Atzītā saņēmēja statuss Savienības tranzītam un TIR procedūrai

Atzītais saņēmējs ir uzņēmējs, kuram ir piešķirta atļauja vienkāršotai tranzīta procedūras noslēgšanai un kurš var saņemt preces, kas ievestas Latvijā saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru (atzītā saņēmēja statusa atļauja Savienības tranzītam) vai TIR procedūru (atzītā saņēmēja statusa atļauja TIR operācijām), savās telpās, muitas noliktavā, pagaidu uzglabāšanas vietā vai brīvajā zonā (atļautās preču atrašanās vietas). Noslēdzot tranzīta procedūru, preces nav jāuzrāda muitas iestādē

 1. Noslēdzot tranzīta/TIR procedūru, preces nav jāuzrāda muitai.
 2. Tranzīta deklarācija/TIR karnete noslēgšanai tiek iesniegta elektroniski.
 3. Ietaupīts laiks un samazinātas izmaksas, jo preces nav jānogādā muitas kontroles punktā.
 4. Muitas kontrole tiek veikta atļaujā norādītajā preču atrašanās vietā.
 5. Atļaujā var tikt norādītas vairākas atļautās preču atrašanās vietas.
 • Preču importētāji.
 • Muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas vai brīvās zonas atļaujas turētāji.
 • Muitošanas pakalpojumu sniedzēji.

Uzņēmums ir reģistrēts Savienības muitas teritorijā un tam ir piešķirts EORI numurs.  

Uzņēmums, par uzņēmumu atbildīgās personas un par muitas jautājumiem atbildīgais darbinieks nav izdarījuši nopietnu pārkāpumu vai atkārtoti pārkāpuši muitas jomas tiesību aktus un nodokļu noteikumus, vai nav izdarījuši smagu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar minētās personas saimniecisko darbību. 

Uzņēmumā ieviesta uzskaites un loģistikas sistēma, kas nodrošina preču plūsmas izsekojamību. 

Grāmatvedības sistēma atbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.

Nepieciešamības gadījumā uzņēmums muitas dienestam spēj nodrošināt fizisku un elektronisku piekļuvi grāmatvedības un uzskaites sistēmai. 


Ir izstrādātas rakstveida darba kārtības (procedūru dokumenti):

 • tranzīta procedūras noslēgšanai, 
 • informācijas un dokumentu aizsardzībai un arhivēšanai, 
 • veicamajiem iekšējiem kontroles pasākumiem, 
 • informācijas apmaiņai ar muitas dienestu, 
 • pasākumiem ar precēm, uz kurām attiecas aizliegumi un/vai ierobežojumi.

Uzņēmuma darbiniekam/-iem ir praktiskā pieredze/profesionālās zināšanas muitošanas darbībās.

Lai noslēgtu tranzīta/TIR procedūru elektroniski, uzņēmumam ir piekļuve tiešsaistes režīmā EMDAS TKS .

Pieteikums atzītā saņēmēja statusa saņemšanai jāiesniedz tās dalībvalsts muitas dienestiem, kurā tiks pabeigta pieteikuma iesniedzēja tranzīta/TIR procedūra.

Pieteikumu atzītā saņēmēja atļaujas saņemšanai iesniedz un atļauju izsniedz tikai elektroniskā veidā Eiropas Muitas lēmumu sistēmā (vairāk informācijas par sistēmu – šeit).  
 

VID Muitas pārvalde 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst  nosacījumiem pieteikuma pieņemšanai. Nepieciešamības gadījumā minētajā termiņā pieprasa novērst trūkumus vai noraida pieteikumu. Kad pieteikums tiek pieņemts izskatīšanai, par to paziņo pieteikuma iesniedzējam. Atļauja tiek izsniegta 120 dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas. 
 

Pieteikumam atļaujas saņemšanai pievienojamā informācija un dokumenti:

 • pašnovērtējuma anketa, 1., 2., 3. un 5. daļa (skaidrojumi par anketas aizpildīšanu lasāmi šeit),
 • tranzīta procedūras noslēgšanas apraksts/metodika (plašāka informācija par dokumentu pieejama šeit), 
 • uzņēmuma iekšējie normatīvie akti informācijas tehnoloģiju drošības pasākumu un uzņēmuma dokumentācijas un informācijas aizsardzības nodrošināšanai.
 1. Par preču pienākšanu un konstatētajām neatbilstībām ceļā nekavējoties jāpaziņo galamērķa muitas iestādei, EMDAS TKS iesniedzot ierašanās paziņojumu.
 2. Plombu noņemšanu un kravas izkraušanu veic pēc EMDAS TKS izkraušanas atļaujas saņemšanas.
 3. Informāciju par kravu ieraksta savos uzskaites reģistros. 
 4. 3 dienu laikā, izmantojot EMDAS TKS, informē galamērķa MKP par izkraušanas rezultātiem, izkraušanas ziņojumā iekļaujot informāciju par preču pārpalikumu, iztrūkstošajām precēm, kā arī citām neatbilstībām.
 5. Atzītais saņēmējs TIR procedūrā nākamajā darba pēc izkraušanas piezīmes nosūtīšanas EMDAS TKS nogādā TIR karneti un TIR karnetes elektroniskās deklarācijas pavaddokumentu galamērķa muitas iestādē.
 6. Tranzīta pavaddokumentus glabā 3 gadus, reizi mēnesī sniedz atskaiti par noslēgtajām tranzīta procedūrām.
 7. Informē muitas iestādi par izmaiņām, kas var ietekmēt atzītā saņēmēja statusa darbību.
 8. Ievēro nosacījumus, kas bija par pamatu atļaujas saņemšanai.

Muitas dienests veic nepārtrauktu atļaujas nosacījumu izpildes pārraudzību – pārliecinās, vai atļaujas turētājs izpilda konkrētās atļaujas saņemšanas kritērijus un nosacījumus un ar īpašu rūpību attiecas pret saviem pienākumiem 

Ja atļaujas turētājs godprātīgi ievēro muitas un nodokļu jomas regulējošo normatīvo aktu prasības, pārbaude var tikt veikta reizi trijos gados.

Konstatējot neatbilstības, atļaujas turētājam tiek dota iespēja 30 dienu laikā labprātīgi tās novērst un izteikt viedokli. Ja uzņēmums novērš neatbilstības, pārbaude tiek pabeigta.

Ja atļaujas turētājs labprātīgi nenovērš pārbaudē konstatētās neatbilstības un nesniedz informāciju par pasākumiem, ko veicis, lai tās atkārtoti neveidotos nākotnē, VID ir tiesības apturēt vai atsaukt atļauju.

 1. Sandra Česka, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte, tālr.  +371 67120870sandra.ceska@vid.gov.lv 
 2. Diāna Cveigele, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vadītāja, tālr.+371 67120869diana.cveigele@vid.gov.lv