Persona Savienības muitas teritorijā ievestas preces pēc to nogādāšanas muitas iestādē tūlīt tās uzrāda muitai (SMK 139.panta 1.daļa). Visas preces, kurām paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, iekļauj konkrētajai procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā (SMK 158.panta 1.daļa). Ja persona valsts robežās šķērsošanas vietā ar ievesto kravu atrodas ilgāk nekā trīs stundas bez deklarācijas muitas procedūras piemērošanai vai bez deklarācijas preču pagaidu uzglabāšanas piemērošanai, muitas amatpersona uzsāks lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Ja muitas kontroles punktā ir izveidojusies rinda, kravām ar ārpus kārtas transportējamām precēm (saskaņā ar Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm”[1] ) ir atļauts veikt muitas deklarāciju noformēšanu ārpus kārtas.  

Lai nodrošinātu prioritāru preču muitošanu, komersants atbilstošajam muitas kontroles punktam (turpmāk – MKP) sniedz šādu informāciju:

 • importa deklarācijas noformēšana – EMDAS iesniegtās importa deklarācijas numuru un informāciju par ārpus kārtas muitojamo preci (obligāti – preces nosaukumu) nosūta Importa MKP uz e-pasta adresi mkp.importa@vid.gov.lv. Importa MKP muitas maiņas vadītājs izvērtē, vai preces atbilst ārpus kārtas muitojamai kravai, un pieņem lēmumu par preču muitošanu vai pārbaudi ārpus rindas. Par pieņemto lēmumu informē klientu;
 • eksporta deklarācijas noformēšana – EMDAS iesniegtās eksporta (t.sk. reeksporta) deklarācijas numuru un informāciju par ārpus kārtas muitojamo preci (obligāti – preces nosaukumu) nosūta uz tā MKP e-pasta adresi, kuram konkrētā deklarācija iesniegta (eksporta muitas iestāde). MKP muitas maiņas vadītājs izvērtē, vai preces atbilst ārpus kārtas muitojamai kravai, un pieņem lēmumu par preču muitošanu vai pārbaudi ārpus rindas. Par pieņemto lēmumu informē klientu;
 • tranzīta deklarācijas noformēšana – EMDAS iesniegtās tranzīta deklarācijas numuru un informāciju par ārpus kārtas muitojamo preci (obligāti – preces nosaukumu) nosūta uz tā MKP e-pasta adresi, kuram konkrētā deklarācija iesniegta (nosūtītāja muitas iestāde). MKP muitas maiņas vadītājs izvērtē, vai preces atbilst ārpus kārtas muitojamai kravai, un pieņem lēmumu par preču muitošanu vai pārbaudi ārpus rindas. Par pieņemto lēmumu informē klientu;
 • pagaidu uzglabāšanas deklarācijas noformēšana - informācija par ārpus kārtas muitojamo preci kopā ar nepieciešamajiem kravas pavaddokumentiem nosūta uz MKP, kura uzraudzībā ir pagaidu uzglabāšanas vieta, e-pasta adresi. MKP muitas maiņas vadītājs izvērtē, vai preces atbilst ārpus kārtas muitojamai kravai, un pieņem lēmumu par preču muitošanu vai pārbaudi ārpus rindas. Par pieņemto lēmumu informē klientu.


Ja muitojamā kravā ir vairākas preču grupas, tad par ārpus kārtas muitojamu kravu tā atzīstama, ja tajā vairāk nekā 50 procentus no kopējās kravas neto svara veido ārpus kārtas transportējamo preču sarakstā iekļautās preces.


[1] Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm"

Ja valsts robežas šķērsošanas vietās ir izveidojusies transportlīdzekļu rinda, kravām ar ārpus kārtas transportējamām precēm (saskaņā ar Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm”[1] ) ir atļauts šķērsot valsts robežu ārpus kārtas. Šis nosacījums attiecas uz precēm, kuras nepieciešams transportēt ārpus kārtas to īpašību dēļ (piemēram, preces ātri bojājas).

Valsts robežsardzes amatpersonas, kas ielaiž ārējās robežas šķērsotājus autoceļu robežšķērsošanas vietā, izsniedz par kravu atbildīgajai personai numurētu ārpus kārtas robežu šķērsošanas kravas reģistrācijas talonu, kurā tiek  norādītas šādas ziņas:

 • datums;
 • laiks;
 • transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 • muitas dokumenta numurs (VAD, TIR karnete utt.).

