Zemāk informācija par nosacījumiem attiecībā uz rezidenta vai nerezidenta statusa noteikšanu Latvijas nodokļu normatīvo piemērošanai un rezidences statusa maiņu.

Persona var iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) rīcībā esošo informāciju par personas rezidences statusu konkrētajā brīdī un rezidenta statusa periodiem Latvijā.

Minētā informācija ir atrodama Elektroniskās deklarēšanas sistēmas izvēlnē Darba virsma sadaļā Pārskati / Rezidences periodi Latvijā.

Kā tiek noteikta personas rezidences valsts nodokļu piemērošanas vajadzībām?

Latvijas nodokļu normatīvajos aktos (likumā "Par nodokļiem un nodevām") ir noteikts, ka nodokļu likumos fiziskā persona tiks uzskatīta par rezidentu, ja:

 • šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā

vai

 • šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā,

vai

 • šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.

Minēto noteikumu piemērošanai persona, kas netiks atzīts par rezidentu pēctaksācijas gadā, neatzīs par rezidentu arī taksācijas gadā pēc datuma, kad tā atstāja Latviju, ar noteikumu, ka laika periodā pēc šā datuma personai ir ciešākas attiecības ar ārvalsti nekā ar Latviju.

Nosakot fiziskās personas rezidenta statusu Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanai, izvērtē:

 • vai personas ģimenes (laulātā, bērnu) pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī;
 • vai personai pieder nekustamais īpašums (vai persona īrē nekustamo īpašumu) ārvalstī;
 • vai persona veic obligātos valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus šajā valstī.

Ja persona dodas uz ārvalsti, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu personas gūtajam ienākumam, tad, nosakot minētās personas rezidenci konkrētās nodokļu konvencijas piemērošanai, tiek izvērtēti šādi fakti un apstākļi:

 • kurā valstī ir personas pastāvīgā dzīvesvieta;
 • kur ir personas vitālo interešu centrs – ar kuru valsti ir ciešākas personiskās un ekonomiskās attiecības;
 • ja nav iespējams noteikt valsti, kurā personai ir vitālo interešu centrs, vai ja tai nav pastāvīgās dzīvesvietas nevienā no abām valstīm, šo personu uzskata par tās valsts rezidentu, kura tai ir ierastā mītnes zeme;
 • ja personai ierastā mītnes zeme ir abas valstis vai neviena no tām, to uzskata par tās valsts rezidentu, kuras pilsonis ir šī persona;
 • ja persona ir pilsonis abās valstīs vai nevienā no tām, valstu kompetentās iestādes izšķir jautājumu par rezidences noteikšanu, savstarpēji vienojoties.

Kā Latvijas rezidents var kļūt par Latvijas nerezidentu?

Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma tiesību normām Latvijas pilsonis un Latvijas nepilsonis, kā arī ārzemnieks, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem un par personām, kas atrodas to aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Tomēr deklarētā dzīvesvieta ārvalstī nav vienīgais kritērijs, pēc kura VID var noteikt, vai persona ir uzskatāma par nerezidentu.

Ja fiziskā persona uzskata, ka nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tā ir Latvijas nerezidents un nodokļus no saviem gūtajiem ienākumiem maksās savā rezidences valstī – ārpus Latvijas –, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz:

 • iesniegumu par Latvijas rezidenta statusa maiņu, norādot konkrētu datumu, sākot ar kuru persona būtu uzskatāma par nerezidentu, un sniedzot ar faktiem pamatotu informāciju par to, ka persona neuzturas Latvijā ilgāk par 183 dienām jebkurā 12 mēnešu periodā un personai ir izveidojušās ciešākas personiskās un ekonomiskās attiecības ar ārvalsti nekā ar Latviju;
 • tās valsts, par kuras rezidentu ir kļuvusi fiziskā persona, nodokļu administrācijas izsniegtu rezidences apliecību vai rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka šī persona ir atzīta par rezidentu nodokļu maksāšanas nolūkiem konkrētajā valstī.

Pēc iesniegto dokumentu (iesnieguma un rezidences apliecības vai tai pielīdzināma dokumenta) un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas izvērtēšanas Valsts ieņēmumu dienests attiecīgi uzskata vai neuzskata personu par Latvijas nerezidentu Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanai un veic atbilstošu atzīmi informācijas.

Saistītās datnes: