Solidaritātes nodoklis

 Publicēts: 08.01.2018. 10.11


Apakšsadaļu izvēlne

Solidaritātes nodokļa piemērošanu un administrēšanu reglamentē Solidaritātes nodokļa likums, kas stājies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Solidaritātes nodoklis attiecas uz sociāli apdrošinātām personām – darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apmēru – 55 000 euro gadā. Tas nozīmē, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, no summas, kas pārsniedz 55 000 euro, ir solidaritātes nodoklis.

Solidaritātes nodokļa likme ir attiecīgajam apdrošinātās personas statusam atbilstošā obligāto iemaksu likme.

Šī nodokļa maksāšana tā maksātājiem nerada tiesības uz sociālās apdrošināšanas garantijām – pensiju, bezdarbnieka pabalstu, palīdzību pēc nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām, maternitātes, slimības un invaliditātes pabalstiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra faktiski samaksāto solidaritātes nodokli, no kura izslēgta nodokļa daļa, kas pārskaitīta valsts pamatbudžeta ieņēmumos veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai (1%) un fondēto pensiju shēmai (6%), par pārskata mēnesi pārskaita:

  1. nodokļa maksātāja izraudzītajā privātā pensiju fonda pensiju plānā 4% apmērā no tāda nodokļa maksātāja nodokļa likmes, kurš ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks, vai 10% apmērā no tāda nodokļa maksātāja nodokļa likmes, kurš nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks;

  2. 10,5% apmērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē;

  3. valsts pensiju speciālajā budžetā.

 

Solidaritātes nodokli valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veidā administrē Valsts ieņēmumu dienests. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina aprēķinātā un samaksātā solidaritātes nodokļa uzskaiti un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā.