Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

 Publicēts: 08.01.2019. 16.41


Apakšsadaļu izvēlne

Likme

Nodokļa bāze

Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

 • ienākumam līdz 20 004 euro20 %;
 • ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 euro23 %;
 • ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 euro31,4 %.

1) gada apliekamie ienākumi;

2) ienākumi no saimnieciskās darbības.

Algas nodoklis:

20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro;

23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro.

Algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

23%

1) Algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa un grāmatiņā ir veikta atzīme par 23 % likmes piemērošanu.

2) algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;

3) cita veida ienākumi, ja izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus, piemēram, ienākumus no uzņēmuma līguma;

20% – Ienākumam no kapitāla

Kopējais gūtais ienākums (dividendes, procenti, ienākums no dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas, ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas).

20% – Autoratlīdzības ienākumiem

Autoratlīdzība no kuras gada laikā nodokli ietur ienākuma izmaksātājs.

20 % – kapitāla pieaugumam – ienākumam no kapitāla aktīvu pārdošanas:

 • nekustamā īpašuma (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
 • akciju, kapitāla daļu, paju, ieguldījumu personālsabiedrībā un citu finanšu instrumentu;
 • ieguldījumu fondu apliecību un citu pārvedami vērtspapīru;
 • parāda instrumentu (parādzīmju, noguldījumu sertifikātu, komercsabiedrību emitētu īstermiņa parāda instrumentu) un citu naudas instrumentu, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
 • uzņēmuma Komerclikuma izpratnē;
 • intelektuālā īpašuma objektu;
 • ieguldījumu zelta un citu dārgmetālu, darījumu objektu valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;
 • virtuālā valūta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.

No kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā

 

Kapitāla pieaugumu no virtuālās valūtas nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot sākotnējo iegādes vērtību.

15 %

Ienākumam no kapitāla pieauguma darījumos ar kapitāla aktīviem, kuri ir uzsākti, bet nav pabeigti līdz 2017. gada 31. decembrim un par kuriem ir iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

 

10 %

 • saimnieciskās darbības ieņēmumiem, ja ir izmantotas  tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, par ko ir paziņots VID;
 • kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas ienākumam;
 • ienākumiem no metāllūžņu atsavināšanas.

1) gūtais ienākums no kura atskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis;

2) gūtais ienākums, no kura atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus.