Preču izcelsme

 Publicēts: 25.09.2020. 15.04


Apakšsadaļu izvēlne

Starptautiskajā tirdzniecībā preču izcelsme ir preču valstspiederība. Preču valstspiederību ir nepieciešams noteikt, lai precēm varētu piemērot attiecīgos ievedmuitas nodokļus un citus maksājumus, kā arī jebkurus tām piemērojamos ierobežojumus un saistības. Ir divu veidu preču izcelsme – nepreferenciālā un preferenciālā preču izcelsme.

Nepreferenciālā preču izcelsme tiek izmantota, lai:

 • piemērotu kopējo muitas tarifu, izņemot preferenciālos tarifa pasākumus;
 • piemērotu pasākumus, kas nav tarifa pasākumi un kas paredzēti Eiropas Savienības noteikumos, kuri reglamentē ar preču tirdzniecību saistītas īpašas jomas;
 • piemērotu citus Eiropas Savienības pasākumus attiecībā uz preču izcelsmi.

Nepreferenciālo preču izcelsmi nosaka, piemēram, dažādu kvantitatīvo ierobežojumu, antidempinga nodokļu, nepreferenciālo tarifa kvotu, kā arī statistikas un kopējās lauksaimniecības politikas u.c. pasākumu piemērošanas nolūkos.

Preferenciālā preču izcelsme tiek izmantota, lai gūtu priekšrocības (samazinātas ievedmuitas tarifa likmes) no:

 • preferenciālajiem tarifa pasākumiem, kas iekļauti nolīgumos, kurus Eiropas Savienības ir noslēgusi ar dažām valstīm, teritorijām vai to grupām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības muitas teritorijas;
 • preferenciālajiem tarifa pasākumiem, kurus Eiropas Savienība attiecībā uz dažām valstīm, teritorijām vai to grupām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības muitas teritorijas, ir noteikusi vienpusēji. 

 Nepreferenciāla preču izcelsme


 • Nepreferenciālo izcelsmi reglamentējošie normatīvie akti un izmaiņas no 01.05.2016. 
  • SAĪSINĀJUMI

   SMK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss;
   KMK – Padomes  1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi – Kopienas Muitas kodekss;
   DA – Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES)  Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem;
   ĪA – Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu;
   2454/93 – Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi;

    

   KORELĀCIJAS TABULA

    

   LĪDZ 30.04.2016.
    

   NO 01.05.2016.

   KMK 22.-26.pants

   SMK 59.-63.pants

   Darbības joma – 22.pants

   Darbības joma – 59.pants

   Pilnībā iegūti produkti – 23.pants

   Pilnībā iegūti produkti – 60.pants,

   DA 31.pants

   Izcelsmes iegūšana (preces, kuru ražošanā iesaistīta vairāk nekā viena valsts) – 24.pants

   Izcelsmes iegūšana (preces, kuru ražošanā iesaistīta vairāk nekā viena valsts) – 60.pants,

    

   DA 32.pants un 22-01 pielikums

   Pārstrādes darbības, kas nav ekonomiski pamatotas – 25.pants

   Pārstrādes darbības, kas nav ekonomiski pamatotas – DA 33.pants

   Izcelsmes apliecinājuma uzrādīšana – 26.pants

   Izcelsmes apliecinājums – 61.pants

   -

   Pilnvaru deleģēšana – 62.pants

   -

   Īstenošanas pilnvaru piešķiršana – 63.pants

   2454/93 35.-65.pants

   DA 31.-36.pants

   ĪA 57.-59.pants

   Apstrāde vai pārstrāde, kas dod izcelsmi – 35.-40.pants

   -

   Īstenošanas noteikumi par rezerves daļām – 41.-46.pants

   DA 35.pants

   Noteikumi par vispārējiem izcelsmes sertifikātiem – 47.-54.pants

   -

   Nav reglamentēti noteikumi par trešajās valstīs izsniegtiem vispārējiem izcelsmes sertifikātiem, jo tie nerada tiesisko paļāvību, kā arī nav ietverta apakšiedaļa par dalībvalstīs izsniegtu sertifikātu parametriem un izsniegšanas kārtību

   Īpaši noteikumi un izcelsmes sertifikāts produktiem, uz kuriem attiecas īpašs nepreferenciāls ievešanas režīms – 55.-62.pants

   ĪA 57.pants

   Administratīvā sadarbība īpašā nepreferenciālā ievešanas režīma ietvaros – 63.-65.pants

   Administratīvā sadarbība īpašā nepreferenciālā ievešanas režīma ietvaros – ĪA 58.,59.pants

   -

   Minimālās darbības – DA 34.pants

   -

   Neitrāli elementi – DA 36.pants

    

   Pēc jaunās Eiropas Savienības (turpmāk – Savienības) muitas likumdošanas spēkā stāšanās būtiskākās izmaiņas nepreferenciālās preču izcelsmes jomā ir saistītas ar preču izcelsmes apliecināšanu Savienībā – SMK, DA un ĪA neparedz Savienībā izsniegta nepreferenciālā sertifikāta formu. Regulējums attiecībā uz preču izcelsmes noteikšanas metodēm eksportējamai produkcijai nav noteikts. SMK, DA un ĪA tiesību normas nepreferenciālās izcelsmes jomā vairāk vērstas uz importu Savienībā, tas izriet no SMK 59.panta, kurā reglamentēta nepreferenciālās izcelsmes darbības joma, respektīvi, noteikts kādos gadījumos nosaka nepreferenciālo preču izcelsmi. Salīdzinājumam – KMK 22.pantā ietverta norma, ka nepreferenciālo izcelsmi nosaka [..] lai sagatavotu un izdotu izcelsmes sertifikātus; SMK 59.pantā šādas tiesību normas nav.

   Ņemot vērā to, ka nepreferenciālais sertifikāts nerada tiesisko paļāvību un tirdzniecības politikas pasākumu īstenošanai nepreferenciālo preču izcelsme ir jānosaka Savienībā, muitas likumdošanā nav ietvertas tiesību normas attiecībā uz nepreferenciālās izcelsmes apliecinājuma aizpildīšanu, kā arī importēšanas brīdī tirdzniecības politikas pasākumu īstenošanas nolūkā muitas iestāde nosaka preču nepreferenciālo izcelsmi un tās noteikšanai komersantam nepieciešamības gadījumā ir jāsniedz papildu informācija par importētās preces izcelsmi vai šaubu situācijās (nepietiekamas informācijas gadījumā) importēšanas brīdī preces tiek laistas brīvā apgrozībā pret drošības naudu.

   DA 34.pantā arī nepreferenciālās izcelsmes noteikšanas nolūkā paredzētas minimālās darbības, kas netiek uzskatītas par būtisku ekonomiski pamatotu pārstrādi vai apstrādi izcelsmes piešķiršanas nolūkos.

 • Anketas nepreferenciālās izcelsmes pamatošanai

Preferenciāla preču izcelsme

Lai pārliecinātos par to, vai tirdzniecībā ar kādu konkrētu valsti ir piemērojami preferenciālie tarifa pasākumi, ir izveidots valstu saraksts, kurā ir apkopota informācija par tirdzniecības režīmiem, normatīvajiem aktiem un atvieglojumu piemērošanai nepieciešamajiem preču izcelsmi vai statusu apliecinošajiem dokumentiem.
 • Vispārējā priekšrocību sistēma
  • No 2017.gada 1.janvāra Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) piemērošanai VPS saņēmējvalstīs pakāpeniski tiek ieviesta reģistrēto eksportētāju sistēma (turpmāk – REX), kas nozīmē, ka preču izcelsme tiek apliecināta ar paziņojumu par izcelsmi. Paziņojumu par izcelsmi var sagatavot:

   • REX datubāzē reģistrēts eksportētājs;
   • jebkurš eksportētājs (nav obligāti būt reģistrētām REX datubāzē), ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 6 000 euro.


