Klimata pārmaiņas skar visu pasauli. Saskaņā ar Parīzes nolīgumu, lai līdz 21. gadsimta vidum ierobežotu globālo sasilšanu, nolemts panākt oglekļa emisiju būtisku samazināšanu.  

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM) ir jauns Eiropas Savienības (ES) instruments oglekļa emisiju ierobežošanai. OIM ir vērsts uz oglekļietilpīgu nozaru produktu importu. Mehānisma mērķis ir panākt, lai ES importēto preču cenas precīzāk atspoguļotu ražošanas procesā izveidojušos oglekļa daudzumu un mudinātu trešo valstu ražotājus samazināt savas oglekļa emisijas. Tam būtu jāpalīdz novērst oglekļa emisijas pārvirzi, atturot ES ražošanas pārorientēšanos uz trešajām valstīm, kurām siltumnīcefekta gāzu emisijas noteikumi nav tik stingri.

Pienākumi attiecas uz visiem, kas importē:

 • dzelzs un tērauda preces (piemēram, skrūves, bultskrūves un paplāksnes);
 • mēslošanas līdzekļus;
 • alumīnija preces;
 • cementu;
 • ķīmiskas vielas;
 • elektrību.

Detalizētu sarakstu ar ES kombinētās nomenklatūras kodiem precēm, kuras ir OIM objekts, skatīt Regulas (ES) Nr. 2023/956  1. pielikumā.

OIM regulējums neattiecas uz:

 • zemas vērtības sūtījumiem, ja OIM preču vērtība vienā sūtījumā nepārsniedz  150 eiro;
 • OIM precēm, kas ievestas personīgajā bagāžā ar kopējo vērtību ne vairāk kā 150 eiro;
 • precēm, ko izmanto militāriem mērķiem;
 • precēm, kuru izcelsme ir Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē;
 • precēm, kuru izcelsme ir Bīzingenas, Helgolandes, Livinjo, Seūtas vai Meliljas teritorijā.

Importētājam reizi ceturksnī ES informācijas sistēmā “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)” tiešsaistē jāsagatavo un jāiesniedz Eiropas Komisijai (EK) ziņojums par importētajām  OIM precēm.

OIM ziņojumu sniedz: 

 • preču importētājs, ja preces muitas deklarācijā ir deklarējis importētājs savā vārdā vai tās ir deklarējis importētāja tiešais pārstāvis;
 • ja pārstāvis ir deklarējis preces, darbojoties kā netiešais pārstāvis, importētājs ar pārstāvi vienojas par to, kurš iesniegs ziņojumu.

OIM ziņojuma iesniegšanas prasības attiecas arī uz fiziskām personām, ja tās pārskata periodā importējušas preces, uz kurām attiecas OIM regulējums.

OIM ziņojums jeb ceturkšņa atskaite jāsniedz mēneša laikā pēc ceturkšņa beigām, kurā tikušas importētas – laistas brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā trešo valstu izcelsmes OIM preces. Ja tas ir nepieciešams, iespējams veikt labojumus jau iesniegtā ziņojumā.

Ceturksnis

Ziņojuma iesniegšanas termiņš

Iespējamo labojumu veikšanas termiņš

2023. gada oktobris - decembris

līdz 2024. gada 31. janvārim

līdz 2024. gada 31. jūlijam

2024. gada janvāris - marts

līdz 2024. gada 30. aprīlim

līdz 2024. gada 31. jūlijam

2024. gada aprīlis - jūnijs

līdz 2024. gada 31. jūlijam

līdz 2024. gada 30. augustam

2024. gada jūlijs - septembris

līdz 2024. gada 31. oktobrim

līdz 2024. gada 30. novembrim

2024. gada oktobris - decembris

līdz 2025. gada 31. janvārim

līdz 2025. gada 28. februārim

2025. gada janvāris - marts

līdz 2025. gada 30. aprīlim

līdz 2025. gada 31. maijam

2025. gada aprīlis - jūnijs

līdz 2025. gada 31. jūlijam

līdz 2025. gada 31. augustam

2025. gada jūlijs - septembris

līdz 2025. gada 31. oktobrim

līdz 2025. gada 30. novembrim

2025. gada oktobris - decembris

līdz 2025. gada 31. janvārim

līdz 2026. gada 28. februārim

Novēloti ziņojumu ir iespējams sniegt deklarētājam pēc savas iniciatīvas 30 dienu laikā pēc noteiktā ziņojuma iesniegšanas termiņa, ja ir bijušas tehniskas problēmas ziņojuma iesniegšanai termiņā.

