Gada pārskati

 Publicēts: 20.01.2021. 13.40


Apakšsadaļu izvēlne

(!) Ir pieejami semināru materiāli par finanšu pārskatu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.


Kam ir pienākums iesniegt gada pārskatu?


Komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, valsts vai pašvaldību aģentūrām, biedrībām, arodbiedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, politiskajām partijām, 300 000 euro apgrozījuma slieksni pārsniegušiem individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem par katru pārskata gadu jāsagatavo gada pārskats.

Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība noteikta:

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kas attiecas uz:

 • Latvijas Republikā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Latvijas Republikā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām;
 • individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 euro (arī tad, ja individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 euro gada pārskatu drīkst sagatavot, ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā normas).

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošos likumos un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos vai rīkojumos, kas attiecas uz:

 • kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām, pārapdrošināšanas sabiedrībām, privāto pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondiem, kuri ir dibināti kā komercsabiedrības.

Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, kas attiecas uz:

 • biedrībām;
 • nodibinājumiem;
 • arodbiedrībām.

Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”, kas attiecas uz:

 • reliģiskajām organizācijām.

Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.591 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem”, kas attiecas uz:

 • politiskajām organizācijām;
 • politisko organizāciju apvienībām.

Likumā par valsts budžetu un finanšu vadību un saskaņā ar šo likumu izdotajos normatīvajos aktos, kas attiecas uz

 • budžeta iestādēm;
 • iestādēm, kas tiek finansētas no valsts vai pašvaldību budžetiem;
 • valsts un pašvaldību aģentūrām.

Sabiedrību – Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektu – gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma.

Ja sabiedrība atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem ir vidēja vai liela sabiedrība, tās finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata pielikuma.

Ja sabiedrība atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem ir maza sabiedrība, tās finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavo latviešu valodā.

Gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu sagatavo:

 • sabiedrības, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū;
 • sabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti oficiālajā sarakstā Latvijas Republikā vai kapitālsabiedrības parāda vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū;
 • attīstības finanšu institūcijas;
 • valsts kapitālsabiedrības, kura atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma  nosacījumiem ir liela kapitālsabiedrība (izvēles iespēja);
 • koncerna mātes sabiedrība (izvēles iespēja).

Gada pārskatu iesniedz:


Sākot ar 2017.gada 1.janvāri gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjekti gada pārskatus drīkst iesniegt tikai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).


SVARĪGI


VID saņemto gada pārskatu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Informācija par gada pārskata obligātajām sastāvdaļām, dokumentiem, kas ir iesniedzami kopā ar gada pārskatu, kā arī par to, kas veic attiecīgās sabiedrības gada pārskata pārbaudi un kādi ir gada pārskata iesniegšanas termiņi, ir pieejama turpmāk minētajos nodokļu normatīvajos aktos, kā arī informatīvajos un metodiskajos materiālos. 

Administratīvā atbildība, ja gada pārskats nav iesniegts likumā noteiktajā termiņā vai arī tam nav pievienotas visas likumā noteiktās sastāvdaļas, ir noteikta likuma “Par grāmatvedību” 19.pantā.

Par gada pārskatu biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem ir pieejamas sadaļā “Jautājumi un atbildes

Atbalsts COVID-19 krizes skartajiem uznemumiem

Plašāka informācija par atbalstu COVID-19 krīzes laikā un tā saņemšanas nosacījumiem