   ĪA 99.pantā noteikts, ka paziņojuma par izcelsmi derīguma termiņš ir divpadsmit mēneši no sagatavošanas datuma.

   VPS saņēmējvalstīm paredzēts pārejas periods, t.i., tām tiek dota iespēja sākt lietot REX sistēmu vēlākais no 2020.gada 30.jūnija.
   Papildu informācija par REX sistēmu ir pieejama apakšsadaļā “Reģistrēto eksportētāju sistēma – REX”.


   Imports Savienībā


   No 2017.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam VPS ietvaros apliecināt preču izcelsmi iespējams gan ar paziņojumu par izcelsmi, gan sertifikātu Form A vai rēķindeklarāciju.

   REX sistēmas piemērošanai Eiropas Komisijas izveidotā un uzturētā centrālā REX datubāze tiks sasaistīta ar Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS), tādējādi pārbaudot, vai REX numurs ir norādīts korekti.


   Importa muitas deklarācijas aizpildīšana


   Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa deklarāciju funkcionalitāte ir sasaistīta ar REX sistēmu, tādējādi nodrošinot automātiskas reģistrēto eksportētāju numura (turpmāk - REX numurs) pārbaudes importa muitas deklarācijā.

   REX numura pārbaudes notiek, ja deklarācijai ir piemērota viena no uzskaitītajām importa procedūrām: 40, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 53, 61, 63 vai 68.

   Uz REX numura pārbaudēm attiecas šādi izcelsmes dokumenti, kuri jānorāda 44.2.1. ailē “Izcelsmes noteikumu dokumenti”: C100, U164, U165, U166 un U167.

   Izcelsmes dokumentu kodi:

   C100 – REX  datu bāzē reģistrēta eksportētāja numurs; U164 – paziņojums par izcelsmi, kuru sagatavojis REX datu bāzē reģistrēts eksportētājs sūtījumam līdz 6000 euro; U165 – paziņojums par izcelsmi, kuru sagatavojis REX datu bāzē reģistrēts eksportētājs sūtījumam virs 6000 euro; U166 – paziņojums par izcelsmi, kuru sagatavojis nereģistrēts eksportētājs, sūtījumam līdz 6000 euro; U167 – aizstājējpaziņojums par izcelsmi, kuru sagatavojis nereģistrēts eksportētājs. (Pārsūtot sūtījumu, kas vēl nav laists brīvā apgrozībā un atrodas muitas kontrolē, ir iespēja sākotnējo paziņojumu par izcelsmi aizstāt ar vienu vai vairākiem aizstājējpaziņojumiem. Ja sūtījums tiek pārsūtīts uz citu vietu Savienībā, tad pārsūtītājs var nebūt reģistrēts arī, ja sūtījuma vērtība pārsniedz 6 000 EUR; šādā gadījumā aizstājējpaziņojumam jāpievieno sākotnējā VPS saņēmējvalstī sagatavotā paziņojuma par izcelsmi kopija.)


   REX sistēma un VPS saņēmējvalstis


   Pāreja uz REX sistēmu VPS saņēmējvalstīs notiks līdz 2020.gada 30.jūnijam – līdz šim datumam visām VPS saņēmējvalstīm ir jāievieš REX sistēma.

   VPS kumulācijas ietvaros REX datubāzē nepieciešams reģistrēties tikai tiem Eiropas Savienības komersantiem, kuri eksportē preces (izejvielas) uz VPS saņēmējvalstīm pārstrādes veikšanai un kuru sūtījumu vērtība pārsniedz 6000 EUR. Ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 6000 EUR, paziņojumu par izcelsmi var sagatavot jebkurš eksportētājs.

   Eiropas Komisija ir informējusi, ka VPS saņēmējvalstīm REX sistēmas piemērošana ir jāuzsāk saskaņā ar norādītajiem termiņiem:

   • ar 2017.gada 1.janvāri – Angolai, Austrumtimorai, Burundi, Butānai, Centrālāfrikas Republikai, Čadai, Dienvidsudānai, Džibuti, Ekvatoriālajai Gvinejai, Etiopijai, Gvinejai Bisavai, Indijai, Jemenai, Kenijai, Kiribati, Komoru salām, Kongo, Kongo Demokrātiskajai Republikai, Kuka Salām, Laosai, Libērijai, Mali, Mikronēzijai, Nauru, Nepālai, Niue, Pakistānai, Santome un Prinsipi, Sjerraleonei, Somālijai, Togo, Tongai, Tuvalu, Zambijai un Zālamana Salām;
   • ar 2018.gada 1.janvāri – Afganistānai, Armēnijai, Bolīvijai, Eritrejai, Ganai, Gambijai, Gvinejai, Kotdivuārai, Malāvijai, Mjanmai, Mozambikai, Nigērai, Ruandai, Sīrijai, Sudānai, Svazilendai, Šrilankai, Tanzānijai;
   • ar 2019.gada 1.janvāri – Bangladešai, Beninai, Burkinafaso, Filipīnām, Haiti, Indonēzijai, Kaboverdei, Kambodžai, Kirgizstānai, Lesoto, Madagaskarai, Mauritānijai, Mongolijai, Nigērijai, Paragvajai, Samoa, Senegālai, Tadžikistānai, Ugandai, Uzbekistānai, Vanuatu, Vjetnamai.

    


   Pārejas periods valstīm, kuras ir uzsākušas REX sistēmas piemērošanu

   Pārejas periodā, kas ir 12 mēneši no datuma, kurā VPS saņēmējvalsts uzsāk eksportētāju reģistrāciju REX datubāzē (attiecīgi no 01.01.17., 01.01.18., vai 01.01.19.), kompetentās VPS saņēmējvalstu iestādes turpina izdot Form A sertifikātus tiem eksportētājiem, kuri vēl nav reģistrēti REX sistēmā.

    

    

   Ja pēc pārejas perioda beigām attiecīgā valsts konstatē, kas šis laiks nav bijis pietiekams, lai pilnībā pārietu uz REX sistēmu, tā var lūgt vēl 6 mēnešu pārejas perioda pagarinājumu. Pēc pārejas perioda beigām vienīgais izcelsmi apliecinošais dokuments ir paziņojums par izcelsmi. 

   Eiropas Savienības 2018.gada 26.jūnija Oficiālajā Vēstnesī C222 ir publicēts Paziņojums importētājiem par reģistrēto eksportētāju sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības vispārējās preferenču sistēmas satvarā attiecībā uz valstīm, kurām ir beidzies pārejas periods vai kuras vispār nav uzsākušas REX sistēmas piemērošanu.


   Pārskats par REX sistēmas piemērošanu VPS saņēmējvalstīs

   VPS saņēmējvalsts

   Pārejas perioda sākums

   REX sistēmas piemērošanas datums

   Pārejas perioda beigas

   Izcelsmi apliecinošie dokumenti, pamatojoties uz kuriem iespējams piemērot VPS preferences

   Afganistāna

   01.01.2018.

