Preču uzrādīšana, piemērojot tranzīta procedūru

Personai, piesakot tranzīta procedūru, preces un transportlīdzeklis jāuzrāda nosūtītāja muitas iestādē.[1]

Persona, kas saņēmusi atzītā nosūtītāja atļauju[2] (Savienības tranzīta procedūra) vai pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauju,[3] ir tiesīga piemērot tranzīta procedūru, neuzrādot preces nosūtītāja muitas iestādei (transportlīdzeklis ar precēm atrodas atļaujā norādītajā vietā).

Preču uzrādīšana, pabeidzot tranzīta procedūru

Lai pabeigtu tranzīta procedūru, preces jānogādā un jāuzrāda galamērķa muitas iestādē.[4] Savukārt, lai saņemtu preces, kas nodotas tranzīta procedūrā, savās telpās vai jebkurā citā apstiprinātā vietā – neuzrādot tās galamērķa muitas iestādē, personai jāizmanto atzītā saņēmēja statuss.[5]

Ja tranzīta procedūru pabeidz, neizmantojot atzītā saņēmēja statusu (“parastajā kārtībā”), preces fiziski uzrāda galamērķa muitas iestādei (MKP atrašanās vietā vai dzelzceļa bāzes stacijā (pārvadājumos ar dzelzceļa transportu)).

Minētajos gadījumos (tranzīta procedūru pabeidz galamērķa muitas iestādē), piemērojot:

  • pagaidu uzglabāšanu – preces pārvieto uz pagaidu uzglabāšanas atļaujā noteikto vietu pēc pagaidu uzglabāšanas deklarācijas apstiprināšanas;
  • muitas procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā, preces pārvieto uz atļaujā noteikto vietu pēc preču izlaišanas muitas procedūrā;
  • citu muitas procedūru – preces izmanto atbilstoši muitas procedūras izpildes noteikumiem vai atļautiem izmantošanas veidiem pēc preču izlaišanas muitas procedūrā.

Ja preču īpašību dēļ (piemēram, negabarīta kravas, dzīvi dzīvnieki vai ātrbojīgās preces, kad, veicot preču pārbaudi, jānodrošina preču uzglabāšanas īpašie nosacījumi) tās nav iespējams nogādāt uzrādīšanai galamērķa muitas iestādei, galamērķa muitas iestāde (pamatojoties uz Savienības tranzīta procedūras izmantotāja vai pilnvarotās personas iesniegumu, piemēram, pa e-pastu nosūtītu iesniegumu) ir tiesīga saskaņot preču uzrādīšanu citā vietā.[6]


[1] SMK 159.panta 3.punkts, 226. un 227.pants (Savienības tranzīta procedūra); TIR konvencijas 19.pants (TIR procedūra).

[2] SMK 233.panta 4.punkta “a” apakšpunkts.

[3] Muitas likuma 23.pants.

[4] SMK 233.panta 1.,2. un 3.punkts, IA 306.panta 1.punkta pirmā daļa (Savienības tranzīta procedūra); TIR konvencijas 21.pants (TIR procedūra).

[5] SMK 233.panta 4.punkta “b” apakšpunkts (Savienības tranzīta procedūra); SMK 230.pants (TIR procedūra).

[6] IA 306.panta 1.punkta otrā daļa 

Iesniedzot importa deklarāciju, precei ir jābūt nogādātai muitas iestādē vai muitas dienestu apstiprinātā vietā, kur ir pieejama muitas kontrole. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – SMK), 159.panta 3.punktu, kompetentā muitas iestāde muitas procedūras piemērošanā precēm ir tā muitas iestāde, kas atbild par vietu, kurā muitai uzrāda preces. Atbilstoši SMK 5.panta 33.punktam "preču uzrādīšana muitai" ir paziņošana muitas dienestiem par to, ka preces ir nogādātas muitas iestādē vai muitas dienestu apstiprinātā vietā un ir pieejamas muitas kontrolei. Saskaņā ar SMK 172.panta 1.punktu muitas deklarācijas muitas dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas uzrādītas muitai.

2018.gada 4.jūnijā produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.1.versija ar izmaiņām importa deklarācijas datu elementa 5/23 “Preču atrašanās vieta” aizpildīšanai.

  1. Ja iepriekš piemērota tranzīta procedūra, kuru noslēdz MKP, precēm ir jāatrodas pie MKP (galamērķa muitas iestāde) vai dzelzceļa bāzes stacijās (pārvadājumos ar dzelzceļa transportu). Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda MKP adrese vai dzelzceļa bāzes stacijas adrese.
  2. Ja iepriekš piemērota tranzīta procedūra, kuru noslēdz Atzītais saņēmējs, precēm ir jāatrodas Atzītā saņēmēja atļaujā noteiktajā vietā. Datu elementā 2/3 “Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” jānorāda pavaddokumenta kods “5003 - Atrašanās vai uzglabāšanas vietas adreses manuāla ievade”, un, aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, adrese jāievada manuāli.
  3. Ja iepriekšēja procedūra bijusi “71 – Preču novietošana muitas noliktavā” (procedūra xx71), precēm ir jāatrodas muitas noliktavā. Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda muitas noliktavas adrese.
  4. Ja iepriekš piemērota ievešana pagaidu uzglabāšanas vietā, precēm ir jāatrodas pagaidu uzglabāšanas vietā. Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda pagaidu uzglabāšanas vietas adrese, bet datu elementā 2/1 “Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti’’ ir jānorāda pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numurs.
  5. Ja iepriekš piemērota ievešana brīvajā zonā (procedūra xx78), precēm ir jāatrodas brīvajā zonā. Aizpildot datu elementu 5/23 “Preču atrašanās vieta”, jānorāda brīvās zonas adrese, bet datu elementā 2/1 “Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti’’ ir jānorāda brīvas zonas nosaukums.
  6. Gadījumos, kad preču īpašību dēļ (piemēram, negabarīta kravas, dzīvi dzīvnieki) tās nav iespējams nogādāt uzradīšanai MKP, iepriekš bija piemērota tranzīta procedūra un galamērķa muitas iestāde ir saskaņojusi preču uzrādīšanu citā vietā (piemēram, muitas iestādes atzīmes iesniegumā vai muitas iestādes pa e-pastu nosūtītais saskaņojums), deklarācijas datu elementā 2/3 “Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” ir jāpievieno saskaņotais ar galamērķa muitas iestādi iesniegums par preču atrašanos ārpus MKP muitošanas brīdī. Saskaņojums jāpievieno ar pavaddokumenta kodu “5003 - Atrašanās vai uzglabāšanas vietas adreses manuāla ievade”.

Kontaktinformācija: MP.lietvediba@vid.gov.lv