pants));

   - tranzīta operācijas galamērķa muitas iestāde atrodas pie Savienības muitas teritorijas robežas, un preces izved no minētās muitas teritorijas pēc tam, kad tās ir šķērsojušas valsti vai teritoriju ārpus Savienības muitas teritorijas (t.i. preču pārvietošanas laikā preces uz laiku izved no Eiropas Savienības muitas teritorijas, ieved atpakaļ un izved uz trešo valsti).

    

   Piemērs: preču eksports uz Norvēģiju eksporta deklarāciju (“EU” tips) noslēdz MKP “Šķirotava”, piemērojot Savienības iekšējā tranzīta procedūru (T2). Saskaņā ar tranzīta procedūru (T2) preces pārvieto ES muitas teritorijā un ieved Norvēģijā, tranzīta deklarācija tiek noslēgta Oslo, piemērojot atbilstošo muitas procedūru.

    

   Savienības iekšējā tranzīta procedūru var piemērot preču pārvietošanai uz īpašu nodokļu režīma teritoriju (piemēram, Ālandu salām, Kanāriju salām): eksporta procedūru (deklarācijas kods “CO”) noslēdz iekšzemes muitas iestādē, piemērojot Savienības iekšējā tranzītā procedūru (deklarācijas kods “T2F”) preču ieviešanai īpašā nodokļu režīma teritorijā[2].

    

   [1] Trešā valsts, kas ir Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru dalībvalsts (DA 1.panta “10” punkts) - EBTA valsts (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice), Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija un Serbija.

   [2] DA 188.panta 2.punkts


   Rīcība ar konstatētām neatbilstībām izvešanas muitas iestādē:

   • iztrūkums → izvešanas muitas iestāde informē eksporta muitas iestādi;
   • pārpalikums → ja izvešanas muitas iestādei tiek uzrādīts vairāk preču, nekā deklarēts eksportam, reeksportam vai izvešanai pārstrādei, izvešanas muitas iestāde neļauj izvest preču pārpalikumu, kamēr nav iesniegta eksporta vai reeksporta deklarācija par minēto preču pārpalikumu. Minēto deklarāciju var iesniegt izvešanas muitas iestādē;
   • preču veida atšķirība → ja preču, kuras deklarētas eksportam, reeksportam vai izvešanai pārstrādei, veids atšķiras no to preču veida, kuras tiek uzrādītas izvešanas muitas iestādē, izvešanas muitas iestāde neļauj izvest preces, kamēr nav iesniegta eksporta vai reeksporta deklarācija par faktiski izvedamajām precēm, un informē eksporta iestādi. Jaunu eksporta vai reeksporta deklarāciju var iesniegt izvešanas muitas iestādē.


   /IA 332.pants/

  • Izmaiņas eksporta noslēgšanā no 01.05.2018. (secīgās procedūras)
   • 2018.gada 1.maijā noslēdzas pārejas periods, kas kopš 2016.gada 1.maija, ieviešot Savienības Muitas kodeksu (SMK) Latvijā, tika piemērots secīgo procedūru modelim (eksporta procedūra tiek noslēgta, uzsākot tranzīta procedūru, ar ko preces tiek izvestas no Savienības muitas teritorijas).

    Tas nozīmē, ka Savienības precēm, kurām piemērota eksporta procedūra, secīgi iekšzemes muitas iestādē no 2018.gada 1.maija nevarēs piemērot Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1), lai preces izvestu no Savienības muitas teritorijas. Eksportam noformētās preces līdz Savienības ārējai robežai nogādājamas ar eksporta deklarāciju.

     

    Normatīvais pamatojums

    Saskaņā ar IA 329.panta 5.punktu eksporta procedūrā izlaistajām precēm, kurām pēc tam piemēro ārējā tranzīta procedūru, izvešanas muitas iestāde ir tranzīta procedūras nosūtītāja iestāde (t.i. eksporta procedūra tiek noslēgta, uzsākot tranzīta procedūru, ar ko preces paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas). Taču jāņem vērā, ka DA 189.pantā ir noteiktas Savienības preces, kurām pēc eksporta formalitāšu kārtošanas ir atļauts piemērot ārējā tranzīta procedūru, ja minētās preces izved uz Kopīgā tranzīta valsti[1] vai saskaņā ar Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru pārvieto pa Kopīgā tranzīta valsts teritoriju:

