Pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājam

 Publicēts: 12.03.2021. 10.14


Apakšsadaļu izvēlne

Ja esat nolēmis izīrēt vai iznomāt sev piederošu nekustamo īpašumu, atcerieties, ka īpašuma izīrēšana jeb iznomāšana ir saimnieciskā darbība un no attiecīgi gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi. Papildu informāciju meklēt šeit.

 

 • PIRMAIS SOLIS – izvēlieties iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksāšanas režīmu
  • Saimnieciskās darbības veicējs izvēlas vienu no nodokļu maksāšanas režīmiem

   Reģistrē saimniecisko darbību VID

   Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu

   Mikrouzņēmumu nodoklis

   20 % gada ienākumam līdz 20 004 euro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības)

   23 % gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 euro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības);

   31 % gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 euro

   • 10 % no īres, nomas ieņēmumiem;
   • nav tiesību atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokli;
   • neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
   • uzskaita tikai ieņēmumus;
   • gada ienākumu deklarāciju iesniedz, ja:
     

   a) nodokli nav ieturējis īrnieks –  juridiskā persona
   b) vēlas samazināt apliekamo ienākumu par nekustamā īpašuma nodokli

   • nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

    

   Mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 25 000 euro gadā ir 25%,

   bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 000 euro gadā – 40%.

   Periodā no 2021.gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam

   ja ienākumi mēnesī pārsniedz 500 euro, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas + iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības;

   ja ienākumi mēnesī zem 500 euro, veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% no faktiskajiem ienākumiem;

   ja ienākumi ir mazāki par 50 euro no gada sākuma, obligātās iemaksas neveic;

   Ar 2021.gada 1.jūliju

   ja ienākumi mēnesī pārsniedz 500 euro, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas + iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības

   ja ienākumi mēnesī zem 500 euro, veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% no faktiskajiem ienākumiem

   Ar 2021.gada 1.jūliju ir ieviestas minimālās iemaksas.

   Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo obligāto iemaksu objektu,  par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pašnodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas 10 procentu apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam.

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.

   Vienas darbdienas laikā pašnodarbinātais  elektroniskās deklarēšanas sistēmā saņem informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

   Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

   1) 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;

   2) 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

    

   Valsts ieņēmumu dienests apliecinājumu nodos VSAA, un tā, ņemot vērā pašnodarbinātā prognozes, obligātās iemaksas par konkrēto ceturksni neaprēķinās.

   Apliecinājums iesniedzams brīvā formā EDS, izmantojot EDS sadaļu Sarakste ar VID.

   uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumu;

   uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus;

   reizi ceturksnī maksā mikrouzņēmumu nodokli;

   iesniedz gada ienākumu deklarāciju;

    

   reizi ceturksnī sniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju;

   Deklarāciju ir jāiesniedz tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums kādā no ceturkšņa mēnešiem.

   piemēro atvieglojumus,  attaisnotos izdevumus un neapliekamo minimumu.

    

    

   Pieņemot darbinieku, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un obligātās iemaksas.

    

   ·       * Vēršam uzmanību, ka, saņemot samaksu skaidrā naudā par nekustamā īpašuma izīrēšanu, darījuma partnerim ir jāizsniedz VID reģistrēta kvīts.

 • OTRAIS SOLIS – reģistrējieties VID
  • Reģistrē saimniecisko  darbību VID Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs
   Reģistrējas VID pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas Informē VID piecu darba dienu laikā no īres līguma noslēgšanas brīža  
   Iesniedz VID:

   Aizpildi EDS nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapu

   Video instrukciju kā reģistrēt saimniecisko darbību skatīt šeit

   Aizpildi EDS nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapu un pievieno: Aizpildi EDS nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapu un
   iesniegumu par to, ka izmanto tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību;

   pievieno iesniegumu par to, ka maksā mikrouzņēmumu nodokli.

   Video instrukciju kā reģistrēt saimniecisko darbību skatīt šeit

    īres, nomas līguma kopiju.

   (!) Ja ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas pārsniedz 40 000 euro gadā, tad ir obligāti jāreģistrējas VID ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistrā.
 • TREŠAIS SOLIS – iesniedziet deklarāciju un samaksājiet nodokli.
  • Reģistrē saimniecisko darbību VID

   Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu

   Maksā mikrouzņēmumu nodokli

   Ja ienākumu izmaksā fiziskā vai juridiskā persona

   Ja ienākumu izmaksā fiziskā persona

    

    

    

    

    

    

    

    

   Iesniedz VID mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un samaksā nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam Vienotajā nodokļu kontā:
    

   Saņēmēja nosaukums:

   Valsts budžets (VID)

   Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000010008

   Konta numurs (IBAN):

   LV33TREL1060000300000

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase

   BIC kods: TRELLV22XXX

   IIN aprēķina, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju nākamajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.
   IIN samaksā līdz 23.jūnijam. Ja nodoklis pārsniedz  640 euro, to var samaksāt trijās reizēs – līdz 23.jūnijam, 23.jūlijam un 23.augustam.

   Vienotais nodokļu konts – rekvizīti

   Saņēmēja nosaukums: Valsts budžets (VID)

   Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000010008

   Konta numurs (IBAN): LV33TREL1060000300000

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase

   BIC kods: TRELLV22XXX

    

   Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam iesniedz pašnodarbinātā ziņojumu un līdz 23.datumam veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Vienotajā nodokļu kontā:

   Saņēmēja nosaukums:

   Valsts budžets (VID)

   Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000010008

   Konta numurs (IBAN):

   LV33TREL1060000300000

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase

   BIC kods: TRELLV22XXX

    

   Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, Aģentūra aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz 2022. gada 20. martam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.

   Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

   Ja ienākumu izmaksā juridiskā persona

   Nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī – īres maksu nedeklarē.

 • CETURTAIS SOLIS – saziņai ar VID izmanto Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)
  • Jebkuram saimnieciskās darbības veicējam, neatkarīgi no izvēlētā nodokļa maksāšanas režīma, saziņai ar VID jāizmanto VID »Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). Tajā, ievērojot attiecīgā nodokļa likumā noteikto termiņu, jāiesniedz nodokļu deklarācijas un pārskati. Radušos jautājumus, iesniegumus un pieprasījumus aicinām nosūtīt mums elektroniski, izmantojot EDS. EDS var pieslēgties, izmantojot portālu www.latvija.lv ar saviem internetbankas autentifikācijas datiem vai eID.