Uzņēmumu reģistrs likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un citos likumos noteiktajā kārtībā reģistrē komersantus un to filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvjus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, politiskās partijas, biedrības un nodibinājumus, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes arī kā nodokļu maksātājus un piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

Uzņēmumu reģistrs publiskās personas un iestādes likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un citos likumos noteiktajā kārtībā ieraksta publisko personu un iestāžu sarakstā un piešķir reģistrācijas numuru, kas vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.

Uzņēmumu reģistrs, reģistrējot:

 • komersanta filiāli, – piešķir filiālei vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un filiāles reģistrācijas apliecībā norāda arī vienoto attiecīgā komersanta reģistrācijas kodu;
 • ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību vai pārstāvi, – piešķir filiālei vai pārstāvniecībai vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un izsniedz filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas apliecību.

Vienas darbdienas laikā pēc minēto subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta VID informāciju par katru no jauna reģistrēto komersantu un tā filiāli, kooperatīvo sabiedrību, ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību, ārvalstu komersanta pārstāvi, organizācijas pārstāvniecību vai pārstāvi, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, reliģisko organizāciju un tās iestādi, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā, politisko partiju reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā un saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta starp VID un Uzņēmumu reģistru, informāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai.
Pēc VID pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem komersantiem un to filiālēm, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersanta filiālēm, ārvalstu komersanta pārstāvniecībām, ārvalstu komersanta pārstāvjiem, organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām partijām, biedrībām un nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām un to iestādēm.

Tās juridiskās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kā nodokļu maksātājus reģistrē VID.
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, ir reģistrējamas VID, kā arī VID iesniedzamos dokumentus.
Tās personas, kuras saskaņā ar likumiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, kā nodokļu maksātājus reģistrē VID. VID kā nodokļu maksātājus reģistrē šādus subjektus, kas nav reģistrējami Uzņēmumu reģistrā:

 • ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības;
 • nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, kas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” visu nodokļu likumu piemērošanai uzskatāmas par atsevišķiem iekšzemes nodokļu maksātājiem;
 • nodokļu maksātāju struktūrvienības (t.sk. tīmekļa vietņu struktūrvienības), kas nav filiāles.

(Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumi Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”)

Personu VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrē pievienotās vērtības nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, skatīt sadaļu “Nodokļi/Pievienotās vērtības nodoklis/PVN reģistrs”.

Lai nodokļu maksātājs tiktu reģistrēts VID, tas iesniedz (uzrāda) šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus VID iesniedz reģistrējamā nodokļu maksātāja pilnvarotā persona, tā papildus personu apliecinošam dokumentam uzrāda pilnvarojumu iesniegt dokumentus;s;

 • pieteikumu “Nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapa” (Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 2.pielikumu);

 • nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu subjekta reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, subjekta reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā nepieciešams iesniegt nekustamā īpašuma visu kopīpašnieku vai to tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru (ja reģistrācijas lapu paraksta persona, kurai pieder adresē norādītais nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma kopīpašuma domājamā daļa, nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai to tiesisko valdītāju piekrišana nav jāiesniedz);

 • papildus norādītajiem dokumentiem ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā VID iesniedz šādu dokumentu kopijas:

  • ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības – Ārlietu ministrijas izziņu par pārstāvniecības akreditāciju Latvijas Republikā;

  • nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā – dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts tiesību aktos ir paredzēta reģistrācija, bet, ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, – citu dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī.

(Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumi Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”)

VID ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī veic izmaiņas nodokļu maksātāja reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt vai veikt izmaiņas reģistrācijas datos.

VID ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc informācijas saņemšanas no Uzņēmumu reģistra par publisko personu un iestāžu sarakstā ieraksta izdarīšanu valsts institūcijas iekļauj nodokļu maksātāju reģistrā saskaņā ar Uzņēmumu reģistra sniegtajām ziņām.
Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskajām personām, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu, ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā un nodokļu maksātāju struktūrvienībām VID ievieto vienas darbdienas laikā.
Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāja struktūrvienību uzskata par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.
Ja ir saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt tos reģistrācijai nodokļu maksātāju reģistrā.

VID atsaka reģistrāciju, ja:

 • reģistrējamās personas vai struktūrvienības adrese neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajai kadastra objekta adresei;

 • reģistrējamās personas adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;

 • reģistrējamai personai – fiziskai personai – nav deklarētās dzīvesvietas adreses;

 • reģistrējamai personai – fiziskajai personai –, pamatojoties uz kriminālprocesā pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt visu veidu vai noteikta veida komercdarbību;

 • reģistrējamā persona nav uzrādījusi vai nav iesniegusi noteiktos reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

(Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumi Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”)