    1. Savienības preces, kam ir nokārtotas eksporta muitas formalitātes, lai saņemtu kopējā lauksaimniecības politikā paredzētu kompensāciju par eksportu uz trešajām valstīm;
    2. Savienības preces no intervences krājumiem, uz ko attiecina kontroles pasākumus attiecībā uz to lietošanu vai galamērķi un kam ir nokārtotas eksporta uz trešajām valstīm muitas formalitātes, kas paredzētas kopējā lauksaimniecības politikā;
    3. Savienības preces, par ko ir tiesības saņemt ievedmuitas nodokļa atmaksu vai atbrīvojumu no tā un kam ārējais tranzīts ir piemērots saskaņā ar SMK 118. panta 4. punktu.


    Tas nozīmē, ka pārējās  - DA 189.pantā neminētās, eksporta procedūrā izlaistās Savienības preces līdz Savienības ārējai robežai ir nogādājamas ar eksporta deklarāciju, tām nepiemērojot Savienības ārējā tranzīta procedūru (T1).

    [1] Trešā valsts, kas ir Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru dalībvalsts (DA 1.panta 10) punkts).

  • Preču neizvešana, ja eksports/reeksports ir noslēgts
   • Rīcība gadījumos, ja preces netiek izvestas no Eiropas Savienības muitas teritorijas, bet eksporta vai reeksporta deklarācija ir noslēgta, piemērojot tranzīta procedūru vai saskaņā ar vienoto pārvadājuma līgumu (preču izvešanai no Savienības muitas teritorijas preces pārņēmusi dzelzceļa sabiedrība)

    Ja muitas procedūra - eksports (tai skaitā “pagaidu izvešana”), izvešana pārstrādei vai reeksports, tiek noslēgts, piemērojot tranzīta procedūru, preces jānogādā galamērķa muitas iestādē uz ārējās robežas. Nav pieļaujams, ka preces netiek izvestas no Savienības muitas teritorijas ar piemēroto tranzīta procedūru.

    Ja eksporta vai reeksporta deklarācija tika noslēgta, piemērojot tranzīta procedūru, bet pārvadājums tiek pārtraukts, Savienības tranzīta procedūras izmantotājam vai pārvadātājam jāuzrāda preces muitas iestādei un:

    1. Ja eksporta vai reeksporta deklarācija tika noformēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jāiesniedz iesniegums ar lūgumu noslēgt tranzīta procedūru, norādot informāciju par preču neizvešanu no Savienības muitas teritorijas ar iepriekš noformēto eksporta vai reeksporta deklarāciju, piemēram:

    • preces, kas tika nodotas reeksportā, noformējot reeksporta deklarāciju Nr. (deklarācijas numurs), netika izvestas no Savienības muitas teritorijas un tiks nodotas muitas procedūrā – glabāšana muitas noliktavā – muitas deklarācija Nr. vai
    • preces, kas tika nodotas muitas procedūrā – eksports, noformējot eksporta deklarāciju Nr. (deklarācijas numurs), netika izvestas no Savienības muitas teritorijas. Lūdzu pārtraukt muitas uzraudzību Savienības precēm.
      

    2. Ja eksporta vai reeksporta deklarācija tika noformēta Latvijas Republikas eksporta muitas iestādē, jāinformē deklarētājs/ pārstāvis (persona, kura norādīta eksporta vai reeksporta deklarācijas 14.ailē) par preču neizvešanu no Savienības muitas teritorijas. Deklarētājam/pārstāvim jāiesniedz Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) pieteikums par eksporta vai reeksporta deklarācijas atzīšanu par nederīgu.

    Turpmāko rīcību ar precēm saskaņo ar uzraudzības muitas iestādi.

    Ja eksporta deklarācija tika noslēgta saskaņā ar vienoto pārvadājuma līgumu, ja preču izvešanai no Savienības muitas teritorijas preces pārņēmusi dzelzceļa sabiedrība, bet pārvadājums tiek pārtraukts, pārvadātājam jāuzrāda preces muitas iestādei un:

    1. Ja eksporta deklarācija tika noformēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jāiesniedz iesniegums, norādot informāciju par preču neizvešanu no Savienības muitas teritorijas ar iepriekš noformēto eksporta deklarāciju, piemēram: Preces, kas tika nodotas muitas procedūrā – eksports, noformējot eksporta deklarāciju Nr. (deklarācijas MRN numurs), netika izvestas no Savienības muitas teritorijas. Lūdzu pārtraukt muitas uzraudzību Savienības precēm.