   29.03.2019.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Angola

   01.01.2017.

   25.04.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Armēnija

   01.01.2018.

   01.01.2018.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

    

   Austrumtimora

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   30.06.2018.

   -

   Bangladeša

   01.01.2019.

   01.01.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Benina

   01.01.2019.

   19.11.2019.

   31.12.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Bolīvija

   01.01.2018.

   08.05.2018.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Burkinafaso

   01.01.2019.

   netiek piemērota

   30.06.2020.

   Form A, rēķindeklarācija*

   Burundi

   01.01.2017.

   27.07.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Butāna

   01.01.2017.

   01.01.2017.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Centrālāfrikas Republika

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   31.12.2017.

   -

   Čada

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   30.06.2018.

   -

   Dienvidsudāna

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   31.12.2017.

   -

   Džibuti

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   31.12.2017.

   -

   Ekvatoriālā Gvineja

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   30.06.2018.

   -

   Eritreja

   01.01.2018.

   19.06.2019.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Etiopija

   01.01.2017.

   07.03.2017.

   31.12.2017.

   Paziņojums par izcelsmi

   Filipīnas

   01.01.2019.

   28.05.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Gambija

   01.01.2018.

   08.10.2019.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Gvineja

   01.01.2018.

   18.05.2019.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Gvineja Bisava

   01.01.2017.

   05.12.2017.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Haiti

   01.01.2019.

   netiek piemērota

   31.12.2019.

   -

   Indija

   01.01.2017.

   01.01.2017.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Indonēzija

   01.01.2019.

   20.11.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Jemena

   01.01.2017.

   09.06.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Kaboverde

   01.01.2019.

   12.02.2020.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Kambodža

   01.01.2019.

   01.01.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Kenija

   01.01.2017.

   01.01.2017.

   31.12.2017.

   Paziņojums par izcelsmi

   Kirgizstāna

   01.01.2019.

   12.02.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Kiribati

   01.01.2017.

   04.04.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Komoru Salas

   01.01.2017.

   06.01.2017.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Kongo

   01.01.2017.

   28.03.2019.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Kongo Demokrātiskā Republika

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   30.06.2018.

   -

   Kuka Salas

   01.01.2017.

   17.04.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Laosa

   01.01.2017.

   01.01.2017

   31.12.2017.

   Paziņojums par izcelsmi

   Lesoto

   01.01.2019.

   17.09.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Libērija

   01.01.2017.

   01.10.2019.

   31.12.2017.

    Paziņojums par izcelsmi

   Madagaskara

   01.01.2019.

   25.02.2020.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Malāvija

   01.01.2018.

   01.01.2018.

   31.12.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Mali

   01.01.2017.

   22.06.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Mauritānija

   01.01.2019.

   21.01.2020.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Mikronēzija

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   31.12.2017.

   -

   Mjanma

   01.01.2018.

   01.01.2018.

   31.12.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Mongolija

   01.01.2019.

   24.12.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Mozambika

   01.01.2018.

   28.12.2018.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Nauru

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   31.12.2017.

   -

   Nepāla

   01.01.2017.

   01.01.2017.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Nigēra

   01.01.2018.

   16.01.2020.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Nigērija

   01.01.2019.

   21.03.2019.

   31.12.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Niue

   01.01.2017.

   28.06.2017.

   31.12.2017.

   Paziņojums par izcelsmi

   Pakistāna

   01.01.2017.

   06.03.2017.

   31.12.2017.

   Paziņojums par izcelsmi

   Ruanda

   01.01.2018.

   07.03.2018.

   31.12.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Samoa

   01.01.2019.

   netiek piemērota

   31.12.2019.

   -

   Santome un Prinsipi

   01.01.2017.

   29.06.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Senegāla

   01.01.2019.

   01.01.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Sīrija

   01.01.2018.

   netiek piemērota

   31.12.2018.

   -

   Sjerraleone

   01.01.2017.

   16.08.2018.

   31.12.2017.

   Paziņojums par izcelsmi

   Somālija

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   31.12.2017.

   -

   Sudāna

   01.01.2018.

   21.01.2020.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Šrilanka

   01.01.2018.

   01.01.2018.

   30.06.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Tadžikistāna

   01.01.2019.

   netiek piemērota

   30.06.2020.

   Form A, rēķindeklarācija*

   Tanzānija

   01.01.2018.

   14.06.2018.

   31.12.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Togo

   01.01.2017.

   27.07.2018.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Tonga

   01.01.2017.

   netiek piemērota

   30.06.2018.

   -

   Tuvalu

   01.01.2017.

   03.10.2018.

   31.12.2017.

   Paziņojums par izcelsmi

   Uganda

   01.01.2019.

   01.01.2019.

   31.12.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Uzbekistāna

   01.01.2019.

   01.01.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Vanuatu

   01.01.2019.

   01.01.2019.

   31.12.2019.

   Paziņojums par izcelsmi

   Vjetnama

   01.01.2019.

   01.01.2019.

   30.06.2020.

   Paziņojums par izcelsmi, Form A, rēķindeklarācija*

   Zālamana Salas

   01.01.2017.

   20.09.2017.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   Zambija

   01.01.2017.

   01.01.2017.

   30.06.2018.

   Paziņojums par izcelsmi

   *rēķindeklarācijas par sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 6000 euro

   Papildu informācija par REX sistēmas VPS saņēmējvalstīm un cita noderīga informācija (angļu valodā) ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā The Registered Exporter System.


   Eksports no Savienības


   No 2017.gada 1.janvāra dalībvalstu muitas dienesti sāk reģistrēt eksportētājus, no 2018.gada 1.janvāra kumulācijas nolūkā vairāk netiek izdoti sertifikāti EUR.1

   Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, eksportējot preces uz VPS saņēmējvalsti pārstrādei VPS kumulācijas ietvaros, preču (izejvielu) izcelsme ir jāapliecina ar paziņojumu par izcelsmi – ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 6 000 euro, paziņojumu par izcelsmi var sagatavot jebkurš eksportētājs; ja sūtījuma vērtība pārsniedz 6 000 euro, tad eksportētājam ir jābūt reģistrētam REX datubāzē.

   Savukārt, pārsūtot sūtījumu, kas vēl nav laists brīvā apgrozībā un atrodas muitas kontrolē, uz kādu citu vietu Savienībā, Norvēģijā vai Šveicē, ir iespēja sākotnējo paziņojumu par izcelsmi aizstāt ar vienu vai vairākiem aizstājējpaziņojumiem. Lai sagatavotu aizstājējpaziņojumu, pārsūtītājam jābūt reģistrētam, ja sūtījuma vērtībā sākotnējā paziņojumā pārsniedz 6 000 euro. Tomēr, ja sūtījums tiek pārsūtīts uz citu vietu Savienībā, tad pārsūtītājs var nebūt reģistrēts arī, ja sūtījuma vērtība pārsniedz 6 000 euro, šādā gadījumā aizstājējpaziņojumam jāpievieno sākotnējā VPS saņēmējvalstī sagatavotā paziņojuma par izcelsmi kopija. Šāda iespēja nav paredzēta, pārsūtot sūtījumu uz Norvēģiju vai Šveici.


