Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes

 Publicēts: 22.03.2021. 16.44


Apakšsadaļu izvēlne
2020.gada 17.decembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”, kas 2020.gada 22.decembrī publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.247 (2020/247.34) un stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Kapitālsabiedrības valdes loceklim kārtējā 2021. gada mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz 500 eiro mēnesī, bet attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par 2500 eiro, var nepiemērot VSAOI kā darba ņēmējam - kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Sociāli apdrošināmās personas

Darba ņēmēja likmes daļa (%)

Darba devēja likmes daļa (%)

Kopējā likme (%)

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka*

 

10,50

 

23,59

 

34,09**

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* –, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

 

9,25

 

 

20,77

 

 

30,02

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* –, kurš ir:

  • izdienas pensijas saņēmējs;
  • invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

 

 

9,76

 

 

21,94

 

 

31,70

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

 

8,87

 

19,93

 

28,80

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

  

7,67

  

17,24

 

24,91

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

 –

 –

27,20

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

 –

 –

24,91

Pašnodarbinātais 

 –

 –

31,07

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

 

 

29,36

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

26,59

Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka

31,83

Autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai līdz 2021.gada 30.jūnijam

5,00**

Pašnodarbinātā valsts pensiju apdrošināšanai līdz 2021.gada 30.jūnijam

5,00**

Pašnodarbinātā, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un autoratlīdzības saņēmēja minimālo obligāto iemaksu nodrošināšanai un valsts pensiju apdrošināšanai no 2021.gada 1.jūlija

10,00**

* Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic, piemērojot kopējo likmi (nesadalot to darba ņēmēja un darba devēja daļās).

** Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju, kā arī pašnodarbināto un autoratlīdzības saņēmēju pensiju apdrošināšanas minimālo iemaksu likme ir noteikta likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.