Klimata pārmaiņas skar visu pasauli. Saskaņā ar Parīzes nolīgumu, lai līdz 21. gadsimta vidum ierobežotu globālo sasilšanu, nolemts panākt oglekļa emisiju būtisku samazināšanu.  

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM) ir jauns Eiropas Savienības (ES) instruments oglekļa emisiju ierobežošanai. OIM ir vērsts uz oglekļietilpīgu nozaru produktu importu. Mehānisma mērķis ir panākt, lai ES importēto preču cenas precīzāk atspoguļotu ražošanas procesā izveidojušos oglekļa daudzumu un mudinātu trešo valstu ražotājus samazināt savas oglekļa emisijas. Tam būtu jāpalīdz novērst oglekļa emisijas pārvirzi, atturot ES ražošanas pārorientēšanos uz trešajām valstīm, kurām siltumnīcefekta gāzu emisijas noteikumi nav tik stingri.

Pienākumi attiecas uz visiem, kas importē:

 • dzelzs un tērauda preces (piemēram, skrūves, bultskrūves un paplāksnes);
 • mēslošanas līdzekļus;
 • alumīnija preces;
 • cementu;
 • ķīmiskas vielas;
 • elektrību.

Detalizētu sarakstu ar ES kombinētās nomenklatūras kodiem precēm, kuras ir OIM objekts, skatīt Regulas (ES) Nr. 2023/956  1. pielikumā.

OIM regulējums neattiecas uz:

 • zemas vērtības sūtījumiem, ja OIM preču vērtība vienā sūtījumā nepārsniedz  150 eiro;
 • OIM precēm, kas ievestas personīgajā bagāžā ar kopējo vērtību ne vairāk kā 150 eiro;
 • precēm, ko izmanto militāriem mērķiem;
 • precēm, kuru izcelsme ir Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē;
 • precēm, kuru izcelsme ir Bīzingenas, Helgolandes, Livinjo, Seūtas vai Meliljas teritorijā.

Importētājam vai tā pārstāvim reizi ceturksnī jāiesniedz Eiropas Komisijai (EK) ziņojums par importētajām  precēm, uz kurām attiecas OIM.

Ziņojums par importētajām precēm jāiesniedz EK ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ceturkšņa beigām. Pirmais ceturkšņa OIM ziņojums būs jāiesniedz līdz 2024. gada 31. janvārim par 2023. gada ceturto ceturksni.

Ziņojuma iesniegšanas pienākums: 

 • ja pats esat deklarējis OIM preces, ziņojums ir jāiesniedz Jums;
 • ja esat izmantojis pārstāvi un pārstāvis ir deklarējis preces, darbojoties kā tiešais pārstāvis, Jums ir jāiesniedz ziņojums;
 • ja esat izmantojis pārstāvi un pārstāvis ir deklarējis preces, darbojoties kā netiešais pārstāvis, Jums jāvienojas ar pārstāvi par to, kurš no jums iesniegs ziņojumu.

OIM ziņojumā jāiekļauj šāda informācija: importēto preču daudzums, tiešās un netiešās preču emisijas, izcelsmes valstī samaksātās oglekļa nodevas (ja tādas ir) u.c. dati, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 2023/1773   1. pielikumā.

 EK ir publicējusi vadlīnijas, lai palīdzētu importētājiem ievākt emisiju datus no preču ražotājiem un aizpildīt OIM ziņojumu.

Papildu informāciju par ziņojuma aizpildīšanu var iegūt EK rīkotajos vebināros un  Komisijas e-kursos.

Pārejas periodā OIM ziņojuma iesniegšanas beigu datumi ir 31. janvāris, 30. aprīlis, 31. jūlijs un 31. oktobris.

OIM ziņojuma iesniegšanas prasības attiecas arī uz fiziskām personām, ja tās pārskata periodā importējušas preces, uz kurām attiecas OIM regulējums.

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir nodrošināta piekļuve ES sistēmai, kurā iesniedzams OIM ziņojums. Izmantojot EDS autentifikācijas lapā pieejamo izvēlni “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, ir iespējams pieslēgties arī “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”.

