Piegādātāja deklarācija (turpmāk – PD) ir deklarācija, ar kuras palīdzību preču piegādātājs sniedz informāciju par piegādāto preču izcelsmi.

Šī informācija ir nepieciešama šādos gadījumos:

 • lai preču eksportētājs muitas iestādē saņemtu kādu no izcelsmes apliecinājumiem (preču aprites sertifikātu EUR.1, EUR-MED);
 • lai preču eksportētājs pats sagatavotu izcelsmi apliecinošu dokumentu (izcelsmes deklarāciju vai paziņojumu par izcelsmi);
 • lai, pārdodot preces tālāk, preču pārdevējs sagatavotu citu piegādātāja deklarāciju.

PD izmantošana ir reglamentēta Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 61.-66. pantā, PD paraugi – pielikumos Nr. 22-15. līdz Nr. 22-18.

Piegādātāja deklarācijas sagatavošana

Ir četri PD veidi:

Vienreizējo PD gatavo katram preču sūtījumam rēķinā, pavadzīmē vai citā tirdzniecības dokumentā, kurā attiecīgās preces aprakstītas pietiekami sīki, lai tās varētu identificēt.

Ilgtermiņa PD gatavo vairākkārtējiem preču sūtījumiem konkrētā laika posmā, un tā tiek sagatavota kā atsevišķs dokuments.

PD ir iespējams sagatavot arī pēc preču piegādes.

Uz PD jābūt piegādātāja pašrocīgam parakstam. Taču, ja PD un rēķinu sagatavo elektroniski, tos var elektroniski autentificēt, vai piegādātājs var sniegt eksportētājam vai tirgotājam rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas visu atbildību par jebkuru PD ar norādi uz viņu, it kā viņš to būtu parakstījis ar roku.

Piegādātājs ir atbildīgs par PD sniegto ziņu patiesumu.

Piegādātāja deklarācija par produktiem ar preferenciālas izcelsmes statusu

PD par produktiem ar preferenciālas izcelsmes statusu izdod preču piegādēm Eiropas Savienības iekšienē ar nolūku sniegt informāciju par preču izcelsmi gadījumos, kad preču saņēmējam šī informācija ir nepieciešama preferenciālo izcelsmi apliecinošo dokumentu sagatavošanai par precēm, kuras vēlāk:

 • nemainītā veidā tiek eksportētas, vai
 • kā izejmateriāli ar noteiktu izcelsmi tiek izmantoti citu preču ražošanā.

PD ir skaidri jānorāda piegādāto preču preferenciālās izcelsmes valsts, turklāt izcelsme nosakāma atbilstoši konkrēto preferenciālo nolīgumu izcelsmes noteikumiem, t.i., saskaņā ar to valstu izcelsmes noteikumiem, uz kurām paredzēts eksportēt PD norādītās preces.

Īpaša uzmanība pievēršama to PD sagatavošanai, kuras paredzētas tālākai izmantošanai tirdzniecībā ar Japānu, jo tajās ir norādāms arī izcelsmes iegūšanas kritērijs.

Piegādātāja deklarācija par produktiem, kuriem nav preferenciālas izcelsmes statusa

PD par produktiem, kuriem nav preferenciālas izcelsmes statusa, izdod preču piegādēm Eiropas Savienības iekšienē ar nolūku sniegt informāciju par precēm gadījumos, kad:

 • ar piegādātajām precēm ir veiktas apstrādes vai pārstrādes operācijas, kuras pašas par sevi nepiešķir noteiktu izcelsmi, un
 • preču saņēmējs tās tālāk apstrādā vai pārstrādā, un
 • preču piegādātāja un saņēmēja kopējo veikto apstrādes vai pārstrādes operāciju rezultātā preces iegūst noteiktu izcelsmi

Tādējādi šāda PD apliecina nevis jau iegūtu preces izcelsmi, bet gan ziņas par preču ražošanā izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes izejmateriāliem un ar tiem veikto apstrādi vai pārstrādi.

Piemērs

Lai saražotu tekstila apģērbu (Harmonizētās sistēmas ex 62.nodaļa) ar Eiropas Savienības izcelsmi eksportam uz Šveici, ES ir jāveic ražošana no dzijas. Tādējādi, ja Latvijā apģērbu ražotājs izmanto Portugālē no nenoteiktas izcelsmes dzijas austu audumu, Portugāles piegādātājs sagatavo PD par produktiem, kuriem nav preferenciālās izcelsmes statusa. Portugālē no dzijas saražotais audums nav ieguvis preferenciālo izcelsmi, tomēr Eiropas Savienībā kopumā veiktā apstrāde (Portugālē veiktā auduma ražošana no dzijas un Latvijā veiktā apģērbu šūšana) ir pietiekošas, lai gala produktam būtu Eiropas Savienības preferenciālā izcelsme.