   Par izmaiņām Vispārējās preferenču sistēmas saņēmējvalstu sarakstā 2019.gadā  


   Ar 2019.gada 1.janvāri Paragvaja, Kotdivuāra, Svazilenda un Gana tiek svītrotas no Vispārējās preferenču sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstu saraksta[1].

   VPS kritērijiem atbilstoša valsts saņem tarifa preferences, ja vien Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas to nav klasificējusi kā valsti ar augstiem vai vidēji augstiem ienākumiem vai tai nav preferenciālās tirgus piekļuves režīms, kas nodrošina tādas pašas vai labākas tarifa preferences kā šī sistēma[2].

   Ņemot vērā to, ka Pasaules Banka ir klasificējusi Paragvaju kā valsti ar vidēji augstiem ienākumiem, bet Kotdivuāra, Svazilenda un Gana no 2016.gada piemēro citus preferenciālās tirgus piekļuves režīmus, minētās valstis tiek svītrotas no VPS saņēmējvalstu saraksta.


   [1] Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2018/148 (2017.gada 27.septembris), ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

   [2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regulas (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.732/2008, 4.pants


   Par izmaiņām Vispārējās preferenču sistēmas saņēmējvalstu sarakstā 2018.gadā  


   Ar 2018.gada 1.janvāri Ukraina tiek svītrota no Vispārējās preferenču sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstu saraksta[1].

   VPS kritērijiem atbilstoša valsts saņem tarifa preferences, ja vien Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas to nav klasificējusi kā valsti ar augstiem vai vidēji augstiem ienākumiem vai tai nav preferenciālās tirgus piekļuves režīms, kas nodrošina tādas pašas vai labākas tarifa preferences kā šī sistēma[2].

   Ņemot vērā to, ka Ukraina no 2016.gada 1.janvāra piemēro Asociācijas nolīgumā[3] paredzēto preferenciālo tirdzniecības režīmu, kas nodrošina labākas tarifu preferences, tā tiek svītrota no VPS saņēmējvalstu saraksta.

   VPS tarifa preferences Ukrainas precēm, kuru izcelsme apliecināta ar Form A sertifikātiem, tiks piemērotas līdz 2017.gada 31.decembrim. No 2018.gada 1.janvāra Ukrainas izcelsmes apliecināšanai un preferenciālās ievedmuitas nodokļa likmes piemērošanai nepieciešams atbilstoši Asociācijas nolīguma nosacījumiem izsniegts sertifikāts EUR.1 vai faktūrrēķina deklarācija.


   [1] Komisijas 2016.gada 5.decembra Deleģētā regula (ES)2017/217, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

   [2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regula (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.732/2008, 4.pants

   [3] Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses


   Par izmaiņām Vispārējās preferenču sistēmas saņēmējvalstu sarakstā 2017.gadā


   Ar 2017.gada 1.janvāri Fidži, Irāka, Māršala Salas, Gruzija un Kamerūna tiek svītrotas no Vispārējās preferenču sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstu saraksta[1].

   VPS kritērijiem atbilstoša valsts saņem tarifa preferences, ja vien Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas to nav klasificējusi kā valsti ar augstiem vai vidēji augstiem ienākumiem vai tai nav preferenciālās tirgus piekļuves režīms, kas nodrošina tādas pašas vai labākas tarifa preferences kā šī sistēma[2].

   Ņemot vērā to, ka Fidži, Irāku un Māršala Salas Pasaules Banka ir klasificējusi kā valstis ar vidēji augstiem ienākumiem, bet Gruzija un Kamerūna no 2014.gada piemēro citus preferenciālās tirgus piekļuves režīmus, minētās valstis tiek svītrotas no VPS saņēmējvalstu saraksta.

   Papildus informējam, ka pievienotajā tabulā norādītajām VPS saņēmējvalstīm laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim tiek apturētas tarifa preferences attiecībā uz šādiem produktiem[3]:

   Valsts

   Sadaļa[4]

   Apraksts

   Indija

   S-5

   Minerālprodukti

   S-6a

   Neorganiskie un organiskie ķīmiskie savienojumi

   S-11a

   Tekstils

   S-14

   Pērles un dārgmetāli

   S-15a

   Dzelzs, tērauds un dzelzs un tērauda izstrādājumi

   S-15b

   Parastie metāli (izņemot dzelzi un tēraudu), parasto metālu izstrādājumi (izņemot dzelzs un tērauda izstrādājumus)

   S-17b

   Mehāniskie transportlīdzekļi, velosipēdi, gaisa kuģi un kosmosa kuģi, kuģi un laivas

   Indonēzija

   S-1a

   Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot zivis

   S-3

   Dzīvnieku vai augu eļļas, tauki un vaski

   Kenija

   S-2a

   Veģetējoši augi un puķkopības produkti

   Ukraina

   S-17a

   Dzelzceļa un tramvaju ritošais sastāvs un ražojumi

   S-3

   Dzīvnieku vai augu eļļas, tauki un vaski


   [1] Komisijas 2015.gada 28.augusta Deleģētā regula (ES) 2015/1979, ar ko groza  II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

   [2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regula (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.732/2008, 4.pants

   [3] Komisijas 2016.gada 8.marta Īstenošanas regula (ES) 2016/330, ar ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu attiecībā uz dažām VPS sadaļām 2017.-2019.gadā aptur dažu VPS saņēmējvalstu tarifa preferences

   [4] Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regula (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.732/2008, 2.panta j) punkts

 • Asociācijas nolīgums starp ES un Eiropas Atomenerģijas kopienu - no vienas, un Kosovu - no otras puses
  • VID Muitas pārvalde informē, ka no 2016.gada 1.aprīļa stājas spēkā un tiek piemērots Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (turpmāk – Nolīgums). Nolīgums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2016.gada 16.martā Nr.L 71.

   Izcelsmes noteikumi saskaņā ar Nolīguma III protokola “Par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi”” 1.pantu regulēti ar Reģionālās konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (turpmāk – Reģionālā konvencija).

   Reģionālajā konvencijā paredzēts, ka preču izcelsmi apliecina ar:

   - sertifikātu EUR.1;
   - atzītā eksportētāja sagatavotu rēķindeklarāciju (AED);
   - jebkura eksportētāja sagatavotu rēķindeklarāciju sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 6 000 euro (ED).

   Līdz ar Nolīguma spēkā stāšanos, importējot Eiropas Savienības izcelsmes preces Kosovā, tām paredzētas tarifu preferences, tādējādi, eksportējot šīs preces no Eiropas Savienības, tām ir iespējams noformēt izcelsmi apliecinošo dokumentu.
 • Saistošā izziņa par izcelsmi 
  • Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – SMK), ko piemēro no 2016.gada 1.maija, 33.pantu, muitas dienesti pēc pieteikuma iesniegšanas pieņem lēmumus, kas attiecas uz saistošu informāciju par izcelsmi (SII lēmumi).

   Saistošā informācija par izcelsmi ir Eiropas Savienībā saistošs lēmums vienīgi attiecībā uz preču izcelsmi un tikai attiecībā uz precēm, par kurām muitas formalitātes ir pabeigtas pēc dienas, kad lēmums ir stājies spēkā.