Ziņojuma iesniegšanai novēloti Eiropas informācijas sistēmā “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms OIM/CBAM” jānospiež poga “Request Delayed Submission”, jāizvēlas “Requested by Declarant (technical error)” un jānorāda kavējuma iemesls. Nospiežot pogu “OK”, parādās zaļš informatīvais paziņojums par to, ka lūgums iesniegt ziņojumu novēloti ir veiksmīgi nosūtīts.

No brīža, kad veiksmīgi ir iesniegts pieteikums ziņojumu sniegt novēloti, tas ir jāsagatavo un jāiesniedz 30 dienu laikā.

EK ir publicējusi vadlīnijas novēlota ziņojuma iesniegšanai.

Lai varētu aizpildīt OIM ziņojumu par tiešajām un netiešajām iegultajām emisijām, ir nepieciešama informācija par importēto preču KN un TARIC kodu, neto svaru, izcelsmi, ražotāju un ražošanā izmantotajām iekārtām (un to radītajām emisijām).

EK ir publicējusi vadlīnijas, lai palīdzētu importētājiem ievākt emisiju datus no preču ražotājiem un aizpildīt OIM ziņojumu.

Papildu informāciju par ziņojuma aizpildīšanu var iegūt EK rīkotajos vebināros un  Komisijas e-kursos.

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir nodrošināta piekļuve ES sistēmai, kurā iesniedzams OIM ziņojums. Izmantojot EDS autentifikācijas lapā pieejamo izvēlni “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, ir iespējams pieslēgties arī “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”.

Lai iegūtu piekļuves tiesības ES informācijas sistēmai “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”, uzņēmuma EDS tiesību pārvaldniekam vai fiziskajai personai ir jāveic noteiktas darbības, ar kurām iepazīstieties šeit:

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (OIM/CBAM) sistēmas izmantošanai (ja EDS nav noteikts tiesību pārvaldnieks vai tam nav piešķirtas vienpersoniskas pārstāvniecības tiesības) EDS iesniedz iesniegumu:  

Importētājs, kurš vēlas saņemt piekļuvi sistēmas testa videi, VID Muitas pārvaldei iesniedz pieprasījumu, kurā sniedz šādu informāciju:

1. uzņēmuma EORI numurs, nosaukums,

2. lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,

3. IP adrese (ja ir dinamiskā IP adrese, jānorāda proxy adrese (viens dators vai tīkla iekārta), ar kuru internetam pieslēdzas visi lietotāji.

4. Vēlamies testēt ES sistēmu “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”.

Iesniegumu iesniedz vienā no iespējamiem veidiem:

 • elektroniski – EDS, izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas)” –  “Informācija VID Muitas pārvaldei”,
 • ja aizpildīts papīra formātā, tad parakstīto – jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā.

OIM sistēmas sadaļā “Mani ceturkšņa ziņojumi” noteiktajā ziņošanas periodā paredzētas vairākas iespējas, kā iesniegt OIM ziņojumu. 

 1. Izvēlnes poga  “Izveidot” – OIM sistēmā tiek izveidots ziņojums tiešsaistes režīmā. 

Eiropas Komisijas sagatavotas vadlīnijas (angļu valodā) par OIM ziņojuma aizpildīšanu pieejamas šeit.

 1. Izvēlnes poga “Augšupielādēt” – tiek izveidots OIM ziņojums, sistēmā augšupielādējot noteiktā formātā XML failu, kas strukturēts atbilstoši sagatavotajām Eiropas Komisijas vadlīnijām (pieejams lejupielādei CBAM Quarterly Report structure XSD and “stypes.xsd” (ZIP format)) un XLS failā norādītajai struktūrai (pieejams lejupielādei CBAM Quarterly Report structure (XLS format)). 
   

  Dokumenta nosaukums

  Fails lejupielādei

  Publicēšanas

  datums         EK

  tīmekļvietnē

  OIM ceturkšņa ziņojuma struktūra XSD – CBAM Quarterly Report structure XSD and

  “stypes.xsd” (ZIP format)

   

  12.06.2024.

  OIM ceturkšņa ziņojuma parauga fails, pārstāvjiem – CBAM Quarterly Report

  sample file for representatives

   

  27.03.2024.

   

  OIM ceturkšņa ziņojuma parauga fails, importētājiem – CBAM Quarterly Report

  sample file for importers  

   

    

  27.03.2024.

  OIM ceturkšņa ziņojuma struktūra – CBAM

  Quarterly Report structure (XLS format)

   

   

  12.06.2024.


