Valsts pilnvaro privātpersonas veikt pārvaldes uzdevumus, ko veic sabiedriskā labuma nolūkos, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē.

VID ir noslēdzis bezatlīdzības līdzdarbības līgumus par putekļveida kurināmā kurtuves un katlumājas izmantošanu konfiscēto tabakas izstrādājumu sadedzināšanai.