   SII lēmums ir spēkā trīs gadus no dienas, kad tas stājas spēkā, tomēr jāņem vērā, ka, lai piemērotu SII lēmumu saistībā ar konkrētu muitas procedūru, lēmuma turētājam jāspēj pierādīt, ka attiecīgās preces un apstākļi, kas nosaka izcelsmes iegūšanu, visādā ziņā atbilst lēmumā aprakstītajām precēm un apstākļiem. Tas nozīmē, ka SII lēmuma turētājam jānodrošina, ka šajā laika posmā netiks mainīti apstākļi, pamatojoties uz kuriem SII lēmumā norādītajai precei tika piešķirta izcelsme.

   Papildus norādām, ka SII lēmums neatbrīvo no preces izcelsmes apliecinājuma iesniegšanas – pamatojoties uz SII lēmumu, nevar, piemēram, piemērot preferenciālo ievedmuitas tarifa likmi.

   Saskaņā ar Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 (turpmāk – Regula Nr.2015/2446) attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 19.panta nosacījumiem, pieteikumu lēmumam par saistošo izziņu par izcelsmi, visus pavaddokumentus un pamatojošos dokumentus iesniedz kompetentajam muitas dienestam dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību, vai kompetentajam muitas dienestam dalībvalstī, kurā attiecīgā izziņa tiks izmantota.

   Regulas Nr.2015/2446 A pielikuma “Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem” III sadaļā “Pieteikums un lēmums, kas attiecas uz saistošu izziņu par izcelsmi” ir norādīti tie dati, kurus nepieciešams sniegt, lai kompetentais muitas dienests varētu lemt par SII lēmuma pieņemšanu. Galvenie pieteikumā norādāmie dati ir juridiskais pamats SMK 59. un 64.panta nolūkos, preču sastāvs un pārbaudes metodes tā noteikšanai, informācija, kas ļauj noteikt izcelsmi (izmantotie materiāli un to izcelsme, klasifikācija, atbilstošo vērtību un apstākļu apraksts, precīzi piemērots izcelsmes noteikums), kā arī ražotāja cena, ja tas vajadzīgs izcelsmes noteikšanai.

   Saskaņā ar Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 16.panta nosacījumiem, pieteikums lēmumam par saistošu izziņu par izcelsmi attiecas tikai uz vienu preču veidu un uz vienu apstākļu kopumu izcelsmes noteikšanai, savukārt 18.pants paredz, ka SII lēmumu sagatavo, izmantojot 12-02.pielikumā iekļauto veidlapu.

   SII lēmumu sagatavo Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde.      

 • Par tirdzniecību ar Vjetnamu
  • Par tirdzniecību ar Vjetnamu

   2020. gada 1. augustā stājas spēkā Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (turpmāk – Nolīgums), kas publicēts 2020. gada 12. jūnija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L186.

   Nolīgums nosaka, ka katra Puse samazina vai atceļ muitas nodokļus otras Puses izcelsmes precēm, ievērojot attiecīgos izcelsmes noteikumus[1].
    

   Eksports uz Vjetnamu

   Eiropas Savienības izcelsmes ražojumiem Vjetnamā tiks piemērotas Nolīguma tarifa preferences, iesniedzot paziņojumu par izcelsmi:

   • kuru sagatavojis REX sistēmā reģistrēts eksportētājs vai
   • kuru sagatavojis jebkurš eksportētājs noteiktas izcelsmes preču sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 6000 EUR.


   Eiropas Savienības eksportētāji, kuri plāno uz Vjetnamu eksportēt Nolīguma noteikumiem atbilstošas preces, jau pirms Nolīguma spēkā stāšanās var reģistrēties REX sistēmā.

   Informācija par eksportētāju reģistrēšanu REX sistēmā ir pieejama šīs sadaļas atvērumā Reģistrēto eksportētāju sistēma REX Eiropas Savienības eksportētājiem.    

   Eksportētāji, kuri jau ir reģistrēti REX sistēmā, lai gūtu labumu no citiem preferenču nolīgumiem, izmanto tiem jau piešķirto REX numuru.

   Imports Eiropas Savienībā

   Vjetnamas izcelsmes ražojumiem Eiropas Savienībā tiks piemērotas Nolīguma tarifa preferences, iesniedzot šādus izcelsmi apliecinošos dokumentus:

   • sertifikātu EUR.1 vai
   • izcelsmes deklarāciju noteiktas izcelsmes preču sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 6000 EUR.

   Noformējot importa muitas deklarāciju, norādāma šāda informācija:

   • datu elementā 4/17 - kods “300”;
   • datu elementā 5/16 - preferenciālās izcelsmes valsts kods “VN”;
   • datu elementā 2/3 - attiecīgais kods:
    • “N954”, ja iesniegts sertifikāts EUR.1;
    • “U162”, ja iesniegta izcelsmes deklarācija.

    

    Papildus norādām, ka līdz ar Nolīguma spēkā stāšanos, importējot Vjetnamas izcelsmes preces, līdz 2022. gada 31. jūlijam būs piemērojami divi preferenciālās tirdzniecības režīmi:

    • Nolīgumā paredzētais divpusējais tirdzniecības režīms ar preferences kodu “300”, iesniedzot EUR.1 vai izcelsmes deklarāciju, vai
    • vienpusējais Vispārējās priekšrocību sistēmas tirdzniecības režīms ar preferences kodu “200”, iesniedzot REX paziņojumu par izcelsmi (precēm, kas eksportētas no Vjetnamas līdz 2020. gada 30. jūnijam, iespējams arī Form A sertifikāts).

    [1] Izcelsmes noteikumi ir ietverti Nolīguma 1. protokolā “Par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm”, tajā skaitā izcelsmes kritēriji preferenciālās izcelsmes iegūšanai, kā arī izcelsmi apliecinošo dokumentu noformēšanas un citas prasības.

  • Par tirdzniecību ar Singapūru
   • Saskaņā ar 2019. gada 14. novembra Oficiālajā Vēstnesī L293  publicēto paziņojumu, Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (turpmāk – Nolīgums, publicēts Eiropas Savienības 2019. gada 14. novembra Oficiālajā Vēstnesī L294) tiek piemērots no 2019. gada 21. novembra.

    Nolīguma 2.6. pants nosaka, ka katra puse samazina vai atceļ ievedmuitas nodokļus par precēm, kuru izcelsme ir otrā pusē, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem un pārējām prasībām, kas noteiktas  šā nolīguma 1.protokolā “Par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm” (turpmāk – Protokols).

    Protokola 16. pants nosaka, ka Eiropas Savienības izcelsmes ražojumiem, ko importē Singapūrā, un Singapūras izcelsmes ražojumiem, ko importē Eiropas Savienībā, piemēro šajā Nolīgumā paredzēto preferenciālo tarifa režīmu, pamatojoties uz izcelsmes deklarāciju kuras teksta paraugs ir šī Protokola E pielikumā.

    Izcelsmes deklarāciju var sagatavot:

    • Eiropas Savienībā:
    • atzītais eksportētājs, neatkarīgi no noteiktas izcelsmes preču sūtījumu vērtības. Plašāka informācija par atzītā eksportētāja atļaujām ir pieejama sadaļā “Muita – Preču izcelsme – Preferenciāla preču izcelsme – Atzītā eksportētāja atļaujas iegūšana”;
    • jebkurš eksportētājs par noteiktas izcelsmes preču sūtījumiem, kuru  vērtība nepārsniedz 6000 EUR.
    • Singapūrā – eksportētājs, kas ir reģistrēts kompetentajā iestādē un ir saņēmis unikālo numuru, un atbilst Singapūrā paredzētajām normām attiecībā uz izcelsmes deklarāciju sagatavošanu.

