Īpašais PVN režīms preču importa darījumos

 Publicēts: 22.01.2021. 13.57


Apakšsadaļu izvēlne

Infografika "Kā saņemt atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos"


Atļaujas īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos piešķiršanas,
apturēšanas un anulēšanas kārtība


Atļaujas īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos piešķiršanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība
Izlaižot preces brīvam apgrozījumam, reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir saņēmis VID atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos (atļauja), par preču importu maksā PVN, uzrādot aprēķināto PVN atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā.
Aprēķināto nodokli par importētajām ar īpašu režīmu precēm reģistrētam nodokļa maksātājam ir jānorāda taksācijas perioda PVN deklarācijā (52. vai 53.rindā). Vienlaikus, ja preces tiek izmantotas apliekamiem darījumiem, reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli atskaita kā priekšnodokli (jānorāda PVN deklarācijas 61.rindā un pārskatā PVN1 I daļā).
Ja reģistrēts nodokļa maksātājs nenorāda aprēķināto nodokli PVN deklarācijā, tam ir jāmaksā sods 10 procentu apmērā no PVN deklarācijā nenorādītās PVN summas.
Lai saņemtu atļauju, reģistrētam nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai ir jāvēršas VID ar iesniegumu.

Atļauju VID izsniedz reģistrētam nodokļa maksātājam:

 • kurš ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • kurš iepriekšējos 12 mēnešus ir veicis saimniecisko darbību iekšzemē un ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
 • kuram ir materiāltehniskās un finansiālās iespējas atbilst saimnieciskās darbības veidiem;
 • kuram iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu;
 • kurš VID noteiktajā termiņā sniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas, un gada pārskatu kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;
 • kura pārstāvēttiesīgajām personām nav sodāmības par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
 • kura reģistrēta nodokļa maksātāja — juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs — fiziskā persona nav iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";
 • kurš ir VID EDS reģistrēts klients.

Atļaujas piešķiršana


Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš vēlas piemērot īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos, vai tā pilnvarotā persona, izmantojot VID EDS, skatīt infografiku "Kā saņemt atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos".

VID izskata iesniegumu un, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 85.panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atļauju piecpadsmit darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Kad tiek piemērota atļauja?

 • ar otro darbdienu pēc lēmuma paziņošanas par atļaujas piešķiršanu, ja VID lēmumu par šīs atļaujas piešķiršanu paziņo, izmantojot VID EDS;
 • ar septīto dienu pēc tam, kad lēmums par atļaujas piešķiršanu nodots pastā, ja VID lēmumu par šīs atļaujas piešķiršanu paziņo, nosūtot to pa pastu.

VID lēmumu par atteikumu piešķirt atļauju nosūta pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu.


Atļaujas darbības apturēšana un atjaunošana


VID pieņem lēmumu par atļaujas darbības apturēšanu, ja:

 • reģistrētam nodokļa maksātājam uz kārtējā mēneša piekto datumu nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds valsts budžetam ir lielāks par 150 euro, – līdz dienai, kad tas ir samaksāts;
 • nodokļu administrēšanas pasākumu laikā konstatēts, ka reģistrēts nodokļa maksātājs, ievedot no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām iekšzemē preces, kas paredzētas ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, izlaižot tās brīvam apgrozījumam, nav norādījis aprēķināto nodokļa summu par šīm precēm atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, – līdz dienai, kad ir precizēta attiecīgā nodokļa deklarācija un nokārtotas saistības saskaņā ar likuma 146. panta trešo daļu.  

VID pieņem lēmumu par atļaujas darbības atjaunošanu vai lēmumu neatjaunot atļaujas darbību septiņu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas un pārbaudīšanas.
VID lēmumu neatjaunot atļaujas darbību nosūta reģistrētam nodokļa maksātājam pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu.
Atļaujas darbību uzskata par apturētu ar septīto dienu pēc lēmuma nodošanas pastā.
Ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir izpildījis saistības, kuru dēļ bija pieņemts lēmums par atļaujas darbības apturēšanu, tas informē VID, izmantojot VID EDS, un norāda veidu, kādā tas vēlas, lai VID tam paziņo lēmumu par īpašās atļaujas importa darījumos darbības atjaunošanu – pa pastu vai izmantojot VID EDS.

Atļaujas darbību uzskata par atjaunotu:

 • ar otro darbdienu pēc lēmumu paziņošanas par atļaujas darbības atjaunošanu, ja šo lēmumu paziņo, izmantojot VID EDS;
 • ar septīto dienu pēc tam, kad lēmums par atļaujas darbības atjaunošanu nodot pastā, ja šo lēmumu paziņo, nosūtot pa pastu.

Atļaujas anulēšana


VID pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu, ja:

 • pieņemts lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja pārstāvēttiesīgās personas īpašās atļaujas importa darījumos darbības laikā ir sodītas par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
 • reģistrēts nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā nesniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas un gada pārskatu, kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā maksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;
 • reģistrēts nodokļa maksātājs triju mēnešu laikā pēc atļaujas darbības apturēšanas nav nokārtojusi saistības, kuru dēļ bija pieņemts lēmums par atļaujas darbības apturēšanu;
 • reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu par atļaujas anulēšanu;
 •   reģistrēta nodokļa maksātāja – juridiskās personas – amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs – fiziskā persona – ir iekļauts riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";
 • reģistrēts nodokļa maksātājs iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav veicis importa darījumus;
 • reģistrētam nodokļa maksātājam – juridiskai personai – ilgāk par vienu mēnesi nav nevienas amatpersonas vai tā valdei nav pārstāvības tiesību.

  VID lēmumu par atļaujas darbības anulēšanu nosūta reģistrētam nodokļa maksātājam pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu.
  Atļauju uzskata par anulētu ar septīto dienu pēc lēmuma nodošanas pastā.
  Reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra gadījumā atļauja nav piemērojama ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra.