Solidaritātes nodoklis

 Publicēts: 18.01.2019. 13.17


Apakšsadaļu izvēlne

Solidaritātes nodokļa piemērošanu un administrēšanu reglamentē Solidaritātes nodokļa likums, kas stājies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Solidaritātes nodoklis attiecas uz sociāli apdrošinātām personām – darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apmēru – 62 800 euro (2019., 2020. un 2021.gadā) (Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 14.panta piektā daļa).

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes taksācijas periodā ir tādas pašas kādas noteiktas Obligāto iemaksu objektam (Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu", 18.panta pirmā un otrā daļa).

Tas nozīmē, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, no summas, kas pārsniedz 62 800 euro, ir solidaritātes nodoklis.

Solidaritātes nodokļa likme ir 25,50 procenti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa apmēru un Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic nodokļa maksātājam pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Atmaksājamo summu nosaka kā starpību starp taksācijas periodā samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi (atkarībā no tā kādiem sociālās apdrošināšanas veidiem darba ņēmējs tiek apdrošināts - vispārējā gadījumā 35,09 %) un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli - piemērojot 25,50 % likmi.

Solidaritātes nodokli sadala šādi:

  •  1 % - veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai,
  • 14 % - valsts pensiju speciālajā budžetā,
  • 10,5 % - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.

Šī nodokļa maksāšana tā maksātājiem nerada tiesības uz sociālās apdrošināšanas garantijām – pensiju, bezdarbnieka pabalstu, palīdzību pēc nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām, maternitātes, slimības un invaliditātes pabalstiem.