     

    Izcelsmes deklarācija ir derīga divpadsmit mēnešus no dienas, kad eksportētāja puse to izsniegusi, un to sagatavo, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz rēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta.  Ja deklarāciju raksta ar roku, lieto tinti un raksta drukātiem burtiem.

    Eksportējot no Singapūras, izcelsmes deklarāciju sagatavo angliski, bet, eksportējot no Savienības, to var sagatavot vienā no šī protokola E pielikumā norādītajām valodām.

    Izcelsmes deklarāciju izņēmuma kārtā var sagatavot pēc eksportēšanas (“retrospektīvs paziņojums”), ja importētāja puse to uzrāda ne vēlāk kā divus gadus (Savienības gadījumā) vai ne vēlāk kā vienu gadu (Singapūras gadījumā) pēc preču nonākšanas attiecīgajā teritorijā.

  • Par tirdzniecību ar Japānu
   • Par preferenciālu tirdzniecību ar Japānu

    2019.gada 1.februārī stājās spēkā un no šī datuma tiek piemērots Ekonomisko partnerattiecību Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu (turpmāk – Nolīgums), kas publicēts 2018.gada 27.decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.L330.

    Nolīguma 2.8.pantā ir paredzēts preferenciāla tarifa režīms noteiktas izcelsmes precēm. Lai piemērotu šo režīmu, ir jāievēro izcelsmes noteikumi, kas ietverti Nolīguma 3.nodaļā “Izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras”.
    Atbilstoši Nolīguma 3.nodaļas 3.16.pantam, importējot otras Puses izcelsmes preces, preferenciāla tarifa režīmu var piemērot, pamatojoties uz:

    1) eksportētāja sagatavotu paziņojumu par izcelsmi (paziņojuma par izcelsmi teksts ir Nolīguma 3.-D pielikumā, un tas jāaizpilda saskaņā ar zemsvītras piezīmēm, vai
    2) importētāja informētību, ka importētais produkts ir noteiktas izcelsmes produkts.

    Eksportējot noteiktas izcelsmes preces uz Japānu, Eiropas Savienības eksportētāji paziņojumu par izcelsmi aizpilda saskaņā ar Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447[1] 68.panta nosacījumiem, kas paredz:

    1. eksportētāju reģistrēšanu reģistrēto eksportētāju datubāzē REX, ja noteiktas izcelsmes preču sūtījuma vērtība pārsniedz 6000 EUR;
    2. ja noteiktas izcelsmes preču sūtījuma vērtība nepārsniedz 6000 EUR, paziņojumu par izcelsmi var sagatavot arī eksportētājs, kas nav reģistrēts REX sistēmā.

     

    Informācija par eksportētāju reģistrēšanu REX sistēmā ir pieejama šīs sadaļas apakšsadaļā “Reģistrēto eksportētāju sistēma – REX”.

    Importējot Japānas izcelsmes preces Eiropas Savienībā, nav paredzēts sūtījuma vērtības slieksnis, kuru pārsniedzot, Japānas eksportētāja sagatavotajā paziņojumā par izcelsmi obligāti būtu jānorāda Japānas korporatīvais numurs.

    Nolīguma 3.17.panta 5.punkta b) apakšpunktā paredzēta iespēja sagatavot vienu paziņojumu par izcelsmi identisku produktu vairākiem sūtījumiem (multiple shipments) laikposmā, kurš norādīts paziņojumā par izcelsmi. Šis laikposms nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus. Paziņojumā par izcelsmi vairākiem sūtījumiem jābūt norādītiem trīs datumiem:

    1. paziņojuma par izcelsmi sagatavošanas datumam;
    2. sūtījumu laikposma sākumam;
    3. sūtījumu laikposma beigām.

    Paziņojumu par izcelsmi vairākiem sūtījumiem var sagatavot tikai reģistrēts eksportētājs, t.i., importa gadījumā no Japānas paziņojumā par izcelsmi jābūt norādītam Japānas eksportētāja korporatīvajam numuram. Japānas korporatīvais numurs sastāv no 13 cipariem, un to ir iespējams pārbaudīt šajā datu bāzē: http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/en/.

    Noformējot importa muitas deklarāciju secīgajiem sūtījumiem, importa muitas deklarācijas datu elementā 2/3 kopā ar dokumentu kodu “U111” vienmēr jābūt norādītai atsaucei uz sākotnējo paziņojumu par izcelsmi, kā arī jāpievieno sākotnējā paziņojuma par izcelsmi kopija.

    Paziņojums par izcelsmi ir derīgs 12 mēnešus no datuma, kurā tas ir sagatavots, un tam ir jābūt sagatavotam komercdokumentā.

    Noformējot importa muitas deklarāciju, norādāma šāda informācija:

    1. datu elementā 4/17 kods “300”;
    2. datu elementā 5/16 preferenciālās izcelsmes valsts kods “JP”;
    3. datu elementā 2/3 atkarībā no tā, pamatojoties uz kādu informāciju preference tiek piemērota, jānorāda attiecīgais kods:

    • “U110”, ja iesniegts paziņojums par izcelsmi, tā aprakstošajā laukā norādot paziņojuma par izcelsmi numuru;

    • “U111”, ja iesniegts paziņojums par izcelsmi, kurā apliecināta izcelsme identisku produktu vairākiem sūtījumiem, tā aprakstošajā laukā norādot sākotnējā paziņojuma par izcelsmi numuru;

    • “U112”, ja preference tiek pieprasīta, pamatojoties uz importētāja informētību, aprakstošajā laukā ievadot, piemēram, defisi.


    [1] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu


    ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīguma īstenošanas vadlīnijas


  • Par tirdzniecību ar Turciju 
   • Tirdzniecībā starp Eiropas Savienību (turpmāk – ES) un Turciju ir spēkā tālāk minētie tirdzniecības režīmi.


    Muitas ūnija

    Muitas ūnijas izveide ir paredzēta Nolīgumā, ar ko izveido Eiropas Ekonomikas kopienas un Turcijas asociāciju, un kas tiek saukts par Ankaras Nolīgumu. Lai īstenotu Ankaras Nolīgumā paredzēto, 1995.gada 22.decembrī tika pieņemts Eiropas Kopienas un Turcijas Asociācijas Padomes lēmums Nr.1/95 par pēdējo posmu Muitas ūnijas izveidošanā (Oficiālais Vēstnesis (turpmāk – OV) L 35, 13.02.1996.), kura I sadaļas “Brīva preču kustība un tirdzniecības politika” 4.pants paredz, ka līdz ar minētā lēmuma spēkā stāšanos starp ES un Turciju tiek atcelti visi importa un eksporta nodokļi, kā arī citi maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

    Muitas ūnijas nosacījumi attiecas uz rūpniecības un pārstrādātajām lauksaimniecības precēm.

    EK-Turcijas Muitas sadarbības komitejas 2006.gada 26.jūlija Lēmumā Nr.1/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus EK-Turcijas Asociācijas padomes Lēmumam Nr.1/95 (OV L 265, 26.09.2006.), ir ietverti nosacījumi, kas piemērojami preču tirdzniecībai starp abām muitas ūnijas pusēm. Saskaņā ar šo lēmumu, preču statusu apliecina ar kustības sertifikātu A.TR, kuru apstiprina muitas iestāde vai pilnvarotais eksportētājs ar speciālu zīmogu.