  Plašāka informācija par XML faila izveidi, struktūru un XML failu paraugi pieejami Eiropas Komisijas tīmekļvietnes sadaļā CBAM – Where to report, pie tēmas “Quarterly Report”.
     
 2. Izvēlnes poga  “Create using Previous Report” (izveidot, izmantojot iepriekšējo ziņojumu) – tiek izveidots OIM ziņojums, izmantojot kādu no iepriekšējā perioda OIM ziņojumiem. 

Papildu informāciju par:

 • OIM piemērošanu, ceturkšņa ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu iespējams saņemt, zvanot pa tālruņiem +37167121123, +37167121124+37167121125+37167121126 un +37167121127;
 • darbībām, kas veicamas EDS tiesību pārvaldniekam, lai iegūtu piekļuvi ES sistēmai “Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM/CBAM)”, iespējams saņemt, zvanot pa tālruni +37167120456.

Importētājam līdz 2026. gada 1. janvārim ir jāiegūst atzītā OIM deklarētāja statuss. No šī datuma ES muitas teritorijā preces varēs importēt tikai atzītais OIM deklarētājs. Status ir derīgs visā ES. Statusu varēs pieprasīt no 2024. gada 31. decembra.

Statusa iegūšanas nosacījumi:

 • pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību dalībvalstī;
 • pieteikuma iesniedzējam nav nenokārtotu nodokļu parādu, nav nopietnu vai atkārtotu muitas vai nodokļu tiesību aktu pārkāpumu piecu gadu laikā;
 • pieteikuma iesniedzējs ir ievērojis OIM regulas noteikumus, piemēram, pārejas periodā ir ziņojis prasītajā veidā.

Detalizētāk kritērijus OIM deklarētāja statusa saņemšanai skatīt Regulas (ES) Nr. 2023/956  5. pantā.

OIM deklarētājam ir jāiegūst maksas OIM emisiju sertifikāti. Nepieciešamo OIM sertifikātu skaitam jāatbilst emisijām, kas rodas no preču ražošanas. Viens sertifikāts atbilst vienai tonnai importētajās precēs iegulto emisiju. Iegādājamo sertifikātu skaits nav ierobežots. Sertifikāti tiks tirgoti EK centrālajā platformā, un tie tiks automātiski reģistrēti OIM deklarētāja kontā. OIM deklarētāja kontā jābūt sertifikātu skaitam, kas atbilst vismaz 80 procentiem no ceturksnī importēto preču emisiju daudzuma. Trūkstošie sertifikāti jāiegūst OIM deklarētāja gada deklarācijas iesniegšanas termiņā.

OIM sertifikāta cena tiks aprēķināta atbilstoši ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) nedēļas vidējās izsoles cenai. 2023. gada pavasarī viena emisijas sertifikāta cena bija ap 85-90 eiro.

Noteiktos apstākļos EK varēs atpirkt no OIM deklarētāja neizmantotos OIM emisiju sertifikātus.

Līdz katra gada 31. maijam un pirmo reizi 2027. gadā par 2026. gadu ikvienam atzītajam OIM deklarētājam jāiesniedz OIM deklarācija par iepriekšējo kalendāro gadu.

OIM deklarācijā būs jānorāda importētās preces un emisijas, OIM sertifikātu skaits u.c. informācija.

12.01.2024. semināra videoieraksts

Papildu informāciju un skaidrojošos materiālus par oglekļa ievedkorekcijas mehānisms aicinām skatīt Komisijas tīmekļvietnē.   

Eiropas Komisijas sagatavotais dokuments:  

Lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju starp trešo valstu ražotājiem un importētājiem (vai to pārstāvjiem), Eiropas Komisija ir izveidojusi Excel veidni, kas ļauj noteikt iegultās emisijas OIM precēs saskaņā ar metodiku, kas noteikta Īstenošanas regulā (ES) 2023/1773[1].

Veidne nodrošina, ka aprēķinos tiek ņemtas vērā visas attiecīgās avotu plūsmas un emisiju avoti, elektroenerģijas patēriņš, kā arī attiecīgie prekursori. Veidne pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en, kā arī šeit:  


[1] Komisijas 2023. gada 17. augusta Īstenošanas regula (ES) 2023/1773, ar ko nosaka noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 saistībā ar ziņošanas pienākumiem attiecībā uz oglekļa ievedkorekcijas mehānismu pārejas laikā  

 1. 2023. gada 10. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/956, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu.
 2. 2023. gada 17. augusta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1773, ar ko nosaka noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 saistībā ar ziņošanas pienākumiem attiecībā uz oglekļa ievedkorekcijas mehānismu pārejas laikā.