    2. Ja eksporta deklarācija tika noformēta Latvijas Republikas eksporta muitas iestādē, jāinformē deklarētājs/pārstāvis (persona, kura norādīta eksporta deklarācijas 14.ailē) par preču neizvešanu no Savienības muitas teritorijas. Deklarētājam jāiesniedz Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) pieteikums par eksporta deklarācijas atzīšanu par nederīgu.

    Turpmāko rīcību ar precēm saskaņo ar uzraudzības muitas iestādi.

  • Eksporta kravu pārkraušana, sadalīšana, konsolidācija
   • Attiecībā uz eksportam noformēto preču izvešanu pa daļām SMK ieviešanas pārejas periodā ir noteikta šāda kārtība:

    • viena eksporta deklarācija un viena izvešanas muitas iestāde un preces izved vairākās daļās izvešanas muitas iestāde informē eksporta muitas iestādi tikai tad, kad visas preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas[1];
    • viena eksporta deklarācija un vairākas izvešanas muitas iestādes  izvešanas muitas iestāde, kurā sūtījums pirmo reizi tika uzrādīts, vāc izvešanas rezultātus no citām izvešanas iestādēm un informē eksporta muitas iestādi par preču izvešanu. To var darīt tikai tad, kad visas preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas[2].
     

    Svarīgi!

    Ja eksportam noformētās preces plānots izvest pa daļām, tad, ņemot vērā to, ka Eiropas Komisijas izstrādātā Automatizētā eksporta kontroles sistēma ir balstīta uz IA 336.panta nosacījumu[3], šobrīd iespējami trīs risinājumi:

    • visas vienā eksporta deklarācijā noformētās preces tiek izvestas tikai caur Latvijas izvešanas muitas iestādēm (vienu vai vairākām);
    • vienā eksporta deklarācijā noformēto preču izvešanai pa daļām tiek izmantota TIR procedūra (t.i. izmantojot “secīgās” procedūras, ja precēm drīkst piemērot TIR procedūru). Tādējādi iespējama preču izvešana arī caur vairāku dalībvalstu izvešanas muitas iestādēm;
    • par katru izvedamo eksporta kravas daļu tiek noformēta atsevišķa eksporta deklarācija (IA 336.pants).

     

    Latvijas Republikas muitas kontroles punkti – izvešanas muitas iestādes uz Eiropas Savienības ārējās robežas.


    Formalitātes eksporta kravu izvešanai pa daļām 

    Vietas, kurās var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces (t.i. Savienības preces, kurām noformēta eksporta deklarācija)

    No 01.09.2020. eksporta procedūrā izlaistās preces, ievērojot eksporta procedūras izpildei noteikto termiņu un nosacījumus, pirms preču izvešanas no Savienības muitas teritorijas var uzglabāt Muitas likuma 23.2 pantā minētajās vietās:

    muitas noliktavā; pagaidu uzglabāšanas vietā; brīvās zonas teritorijā; pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā noteiktajā vietā – ja Savienības preces izvedīs, tām piemērojot TIR procedūru; reģistrētā eksporta vietā – EMDAS reģistrētā vieta preču uzrādīšanai eksporta procedūrai. Kā eksporta vietu reģistrē:
    • akcīzes preču noliktavu;
    • Nodokļu informācijas sistēmā reģistrēto personas pamatdarbības veida veikšanas vietu, ja personas pamatdarbības veids klasificēts NACE 2.red.: “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība” (01. - 03. nodaļā), “Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” (05. - 09.nodaļā), “Apstrādes rūpniecība” (10. - 33. nodaļā) un “Uzglabāšana un noliktavu saimniecība” (52.10 klasē). Piemēram, ražošanas uzņēmuma noliktavu, no kuras iekrauj preces transporta līdzeklī, ar ko veiks eksportu.
      

    Aicinām personas, kurām nepieciešams reģistrēt eksporta vietu (personai nav citu Muitas likumā noteikto vietu), laikus nosūtīt iesniegumu VID Muitas pārvaldei, izmantojot VID EDS.

    Svarīgi! Eksporta procedūrā izlaistās preces, lai sagatavotu tās izvešanai no Savienības muitas teritorijas, veicot nepieciešamās formalitātes (ierašanās paziņojuma un manifesta iesniegšana EMDAS), nav atļauts uzglabāt vietās, kas nav minētas Muitas likuma 23.2 pantā.