    Gadījumos, kad ir nepieciešams pierādīt izcelsmi muitas ūnijā brīvā apgrozībā esošām precēm, kas ar EUR.1, EUR.MED izcelsmes sertifikātiem, rēķindeklarāciju vai rēķindeklarāciju  EUR.MED tiks eksportētas vai izmantotas tādu produktu ražošanā, ko eksportēs uz Paneiropas un Vidusjūras kumulācijas sistēmas valstīm, eksportētājs izsniedz „piegādātāja deklarāciju”, ko izmanto kā izcelsmes pierādījumu.


    Tirdzniecība ar lauksaimniecības precēm

    Tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm reglamentē Eiropas Kopienas un Turcijas Asociācijas Padomes 1998.gada 25.februāra lēmums Nr.1/98 (OV L 86, 20.03.1998.), kas ir grozīts ar EK-Turcijas Asociācijas Padomes  2006.gada 19.decembra Lēmumu 3/2006.

    Izcelsmes noteikumi ir ietverti Lēmuma 3.protokolā, kas paredz, ka šo produktu preferenciālo izcelsmi apliecina ar EUR.1 un EUR-MED izcelsmes sertifikātiem, rēķindeklarācijām vai rēķindeklarācijām EUR-MED. Šiem produktiem ir iespējams piemērot Paneiropas un Vidusjūras valstu kumulācijas sistēmu.

    Aktuālais lauksaimniecības produktu saraksts ir pieejams Eiropas Komisijas publiskā tīmekļa vietnē.

    Lai precīzi piemērotu Kombinētās nomenklatūras kodu, vēršam uzmanību, ka preču klasifikācija Eiropas Savienībā (ES) tiek veikta atbilstoši Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un ikgadējiem grozījumiem tās I pielikumā.


    Tirdzniecība ar ogļu un tērauda produktiem

    Ogļu un tērauda izstrādājumu tirdzniecības režīms izriet no Nolīguma starp Turciju un Nolīguma slēgšanas brīdī pastāvošo Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (OV L 227, 07.09.1996.).

    Šo produktu izcelsmes noteikumi ir ietverti minētā Nolīguma 1.protokolā, kas grozīts ar 2009.gada 24.februāra Apvienotās Komitejas Lēmumu Nr.1/2009, ko pieņem saskaņā ar Nolīgumu par tādu produktu tirdzniecību starp Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Turcijas Republiku, uz kuriem attiecas Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums (OV L 143, 06.06.2009.).

    Nolīguma 1.protokols ir grozīts tā, lai ogļu un tērauda produktiem būtu iespējams piemērot Paneiropas un Vidusjūras valstu kumulācijas sistēmu, un to izcelsmi var apliecināt ar EUR.1, EUR-MED izcelsmes sertifikātiem, rēķindeklarācijām vai rēķindeklarācijām EUR-MED.

    Ņemot vērā to, ka aktuālais ogļu un tērauda produktu saraksts Nolīgumā par tādu produktu tirdzniecību starp Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Turcijas Republiku, uz kuriem attiecas Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums (EOTK), nav publiski pieejams, Eiropas Komisija ir izstrādājusi darba dokumentu Nr. TAXUD/1205/06 - Add.6 - Final – EN (angļu valodā), kurā uzskaitīti produkti, uz kuriem attiecas Nolīgumā paredzētais tirdzniecības režīms un kuru izcelsmi var apliecināt ar EUR.1, EUR-MED izcelsmes sertifikātiem, rēķindeklarācijām vai rēķindeklarācijām EUR-MED.

     

    Lai precīzi piemērotu Kombinētās nomenklatūras kodu, vēršam uzmanību, ka preču klasifikācija Eiropas Savienībā (ES) tiek veikta atbilstoši Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un ikgadējiem grozījumiem tās I pielikumā.

  • Par tirdzniecību ar Kanādu
   • Saskaņā ar 2017.gada 16.septembra Oficiālajā Vēstnesī L238 publicēto paziņojumu, Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (publicēts Eiropas Savienības 2017.gada 14.janvāra Oficiālajā Vēstnesī L11), provizoriski tiek piemērots no 2017.gada 21.septembra.

    CETA 2.4.pants nosaka, ka muitas nodokļi tiek samazināti vai atcelti precēm, kuru izcelsme ir vienas vai otras Puses teritorijā, atbilstoši CETA Protokolā par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām izklāstītajiem noteikumiem (turpmāk – Protokols).

    Protokola 18.pants nosaka, ka Eiropas Savienības izcelsmes ražojumi, importējot tos Kanādā, un Kanādas izcelsmes ražojumi, importējot tos Eiropas Savienībā, gūst labumus no šajā nolīgumā paredzētā preferenciālā tarifa režīma, pamatojoties uz izcelsmes deklarāciju, kuras teksta paraugs ir šī Protokola 2.pielikumā.

    Eiropas Savienības eksportētāji izcelsmes deklarāciju aizpilda saskaņā ar Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 68.panta nosacījumiem, kas paredz eksportētāju reģistrēšanu reģistrēto eksportētāju datubāzē REX, ja noteiktas izcelsmes preču sūtījuma vērtība pārsniedz 6000 EUR. Ja noteiktas izcelsmes preču sūtījuma vērtība nepārsniedz 6000 EUR, izcelsmes deklarāciju var sagatavot arī eksportētājs, kas nav reģistrēts REX sistēmā.

    Eiropas Savienības eksportētāji, kuri plāno uz Kanādu eksportēt CETA Protokolā par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām izklāstītajiem noteikumiem atbilstošas preces, jau pirms CETA līguma piemērošanas var reģistrēties REX sistēmā.

    Informācija par eksportētāju reģistrēšanu REX sistēmā ir pieejama sadaļā Reģistrēto eksportētāju sistēma – REX.

  • Par preferenciālu preču importu no Izraēlas 
   • Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde informē, ka 2012.gada 3.augustā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.C 232 ir publicēts paziņojums importētājiem par preču importu no Izraēlas.

    Iepriekšējā paziņojumā importētājiem, kas 2005.gada 25.janvārī publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tirgus dalībniekiem tika atgādināts, ka uz produktiem, kuri ražoti izraēliešu apmetnēs, kas atrodas teritorijās, kuras Izraēlas pārvaldē ir kopš 1967.gada jūnija, neattiecas saskaņā ar ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumu noteiktais preferenciāla tarifa režīms.

    Jāatgādina, ka saskaņā ar vienošanos starp ES un Izraēlu par ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma 4.protokola īstenošanu no 2005.gada 1.februāra visos preču pārvadājumu sertifikātos EUR.1 un faktūrrēķina deklarācijās, kas izdoti vai sastādīti Izraēlā, norāda tās pilsētas, ciemata vai rūpniecības zonas pasta indeksu un nosaukumu, kurā notikusi ražošana, kas nodrošina izcelsmes statusu. Tas pats attiecas uz visiem preču pārvadājumu sertifikātiem EUR-MED un faktūrrēķina deklarācijām EUR-MED, kas var tikt izdoti vai sastādīti Izraēlā eksportam uz ES, pamatojoties uz ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma 4.protokolu, kurā grozījumi izdarīti ar ES un Izraēlas Asociācijas padomes Lēmumu Nr.2/2005.

