Savienības Muitas kodekss

 Publicēts: 08.04.2019. 11.13


Apakšsadaļu izvēlne

Savienības Muitas kodeksa piemērošana no 01.05.2016.


No 2016.gada 1.maija ir piemērojams Savienības Muitas kodekss (Regula Nr.952/2013), kas aizstāj Kopienas Muitas kodeksu (Regula Nr.2913/92), ieviešot būtiskas izmaiņas muitas jomā.

Eiropas Savienības galvenie tiesību akti muitas jomā:

Piemēro (spēkā) līdz 30.04.2016.

Piemēro no 01.05.2016.

Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (SMK)*.

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L269, 10.10.2013./

SMK labojums  - /Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L287 29.10.2013./


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013 (2013.gada 9.oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L267 30.09.2016/


Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 14.decembra Regula (ES) 2016/2339, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu
/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L354 23.12.2016./

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013 (2013.gada 9.oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L7 12.01.2017./

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 19.marta Regula (ES) 2019/474, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L83 20.03.2019/

Savienības Muitas kodeksa aktuālā konsolidētā versija (dokuments ir informatīvs)

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

 

(no 01.05.2016. atcelta ar Komisijas 2016.gada 1.aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2016/481, ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L87, 02.04.2016./

Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (DA)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L343, 29.12.2015./


Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz parejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (t.s. “pārejas perioda Deleģētais akts” jeb TDA)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L69 15.03.2016./

 

Komisijas 2016.gada 5.aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/651, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L111 27.04.2016./

 

Komisijas 2018.gada 16.maija Deleģētā regula (ES) 2018/1063, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L192 30.07.2018./

Komisijas 2018.gada 7.jūnija Deleģētā regula (ES) 2018/1118, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz vispārējā galvojuma summas samazinājuma un atbrīvojuma no galvojumiem nosacījumiem

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L204 13.08.2018./

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L87 02.04.2016./

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101 13.04.2017./

Deleģētās regulas aktuālā konsolidētā versija (dokuments ir informatīvs)

Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (IA)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L343, 29.12.2015./


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L87 02.04.2016./


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101 13.04.2017./

 

Komisijas 2017.gada 8.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/989, ar kuru labo un groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L149 13.06.2017./ 

Komisijas 2018.gada 18.aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/604, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz procedūras noteikumiem, ar kuriem vienkāršo preču preferenciālas izcelsmes noteikšanu Savienībā, un atceļ Regulu (EEK) Nr. 3510/80 un (EK) Nr. 209/2005

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101 20.04.2018./

Komisijas 2019. gada 19. marta Īstenošanas regula (ES) 2019/444, ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L77 20.03.2019/

Īstenošanas regulas aktuālā konsolidētā versija (dokuments ir informatīvs)

 

Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (t.s. “pārejas perioda Deleģētais akts” jeb TDA)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L69, 15.03.2016./


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/341 (2015. gada 17. decembris)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101 16.04.2016./

Komisijas 2016.gada 8.aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/698, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L69 11.05.2016./


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/341 (2015. gada 17. decembris)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101 13.04.2017./


Pārejas perioda regulas aktuālā konsolidētā versija (dokuments ir informatīvs)

 

Komisijas 2016.gada 11.aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2016/578, ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (SMK Darba programma)

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L99, 15.04.2016./

 

Komisijas 2017.gada 14.novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2089 par Savienības Muitas kodeksā paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem.

/Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L297 15.11.2017./


* SMK atsevišķus pantus (saistīti ar pilnvaru deleģēšanu DA un IA izstrādei) piemēro no 30.10.2013. (sk. SMK 288.panta 1.punktu)