    Formalitātes eksportā izlaistajām precēm

    Uzņēmējiem, kuri iekšzemē veic eksportam noformēto kravu pārkraušanu, sadalīšanu/ konsolidāciju, uzglabāšanuno 01.09.2020. obligāti pirms preču izvešanas jāiesniedz ierašanās paziņojums un eksporta manifests EMDAS Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitātē. /MK 11.08.2020. noteikumu Nr.504. 14.punkts/

    Svarīgi! Ierašanās paziņojumu un manifestu iesniedz tikai tajos gadījumos, ja visu eksportam noformēto preču izvešana notiek caur Latvijas izvešanas muitas iestādēm.

     Eksportam noformēto preču izvešana ar autotransportu

    Caur Latvijas izvešanas muitas iestādi

     

    /netiek veikta EX kravu sadalīšana, konsolidācija/

    1. Preces tiek nogādātas izvešanas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā;
    2. persona (pārvadātājs), kura uzrāda preces, sniedz informāciju:
    • eksporta deklarācijas MRN;
    • norāda visas neatbilstības starp deklarētajām un eksportam izlaistajām precēm un uzrādītajām precēm, tostarp gadījumus, kad preces atkārtoti iepakotas vai iepildītas konteinerā pirms to uzrādīšanas izvešanas muitas iestādē.

    Caur Latvijas izvešanas muitas iestādi

     

    /iekšzemē tiek veikta EX kravu pārkraušana, sadalīšana, konsolidācija/

    1. Eksportam noformētās preces tiek nogādātas vietā, kur tiks veikta to pārkraušana/ sadalīšana/ konsolidācija, un atbildīgā persona, izmantojot EMDAS Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitāti, uzraudzības muitas iestādē (muitas iestāde, kas uzrauga vietu, kur preces tiek pārkrautas/ uzglabātas/ sadalītas/ konsolidētas u.tml.) iesniedz ierašanās paziņojumu,
    2. preces izvedot – atbildīgā persona, izmantojot EMDAS Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitāti, aizpilda eksporta deklarācijas manifestu;
    3. preces tiek nogādātas izvešanas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā;
    4. persona (pārvadātājs), kura uzrāda preces, sniedz informāciju:
    • eksporta deklarācijas MRN;
    • eksporta deklarācijas manifesta izdruku (vai MRN)

    Caur citu ES dalībvalsti  

     

    /netiek veikta EX kravu sadalīšana, konsolidācija/

    1. Preces tiek nogādātas izvešanas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā;
    2. persona (pārvadātājs), kura uzrāda preces, sniedz informāciju:
    • eksporta deklarācijas MRN;
    • norāda visas neatbilstības starp deklarētajām un eksportam izlaistajām precēm un uzrādītajām precēm, tostarp gadījumus, kad preces atkārtoti iepakotas vai iepildītas konteinerā pirms to uzrādīšanas izvešanas muitas iestādē.

    Caur citu ES dalībvalsti

     

    /LV tiek veikta EX kravu pārkraušana, sadalīšana, konsolidācija/

    1. Eksportam noformētās preces tiek nogādātas vietā, kur tiek veikta to pārkraušana/ sadalīšana/ konsolidācija. Ierašanās paziņojums un eksporta deklarācijas manifests EMDAS Eksporta kontroles sistēmā netiek iesniegts
    2. preces tiek nogādātas izvešanas muitas iestādē robežšķērsošanas vietā;
    3. persona (pārvadātājs), kura uzrāda preces sniedz informāciju:
    • eksporta deklarācijas MRN;
    • norāda visas neatbilstības starp deklarētajām un eksportam izlaistajām precēm un uzrādītajām precēm, tostarp gadījumus, kad preces atkārtoti iepakotas vai iepildītas konteinerā pirms to uzrādīšanas izvešanas muitas iestādē;
    • par izvedamo preču veidu (preces kods, nosaukums);
    • par izvedamo preču daudzumu (iepakojuma veids, skaits, neto svars).
    •  

     

    Eksportam noformēto preču izvešana ar dzelzceļa transportu

    Caur Latvijasizvešanas muitas iestādi

     

    netiek veikta EX kravu sadalīšana, konsolidācija/

    1. Preces ir iekrautas dzelzceļa transportlīdzeklī (vagons, cisterna, konteiners), precēm piemērota eksporta procedūra;
    2. dzelzceļa operators ir pieņēmis preces pārvadājumam (stacijas zīmogs SMGS pavadzīmē). Izvešanas muitas iestādē (muitas iestāde, kas uzrauga atbilstošo dzelzceļa staciju, kurā preces pieņem dzelzceļa pārvadājumam (Rīga, Liepāja, Rēzekne, Daugavpils)), pamatojoties uz pārvadātāja atzīmi SMGS pavadzīmē par preču pieņemšanu pārvadājumam, noslēdz eksporta deklarāciju.

