att

Turpinot Eiropas Savienības (ES) prasību un atbilstošo Pasaules Muitas organizācijas standartu realizēšanu, 2023. gada 10. oktobrī Latvijā sāks darboties jauna sistēma eksporta deklarāciju noformēšanai – Automatizētā eksporta sistēma. aizstās  pašlaik izmantoto Eksporta kontroles sistēmu.

Automatizētā eksporta sistēma ir izstrādāta, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu īstenojot projektu “Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā”.

Atbilstoši Savienības Muitas kodeksa prasībām eksporta deklarācijai ir izveidota jauna struktūra.  Savukārt jauna sistēmas arhitektūra nodrošinās augstu sistēmas pieejamību un darbības nepārtrauktību.

Detalizētu informāciju par deklarācijas aizpildīšanu aicinām skatīt šeit:

  1. Prezentācija 
  1. Videoseminārs “Eksporta muitas deklarācijas aizpildīšana jaunā sistēmā”

Autorizēšanās Automatizētajā eksporta sistēmā

Autorizēšanās jaunajā sistēmā notiks tāpat kā līdz šim, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Atverot Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS), turpmāk būs jāizvēlas apakšsistēma – Automatizētā eksporta sistēma.

Lai lietotāji varētu sagatavot muitas deklarācijas Automatizētajā eksporta sistēmā, uzņēmuma EDS tiesību pārvaldniekam ir jānorāda konkrētā lietotāja tiesības. Tas ir izdarāms EDS sadaļas “Iestatījumi” apakšsadaļā “Lietotāji un to tiesības”, kur norāda konkrētā lietotāja (pie lietotāja vārda un uzvārda) tiesības darbam ar “Automatizēto eksporta sistēmu (AES)”, tad nospiež pogu “Rediģēt tiesības veikt darbības ar dokumentiem” un atzīmē “Tiesības labot”. Pēc šīm darbībām EDS automātiski saglabās piešķirtās tiesības.

Līdz 9.oktobrim iesniegto eksporta deklarāciju noslēgšana un pēcmuitošana

Eksporta standarta deklarācijas (EXA, EUA, COA), kuru formēšana uzsākta Eksporta kontroles sistēmā, tiks noslēgtas Eksporta kontroles sistēmā. Tas attiecas arī uz eksporta vienkāršotajām un apkopojošajām deklarācijām (EXB, EXC, EXX, EXY).

Eksporta kontroles sistēmā noslēgto deklarāciju grozīšana pēc deklarācijas noslēgšanas un deklarāciju anulēšana (atzīšana par nederīgu) tiks veikta Eksporta kontroles sistēmas sadaļā “Pēcmuitošana”.

Automatizētajā eksporta sistēmā (AES), aizpildot eksporta muitas deklarāciju, sadaļā “Iesaistītās puses” apakšsadaļa “Pārstāvis” jāaizpilda tikai tad, kad tiek deklarēta tiešā pārstāvība un ja pārstāvis ir cita persona, nevis deklarētājs. Šajā gadījumā laukā “Statuss” jānorāda 2.tips - tiešā pārstāvība atbilstoši pārstāvības līgumam.

! Ja deklarē sev vai netiešajā pārstāvībā, apakšsadaļa “Pārstāvis” nav jāaizpilda.

Piemērs:

Atbilstoši Automatizētās eksporta sistēmas (AES) Eiropas Komisijas izstrādātajām tehniskajām specifikācijām (DDNXA) statistiskās vērtības aprēķins netiek nodrošināts automatizēti.

Statistiskās vērtības norādīšanai AES eksporta deklarācijas ailēs veicamas šādas darbības:

  1. deklarācijas pamatnostādnēs pie “Rēķina kopsumma” ieraksta rēķina (invoisa) summu norādītajā valūtā,
  2. “Iekšējās valūtas vērtība” ir valsts noteiktā valūta; Latvijā – eiro (EUR),
  3. attiecīgo valūtas kursu sistēma “ielasa” ailē automatizēti; šis kurss izmantojams manuālajam aprēķinam,
  4. statistisko vērtību norāda “Preču līmenī” pie katras preču pozīcijas.

Attiecībā uz transporta izdevumiem norādām, ka  AES deklarācijas datos atbilstoši DDNXA nav ailes “iekšējais” un “ārējais” frakts, kā tas bija Eksporta kontroles sistēmā (EKS).

Arī transporta izdevumu aprēķins statistiskajā vērtībā norādāms manuāli, izmantojot deklarācijas pamatnostādnēs norādīto valūtas kursu, kā arī transporta un apdrošināšanas izmaksas.

Statistiskās vērtības jēdziena skaidrojums ietverts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/1197 V pielikuma 10. sadaļā, kas nosaka, ka statistiskā vērtība pamatojas uz preču vērtību laikā un vietā, kur preces šķērso eksporta dalībvalsts robežu, tās eksportējot. Statistisko vērtību aprēķina, pamatojoties uz 10. sadaļas 2.punktā minēto preču vērtību (pārdošanas gadījumā cena, kas faktiski samaksāta par eksportētajām precēm), un vajadzības gadījumā to koriģē, ņemot vērā transporta un apdrošināšanas izmaksas saskaņā ar 10. sadaļas 4.punktu.

Līdz ar to eksporta deklarācijas statistiskajā vērtībā ietver transporta izdevumus un apdrošināšanas izdevumus līdz dalībvalsts (Latvijas) robežai.

Tas nozīmē, ka:

  • EXW, FCA (E un F piegādes noteikumu grupa) piegādes noteikumu gadījumā deklarētājam jāsniedz papildu informācija par transporta un apdrošināšanas izdevumiem līdz Latvijas Republikas robežai, kuru pievieno preču vērtībai un norāda statistiskajā vērtībā;
  • CIF, DAP (C un D piegādes noteikumu grupa) piegādes noteikumu gadījumā statistiskajā vērtībā norāda preces vērtību (saskaņā ar piegādes noteikumiem tajā iekļauti transporta izdevumi), noņemot transporta un apdrošināšanas izdevumus ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja ir vairākas preču pozīcijas, tad šos izdevumus atļauts norādīt pie pirmās preču pozīcijas.

AES lietojamības nacionālie tehniskie risinājumi tiks integrēti sistēmā 2024. gadā. Statistikās vērtības automatizētā aprēķina izstrāde ir paredzēta nākamā gada pirmajā pusē.