Muitas maksājumi ir ieskaitāmi atbilstošos valsts budžeta ieņēmumu kontos. 

Kā noteikts tiesību aktos[1], kārtojot muitas formalitātes, maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšana nav uzskatāma par pietiekamu apliecinājumu, ka valsts budžets ir saņēmis tam piekritīgo maksājumu.

Ja nodokļu maksājumi veikti, izmantojot tiešsaistes maksājumu moduli www.latvija.lv vai maksājumu karšu pieņemšanas termināli muitas kontroles punktā, iemaksātās summas jau maksājumu veikšanas brīdī ir atzītas par saņemtām valsts budžeta ieņēmumu kontos Valsts kasē.

Savukārt, ja nodokļu maksājumi veikti, izmantojot internetbankas vai kredītiestādes pakalpojumus, muitas klientiem ir jāgaida,  kad nodokļu maksājumi ir saņemti Valsts kasē un muitas amatpersona Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmā e-Kase pārliecinās, ka  iemaksātās summas ir darītas pieejamas atbilstošajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.


[1] Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.972 “Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu”.

Pievienotās vērtības nodoklis Saņēmēja nosaukums:
Valsts kase

Saņēmēja reģ.nr.:
 90000050138

BIC kods: TRELLV22
LV66TREL1060000513000 Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam
Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)
LV36TREL1060000531000 Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)
LV02TREL1060000532000 Akcīzes nodoklis alum (importējot)
LV65TREL1060000533000 Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi) (importējot)
LV31TREL1060000534000 Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)
LV60TREL1060000536000 Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)
LV26TREL1060000537000 Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)
Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
LV32TREL1060000611000 Ievedmuitas nodoklis un ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm
LV61TREL1060000613000 Antidempinga maksājumi
LV27TREL1060000614000 Kompensācijas maksājumi

Muitas lietas regulējošie normatīvie akti[2;3] paredz vairākus risinājumus, kas pilnībā izslēdz maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas nepieciešamību muitas iestādē muitas formalitāšu kārtošanas brīdī.

Ja muitas procedūras piemērošana precēm rada muitas parādu, preces izlaiž tikai tad, ja ir samaksāta muitas parādam atbilstīgā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa vai ja ir sniegts galvojums minētā parāda segšanai.[2]

Informācija par galvojumiem pieejama sadaļā Muitas galvojumi.

Izmantojot atlikto muitas maksājumu vai avansa maksājumu, nodokļu maksātājiem:

  • kārtojot muitas formalitātes, VID muitas iestādē nav jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments;
  • nodokļu summas jāieskaita vienā kontā, nesadalot pa nodokļu veidiem.

Avansa maksājumi

Tiesību aktos[3] noteikts, ka muitas maksājumus komersants var maksāt avansā VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā.

Lai uzsāktu izmantot VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā avansā iemaksātās summas kārtējo nodokļu samaksai, komersantam VID Muitas pārvaldē jāiesniedz iesniegums par avansa maksātāja statusa piešķiršanu.

Iesniegums jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), proti, jāizvēlas sadaļa “Sarakste ar VID” – “Rakstīt jaunu vēstuli” un kategorija “Iesniegums Muitas pārvaldei”.

Iesniegumā jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru sūtīt informāciju par VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā iemaksātās naudas izmantošanu muitas deklarācijās aprēķināto nodokļu segšanai. Papildus jānorāda ziņas par personām (vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs), kurām tiks piešķirtas lietotāju tiesības VID EDS apakšsistēmā “Muitas klientu darījumi”.

Avansa maksājumu VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā iemaksā pirms muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – noformēšanas.

Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta rekvizīti:

Saņēmējs:

Valsts ieņēmumu dienests
reģ. Nr. 90000069281
konta Nr. LV24TREL8135390000000
Valsts kase, kods TRELLV22

VID Muitas pārvalde nodrošina avansā samaksāto nodokļa summu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumu kontos.

Atliktie muitas maksājumi

Tiesību aktos[4] noteikts, ka Muitas dienests atļauj maksājamā nodokļa samaksu atlikt uz laiku līdz 30 dienām.

Lai atliktu maksājamo nodokļu (muitas nodoklis un PVN) samaksu, personai, kura ir saņēmusi vispārējā galvojuma atļauju muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā un galapatēriņš – nodrošināšanai, papildus jāsaņem atļauja muitas maksājumu atlikšanai.[3]

Informācija par Pieteikuma, lai atliktu maksājamā nodokļa samaksu, iesniegšanu ir pieejama sadaļas Muitas galvojumi atvērumā “Pieteikums, lai atliktu maksājumu”.

Izmantojot atlikto muitas maksājumu, komersants nodokļus (muitas nodokli un PVN) maksā saskaņā ar VID Muitas pārvaldes izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā un rēķinā norādītajā kontā.


[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 195.pants.

[3] Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”.

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 110.pants un 111.pants.

Lai avansa un atlikto nodokļu maksātāji varētu sekot avansa un/vai galvojumu apjomiem, ir izveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļa “Muitas klientu darījumi”.

Piekļuves tiesības EDS sadaļai “Muitas klientu darījumi” piešķir lietotājs, kuram ir piešķirtas EDS “Tiesību pārvaldnieks” tiesības.

Lai izmantotu “Muitas klientu darījumi”, jāpieslēdzas EDS, izmantojot kādu no piedāvātajiem autentifikācijas veidiem.

“Muitas klientu darījumi” ietver šādas sadaļas:

  • Avansa un drošības naudas maksājumi   – informācija par avansa maksātāja VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta bilanci un pārskati par avansa maksājumu izmantošanu muitas maksājumu segšanai;
  • Galvojuma izmantojums – informācija par atliktā maksājuma rēķiniem, kuros apkopotas nodokļu summas, kuru samaksas termiņš atlikts uz laiku līdz 30 dienām, un informācija par vispārējā galvojuma apjomu, kas izmantots muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā un galapatēriņš – nodrošināšanai.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par EDS sadaļu “Muitas klientu darījumi” lūdzam vērsties VID Muitas pārvaldē, zvanot uz tālruni +371 67120854.

Papildus ievedmuitas nodokļa summai iekasē nokavējuma procentus par laiku no noteiktā termiņa pēdējās dienas līdz samaksas dienai. Nokavējuma procentu likme ir līdzvērtīga procentu likmei, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā un ko Eiropas Centrālā banka (ECB) piemērojusi refinansēšanas operācijām tā mēneša pirmajā dienā, kurā iekrita attiecīgais datums, palielinot par diviem procentu punktiem.[5]

ECB noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām

Refinansēšanas operāciju procentu likme (% gadā)

4,50

Nokavējuma procentu likme ievedmuitas nodoklim

Nokavējuma procentu likme (% gadā)

6,50


[5] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 114.pants.