    Caur Latvijas izvešanas muitas iestādi

     

    /iekšzemē tiek veikta EX kravu pārkraušana, sadalīšana, konsolidācija/

    1. Eksportam noformētās preces tiek nogādātas vietā, kur tiks veikta to pārkraušana, sadalīšana un/vai konsolidācija, un atbildīgā persona, izmantojot EMDAS Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitāti, uzraudzības muitas iestādei (muitas iestāde, kas uzrauga vietu, kur preces tiek pārkrautas, uzglabātas, sadalītas un/vai konsolidētas) iesniedz ierašanās paziņojumu;
    2. preces izvedot, atbildīgā persona, izmantojot EMDAS Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitāti, aizpilda eksporta manifestu. Manifesta izdruka vai informācija par tā MRN kopā ar eksporta deklarācijas MRN tiek iesniegta pārvadātājam;
    3. preces ir iekrautas dzelzceļa transportlīdzeklī (vagons, cisterna, konteiners);
    4. dzelzceļa operators ir pieņēmis preces pārvadājumam (stacijas zīmogs SMGS pavadzīmē). Izvešanas muitas iestādē (muitas iestāde, kas uzrauga atbilstošo dzelzceļa staciju, kurā preces pieņem dzelzceļa pārvadājumam (Rīga, Liepāja, Rēzekne, Daugavpils)), pamatojoties uz pārvadātāja atzīmi SMGS pavadzīmē par preču pieņemšanu pārvadājumam, apstiprina eksporta manifestu. Eksporta deklarācija tiek noslēgta, kad visas preces ir izvestas.
     

    [1] IA 333.panta 5. un 9.punkts

    [2] IA 333.panta 4. un 8.punkts

    [3] IA 336.pants: Ja plānots preces izvest no Savienības muitas teritorijas vairāk kā vienā sūtījumā, uz katru atsevišķu sūtījumu attiecas atsevišķa eksporta vai reeksporta deklarācija

    [4] SMK 6.panta 1.punkts

    [5] IA 331.pants

  • Īpaši nosacījumi dažu muitas deklarācijas aiļu aizpildīšanā 
   • Īpaši nosacījumi dažu muitas deklarācijas aiļu aizpildīšanā

    1.aile

    Deklarācija

    Pirmajā iedalījumā ieraksta attiecīgo Savienības kodu:

    EX – tirdzniecībai ar tādām valstīm un teritorijām, kuras atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas un kuras nav Konvencijas par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu līgumslēdzējas puses, un ārpussavienības preču nosūtīšanai (piemēram, reeksports no muitas noliktavas).


    EU – tirdzniecībai ar Konvencijas par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu līgumslēdzējas pusēm.

    /Šveice (CH), Islande (IS), Norvēģija (NO), Lihtenšteina (LI), Turcija (TR), Andora (AD), Sanmarīno (SN), Ziemeļmaķedonija (MK), Serbija (XS)/


    CO – Savienības preču tirdzniecībai starp tādām Savienības muitas teritorijas daļām, kurās piemēro Direktīvas 2006/112/EK (“PVN direktīva”) noteikumus, un minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro.

    /Kanāriju salas (ES), Francijas aizjūras departamenti (FR), Ālandu salas (FI), Normandijas salas (GB), Atosa kalns (GR)/

    Otrajā iedalījumā ieraksta deklarācijas veida kodu:

    A – parasta deklarācija (standarta deklarācija);

    B – vienkāršota deklarācija (bez atļaujas, neregulāra izmantošana (ex nepilnā deklarācija));

    C – vienkāršota deklarācija (ar atļauju, regulāra izmantošana);

    X – papildu deklarācija (vienkāršotai deklarācijai bez atļaujas);

    Y – papildu deklarācija (vienkāršotai deklarācijai ar atļauju).