Pēc kravas reģistrācijas talona noformēšanas persona dodas uz muitas kontroles punktu un muitas amatpersonai iesniedz izvērtēšanai kravas pavaddokumentus. Muitas amatpersona izvērtē saņemtos kravas pavaddokumentus un veic reģistrācijas talonā atzīmi par izvērtēšanas rezultātu, t.i., norāda, vai krava atbilst vai neatbilst ārpus kārtas robežu šķērsojošas kravas statusam.

Tālāk par kravu atbildīgā persona dodas pie Valsts robežsardzes amatpersonas. Valsts robežsardzes amatpersona rīkojas atbilstoši muitas amatpersonas veiktajai atzīmei reģistrācijas talonā:

 • ja reģistrācijas talonā norādīts, ka krava atbilst ārpus kārtas robežu šķērsojošas kravas statusam, Valsts robežsardzes amatpersona ielaiž transportlīdzekli ar attiecīgo kravu robežšķērsošanas vietā;
 • ja reģistrācijas  talonā  norādīts, ka krava neatbilst ārpus kārtas robežu šķērsojošas kravas statusam, Valsts robežsardzes amatpersona atgriež transportlīdzekli ar attiecīgo kravu uz kopējo transportlīdzekļu rindu.

[1] Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm"

Ar 2015.gada 29.decembri stājās spēkā grozījums Latvijas Republikas Valsts robežas likumā, ar kuru ir noteikta priekšrocība Eiropas Savienības atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas turētājam autoceļu robežšķērsošanas vietās, izbraucot no Latvijas, robežu šķērsot ārpus kārtas (papildināta Latvijas Republikas Valsts robežas likuma 10.panta desmitā daļa ar 6.1punktu).

Saskaņā ar regulējumu tiesības ārējo robežu šķērsot ārpus kārtas tiek piešķirtas, ja ar kravas transportlīdzekli tiks izvesta tāda krava (AEO krava), kuras sastāvu pilnībā veido preces, kuru nosūtītājs ir Eiropas Savienības AEO atļaujas turētājs, ja pārvadātājs arī ir minētās atļaujas turētājs (abiem nosacījumiem jābūt izpildītiem).

Minētā priekšrocība attiecināma uz jebkuru pārvadātāju un nosūtītāju, kuriem ir Eiropas Savienības AEO statuss, neatkarīgi no izsniegtā AEO atļaujas veida (muitas vienkāršojumiem (AEOC), drošībai un drošumam (AEOS) vai muitas vienkāršojumiem/drošībai un drošumam (AEOF/AEOS)) un pārvadājamās kravas veida.

Piemēram, tiesības šķērsot robežu ārpus kārtas var izmantot:

 • ja vienā transportlīdzeklī (t.sk. sakabinātā transportlīdzeklī) pārvadāto preču nosūtītājam (kas norādīts izvešanas deklarācijas 2.ailē vai tranzīta/TIR elektroniskās deklarācijas 2.ailē) Vācijā ir AEO statuss un šo preču pārvadātājam (kas norādīts CMR 16./17.ailē) no Latvijas arī ir AEO statuss;
 • a vienā transportlīdzeklī (t.sk. sakabinātā transportlīdzeklī) pārvadāto preču nosūtītājs un pārvadātājs ir no citas Eiropas Savienības dalībvalsts un tiem ir Eiropas Savienības AEO atļaujas.

Ja muitas amatpersona, veicot kravas pavaddokumentu pārbaudi, konstatēs, ka norādītais nosūtītājs un pārvadātājs ir Eiropas Savienības AEO atļaujas turētāji un transportlīdzeklī atrodas tikai tāda nosūtītāja krava, kuram ir piešķirts AEO statuss, transportlīdzeklim tiks atļauta robežas šķērsošana ārpus kārtas.

Ja pārvadājamā kravā būs arī tādu personu sūtījumi, kurām nav Eiropas Savienības AEO statusa, ārējā robeža robežšķērsošanas vietā būs jāšķērso rindas kārtībā pat tad, ja šīs kravas pārvadātājs ir Eiropas Savienības AEO atļaujas turētājs. Tāpat ārējo robežu robežšķērsošanas vietā ir jāšķērso rindas kārtībā, ja AEO kravai pārvadātājs nav Eiropas Savienības AEO atļaujas turētājs.

Sadarbības kārtība starp VID Muitas pārvaldes un Valsts robežsardzes amatpersonām attiecībā uz AEO kravu ārpus kārtas robežas šķērsošanu noris tāpat kā attiecībā uz precēm, kuras nepieciešams transportēt ārpus kārtas to īpašību dēļ.