Lai iegūtu piekļuves tiesības ES informācijas sistēmai “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”, uzņēmuma EDS tiesību pārvaldniekam vai fiziskajai personai ir jāveic noteiktas darbības, ar kurām iepazīstieties šeit:

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (OIM/CBAM) sistēmas izmantošanai (ja EDS nav noteikts tiesību pārvaldnieks vai tam nav piešķirtas vienpersoniskas pārstāvniecības tiesības) EDS iesniedz iesniegumu:  

Importētājs, kurš vēlas saņemt piekļuvi sistēmas testa videi, VID Muitas pārvaldei iesniedz pieprasījumu, kurā sniedz šādu informāciju:

1. uzņēmuma EORI numurs, nosaukums,

2. lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,

3. IP adrese (ja ir dinamiskā IP adrese, jānorāda proxy adrese (viens dators vai tīkla iekārta), ar kuru internetam pieslēdzas visi lietotāji.

4. Vēlamies testēt ES sistēmu “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”.

Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

 • elektroniski – EDS, izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas)” –  “Informācija VID Muitas pārvaldei”,
 • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Papildu informāciju par:

 • OIM piemērošanu, ceturkšņa ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu iespējams saņemt, zvanot pa tālruņiem +37167121123, +37167121124 un +37167121125;
 • darbībām, kas veicamas EDS tiesību pārvaldniekam, lai iegūtu piekļuvi ES sistēmai “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”, iespējams saņemt, zvanot pa tālruni +37167120456.

Importētājam līdz 2026. gada 1. janvārim ir jāiegūst atzītā OIM deklarētāja statuss. No šī datuma ES muitas teritorijā preces varēs importēt tikai atzītais OIM deklarētājs. Status ir derīgs visā ES. Statusu varēs pieprasīt no 2024. gada 31. decembra.

Statusa iegūšanas nosacījumi:

 • pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību dalībvalstī;
 • pieteikuma iesniedzējam nav nenokārtotu nodokļu parādu, nav nopietnu vai atkārtotu muitas vai nodokļu tiesību aktu pārkāpumu piecu gadu laikā;
 • pieteikuma iesniedzējs ir ievērojis OIM regulas noteikumus, piemēram, pārejas periodā ir ziņojis prasītajā veidā.

Detalizētāk kritērijus OIM deklarētāja statusa saņemšanai skatīt Regulas (ES) Nr. 2023/956  5. pantā.

OIM deklarētājam ir jāiegūst maksas OIM emisiju sertifikāti. Nepieciešamo OIM sertifikātu skaitam jāatbilst emisijām, kas rodas no preču ražošanas. Viens sertifikāts atbilst vienai tonnai importētajās precēs iegulto emisiju. Iegādājamo sertifikātu skaits nav ierobežots. Sertifikāti tiks tirgoti EK centrālajā platformā, un tie tiks automātiski reģistrēti OIM deklarētāja kontā. OIM deklarētāja kontā jābūt sertifikātu skaitam, kas atbilst vismaz 80 procentiem no ceturksnī importēto preču emisiju daudzuma. Trūkstošie sertifikāti jāiegūst OIM deklarētāja gada deklarācijas iesniegšanas termiņā.

OIM sertifikāta cena tiks aprēķināta atbilstoši ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) nedēļas vidējās izsoles cenai. 2023. gada pavasarī viena emisijas sertifikāta cena bija ap 85-90 eiro.

Noteiktos apstākļos EK varēs atpirkt no OIM deklarētāja neizmantotos OIM emisiju sertifikātus.

Līdz katra gada 31. maijam un pirmo reizi 2027. gadā par 2026. gadu ikvienam atzītajam OIM deklarētājam jāiesniedz OIM deklarācija par iepriekšējo kalendāro gadu.

OIM deklarācijā būs jānorāda importētās preces un emisijas, OIM sertifikātu skaits u.c. informācija.

 1. 2023. gada 10. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/956, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu.
 2. 2023. gada 17. augusta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1773, ar ko nosaka noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 saistībā ar ziņošanas pienākumiem attiecībā uz oglekļa ievedkorekcijas mehānismu pārejas laikā.