    TDA (regulas 2016/341) 9.pielikuma C.1 un D.1 papildinājums

    22.aile

    Valūta un rēķina kopsumma

    Izmantojot attiecīgo kodu no TDA (regulas 2016/341) 9.pielikuma D.1. papildinājuma, pirmajā apakšiedalījumā norāda valūtu, kurā izrakstīts komercrēķins.

    Otrajā apakšiedalījumā ieraksta rēķinā uzrādīto visu deklarēto preču kopsummu.

    46.aile

    Statistiskā vērtība

    Ieraksta statistisko vērtību, izteiktu dalībvalsts valūtā, kurā tiek nokārtotas eksporta formalitātes (vai valūtā, kuras kods norādīts 44.ailē).

    46.aile tiek izmantota ārējās tirdzniecības statistikas datu nodrošināšanai.

    Statistiskās vērtības jēdziena skaidrojums ietverts regulas 113/2010 4.panta 1.punktā, kas nosaka, ka statistiskā vērtība pamatojas uz preču vērtību laikā un vietā, kur preces šķērso faktiskā eksporta dalībvalsts robežu (par eksportu). Statistisko vērtību aprēķina, pamatojoties uz 2.punktā minēto preču vērtību, un vajadzības gadījumā to koriģē, ņemot vērā transporta un apdrošināšanas izmaksas saskaņā ar 4.punktu.

    Līdz ar to eksporta deklarācijas 46.ailē ietver preču vērtību, transporta izdevumus un apdrošināšanas izdevumus līdz dalībvalsts (Latvijas) robežai.

    Tas nozīmē, ka:

    EXW, FCA (E un F piegādes noteikumu grupa) piegādes noteikumu gadījumā deklarētājam jāsniedz papildu informācija par transporta un apdrošināšanas izdevumiem līdz Latvijas Republikas robežai, kuru pievieno preču vērtībai un norāda 46.ailē;

    CIF, DAP (C un D piegādes noteikumu grupa) piegādes noteikumu gadījumā 46.ailē norāda preces vērtību (saskaņā ar piegādes noteikumiem tajā iekļauti transporta izdevumi), noņemot transporta un apdrošināšanas izdevumus ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

    Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitāte nodrošina ērtu statistiskās vērtības aprēķinu.


    Praktiski piemēri:

    Ja 22.2.ailē  ir norādīta preču vērtība ar transporta izdevumiem (piegādes noteikumi `DAP`), aizpildot deklarāciju, jānorāda ārējais frakts (transporta izdevumi ārpus Latvijas Republikas). Sistēma, no preču vērtības noņemot ārējo fraktu, automātiski aprēķinās statistisko vērtību   (= “tīrā” preču vērtība + iekšējais frakts);

    Ja 22.2.ailē ir norādīta preču vērtība bez transporta un citiem izdevumiem (piegādes nosacījumi `EXW`), aizpildot deklarāciju, jānorāda iekšējais frakts (transporta izdevumi līdz Latvijas Republikas robežai). Sistēma, pie preču vērtības pieskaitot iekšējā frakta summu, automātiski aprēķinās statistisko vērtību (= “tīrā” preču vērtība + iekšējais frakts).

    Ja transporta un/vai apdrošināšanas izdevumi, kas jāatņem (ārējais frakts) vai jāpieskaita (iekšējais frakts) nav zināmi, tos var aprēķināt, ņemot vērā uzņēmuma grāmatvedībā pieejamos aprēķinus saistībā ar šādu preču pārvadāšanu, vai lūgt informāciju pārvadātājam.


    Papildu informācija – ieteikumi muitas deklarāciju aizpildīšanai pārejas periodā – pieejama Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā: Taxation and Customs Union  - Union Customs Code - Guidance Documents - Data Integration and Harmonisation (DIH) - SAD Guidance Document for transitional period

    TDA (regulas 2016/341) 9.pielikuma C.1 un D.1 papildinājums

    Komisijas 2010.gada 9.februāra Regulas (ES) Nr.113/2010, ar ko attiecībā uz tirdzniecības aptvērumu, datu definīciju, statistikas apkopošanu par tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un faktūras valūtas dalījumā un īpašām precēm vai pārvietojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr.471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm, 4.pants.