    Tirgus dalībnieki, kas plāno iesniegt dokumentārus pierādījumus par izcelsmi, lai nodrošinātu preferenciāla režīma piemērošanu Izraēlas izcelsmes produktiem, tiek informēti, ka preferenciālais režīms tiks atteikts precēm, kuru izcelsmes apliecinājumā norādīts, ka ražošana, kas nodrošina izcelsmes statusu, ir notikusi vietā, kas atrodas teritorijās, kuras Izraēlas pārvaldē ir kopš 1967.gada jūnija.

    Šādā nolūkā importētājiem tiek paziņots, ka atjauninātais saraksts ar neatbilstīgo vietu nosaukumiem un pasta indeksiem ir pieejams Komisijas tematiskajā tīmekļa vietnē par Muitas savienības lietām.

    Vēršam uzmanību uz to, ka, sākot ar 2015.gada 1.janvāri, visiem pasta indeksiem ir jāsastāv no 7 cipariem. Lai atvieglotu meklēšanu, aicinām laukā „find” ievadīt pasta indeksa pirmos piecus ciparus, gadījumā, ja pasta indekss parādās saraksta pirmajā daļā (Part I), tad precēm nav iespējams piemērot tarifa preferences, bet, ja otrajā daļā (Part II), tad importētājs ir aicināts konsultēties ar muitas iestādi.

  • Reģistrēto eksportētāju sistēma REX Eiropas Savienības eksportētajiem
   • ​Reģistrēto eksportētāju sistēma (the Registered Exporter system, turpmāk – REX sistēma) ir preču izcelsmes apliecināšanas sistēma, kuru Eiropas Savienības eksportētāji pašlaik izmanto tirdzniecībā ar Kanādu un Japānu.

    REX sistēmas galvenā būtība – eksportētājs pats var apliecināt preču izcelsmi, sagatavojot izcelsmi apliecinošo dokumentu:   

    Izcelsmes apliecinājumus var sagatavot:

    • REX datubāzē reģistrēts eksportētājs;
    • jebkurš eksportētājs (nav obligāti jābūt reģistrētam REX datubāzē), ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 6 000 EUR.

     
    Jāņem vērā, ka atbildību par tajos norādīto ziņu pareizību un patiesumu uzņemas eksportētājs.

    REX datubāzi ir izveidojusi un uztur Eiropas Komisija, eksportētājus reģistrē Eiropas Savienības dalībvalstu muitas iestādes.

    Lai kļūtu par REX, jāaizpilda pieteikuma veidlapa.


    Eksportētāju reģistrēšana REX datubāzē


    Latvijā eksportētāju reģistrēšanu REX datubāzē veic Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde.

    Lai eksportētājs tiktu reģistrēts REX datubāzē, ir jāaizpilda pieteikums papīra formā, kuru var iesniegt:

    • klātienē VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļā:
     • Rīgā, Talejas ielā 1, tālrunis 67121011, 67121012;
     • Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, tālrunis 67123273; vai
    • nosūtot pa pastu VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļai Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

    Reģistrēto eksportētāju datu publicēšana


    REX datubāzē reģistrēto eksportētāju datus ir iespējams pārbaudīt Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā REX validation.

    Komersanti, kuri izmanto paziņojumus par izcelsmi (Eiropas Savienības importētāji, kuri vēlas izmantot VPS priekšrocības, vai arī VPS valstu ražotāji, kuri piemēro reģionālo kumulāciju), var pārliecināties par reģistrēto eksportētāju, kuri sagatavojuši paziņojumus par izcelsmi, reģistrācijas derīgumu.

    Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, eksportētājs var norādīt, vai piekrīt informācijas publicēšanai Eiropas Komisijas mājaslapā. Arī tādā gadījumā, ja eksportētājs nav devis piekrišanu datu publicēšanai, atsevišķi dati – REX numurs, datums, no kura reģistrācija ir spēkā vai ir anulēta – ir publiski pieejami, lai būtu iespējams pārliecināties par reģistrācijas derīgumu.

  • Preču daudzuma uzskaite EMDAS iesniegtajā preču izcelsmi/statusu apliecinošajā dokumentā 
   • Lai nodrošinātu vienotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Regula Nr.952/2013),  56.panta d) un e) apakšpunktā minēto preferenciālo tarifa pasākumu piemērošanu attiecībā uz Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) iesniegtajā preču izcelsmi/statusu apliecinošajā dokumentā norādītajām precēm, laižot brīvā apgrozībā preces pa daļām, aicinām veikt preču daudzuma uzskaiti EMDAS iesniegtajā preču izcelsmi/statusu apliecinošajā dokumentā gadījumos, kad:

    • ievedot pirmo preču daļu, tiek iesniegts viens preču izcelsmi apliecinošais dokuments saskaņā ar Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas Regulas (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES)  Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 105.panta nosacījumiem;
    • precei ir piemērota muitas procedūra – glabāšana muitas noliktavā – vai muitas režīms – ievešana Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts brīvajā zonā, un pēc tam precei pa daļām piemēro muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā – vai tranzīta muitas procedūru.

     

    Preču daudzuma uzskaiti veic komersants (turpmāk – preču daudzuma uzskaites veicējs).

    Preču daudzuma uzskaites veicējs:

    • preču uzskaites veidlapas pirmajā tabulā norāda preču izcelsmi/statusu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru un datumu, kā arī preču izcelsmi/statusu apliecinošā dokumenta oriģināla atrašanās vietu;
    • aizpilda preču uzskaites veidlapas otrās tabulas pirmo rindu, ierakstot preču izcelsmi/statusu apliecinošajā dokumentā norādīto preces daudzumu, daudzuma mērvienības un, ja ir norādīts, iepakojumu skaitu;
    • ja preču izcelsmi/statusu apliecinošajā dokumentā ir norādītas vairākas preces, katrai precei sagatavo atsevišķu preču uzskaites veidlapu;
    • turpmākās ailes aizpilda saskaņā ar preču uzskaites veidlapā pieprasīto informāciju;
    • preču uzskaites veidlapā veiktās atzīmes apstiprina ar uzskaites veicēja parakstu, norādot tā atšifrējumu.

     

    Saskaņā ar Regulas Nr.952/2013 51.pantu preču izcelsmi/statusu apliecinošā dokumenta oriģinālu preču daudzuma uzskaites veicējs glabā vismaz 3 gadus.

    Preču uzskaites veidlapu norāda muitas deklarācijas datu elementā 2/3 “Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes”, preču izcelsmi/statusu apliecinošā dokumenta numuru atdalot ar slīpsvītru un papildinot ar ierakstu “PUV” (piemēram, Nr.DA 000000/PUV).

    Laižot brīvā apgrozībā preču nākamo daļu, preču daudzuma uzskaites veicēja rīcībā esošajā preču uzskaites veidlapā izdara nepieciešamās atzīmes un elektroniski iesniedz izcelsmi/statusu apliecinošā dokumenta un papildinātās preču uzskaites veidlapas kopijas.

    Laižot brīvā apgrozībā preču pēdējo daļu, preču daudzuma uzskaites veicēja rīcībā esošajai preču izcelsmi/statusu apliecinošā dokumenta kopijai pievienotajā preču uzskaites veidlapā izdara nepieciešamās atzīmes, norādot pēdējo izmantoto preču daudzumu, un elektroniski iesniedz izcelsmi/statusu apliecinošā dokumenta un papildinātās preču uzskaites veidlapas kopijas.