Ilgtermiņa piegādātāja deklarācija 

Ja piegādātājs regulāri nodrošina preču sūtījumus un šo preču izcelsmes statuss ir vienāds, piegādātājs var izdot vienu – ilgtermiņa – PD, kas aptver vairākkārtējus preču sūtījumus noteiktā laika posmā. Ilgtermiņa PD var sagatavot gan par produktiem ar preferenciālo izcelsmi, gan par produktiem, kuriem nav preferenciālās izcelsmes statusa.

Sagatavojot ilgtermiņa PD, tajā ir norādāmi šādi datumi:

 • PD sagatavošanas datums;
 • sākuma datums, no kura PD ir spēkā;
 • beigu datums, līdz kuram PD ir spēkā.

 

Sākuma datums var būt ne vairāk kā 12 mēnešus pirms un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc PD sagatavošanas datuma, tomēr var tikt brīvi izvēlēts minētajās laika robežās.

 

Arī beigu datums var tikt brīvi izvēlēts, tomēr nepārsniedzot 24 mēnešus no sākuma datuma, kas ir maksimālais PD derīguma termiņš.

Ņemot vērā minēto, ilgtermiņa PD ir iespējams izdot gan par iepriekš veiktām, gan nākotnē plānotām preču piegādēm.

Galvenais ilgtermiņa PD izdošanas priekšnosacījums – derīguma termiņa laikā piegādāto preču izcelsme ir nemainīga.

Piegādātājam nekavējoties ir jāinformē preču saņēmējs, ja ilgtermiņa PD sniegtā informācija vairs nav spēkā attiecībā uz dažiem vai visiem preču sūtījumiem, kas jau ir piegādāti vai vēl tiks piegādāti.

Piegādātāja deklarācijas pārbaude – informācijas dokuments INF4

Lai pārliecinātos par PD autentiskumu un tajā sniegto ziņu pareizību, eksportējošās Eiropas Savienības dalībvalsts muitas dienests var pieprasīt eksportētājam, lai tas no piegādātāja iegūst INF 4 dokumentu. Informācijas dokumentu INF4 izdod tās Eiropas Savienības dalībvalsts muitas dienests, kurā PD ir sagatavota, apliecinot, ka PD ir/nav pareiza un autentiska.

Lai noteiktu, vai PD ir pareiza un autentiska, muitas dienests var pieprasīt pierādījumus un veikt pārbaudes piegādātāja uzskaites reģistros vai citas pārbaudes, kuras tas uzskata par vajadzīgām.

PD pārbaudes secība

 1. Eksportējošās valsts muitas dienests sagatavo pieprasījumu eksportētājam no piegādātāja iegūt INF4 dokumentu.
 2. Eksportētājs lūdz piegādātājam iegūt INF4 dokumentu no piegādātāja dalībvalsts muitas dienesta.
 3. Piegādātājs iesniedz pieteikumu savas dalībvalsts muitas dienestam izdot INF4 dokumentu.
 4. Piegādātāja dalībvalsts muitas dienests 90 dienu laikā izsniedz piegādātājam INF4 dokumentu, norādot, vai PD ir pareiza un autentiska.
 5. Piegādātājs nodod INF4 dokumentu eksportētājam iesniegšanai eksportējošās valsts muitas dienestam.
 6. Ja eksportējošās valsts muitas dienests no eksportētāja 120 dienu laikā pēc pieprasījuma nesaņem INF4 dokumentu, tas vēršas pie piegādātāja dalībvalsts muitas dienesta ar lūgumu veikt PD pārbaudi.
 7. Eksportējošās valsts muitas dienests iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 150 dienu laikā, tiek informēts par PD pārbaudes rezultātiem, izmantojot INF4 dokumentu.
 8. Ja 150 dienu laikā atbilde nav saņemta vai atbildē iekļautā informācija nav pietiekama, lai noteiktu attiecīgo preču izcelsmi, eksportējošās valsts muitas dienesti atzīst par nederīgu izcelsmes apliecinājumu, kas izdots, pamatojoties uz PD.