    SAD Guidance during the UCC transitional period (DIH 15/008-Final Working Document)

  • Preču deklarēšana pasta sūtījumos eksportam (kuru vērtība nepārsniedz EUR 1000) 
   • Savienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, piemēro eksporta procedūru un tās iekļauj muitas deklarācijā. (SMK 158.,269.pants)

    Visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētajai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā. (SMK 158.pants)

    “Muitas deklarācija” ir darbība, ar ko persona noteiktā veidā un kārtībā paziņo par savu vēlmi precēm piemērot noteiktu muitas procedūru, vajadzības gadījumā norādot jebkurus īpašus pasākumus, kas būtu jāpiemēro. (SMK 5.panta 12) punkts)

    Standarta muitas deklarācijā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai varētu piemērot noteikumus, ar kuriem reglamentē muitas procedūru, kam preces tiek deklarētas. Standarta muitas deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā - EMDAS). (SMK 162.pants, Muitas likuma 13.pants)

    Informāciju par preču deklarēšanu un standarta deklarācijas iesniegšanu - sk. šajā sadaļā un sadaļā “Preču deklarēšana”.


    Preču deklarēšana pasta sūtījumos, kuru vērtība nepārsniedz EUR 1000, ar aktu, ko uzskata par muitas deklarāciju

    Tādas preces pasta sūtījumā, kuru vērtība nepārsniedz EUR 1000 un kurām nepiemēro izvedmuitas nodokli, uzskata par deklarētām eksportam, tās izvedot no Savienības muitas teritorijas.

    /DA 141.panta 4.punkts/

     

    DA 142.pantā noteikti izņēmumi:

    • preces, attiecībā uz kurām ir nokārtotas formalitātes, lai saņemtu kompensāciju vai finansiālas priekšrocības, kas eksportam paredzētas kopējā lauksaimniecības politikā (t.s. KLP preces);
    • preces, attiecībā uz kurām ir iesniegts pieteikums par nodokļa vai citu maksājumu atmaksāšanu (attiecas tikai uz muitas likumdošanā paredzēto nodokļu vai citu maksājumu atmaksāšanu);
    • preces, uz kurām attiecas aizliegums vai ierobežojums;
    • preces, uz kurām attiecas jebkāda cita īpaša formalitāte, kas paredzēta Savienības tiesību aktos un kas muitas dienestiem ir jāpiemēro.


    Ja preces, kuru vērtība nepārsniedz EUR 1000, no Savienības muitas teritorijas tiek izvestas pasta sūtījumā, tad pats izvešanas fakts ir pielīdzināms eksporta deklarācijai, kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem muitas jomā. Šādā gadījumā standarta eksporta deklarācija EMDAS nav jāiesniedz.

    Ja uz precēm attiecas minētie izņēmumi vai preču vērtība pārsniedz EUR 1000, eksporta muitas iestādē, izmantojot EMDAS, iesniedz standarta eksporta deklarāciju.

  • Preču deklarēšana kurjerpasta sūtījumos eksportam 
   • Savienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, piemēro eksporta procedūru un tās iekļauj muitas deklarācijā. (SMK 158., 269.pants)

    Visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētajai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā. (SMK 158.pants)

    “Muitas deklarācija" ir darbība, ar ko persona noteiktā veidā un kārtībā paziņo par savu vēlmi precēm piemērot noteiktu muitas procedūru, vajadzības gadījumā norādot jebkurus īpašus pasākumus, kas būtu jāpiemēro. (SMK 5.panta 12) punkts)

    Standarta muitas deklarācijā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai varētu piemērot noteikumus, ar kuriem reglamentē muitas procedūru, kam preces tiek deklarētas.  Standarta muitas deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā - EMDAS). (SMK 162.pants, Muitas likuma 13.pants)

    Informāciju par preču deklarēšanu un standarta deklarācijas iesniegšanu – sk. šajā sadaļā un sadaļā “Preču deklarēšana”.


    Preču deklarēšana kurjerpasta sūtījumos ar mutisku eksporta deklarāciju:

    Par nekomerciālām precēm* kurjerpasta sūtījumā var iesniegt mutisku eksporta deklarāciju.

    Par komerciālām precēm kurjerpasta sūtījumā, kuru vērtība nepārsniedz EUR 1000 vai kuru neto svars nepārsniedz 1000 kg, var iesniegt mutisku eksporta deklarāciju.

