Mantiskā stāvokļa deklarāciju jāiesniedz tām fiziskajām personām, kuras ir kļuvušas par Latvijas Republikas rezidentēm pēc 2012.gada 1.janvāra un uz attiecīgā gada 31.decembri atbilst Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktajiem kritērijiem.

Tām fiziskajām personām – ārvalstniekiem –, kuras kļuvušas par Latvijas rezidentēm pēc 2012.gada 1.janvāra un kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā, ir jāfiksē savs mantiskais stāvoklis uz tā gada 31.decembri, kad persona ir kļuvusi par Latvijas rezidenti, un jāpārliecinās, vai tas atbilst kādam no Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktajiem kritērijiem.

Ja fiziskā persona atbilst kādam no noteiktajiem kritērijiem, mantiskā stāvokļa deklarāciju ir jāiesniedz VID no 1.marta līdz 1.jūnijam nākamajā kalendāra gadā pēc tā gada, kurā tā kļuvusi par Latvijas Republikas rezidenti.

Minēto pienākumu nosaka Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums

Ja attiecībā uz šo personu īpašumu, finanšu līdzekļiem vai saistībām ir izpildīts kāds no Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma kritērijiem, personai no attiecīgā gada 1.marta līdz 1.jūnijam (ieskaitot) ir jāiesniedz VID mantiskā stāvokļa deklarācija, norādot tajā ziņas par personas mantisko stāvokli uz tā gada 31.decembra plkst. 24.00, kad persona kļuva par Latvijas rezidenti.

Mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapas ir pieejamas sadaļā “Veidlapas un iesniegumi”, savukārt biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem ir pieejamas sadaļā “Jautājumi un atbildes”.

 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas.
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;
 • īpašumā ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.
 • personai īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.
 • persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.

Ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas ir reģistrēts:

 • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
 • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;
 • Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.
 • personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv);
 • VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.