    /DA 137.panta 1.punkts/


    *Skaidrojumu, kas ir “nekomerciālas preces” sk. šīs sadaļas atvērumā “Kādām precēm var iesniegt mutisku deklarāciju”.


    DA 142.pantā noteikti izņēmumi:

    • preces, attiecībā uz kurām ir nokārtotas formalitātes, lai saņemtu kompensāciju vai finansiālas priekšrocības, kas eksportam paredzētas kopējā lauksaimniecības politikā (t.s. KLP preces);
    • preces, attiecībā uz kurām ir iesniegts pieteikums par nodokļa vai citu maksājumu atmaksāšanu (attiecas tikai uz muitas likumdošanā paredzēto nodokļu vai citu maksājumu atmaksāšanu);
    • preces, uz kurām attiecas aizliegums vai ierobežojums;
    • preces, uz kurām attiecas jebkāda cita īpaša formalitāte, kas paredzēta Savienības tiesību aktos un kas muitas dienestiem ir jāpiemēro.

     

    Ja nekomerciālas preces vai komerciālas preces, kuru vērtība nepārsniedz EUR 1000 vai kuru neto svars nepārsniedz 1000 kg, no Savienības muitas teritorijas tiek izvestas kurjerpasta sūtījumā, tad mutiskas deklarācijas iesniegšana ir pielīdzināma eksporta deklarācijai, kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem muitas jomā. Šādā gadījumā standarta eksporta deklarācija EMDAS nav jāiesniedz.

    Ja uz precēm attiecas minētie izņēmumi vai preču vērtība pārsniedz EUR 1000, eksporta muitas iestādē, izmantojot EMDAS, iesniedz standarta eksporta deklarāciju.

  • SMK 177. panta piemērošana
   • Savienības Muitas kodeksa (Regula 952/2013[1], turpmāk – SMK) 177. panta regulējums ietver nosacījumus “vienkāršojuma” – vienas kravas preces klasificēt un deklarēt vienā tarifu apakšpozīcijā – izmantošanai.

    Pamatnosacījumi

    Lai muitas iestāde atļautu deklarētājam vai tā pārstāvim piemērot SMK 177. pantā noteikto vienkāršojumu, jāizpildās šādiem pamatnosacījumiem (visiem):

    1. krava sastāv no precēm, kas ietilpst dažādās tarifu apakšpozīcijās (dažādi preču kodi);
    2. muitas deklarācijas sagatavošana par katru no precēm atbilstīgi tās tarifa apakšpozīcijai prasītu nesamērīgi lielu darbu un nesamērīgi lielas izmaksas;
    3. uz precēm neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi (piemēram, sertifikāti, licences, CE marķējums) vai akcīzes nodoklis, ja ir vajadzīga pareizā klasifikācija, lai piemērotu attiecīgo pasākumu;
    4. deklarētājs vai tā pārstāvis, iesniedzot muitas deklarāciju, tai pievieno pieteikumu ar atsauci uz SMK 177. panta piemērošanu.

     

    Eksports (procedūras kods 10)

    SMK 177.panta nosacījumi atļauj eksportam paredzētās preces apvienot un klasificēt preču tarifu apakšpozīcijā, kurai noteikta visaugstākā izvedmuitas nodokļa likme. Tomēr, tā kā precēm šobrīd nav izvedmuitas nodokļa, apvienošana būtu veicama, ņemot vērā preču daudzumu (kuras preces vairāk) vai preces vērtību (pēc dārgākās preces).

    Eksporta deklarācijas līdz Automatizētās eksporta kontroles sistēmas jaunināšanai atbilstoši SMK prasībām (2023.g.) aizpilda saskaņā ar Deleģētās regulas 2016/341[2] 9. pielikuma A., C.1 un D.1 papildinājumā minēto, kas neparedz atsevišķa papildprocedūras koda norādīšanu eksporta deklarācijā, līdz ar to pārejas periodā SMK 177. panta piemērošanas gadījumos  eksporta deklarācijas 31.ailē (Iepakojumi un preču apraksts) pie preču apraksta jānorāda piezīme “salikta krava”.

    Svarīgi!

    Deklarētājam vai tā pārstāvim obligāti jāpārbauda, vai uz kādu no deklarējamām precēm neattiecas ierobežojumi vai aizliegumi, jo šādā gadījumā nav atļauts izmantot SMK 177. panta “vienkāršojumu”.


    [1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (SMK)

    [2] Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446